Travatan®

S01EE04
 
 

Øjenmiddel, der nedsætter det intraokulære tryk. Prostaglandin F2α-analog

Anvendelsesområder

 • Forhøjet intraokulært tryk hos patienter med åbenvinklet glaukom eller okulær hypertension. Kan anvendes alene eller i kombination med andre tryknedsættende midler.
 • Forhøjet intraokulært tryk hos pædiatriske patienter i alderen 2 måneder til 18 år med okulær hypertension eller pædiatrisk glaukom.

Dispenseringsform

Øjendråber, opløsning. 1 ml indeholder 40 mikrogram travoprost. 

Doseringsforslag

Voksne og børn > 2 mdr. 

 • 1 dråbe 1 gang dgl. om aftenen.
 • I kombination med andet øjenmiddel bør der gå mindst 5 min. mellem applikationerne.

Bemærk: 

 • Begrænset erfaring savnes vedr. behandling af børn i aldersgruppen 2 mdr. - 3 år. Hos børn < 2 mdr. er der ingen data for sikkerhed og virkning af travoprost.
 • Hos børn < 3 år, som fortrinsvis lider af primært medfødt glaukom, forbliver kirurgi førstevalgsbehandling (fx trabekulotomi/goniotomi).
 • Ved nasolakrimal okklusion af øjet i 1-2 minutter efter indgivelse reduceres den systemiske absorption og dermed risikoen for systemiske bivirkninger.

Kontraindikationer

Allergi over for indholdsstofferne.

Forsigtighedsregler

På grund af manglende erfaring bør travoprost anvendes med forsigtighed: 

 • Ved inflammatoriske øjenlidelser.
 • Ved disposition for iritis/uveitis.
 • Ved neovaskulært, inflammatorisk, lukketvinklet eller medfødt glaukom.
 • Ved åbenvinklet glaukom hos patienter med pseudophaki og pigmentglaukom.
 • Hos afake patienter, pseudofake patienter med ødelagt bagkammerlinsekapsel eller forkammerlinse eller hos patienter med kendte risikofaktorer for cystoidt maculaødem.
 • Travoprost kan gradvis ændre øjenfarven ved at øge antallet af melanosomer (pigmentgranula) i melanocyterne. Før behandling påbegyndes, skal patienterne informeres om, at denne farveændring i øjet kan være permanent. Ændring af irisfarven sker langsomt, og den vil først ses måneder eller år efter påbegyndt behandling.
 • Bemærk: For øjendråber der indeholder macrogol glycerolhydroxystearat / benzalkoniumchlorid:
  • Macrogol glycerolhydroxystearat, som stammer fra polyoxyleret hydrogeneret ricinusolie, kan forårsage hudreaktioner.
  • Benzalkoniumchlorid, kan medføre øjenirritation og misfarvning af bløde kontaktlinser. Kontaktlinser bør fjernes før applikation og tidligst indsættes 15 min. efter applikation, se Kontaktlinsebrug ved øjendråber og salve.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Øjne Okulær hyperæmi
Almindelige (1-10 %)
Øjne Øjensmerter Øget irispigmentering, Øjenirritation, Øjenkløe, Øjenlågsødem, Øjentørhed
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Hjerte Palpitationer
Øjne Allergisk conjunctivitis, Celler i det forreste kammer, Conjunctivitis, Corneaerosion*, Ektropion, Iritis, Katarakt, Keratitis, Sløret syn, Synsforstyrrelser  (nedsat syn), Uveitis Blefaritis, Erytem/pigmentering på øjenlåget, Fotofobi, Konjunktival pigmentering, Konjunktivale gener, Tåreflåd, Ændring af øjenvipper  (forøget længde, tykkelse og antal, misfarvning), Øget sekret fra øjet, Øjenlågserytem, Øjenlågspåvirkning
Mave-tarm-kanalen Mundtørhed
Immunsystemet Hypersensitivitet, Periorbitalt ødem
Nervesystemet Hovedpine
Luftveje, thorax og mediastinum Dyspnø Halsirritation, Hoste, Nasal tilstopning, Rhinitis, Tørhed i næsen
Hud og subkutane væv Hudkløe, Hududslæt, Hyperpigmentering og misfarvning af huden, Hypertrikose
Sjældne (0,01-0,1 %)
Hjerte Nedsat hjertefrekvens
Øjne Cyclitis, Lysfænomener, Maculaødem Astenopi, Fordybning af øjenlågets sulcus, Konjunktivalt ødem, Meibomitis
Mave-tarm-kanalen Forværring af gastro-duodenale ulcera Gastro-intestinale gener, Obstipation, Smagsforstyrrelser
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Kraftesløshed
Infektioner og parasitære sygdomme Herpes simplex  (i øjet)
Knogler, led, muskler og bindevæv Artralgi Muskuloskeletale smerter
Nervesystemet Hypæstesi, Svimmelhed
Luftveje, thorax og mediastinum Dysfoni, Respirationsdepression Orofaryngeale smerter
Hud og subkutane væv Allergisk dermatitis
Vaskulære sygdomme Hypertension  (inkl. forhøjet systolisk blodtryk), Hypotension  (inkl. nedsat diastolisk blodtryk)
Ikke kendt hyppighed
Hjerte Arytmier, Bradykardi Takykardi
Øre og labyrint Tinnitus
Øjne Enoftalmi
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Diarré, Kvalme, Opkastning
Undersøgelser Forhøjet PSA
Psykiske forstyrrelser Angst, Depression Søvnløshed
Nyrer og urinveje Inkontinens Dysuri
Det reproduktive system og mammae Brystsmerter
Luftveje, thorax og mediastinum Forværret astma Epistaxis

* Benzalkoniumchlorid kan medføre punktformet keratopati og/eller toksisk ulcerøs keratopati. 

Interaktioner

Anden medicin sammen med Travatan®

Der er rapporteret paradoksale stigninger i det intraokulære tryk efter samtidig oftalmisk brug af to prostaglandinanaloger. Det frarådes derfor at bruge to eller flere prostaglandiner, prostaglandinanaloger eller prostaglandinderivater samtidigt. 

Graviditet

Må ikke anvendes.
Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ingen data, men på grund af virkningsmekanismen og resultater fra dyrereproduktionsstudier frarådes anvendelse.  

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 1550, 3966

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må tappes. Donors tappeegnethed afhænger af den tilgrundliggende sygdom.

Farmakodynamik

 • Prostaglandin F2-analog. Selektiv prostaglandin FP-receptoragonist, som reducerer det intraokulære tryk ved at øge kammervandsafløbet via trabekelværket og de uveosklerale veje.
 • Virkningen indtræder i løbet af ca. 2 timer.
 • Maksimal reduktion af det intraokulære tryk opnås efter ca. 12 timer, og signifikant trykreduktion opretholdes i mindst 24 timer.

 

Farmakokinetik

 • Travoprost er en prodrug, som ved passage gennem cornea hydrolyseres til den farmakologisk aktive travoprostsyre.
 • Maksimal koncentration i kammervæsken efter 1-2 timer.
 • Halveringstid fra kammervæsken ca. 1,5 timer.
 • Den systemiske absorption er ringe.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

Højst 1 måned efter anbrud ved højst 25 ºC.  

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) øjendråber, opløsning 40 mikrogram/ml 059893
2,5 ml (2care4)
282,05 112,82 11,28
(B) øjendråber, opløsning 40 mikrogram/ml 581969
2,5 ml
196,70 78,68 7,87
(B) øjendråber, opløsning 40 mikrogram/ml 059904
3 x 2,5 ml (2care4)
553,00 73,73 7,37
(B) øjendråber, opløsning 40 mikrogram/ml 085013
3 x 2,5 ml (Orifarm)
556,15 74,15 7,42
(B) øjendråber, opløsning 40 mikrogram/ml 517180
3 x 2,5 ml
556,15 74,15 7,42

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 17. marts 2023)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 17. marts 2023)

 
 

Revisionsdato

04.05.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...