Mabthera®

L01FA01
 
 

Rekombinant monoklonalt antistof. CD20-antistof

Anvendelsesområder

Follikulært non-Hodgkin-lymfom stadium III-IV 

 • Nydiagnosticeret i kombination med kemoterapi.
 • Monoterapi ved kemoterapiresistens eller ved 2. eller senere relaps efter kemoterapi.
 • Vedligeholdelsesbehandling til patienter, der responderer på induktionsbehandling.

Diffust storcellet B-cellelymfom(DLBCL) 

 • Voksne
  • CD20-positiv i kombination med CHOP-kemoterapi.
 • Børn (6 mdr.-17 år)
  • Tidligere ubehandlet CD20-positivt DLBCL i fremskredent sygdomsstadie,
  • Burkitt lymfom (BL)/Burkitt leukæmi (B-ALL)
  • Burkitt-lignende lymfom (BLL).

Kronisk lymfatisk leukæmi (CLL) 

 • Nydiagnosticeret og relaps/refraktær sygdom i kombination med kemoterapi.

Reumatoid artritis 

 • I kombination med methotrexat til voksne, som har haft utilstrækkeligt respons på eller er intolerante over for andre sygdomskontrollerende lægemidler inkl. andre biologiske lægemidler. Se endvidere CD20-antistoffer.

ANCA-associeret vasculitis 

  • Granulomatose med polyangiitis (GPA) eller mikroskopisk polyangiitis (MPA) i kombination med glukokortikoid.

Moderat til svær pemfigus vulgaris (PV) 

 

Rituximab bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling eller læger med erfaring i behandling af inflammatoriske reumatologiske sygdomme. 

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning til subkutan injektion. 1 hætteglas indeholder 1.400 mg rituximab svarende til 120 mg/ml. 

Koncentrat til infusionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 100 mg eller 500 mg rituximab svarende til 10 mg/ml. 

Doseringsforslag

Follikulært non-Hodgkin-lymfom

Monoterapi 

Voksne 

 • 375 mg/m2 legemsoverflade som i.v. infusion 1 gang om ugen i 4 uger.

Kombinationsterapi (med kemoterapi) 

Voksne 

 • Induktionsbehandling. 375 mg/m2 legemsoverflade som i.v. infusion på dag 1 i første kemoterapiserie efter i.v. indgift af glukokortikoid.
  Efterfølgende serier i induktionsbehandlingen kan enten fortsættes med 375 mg/m2 i.v. eller 1.400 mg s.c. pr. behandlingsserie i op til i alt 8 serier.
 • Vedligeholdelsesdosis. 375 mg/m2 legemsoverflade i.v. eller 1.400 mg s.c. 1 gang hver 2. måned hos patienter, som ikke tidligere er behandlet og som har responderet på induktionsbehandling, og hver 3. måned hos patienter, som behandles efter relaps eller er refraktære, og som har responderet på induktionsbehandling.

Diffust storcellet B-cellelymfom

Kombinationsterapi (CHOP-kemoterapi) 

Voksne 

 • Initialt 375 mg/m2 legemsoverflade som i.v. infusion på dag 1 i første kemoterapiserie efter i.v. indgift af glukokortikoidkomponenten af CHOP.
  Efterfølgende serier kan enten fortsættes med 375 mg/m2 i.v. eller 1.400 mg s.c. pr. behandlingsserie i i alt 8 behandlingsserier.

Børn (6 mdr.-17 år) 

 • 375 mg/m2 legemsoverflade som i.v. infusion.
 • Se endvidere detaljeret behandlingsplan i tabel 1 og 2 i SPC.

Kronisk lymfatisk leukæmi

Kombinationsterapi (med kemoterapi) 

 • 375 mg/m2 legemsoverflade i.v. 1 gang i første serie. Herefter 500 mg/m2 legemsoverflade i.v. 1 gang i efterfølgende 5 serier til i alt 6 behandlingsserier som i.v. infusion på dag 1 af hver serie.
  I første serie behandles alene med rituximab på dag 1, og kemoterapi opstartes først dag 2. Ved de efterfølgende 5 serier gives rituximab på dag 1 forud for kemoterapi, der gives samme dag.

Reumatoid artritis

 • 500 - 1.000 mg efterfulgt af yderligere 500 - 1.000 mg efter 2 uger som langsom i.v.-infusion.
  Præmedicinering med 100 mg i.v. methylprednisolon, 1.000 mg paracetamol og antihistamin bør altid gives minimum 30 minutter før administration.
 • Ved tilbagevendende sygdomsaktivitet kan behandlingen gentages 6-12 mdr. efter det tidligere behandlingsforløb. Forholdet mellem risici og effekt må nøje overvejes ved gentagen behandling.

Anca-associeret vasculitis

Voksne 

 • Induktionsbehandling:
  • 375 mg/m2 legemsoverflade 1 gang om ugen i 4 uger som i.v. infusion.
   Præmedicinering med 100 mg i.v. methylprednisolon, 1.000 mg paracetamol og antihistamin bør altid gives minimum 30 minutter før administration.
  • I 1-3 dage forud for første infusion gives methylprednisolon i.v. (500-1.000 mg/dag.) efterfulgt af oralt prednison (1 mg/kg/dag - højst 80 mg/dag) med nedtitrering så hurtigt som muligt baseret på det kliniske behov.
 • Vedligeholdelsesbehandling
  • 500 mg hver 6. måned.

 

Børn (2-17 år)  

 • 375 mg/m2 legemsoverflade 1 gang om ugen i 4 uger som i.v. infusion.
 • I 3 dage forud for første infusion gives methylprednisolon i.v. (30 mg/kg/dag - højst 1.000 mg/dag). Op til yderligere 3 doser kan gives i.v. før første infusion. Herefter oralt prednison (1 mg/kg/dag - højst 60 mg/dag) med nedtitrering så hurtigt som muligt baseret på det kliniske behov.

Pemfigus vulgaris

 • 1.000 mg som langsom i.v.-infusion efterfulgt af yderligere 1.000 mg efter 2 uger i kombination med nedtitreret glukokortikoid.
  Vedligeholdelsesbehandling. 500 mg i.v. ved måned 12 og 18, og derefter hver 6. måned efter behov.


Bemærk: 

 • Præmedicinering med glukokortikoid, antipyretikum (fx paracetamol) og et antihistamin bør altid gives mindst 30 min. før hver administration af rituximab for at nedsætte risiko og alvorlighed af akutte infusionsreaktioner.
 • Der er begrænset erfaring med behandling af børn, se SPC.

 

Advarsel: Koncentrat til infusionsvæske må ikke gives ufortyndet. 

 

Beregn overfladeareal og arealbestemt dosis her: Beregning af overfladeareal og arealbestemt dosis 

Kontraindikationer

 • Overfølsomhed over for murine proteiner
 • Aktive alvorlige infektioner
 • Svært immunkompromitterede patienter.

Ved reumatoid artritis og granulomatose desuden: 

 • Svær hjerteinsufficiens (NYHA-klasse IV) eller alvorlig, ukontrolleret hjertesygdom.

Forsigtighedsregler

 • Rituximab er forbundet med infusionsreaktioner, som kan være relateret til frigivelse af cytokiner og/eller andre kemiske mediatorer, og patienten skal nøje overvåges under infusion. Præmedicinering som anbefalet giver en signifikant reduktion i forekomst og alvorlighed af disse hændelser. De fleste hændelser er af mild til moderat sværhedsgrad, og andelen af påvirkede patienter falder ved efterfølgende infusioner. Anafylaksi og andre hypersensitivitetsreaktioner er rapporteret, og adrenalin, antihistamin og glukokortikoid bør være tilgængelige til øjeblikkelig anvendelse.
 • Vaccinationer bør afsluttes mindst 4 uger før rituximab administreres første gang og 6 måneder efter seneste administration for at opnå sufficient vaccinationsrespons.
 • Alle patienter (ikke kun risikopatienter) bør inden behandlingsstart screenes for hepatitis B og C.
 • Reaktivering af hepatitis B og øget risiko for progressiv multifokal leukoencefalopati (PML) er beskrevet, men meget sjældent. Ved positiv hepatitis B-serologi bør patienten henvises til leverspecialist inden behandlingsstart.
 • Forsigtighed ved disposition for alvorlige infektioner eller kendte recidiverende eller kroniske infektioner.
 • Patienter med hjertelidelse i anamnesen bør monitoreres nøje.
 • Forsigtighed ved neutrofiltal < 1,5 x 109/l og/eller trombocyttal < 75 x 109/l, da erfaring savnes. Periodisk kontrol af leukocyttal og trombocyttal anbefales.
 • Pneumocystis jirovecii-profylakse anbefales til:
  • Pædiatriske patienter med granulomatose med polyangiitis (GPA) eller mikroskopisk polyangiitis (MPA)
  • Voksne med GPA/MPA eller PV - i henhold til lokale retningslinjer.
 • Natriumindhold
  Koncentrat til infusionsvæske: 1 hætteglas på 10 ml (svarende til 100 mg rituximab) eller på 50 ml (svarende til 500 mg rituximab) indeholder 2,3 mmol henholdsvis 11,5 mmol natrium, som svarer til 135 mg henholdsvis 675 mg natriumchlorid.

Bivirkninger

Dette lægemiddel har skærpet indberetningspligt. Alle eventuelle bivirkninger ved brugen skal derfor indberettes til Lægemiddelstyrelsen, se Lægemiddelstyrelsen (Meld en bivirkning).

Supplerende overvågning gælder kun for Ruxience. 

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Blod og lymfesystem Anæmi, Hypoglobulinæmi, Leukopeni, Neutropeni, Trombocytopeni
Mave-tarm-kanalen Kvalme
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Feber, Kraftesløshed, Kulderystelser
Immunsystemet Angioødem
Infektioner og parasitære sygdomme Infektioner
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Infusions- eller injektionsrelaterede reaktioner  (fx rødme, hovedpine og evt. angioødem)
Knogler, led, muskler og bindevæv Artralgi, Muskelkramper
Nervesystemet Hovedpine
Nyrer og urinveje Urinvejsinfektion
Luftveje, thorax og mediastinum Epistaxis
Hud og subkutane væv Alopeci Hudkløe, Hududslæt
Vaskulære sygdomme Hypertension, Perifere ødemer
Almindelige (1-10 %)
Blod og lymfesystem Pancytopeni
Hjerte Arytmier, Atrieflimren, Myokardieinfarkt Takykardi
Øre og labyrint Tinnitus, Øresmerter
Øjne Conjunctivitis, Ændret tåredannelse
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter, Stomatitis Diarré, Dyspepsi, Gastro-øsofageal refluks, Obstipation, Opkastning, Synkebesvær
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Multiorgansvigt, Smerter Træthed, Utilpashed
Lever og galdeveje Hepatitis
Immunsystemet Ansigtsødem, Hypersensitivitet Urticaria
Infektioner og parasitære sygdomme Sepsis
Undersøgelser Forhøjet LDH, Vægttab
Metabolisme og ernæring Hyperglykæmi, Hyperkaliæmi, Hypocalcæmi
Knogler, led, muskler og bindevæv Ischias, Rygsmerter, Øget muskeltonus Myalgi, Nakkesmerter
Nervesystemet Migræne, Paræstesier, Svimmelhed
Psykiske forstyrrelser Agitation, Angst, Spisevægring Søvnløshed
Det reproduktive system og mammae Brystsmerter
Luftveje, thorax og mediastinum Bronkospasme, Dyspnø, Pneumoni Halsirritation, Hoste, Rhinitis
Hud og subkutane væv Acne, Øget svedtendens
Vaskulære sygdomme Hypotension, Ortostatisk hypotension Hedeture, Vasodilatation
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Blod og lymfesystem Aplastisk anæmi, Hæmolytisk anæmi, Koagulationsforstyrrelser
Hjerte Bradykardi, Hjerteinsufficiens, Myokardieiskæmi, Supraventrikulære arytmier, Ventrikulær takykardi
Mave-tarm-kanalen Meteorisme, Smagsforstyrrelser
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Hypoxi
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Reaktioner og ubehag på indstiksstedet
Psykiske forstyrrelser Depression, Nervøsitet
Luftveje, thorax og mediastinum Astma, Bronchiolitis obliterans
Sjældne (0,01-0,1 %)
Hjerte Kardielle ledningsforstyrrelser
Luftveje, thorax og mediastinum Interstitiel lungesygdom
Meget sjældne (< 0,01 %)
Øjne Synstab
Mave-tarm-kanalen Gastro-intestinal perforation
Immunsystemet Stevens-Johnsons syndrom
Benigne, maligne og uspecificerede neoplasmer Tumorlysesyndrom
Nervesystemet Bells parese, Leukoencefalopati  (progressiv multifokal), Perifer neuropati
Nyrer og urinveje Nyresvigt
Luftveje, thorax og mediastinum Respirationsdepression
Hud og subkutane væv Bulløs dermatitis, Toksisk epidermal nekrolyse (TEN)
Vaskulære sygdomme Leukocytoklastisk vasculitis, Vasculitis
Ikke kendt hyppighed
Øre og labyrint Høretab
Immunsystemet Serumsyge
Infektioner og parasitære sygdomme Virale infektioner  (alvorlige)
Nervesystemet Encefalitis, Neuropati
Luftveje, thorax og mediastinum Lungeinfiltrater

Neutropeni er i de fleste tilfælde forbigående, men kan i sjældne tilfælde forekomme flere måneder efter behandlingen. Neutrofiltælling bør foretages regelmæssigt i 6 måneder efter afsluttet behandling. 

Tilfælde af enteroviral meningoencefalitis med letalt udgang er blevet raporteret. 

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Enhver antineoplastisk behandling under graviditet vil være resultatet af en meget individuel og specifik vurdering af den underliggende sygdom, prognose, behandlingsalternativer og patientinvolvering. Der er ingen antineoplastiske lægemidler hvor der er kvantitative eller kvalitative humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. Generelt, på tværs af alle antineoplastiske lægemidler og de behandlede sygdomme, synes risikoen for medfødte misdannelser dog ikke væsentligt forøget. Såfremt der er behov for en detaljeret gennemgang af evidensen for det enkelte specifikke lægemiddel, anbefales kontakt til en Klinisk Farmakologisk Lægemiddelrådgivning

 

Se også Antineoplastiske midler

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 691, 692, 2789, 2790, 2954, 2955, 4264, 4267, 4268, 4269, 4270, 4388

 

Fertile kvinder og mænd

Kvinder i den fertile alder bør anvende sikker antikonception under behandlingen og i mindst 12 måneder efter afslutning af behandlingen. 

Referencer: 1550, 3966

Amning

Må ikke anvendes.
Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.
På grund af virkningsmekanismen frarådes amning.

Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorps).

Doping

Ingen restriktioner

Ingen restriktioner 

Alkohol

Alkohol: Alkohol og Mabthera® påvirker ikke hinanden.Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Alkohol og Mabthera® påvirker ikke hinanden. 

Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Farmakodynamik

Rituximab er rettet mod det transmembrane differentieringsantigen CD20, som findes på normale og maligne B-celler. Binding af antistoffet til CD20 medfører celledød som følge af komplementafhængig cytotoksicitet og antistofafhængig cellulær cytotoksicitet og apoptose. B-celletallet er normaliseret 9-12 måneder efter behandlingens afslutning. 

Farmakokinetik

 • Plasmahalveringstiden udviser stor individuel variation (9-36 dage).
 • Kan påvises i plasma i 3-6 måneder efter indgift.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH 

 • Injektionsvæske til subkutan injektion: pH 5,2 - 5,8.
 • Koncentrat til infusionsvæske: pH 6,2 - 6,8.

 

Håndtering 

Koncentrat til infusionsvæske: 

 • Tilberedning af infusionsvæske
  Den beregnede mængde infusionskoncentrat fortyndes med isotonisk natriumchlorid- eller isotonisk glucose-infusionsvæske til en koncentration på 1-4 mg/ml.


Holdbarhed 

Injektionsvæske til subkutan injektion 

 • Opbevares i køleskab (2-8°C) beskyttet mod lys.
 • Injektionsvæske trukket op i sprøjten er kemisk holdbar i højst 48 timer ved 2-8°C og efterfølgende højst 8 timer ved 30°C i diffust dagslys, men bør anvendes umiddelbart.

Koncentrat til infusionsvæske 

 • Opbevares i køleskab (2-8°C) beskyttet mod lys.
 • Brugsfærdig infusionsvæske er kemisk holdbar i højst
  • 30 dage ved 2-8°C og efterfølgende højst 24 timer ved højst 30°C (Opblanding i natriumchlorid), men bør anvendes umiddelbart.
  • 24 timer ved 2-8°C og efterfølgende højst 12 timer ved højst 30°C (Opblanding i glucose), men bør anvendes umiddelbart.

 

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(BEGR) injektionsvæske, opl. til subkutan inj. 1400 mg 545104
1 stk.
16.541,10 16.541,10
(BEGR) konc. til infusionsvæske, opl. 100 mg 494237
2 stk.
4.176,65 2.088,33
(BEGR) konc. til infusionsvæske, opl. 500 mg 494286
1 stk.
10.416,45 10.416,45

Referencer

4264. Danet C, Araujo M, Bos-Thompson MA et al. Pregnancy outcomes in women exposed to cancer chemotherapy. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2018; 27(12):1302-8, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30379378 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4388. de Haan J, Verheecke M, Van Calsteren K et al. Oncological management and obstetric and neonatal outcomes for women diagnosed with cancer during pregnancy: a 20-year international cohort study of 1170 patients. Lancet Oncol. 2018; 19(3):337-46, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29395867 (Lokaliseret 3. marts 2022)


2954. Miyamoto S, Yamada M, Kasai Y et al. Anticancer drugs during pregnancy. Jpn J Clin Oncol. 2016; 46(9):795-804, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27284093 (Lokaliseret 10. maj 2023)


2955. Esposito S, Tenconi R, Preti V et al. Chemotherapy against cancer during pregnancy: A systematic review on neonatal outcomes. Medicine (Baltimore). 2016; 95(38), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27661036 (Lokaliseret 10. maj 2023)


4268. Loibl S, Schmidt A, Gentilini O et al. Breast Cancer Diagnosed During Pregnancy: Adapting Recent Advances in Breast Cancer Care for Pregnant Patients. JAMA Oncol. 2015; 8:1145-53, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26247818 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4270. Peccatori FA, Azim HA Jr, Orecchia R et al. Cancer, pregnancy and fertility: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol. 2013, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23813932 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4269. Loibl S, Han SN, von Minckwitz G et al. Treatment of breast cancer during pregnancy: an observational study. Lancet Oncol. 2012; 13(9):887-96, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22902483 (Lokaliseret 24. februar 2022)


2789. Azim HA Jr, Peccatori FA, Pavlidis N. Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part I: Solid tumors. Cancer Treat Rev. 2010; 36(2):101-9, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20015593 (Lokaliseret 4. maj 2023)


2790. Azim HA Jr, Pavlidis N, Peccatori FA. Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part II: Hematological tumors. Cancer Treat Rev. 2010; 36(2):110-21, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20018452 (Lokaliseret 4. maj 2023)


691. Cardonick E, Iacobucci A. Use of chemotherapy during human pregnancy. Lancet Oncol. 2004; 5(5):283-91, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15120665/ (Lokaliseret 7. december 2021)


4267. PDQ Adult Treatment Editorial Board. Breast Cancer Treatment During Pregnancy (PDQ®): Health Professional Version. PDQ Cancer Information Summaries, National Cancer Institute (US). 2002-2017, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26389427 (Lokaliseret 24. februar 2022)


692. Arnon J, Meirow D, Lewis-Roness H et al. Genetic and teratogenic effects of cancer treatments on gametes and embryos. Hum Reprod Update. 2001; 7(4):394-403, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11476352/ (Lokaliseret 7. december 2021)


1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 17. marts 2023)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 17. marts 2023)

 
 

Revisionsdato

06.09.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...