Pro-Epanutin

N03AB05
 
 

Antiepileptikum, hydantoinderivat. 

Anvendelsesområder

 • Status epilepticus med fokale anfald og fokale anfald, der spreder sig til bilaterale tonisk kloniske krampeanfald, samt generaliserede tonisk kloniske krampeanfald
 • Forebyggelse og behandling af anfald, som forekommer i forbindelse med neurokirurgiske indgreb og/eller hovedtraume
 • Erstatning af oral phenytoin, hvis oral indgift ikke er mulig og/eller kontraindiceret.

Dispenseringsform

Injektionsvæske/koncentrat til infusionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 75 mg fosphenytoindinatrium (svarende til 50 mg phenytoinnatrium, benævnt 50 mg PÆ (phenytoinnatriumækvivalenter)). 

Doseringsforslag

BEMÆRK: Pga. tidligere indrapporterede problemer med fosphenytoin-infusion skal der foreligge lokal skriftlig infusionsvejledning, hvoraf dosis, infusionshastighed og samlet infusionstid for akutbehandling og overgang til vedligeholdelsesbehandling er beregnet pr. kg legemsvægt. 

 

Status epilepticus

Se endvidere Akutte anfald og status epilepticus

 

 • Voksne. Samlet bolusdosis 20 mg PÆ pr. kg legemsvægt.
  Den beregnede bolusdosis gives i.v. med 150 mg PÆ pr. minut:

Voksne: Eksempler på legemsvægt, samlet bolusdosis og samlet infusionstid 

Legemsvægt  

Samlet bolusdosis
(ved 20 mg PÆ pr. kg legemsvægt)
 

Samlet infusionstid
(ved 150 mg PÆ pr. minut)
 

45 kg 

900 mg PÆ 

6 minutter 

60 kg 

1.200 mg PÆ 

8 minutter 

75 kg 

1.500 mg PÆ 

10 minutter 

90 kg 

1.800 mg PÆ 

12 minutter 

105 kg 

2.100 mg PÆ 

14 minutter 

 • Børn > 5 år og < 18 år. Samlet bolusdosis 20 mg PÆ pr. kg legemsvægt.
  Den beregnede bolusdosis gives i.v. med 2 mg PÆ pr. kg legemsvægt pr. minut i 10 minutter (dog højst 150 mg PÆ pr. minut).
 • Se endvidere Dansk Pædiatrisk Selskab: Status epilepticus (børn > 1 måned).

Børn > 5 år: Eksempler på legemsvægt, samlet bolusdosis, maksimal infusionshastighed og samlet infusionstid 

Legemsvægt  

Samlet bolusdosis
(ved 20 mg PÆ pr. kg)
 

Maksimal infusionshastighed  

(ved 2 mg PÆ pr kg pr. minut)  

Samlet infusionstid
(ved 2 mg PÆ pr. kg pr. minut)
 

15 kg 

300 mg PÆ 

30 mg PÆ pr. minut 

10 minutter 

20 kg 

400 mg PÆ 

40 mg PÆ pr. minut 

10 minutter 

30 kg 

600 mg PÆ 

60 mg PÆ pr. minut 

10 minutter 

40 kg 

800 mg PÆ 

80 mg PÆ pr. minut 

10 minutter 

50 kg 

1.000 mg PÆ 

100 mg PÆ pr. minut 

10 minutter 

 

Behandling eller forebyggelse af anfald

 • Voksne. Samlet bolusdosis 10-15 mg PÆ pr. kg legemsvægt.
  Den beregnede bolusdosis gives i.v. eller i.m. med 50-100 mg PÆ pr. minut (højst 150 mg PÆ pr. minut).
 • Børn > 5 år og < 18 år. Samlet bolusdosis 10-15 mg PÆ pr. kg legemsvægt.
  Den beregnede bolusdosis gives i.v. eller i.m. med 1-2 mg PÆ pr. kg legemsvægt pr. minut i 10 minutter (dog højst 150 mg PÆ pr. minut).

Vedligeholdelsesbehandling

 • Voksne. Samlet dosis 5 mg PÆ pr. kg legemsvægt pr. døgn fordelt på 2 doser.
  Gives i.v. eller i.m. med 50-100 mg PÆ pr. minut (højst 150 mg PÆ pr. minut).
 • Børn > 5 år. Samlet dosis 5 mg PÆ pr. /kg legemsvægt pr. døgn fordelt på 2 doser.

Midlertidig substitution af oral phenytoin

Til patienter i phenytoinbehandling, hvor oral indgift forbigående ikke er mulig (fx ved operationer), gives samme dosis PÆ som patientens sædvanlige dosis phenytoin enten i.m. eller som i.v. infusion på sædvanligt tidspunkt for dosering. 

 • Voksne. Infusionshastighed: 50-100 mg PÆ pr. minut (højst 150 mg PÆ pr. minut).
 • Børn > 5 år. Infusionshastighed: 1-2 mg PÆ pr. kg legemsvægt pr. minut (dog højst 100 mg PÆ pr. minut).

Se endvidere tabel 5 i Produktresumé hos Lægemiddelstyrelsen. 

 

Bemærk: 

 • Ekg, blodtryk og respiration monitoreres løbende under indgiften og indtil 30 minutter efter afsluttet indgift.
 • 1 ml Pro-Epanutin (75 mg/ml) svarer til 50 mg PÆ phenytoin.

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-60 ml/min.

  Dosis bør nedsættes. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed tilrådes. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Sinusbradykardi, sino-atrialt blok, AV-blok af 2. eller 3. grad og Adams-Stokes syndrom.
 • Akut intermitterende porfyri.

Forsigtighedsregler

 • Behandling med antiepileptika er forbundet med en let øget risiko for suicidaltanker eller -adfærd.
 • Pga. erfaringsmæssig risiko for fejldosering og 0.-ordenskinetik bør anvendelse af fosphenytoin som intravenøs vedligeholdelsesbehandling anvendes i begrænset omfang.
 • Phenytoin metaboliseres via CYP2C9-enzymet. Patienter, der er bærere af variant CYP2C9*2 eller CYP2C9*3 kan have risiko for øgede plasmakoncentrationer af phenytoin og deraf følgende toksicitet (ses bl.a. hos asiatere).

Typiske alvorlige fejl

Beskrivelse Konsekvens
Dobbeltdosering fordi døgndosis bliver givet flere gange. Overdosering. Bevidsthedspåvirkning.
Fejlagtigt blev præparatet givet som kontinuerlig infusion. Fosphenytoin skal altid administreres som bolus langsomt i.v., og herefter skal indgiften stoppes. Overdosering (hjertestop).
Misforståelse omkring skift mellem fosphenytoin og phenytoin: 1 ml Pro-Epanutin (75mg/ml) svarer til 50 mg PÆ phenytoin. Overdosering (hjertestop).
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Øjne Nystagmus
Nervesystemet Svimmelhed
Hud og subkutane væv Hudkløe
Almindelige (1-10 %)
Øre og labyrint Tinnitus
Øjne Sløret syn, Synsforstyrrelser
Mave-tarm-kanalen Kvalme, Mundtørhed, Opkastning, Smagsforstyrrelser
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Kraftesløshed, Kuldegysninger
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Reaktioner og ubehag på indstiksstedet
Nervesystemet Ataksi, Bevidsthedstab, Koordinationsbesvær, Paræstesier, Tremor Hovedpine
Psykiske forstyrrelser Eufori, Somnolens, Talebesvær
Hud og subkutane væv Purpura
Vaskulære sygdomme Hypotension Vasodilatation
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Hjerte Hjertestop
Øre og labyrint Høretab
Øjne Dobbeltsyn
Mave-tarm-kanalen Følelsesløshed i tungen
Immunsystemet Stevens-Johnsons syndrom
Knogler, led, muskler og bindevæv Kutan lupus erythematosus-lignende reaktion, Muskelkramper, Muskelsvaghed
Nervesystemet Hypæstesi Ændrede reflekser
Psykiske forstyrrelser Konfusion, Nervøsitet, Tankeforstyrrelser
Hud og subkutane væv Eksfoliativ dermatitis, Toksisk epidermal nekrolyse (TEN) Hududslæt
Ikke kendt hyppighed
Blod og lymfesystem Agranulocytose, Aplastisk anæmi, Leukopeni, Lymfadenopati  (i visse tilfælde med fatal udgang), Neutropeni, Pancytopeni, Trombocytopeni
Hjerte Alvorlige kardiotoksiske hændelser  (med atriel og ventrikulær ledningsblokade), Kardiogent shock, Ventrikelflimren
Mave-tarm-kanalen Gingival hyperplasi Læbeødem, Obstipation
Lever og galdeveje Hepatitis, Leverskade
Immunsystemet Allergiske reaktioner  (herunder anafylaktisk reaktion, DRESS syndrom), Anafylaktisk reaktion, Angioødem*, Hypersensitivitetssyndrom Urticaria
Metabolisme og ernæring Hyperglykæmi
Knogler, led, muskler og bindevæv Artritis, Systemisk lupus erythematosus
Nervesystemet Dyskinesier, Ekstrapyramidale gener, Perifer neuropati
Psykiske forstyrrelser Spiseforstyrrelser Døsighed, Søvnløshed
Nyrer og urinveje Interstitiel nefritis
Det reproduktive system og mammae Peyronies sygdom
Luftveje, thorax og mediastinum Pneumonitis  (kan være fatalt)
Hud og subkutane væv Akut generaliseret eksantematøs pustulose, Lægemiddelreaktion med eosinofili og systemiske symptomer - DRESS Hypertrikose, Øget hårvækst

* Ved symptomer på angioødem seponeres behandlingen straks. 

 

 • Purple Glove Syndrome (ødem, misfarvning og smerter distalt for injektionsstedet) er set. Kan skyldes ekstravasation. Symptomerne kan opstå flere dage efter injektionen og kan medføre behov for kirurgisk behandling og i sjældne tilfælde amputation pga. hudnekrose og iskæmi. Er sjældent ved behandling med fosphenytoin.
 • Selv ved sædvanlige terapeutiske plasmakoncentrationer optræder ofte en diskret, snigende påvirkning af de kognitive funktioner i form af øget træthed, nedsat koncentrationsevne og hukommelsesbesvær.
 • Langtidsbehandling med phenytoin er forbundet med risiko for nedsat knoglemineraltæthed, osteopeni, osteoporose og knoglebrud. Af denne grund anbefales D-vitamintilskud.
 • Hyppighed og sværhedsgrad af CNS-relaterede bivirkninger og sensoriske forstyrrelser er større ved høje doser og høj indgivelseshastighed.

Interaktioner

Anden medicin sammen med Pro-Epanutin
 • En del farmaka har indflydelse på metabolismen af hydantoinderivater.
  • Hæmmet metabolisme, der resulterer i højere plasmakoncentration og dermed forstærket virkning fremkaldes af disulfiram, fluoruracil, fluoxetin, isoniazid, miconazol, fenylbutazon, sulfamethizol, sulfamethoxazol+trimethoprim og trimethoprim.
  • Cisplatin og doxorubicin nedsætter plasmakoncentrationen af phenytoin ved at øge metaboliseringshastigheden.
 • Phenytoin øger omsætningen af carbamazepin.
 • Interaktion med valproat er kompleks, se de enkelte valproatpræparater.
 • Svigt af hormonale kontraceptiva forekommer under behandling med phenytoin.
 • Phenytoin nedsætter plasmakoncentrationen af ciclosporin, ethosuximid, felodipin, itraconazol, quetiapin, theophyllin og hydrocortison pga. øget phenytoininduceret metabolisme.
 • Ved samtidig indgift af furosemid nedsættes den diuretiske effekt pga. hæmmet intestinal absorption af furosemid.
 • Phenytoin kan nedsætte plasmakoncentrationen af folsyre, hvilket formentlig især har betydning ved behandling af megaloblastær anæmi.

Se endvidere Epilepsi hos voksne

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Der er ingen specifikke data for fosphenytoin, som er en prodrug af phenytoin. For phenytoin er der data for mere end 1.000 1. trimester-eksponerede med en øget misdannelsesrate på ca. 6 %. Case-kontrolundersøgelser tyder på en fordoblet risiko for kardielle misdannelser og læbe-ganespalte. Ved anvendelse bør der gives 10 mg vitamin K dgl. den sidste måned af graviditeten.  

 

Behandlingen af epilepsi hos gravide skal varetages i samarbejde med en speciallæge i neurologi. 

 

Se endvidere Epilepsi hos voksne

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 3711, 4138, 4142, 4214

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Der findes ingen specifikke data for fosphenytoin. For phenytoin er den relative vægtjusterede dosis ca. 8 %. Der er kun enkelte meddelelser om mulige bivirkninger. Hvor plasmakoncentrationen hos barnet kan detekteres, er den meget lav. 


Se endvidere

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved bilkørsel og maskinbetjening.

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

Fosphenytoin er en prodrug af phenytoin, der forlænger natriumkanalernes refraktærperiode. 

Farmakokinetik

 • Fosphenytoin er en prodrug, der i organismen hydrolyseres til det aktive phenytoin.
 • Maksimal plasmakoncentration af phenytoin efter ca. 1 time (i.v.) og ca. 3 timer (i.m.).
 • Metaboliseres i leveren via CYP2C9 med en hastighed, der er uafhængig af plasmakoncentrationen inden for det terapeutiske område, hvilket erfaringsmæssigt giver problemer med styring af behandlingen. En beskeden dosisøgning, især ved lidt større doser, vil resultere i en betydelig stigning af plasmakoncentrationen, hvilket giver risiko for kumulation, som kan føre til en toksisk plasmakoncentration.
 • Gennemsnitlig plasmahalveringstid for phenytoin er 21 timer, men med meget store individuelle variationer, længere ved høje plasmakoncentrationer pga. mætningskinetik.
 • Terapeutisk plasmakoncentrationsområde (phenytoin) 30-90 mikromol/l.
 • Se endvidere Tabel 1 i Antiepileptika.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH 8,6-9. 

 

Håndtering 

Tilberedning af infusionsvæske 

 • Injektionsvæsken/koncentratet skal fortyndes inden indgift med isotonisk glucose- eller natriumchlorid-infusionsvæske.
 • Skal fortyndes til en slutkoncentration mellem 1,5 og 25 mg PÆ/ml efter lokal fastlagt tilberedningsinstruks.
 • Se endvidere medfølgende brugsvejledning.

 

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8 ºC).
 • Tåler opbevaring i højst 24 timer ved stuetemperatur (højst 25 ºC).
 • Brugsfærdig infusionsvæske skal anvendes omgående.
 • Efter åbning: Evt. rest i hætteglas skal kasseres.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) injektionsvæske/konc. til infusionsvæske 75 mg/ml 529735
10 htgl. a 10 ml
6.312,00 63,12 378,71
(B) injektionsvæske/konc. til infusionsvæske 75 mg/ml  (Orifarm) 098948
10 x 10 ml
Udgået 24-07-2023

Referencer

3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021, https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)


4138. Tomson T, Battino D, Bonizzoni E et al. Comparative risk of major congenital malformations with eight different antiepileptic drugs: a prospective cohort study of the EURAP registry. Lancet Neurol. 2018; 17(6):530-8, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29680205 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4142. Weston J, Bromley R, Jackson CF et al. Monotherapy treatment of epilepsy in pregnancy: congenital malformation outcomes in the child. Cochrane Database Syst Rev. 2016; 11, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27819746 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4214. Meador K, Reynolds MW, Crean S et al. Pregnancy outcomes in women with epilepsy: a systematic review and meta-analysis of published pregnancy registries and cohorts. Epilepsy Res. 2008; 81:1-13, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18565732 (Lokaliseret 24. februar 2022)

 
 

Revisionsdato

08.04.2022. Priserne er dog gældende pr. mandag den 2. oktober 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...