Evo-Sequi®

G03FA01
 
 

Anvendelsesområder

 • Substitutionsbehandling ved præmatur menopause og andre tilstande med nedsat eller manglende østrogenproduktion før det naturlige menopausetidspunkt.
 • Hormonterapi ved behov for symptomlindring i klimakteriet hos kvinder med bevaret uterus.

Dispenseringsform

1 pakning indeholder 2 slags depotplastre: 

 • Evorel® depotplastre (plaster I).
  1 depotplaster afgiver 50 mikrogram estradiol over 24 timer
 • Evo-Conti® depotplastre (plaster II).
  1 depotplaster afgiver 50 mikrogram estradiol og 170 mikrogram norethisteronacetat over 24 timer.

Doseringsforslag

 • Appliceres 2 gange ugentlig. 
  • De første 2 uger anvendes plaster I
  • De næste 2 uger anvendes plaster II
 • Der vil sædvanligvis indtræde en menstruationslignende blødning i de sidste dage med plaster II eller ved overgang fra plaster II til plaster I.
 • Der holdes ikke pause mellem plastrene.


Bemærk: 

 • Plastret anbringes på et hårfrit, tørt hudområde, fx nedadtil på ryggen eller over glutealregionen.
 • Der bør skiftes applikationssted fra gang til gang.
 • Må ikke anvendes på mammae.
 • Til behandling af postmenopausale symptomer bør den laveste, effektive dosis og det korteste tidsrum anvendes.
 • Erfaring med behandling af kvinder over 65 år er begrænset.

Kontraindikationer

 • Aktuel eller tidligere endometrie- eller mammacancer.
 • Genetisk disposition for mamma- og ovariecancer er som udgangspunkt kontraindikation for systemisk behandling med østrogen. Substitution med østrogen bør dog overvejes ved profylaktisk oophorektomi før 45-års-alderen.
 • Kvinder med tidligere eller aktuel venøs tromboemboli, myokardieinfarkt, eller cerebrovaskulær tromboemboli eller kendte trombofile sygdomme, må ikke anvende systemisk østrogenbehandling. Lokal, vaginal østrogenbehandling kan anvendes.
 • Akut eller kronisk aktiv leversygdom.
 • Porfyri.
 • Uafklaret endometriehyperplasi.
 • Uafklaret vaginalblødning.

Forsigtighedsregler

 • Forsigtighed ved hjerte- eller galdestenslidelser samt hypertriglyceridæmi.
 • Behandlingen bør seponeres ved forringelse af:
  • leverfunktionen
  • signifikant stigning i blodtrykket
  • migrænelignende hovedpine.
 • Regelmæssig kontrol af uterusfibrom eller endometriose
 • Diabetes mellitus med eller uden vaskulære komplikationer
 • Systemisk lupus erythematosus
 • Tidligere endometriehyperplasi
 • Epilepsi
 • Astma
 • Hypotyroidisme
 • Otosklerose.

Bivirkninger

 • Langvarig brug af østrogen medfører øget risiko for mammacancer og endometriecancer.
 • Ved samtidig postmenopausal behandling med gestagen reduceres risikoen for endometriecancer, mens risikoen for mammacancer øges.
 • Kombineret østrogen-gestagenbehandling af postmenopausale kvinder øger desuden risikoen for dyb venetrombose, lungeemboli, myokardieinfarkt og apopleksi.
 • Behandling i mere end 5 år efter det naturlige menopausetidspunkt kan generelt ikke anbefales, men bør foregå efter en individuel afvejning af fordele og ulemper.
 • Postmenopausal hormonbehandling med østrogen alene eller kombineret med gestagen har været associeret med en let forhøjet risiko for ovariecancer inden for 5-års-behandling og aftager gradvist efter seponering.
Meget almindelige (> 10%) Reaktioner på applikationsstedet  (bl.a. hududslæt, rødme, ødemer).
Brystsmerter, Brystspænding.
Hovedpine.
Hudkløe.
Blødningsforstyrrelser, Dysmenoré.
Almindelige (1-10%) Træthed, Utilpashed, Vægtøgning.
Abdominalsmerter, Diarré, Flatulens, Kvalme, Meteorisme.
Hypertension, Perifere ødemer, Ødemer.
Mammahypertrofi.
Artralgi, Myalgi, Rygsmerter, Smerter i ekstremiteter.
Depression, Humørforstyrrelser, Migræne, Nervøsitet, Svimmelhed, Søvnløshed.
Acne, Erytem, Hududslæt, Tør hud.
Menoragi, Metroragi, Udflåd, Uterinspasmer, Vaginitis.
Ikke almindelige (0,1-1%) Varicer.
Fibrocystisk brystsygdom, Mammacancer.
Koncentrationsbesvær, Paræstesier.
Candidiasis.
Endometriehyperplasi.
Sjældne (0,01-0,1%) Cholecystitis.
Dyb venetrombose.
Myasteni.
Endocervikale polypper, Paratubulære cyster, Uterint leiomyoma.
Meget sjældne (< 0,01%) Kolestase.
Ikke kendt Levertumorer*.
Lungeemboli, Trombose.
Epilepsilignende anfald.
Alopeci, Stevens-Johnsons syndrom*.
Cancer uteri*, Cervixneoplasi*.

*Set hos kvinder i behandling med systemisk østrogen. 

 

Hos kvinder med hereditært angioødem kan eksogene østrogener forårsage eller forværre symptomerne. 

Interaktioner

 • Ritonavir, nevirapin, bosentan samt potente CYP3A4-inducerende lægemidler som fx carbamazepin, phenytoin, rifampicin, rifabutin, modafinil samt naturlægemidler indeholdende perikon øger ved enzyminduktion metaboliseringshastigheden af østrogener. Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Østrogenbehandling kan desuden medføre reduktion af frit thyroxin samt øgning af TSH hos hypothyroide kvinder i behandling med levothyroxin. Dosisjustering kan være nødvendig.

Graviditet

Ikke relevant.

Amning

Ikke relevant.

Se endvidere

Farmakodynamik

Estradiol 

 • Naturligt østrogen, der substituerer den manglende menopausale østrogenproduktion. Lindrer menopausale gener samt forebygger tab af knoglemasse efter klimakteriet eller efter ovariektomi.

Norethisteronacetat 

 • Syntetisk gestagen (derivat af testosteron).

Da østrogener fremmer væksten af endometriet, øger østrogener, der gives alene, risikoen for endometriehyperplasi og cancer. Tilførslen af gestagen reducerer, men eliminerer ikke den østrogen-inducerede risiko for endometriehyperplasi hos ikke-hysterektomerede kvinder.  

Farmakokinetik

Estradiol 

 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 24 timer, og de efterfølgende ca. 4 døgn holdes koncentrationen relativt konstant.
 • Metaboliseres i leveren.
 • Udskilles gennem nyrerne og med fæces.

Norethisteronacetat 

 • Hydrolyseres ved penetration af huden til norethisteron.
 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 24 timer, og de efterfølgende ca. 4 døgn holdes koncentrationen relativt konstant.
 • Metaboliseres i leveren.
 • Udskilles gennem nyrerne og med fæces.

Når plastret fjernes, falder plasmakoncentrationen af estradiol og norethisteron til udgangsværdierne i løbet af ca. 24 timer. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

 • Plastrene er transparente og kvadratiske.
 • Absorptionsareal 16 cm2.
 • Plastrenes yderside består af en vandtæt membran, som tillader badning.
 • Bemærk: Det brugte plaster indeholder stadig aktivt lægemiddel og skal derfor kasseres på samme måde som anden medicin.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:
Akryl-copolymerer : depotplastre  (Evorel® og Evo-Conti®)
Guargummi : depotplastre  (Evorel® og Evo-Conti®)

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) depotplastre 543462
4 + 4 stk.
174,40
 
 

Revisionsdato

2019-08-06. Priserne er dog gældende pr. mandag den 7. oktober 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...