Dacarbazine "Medac"

L01AX04
 
 

Anvendelsesområder

 • Metastaseret malignt melanom.
 • Fremskreden Hodgkins sygdom og fremskreden bløddelssarkom (undtaget mesotheliom og Kaposis sarkom). Anvendes som led i kombinationsbehandling.

 

Dacarbazin bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Pulver til injektions- og infusionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 200 mg dacarbazin.
Pulver til infusionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 500 mg dacarbazin. 

Doseringsforslag

Malignt melanom 

Monoterapi 

 • Voksne. 200-250 mg/m² legemsoverflade i.v. eller som kortvarig i.v. infusion over 15-30 minutter i 5 dage hver 3. uge. Alternativt gives 850 mg/m² legemsoverflade dag 1 og igen hver 3. uge som i.v. infusion.

 

Hodgkins sygdom 

Kombinationsbehandling med doxorubicin, bleomycinog vinblastin 

 • Voksne. 375 mg/m² legemsoverflade i.v. hver 14. dag.

 

Bløddelssarkom 

Kombinationsbehandling med doxorubicin 

 • Voksne. 250 mg/m² legemsoverflade i.v. dag 1-5 hver 3. uge.

 

Se endvidere speciallitteratur. 

 

Bemærk: 

 • Behandlingen gives under nøje kontrol af leukocyt- og trombocyttal samt omfanget af øvrige bivirkninger.
 • Erfaring savnes vedr. børn og unge < 18 år.

Nedsat nyrefunktion

Kontraindiceret, erfaring savnes

 • GFR 0-30 ml/min.

  Dosisjustering er som regel ikke nødvendig ved let til moderat nedsat nyrefunktion. Kontraindiceret ved GFR < 30 ml/min. Der findes ingen data. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Kontraindiceret ved stærkt nedsat leverfunktion. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Leukopeni.
 • Trombocytopeni.

Forsigtighedsregler

 • Knoglemarvsinsufficiens, herunder myelosuppression induceret af tidligere behandling med andre cytostatika eller strålebehandling.
 • Vaccination med levende vacciner bør undgås under behandlingen.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Blod og lymfesystem Anæmi, Leukopeni, Trombocytopeni
Mave-tarm-kanalen Kvalme, Opkastning
Metabolisme og ernæring Nedsat appetit
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Infektioner og parasitære sygdomme Infektioner Influenzalignende symptomer
Hud og subkutane væv Alopeci, Fotosensibilitet Pigmentforandringer i huden
Sjældne (0,01-0,1 %)
Blod og lymfesystem Agranulocytose, Pancytopeni
Øjne Synstab
Mave-tarm-kanalen Diarré
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Letargi
Lever og galdeveje Venookklusiv leversygdom
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion Urticaria
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Reaktioner og ubehag på indstiksstedet
Undersøgelser Forhøjede leverenzymer, Forhøjet plasma-carbamid, Forhøjet plasma-kreatinin
Knogler, led, muskler og bindevæv Kramper
Nervesystemet Paræstesier  (i ansigtet) Hovedpine
Psykiske forstyrrelser Konfusion
Nyrer og urinveje Nyresvigt
Hud og subkutane væv Erytem Makulopapuløst hududslæt
Vaskulære sygdomme Ansigtsrødme

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Enhver antineoplastisk behandling under graviditet vil være resultatet af en meget individuel og specifik vurdering af den underliggende sygdom, prognose, behandlingsalternativer og patientinvolvering. Der er ingen antineoplastiske lægemidler hvor der er kvantitative eller kvalitative humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. Generelt, på tværs af alle antineoplastiske lægemidler og de behandlede sygdomme, synes risikoen for medfødte misdannelser dog ikke væsentligt forøget. Såfremt der er behov for en detaljeret gennemgang af evidensen for det enkelte specifikke lægemiddel, anbefales kontakt til en Klinisk Farmakologisk Lægemiddelrådgivning

 

Se også Antineoplastiske midler

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 691, 692, 2789, 2790, 2954, 2955, 4264, 4267, 4268, 4269, 4270, 4388

 

Fertile kvinder og mænd

Produktresumeet tilråder: "Kvinder i den fertile alder skal anvende sikker kontraception under behandlingen. Det tilrådes, at mænd bruger kontraception under behandlingen og i 6 måneder efter ophør af behandling." Dette synes primært baseret på teoretiske overvejelser om egenskaber tilknyttet det aktive indholdsstof. 

Referencer: 1550

Amning

Må ikke anvendes.
Må ikke anvendes.
På grund af virkningsmekanismen frarådes amning.

Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorps).

Alkohol

Alkohol: Forsigtighed ved indtag af alkohol under behandling med Dacarbazine "Medac". Der er potentiel risiko for additive hepatotoksiske virkninger.

Forsigtighed ved indtag af alkohol under behandling med Dacarbazine "Medac".  

Der er potentiel risiko for additive hepatotoksiske virkninger. 

Farmakodynamik

Danner binding til og evt. en sammenbinding (cross-linking) af guanin-baserne i DNA-dobbeltstrengen. Hvis sammenbindingen ikke ophæves af cellens reparationssystemer, kan celledelingen forhindres. Bindingen til vigtige proteiner i cellen kan skade vigtige funktioner og føre til celledød. Rammer overvejende celler i aktiv cellecyklus.

Farmakokinetik

 • Plasmakoncentrationen aftager bifasisk med plasmahalveringstid hhv. ca. 20 minutter og 0,5-3,5 timer.
 • Koncentrationen i cerebrospinalvæsken er ca. 15 % af plasmakoncentrationen.
 • Metaboliseres overvejende i leveren ved N-demethylering til metabolitter, som bliver aktive efter yderligere omdannelse i målcellen. Hovedmetabolitten, som er inaktiv, er 5-aminoimidazol-4-carboxamid (AIC).
 • 20-50 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Tilberedning 

 • Tilberedning af injektionsvæske. 200 mg opløses i 20 ml sterilt vand til en koncentration på 10 mg/ml. pH efter opløsning 3,0-4,0.
 • Tilberedning af infusionsvæske. Den beregnede mængde injektionsvæske fortyndes yderligere med 200-300 ml isotonisk natriumchlorid- eller glucose-infusionsvæske.
 • Tilberedning af pulver til infusionsvæske. 500 mg opløses under omrystning i 50 ml sterilt vand. Dette koncentrat tilsættes 200-300 ml isotonisk natriumchlorid- eller glucose-infusionsvæske til en slutkoncentration på 1,4-2,0 mg/ml.

Holdbarhed 

Opløsningen skal beskyttes mod lys, idet dacarbazin ellers nedbrydes i løbet af få minutter. Brugsfærdig opløsning bør anvendes umiddelbart. 

 

Bemærk - personalerisiko: Ved håndtering af dacarbazin bør udvises forsigtighed. Se endvidere Antineoplastiske midler

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(BEGR) pulver til injektions- og infusionsvæske, opl. 200 mg
Dacarbazine "Medac"
505016
10 htgl
2.353,10 235,31
(BEGR) pulver til infusionsvæske, opl. 500 mg
Dacarbazine "Medac"
505024
1 htgl.
817,85 817,85

Referencer

4264. Danet C, Araujo M, Bos-Thompson MA et al. Pregnancy outcomes in women exposed to cancer chemotherapy. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2018; 27(12):1302-8, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30379378 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4388. de Haan J, Verheecke M, Van Calsteren K et al. Oncological management and obstetric and neonatal outcomes for women diagnosed with cancer during pregnancy: a 20-year international cohort study of 1170 patients. Lancet Oncol. 2018; 19(3):337-46, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29395867 (Lokaliseret 3. marts 2022)


2954. Miyamoto S, Yamada M, Kasai Y et al. Anticancer drugs during pregnancy. Jpn J Clin Oncol. 2016; 46(9):795-804, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27284093 (Lokaliseret 10. maj 2023)


2955. Esposito S, Tenconi R, Preti V et al. Chemotherapy against cancer during pregnancy: A systematic review on neonatal outcomes. Medicine (Baltimore). 2016; 95(38), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27661036 (Lokaliseret 10. maj 2023)


4268. Loibl S, Schmidt A, Gentilini O et al. Breast Cancer Diagnosed During Pregnancy: Adapting Recent Advances in Breast Cancer Care for Pregnant Patients. JAMA Oncol. 2015; 8:1145-53, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26247818 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4270. Peccatori FA, Azim HA Jr, Orecchia R et al. Cancer, pregnancy and fertility: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol. 2013, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23813932 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4269. Loibl S, Han SN, von Minckwitz G et al. Treatment of breast cancer during pregnancy: an observational study. Lancet Oncol. 2012; 13(9):887-96, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22902483 (Lokaliseret 24. februar 2022)


2789. Azim HA Jr, Peccatori FA, Pavlidis N. Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part I: Solid tumors. Cancer Treat Rev. 2010; 36(2):101-9, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20015593 (Lokaliseret 4. maj 2023)


2790. Azim HA Jr, Pavlidis N, Peccatori FA. Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part II: Hematological tumors. Cancer Treat Rev. 2010; 36(2):110-21, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20018452 (Lokaliseret 4. maj 2023)


691. Cardonick E, Iacobucci A. Use of chemotherapy during human pregnancy. Lancet Oncol. 2004; 5(5):283-91, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15120665/ (Lokaliseret 7. december 2021)


4267. PDQ Adult Treatment Editorial Board. Breast Cancer Treatment During Pregnancy (PDQ®): Health Professional Version. PDQ Cancer Information Summaries, National Cancer Institute (US). 2002-2017, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26389427 (Lokaliseret 24. februar 2022)


692. Arnon J, Meirow D, Lewis-Roness H et al. Genetic and teratogenic effects of cancer treatments on gametes and embryos. Hum Reprod Update. 2001; 7(4):394-403, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11476352/ (Lokaliseret 7. december 2021)


1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 17. marts 2023)

 
 

Revisionsdato

10.10.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 27. november 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...