Vivelle Dot®

G03CA03
 
 

Anvendelsesområder

Se endvidere:

Dispenseringsform

Depotplastre. 1 depotplaster afgiver henholdsvis 25 mikrogram, 37,5 mikrogram, 50 mikrogram, 75 mikrogram eller 100 mikrogram estradiol over 24 timer. 

Doseringsforslag

 • Tilstande med nedsat, manglende eller ophørt produktion af østrogen før det naturlige menopausetidspunkt behandles med østrogensubstitution i fysiologiske doser, hvilket hos en normalvægtig kvinde typisk svarer til 100 mikrogram/24 timer transdermalt. Klinisk og biokemisk kontrol anbefales efter 2-4 uger og dosis justeres om nødvendigt.
 • Ved behandling af klimakterielle gener gives østrogen i den laveste dosis, som medfører tilfredsstillende symptomlindring. Dette svarer typisk til 25-50 mikrogram/24 timer transdermalt. Dosis (plasterstørrelse) justeres om nødvendigt efter 1-2 måneder.

Bemærk: 

 • Plaster skiftes to gange om ugen, og der bør skiftes applikationssted fra gang til gang. Plastret anbringes på et hårfrit, tørt hudområde, fx nedadtil på ryggen, maven eller over glutealregionen. Må ikke appliceres på mammae.
 • Kvinder, som ikke er hysterektomerede, bør behandles samtidigt med gestagen, enten i sekvensbehandling 10 dage hver måned, i 12 dage hver anden måned eller i 14 dage hver tredje måned, alternativt med lokalt appliceret gestagen (gestagenspiral). Se Østrogen og gestagen i kombination.

Kontraindikationer

 • Akut leversygdom
 • Kvinder, som får diagnosticeret endometrie- eller mammacancer, bør ophøre med østrogen. Systemisk østrogenbehandling bør ikke anvendes af kvinder med tidligere endometrie- eller mammacancer. Lokal, vaginal østrogenbehandling kan dog anvendes, under forudsætning af at patienten ikke samtidig er i behandling med aromatasehæmmer for østrogenreceptor-positiv mammacancer.
 • Genetisk disposition for mamma- og ovariecancer er som udgangspunkt kontraindikation for systemisk behandling med østrogen. Substitution med østrogen bør dog overvejes ved profylaktisk oophorektomi før 45-års-alderen.
 • Kvinder med tidligere venøs tromboemboli, myokardieinfarkt, cerebrovaskulær tromboemboli eller kendte trombofile sygdomme bør generelt ikke anvende systemisk østrogenbehandling. Kan dog overvejes hos kvinder < 40 år med præmatur menopause efter vejledning af specialister. Lokal, vaginal østrogenbehandling kan anvendes.
 • Porfyri.

Forsigtighedsregler

 • Inden behandlingen indledes, skal der foretages undersøgelse med henblik på at udelukke forekomst af genital patologi.
 • Vaginalblødning af ukendt årsag bør afklares før behandlingsstart.
 • Gynækologisk undersøgelse og undersøgelse af mammae i samme omfang som jævnaldrende kvinder, som ikke er i østrogenbehandling, samt på indikation, fx ved blødningsforstyrrelser.
 • Forsigtighed med systemisk østrogenbehandling ved kronisk leverlidelse, hvor transdermal estradiol i relativt lav dosis er at foretrække.
 • Svær overvægt, udtalte varicer og familiær disposition til dyb venetrombose må anses for relative kontraindikationer for systemisk østrogenbehandling. Bør dog overvejes hos kvinder < 40 år med præmatur menopause, efter vejledning af specialister.
 • Kvinder med manifest aterosklerose eller kendte kardiovaskulære risikofaktorer (herunder diabetes, hypertension, høj alder) har en øget risiko for myokardieinfarkt eller apopleksi i forbindelse med postmenopausal hormonbehandling. Lokal vaginal østrogenbehandling kan anvendes.
 • Østrogenpræparater beregnet til hormonel substitution har ingen virkning som kontraception.
 • Behandlingen bør seponeres straks ved icterus eller migrænelignende hovedpine samt ved signifikant forøgelse af blodtryk.
 • Regelmæssig klinisk kontrol anbefales ved uterusfibromer, fibroadenomatosis mammae eller endometriose.
 • Galdesten.
 • Systemisk lupus erythematosus.
 • Endometriehyperplasi.
 • Epilepsi.
 • Astma.
 • Otosklerose.
 • Hereditært angioødem.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Reaktioner på applikationsstedet  (bl.a. blødning, blå mærker, brændende fornemmelse, inflammation, irritation, papler, misfarvning af huden, paræstesier).
Hovedpine.
Brystspænding, Dysmenoré, Mastalgi, Menstruationsforstyrrelser.
Erytem.
Almindelige (1-10%) Abdominalsmerter, Diarré, Kvalme.
Kraftesløshed.
Vægtøgning.
Artralgi, Rygsmerter.
Depression, Humørforstyrrelser, Nervøsitet, Søvnløshed.
Endometriehyperplasi, Mammahypertrofi, Menoragi, Uterinspasmer, Vaginal candidiasis, Vaginitis.
Acne, Hudkløe, Hududslæt, Tør hud.
Perifere ødemer.
Ikke almindelige (0,1-1%) Svimmelhed.
Migræne.
Hypertension.
Sjældne (0,01-0,1%) Hypersensitivitet.
Neoplasmer  (i cervix - cyster og polypper), Uterint leiomyoma.
Epilepsilignende anfald, Myasteni, Paræstesier.
Alopeci.
Dyb venetrombose.
Meget sjældne (< 0,01%) Intolerance over for kontaktlinser.
Hudnekrose.
Ikke kendt Levertumorer.
Anafylaktisk reaktion, Angioødem, Stevens-Johnsons syndrom.
Kontaktdermatitis.
Cancer uteri, Cervixneoplasi, Fibrocystisk brystsygdom*.
Lungeemboli.

* Rapporteret efter markedsføringen. 

 

I de første få måneder af behandlingen kan der forekomme gennembrudsblødning og pletblødning. 

 

Risiko for hyperplasi og malignitet i endometeriet  

Langvarig behandling med østrogen alene medfører en øget risiko for hyperplasi og malign transformation i endometriet, som modvirkes ved samtidig anvendelse af gestagen. 

 

Risiko for mammacancer 

Risikoen for mammacancer afhænger af, hvor mange år brystvævet har været under indflydelse af såvel endogene som eksogene kønshormoner.  

Ifm. hormonterapi stiger risikoen for udviklingen af mammacancer med øget behandlingstid og dosis og er størst ved kontinuerlig behandling med både østrogen og gestagen, mindre ved kontinuerlig behandling med østrogen i kombination med sekventiel behandling med gestagen og mindst ved behandling kun med østrogen. Se endvidere Østrogener

 

Risiko for ovariecancer 

Postmenopausal hormonbehandling med østrogen alene eller kombineret med gestagen har været associeret med en let forhøjet risiko for ovariecancer inden for 5-års-behandling og aftager gradvist efter seponering. 

Interaktioner

 • Ritonavir og nevirapin, bosentan samt potente CYP3A4-inducerende lægemidler (som fx carbamazepin, phenytoin, rifampicin og rifabutin), modafinil samt naturlægemidler indeholdende perikon øger ved enzyminduktion metaboliseringshastigheden af østrogener. Forøget østrogen-metabolisme kan klinisk medføre en nedsat virkning og ændringer i blødningsprofilen. Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Østrogenbehandling kan desuden medføre reduktion af frit thyroxin samt øgning af TSH hos hypothyroide kvinder i behandling med levothyroxin. Dosisjustering kan være nødvendig.

Graviditet

Må ikke anvendes.

Baggrund: Der er utilstrækkelige data for anvendelse af den specifikke formulering til et meningsfyldt risikoestimat. For oral anvendelse af østrogen er der data for 2.300 1. trimester-eksponerede med tegn på øget risiko for især hjertemisdannelser. Dog skal disse data tolkes med forsigtighed, da mange af kvinderne var ældre end normalt og modtog estradiol som led i fertilitetsbehandling. 

Referencer: 3711

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Ikke relevant.

Baggrund: Ikke detekterbar i mælken ved transdermal anvendelse. Kan nedsætte mængden af modermælk og ændre mælkens sammensætning, hvilket næppe har ernæringsmæssig betydning. 


Se endvidere

Farmakodynamik

Naturligt østrogen. Substituerer den manglende østrogenproduktion og forebygger tidligt tab af knoglemasse samt tidlig udvikling af aterosklerose ved præmatur menopause. Lindrer gener som følge af ustabil og svingende østrogenproduktion i klimakteriet.  

Farmakokinetik

 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 8 timer, og de efterfølgende ca. 4 døgn holdes koncentrationen relativt konstant.
 • Metaboliseres i leveren.
 • Udskilles gennem nyrerne og med fæces.

Når plastret fjernes, falder plasmakoncentrationen til udgangsværdien i løbet af 24 timer.  

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

 • Plastrene er transparente og rektangulære.
 • Absorptionsareal ca. 2,5 cm2, 3,75 cm2, 5 cm2, 7,5 cm2 og 10 cm2.
 • Plastrets yderside består af en vandtæt membran, som tillader badning.
 • Bemærk: Det brugte plaster indeholder stadig aktivt lægemiddel og skal derfor kasseres på samme måde som anden medicin.

Indholdsstoffer

Estradioldepotplastre  25 mikrog./24 timerdepotplastre  37,5 mikrog/24 timerdepotplastre  50 mikrog./24 timerdepotplastre  75 mikrog./24 timerdepotplastre  75 mikrog./24 timer  (2care4) depotplastre  100 mikrog./24 timerdepotplastre  100 mikrog./24 timer  (2care4)

Hjælpestoffer

Andre:
Akryl-copolymerer : depotplastre 25 mikrog./24 timer, depotplastre 37,5 mikrog/24 timer, depotplastre 50 mikrog./24 timer, depotplastre 75 mikrog./24 timer, depotplastre 75 mikrog./24 timer  (2care4) , depotplastre 100 mikrog./24 timer, depotplastre 100 mikrog./24 timer  (2care4)
Dipropylenglycol : depotplastre 25 mikrog./24 timer, depotplastre 37,5 mikrog/24 timer, depotplastre 50 mikrog./24 timer, depotplastre 75 mikrog./24 timer, depotplastre 75 mikrog./24 timer  (2care4) , depotplastre 100 mikrog./24 timer, depotplastre 100 mikrog./24 timer  (2care4)
Oleylalkohol : depotplastre 25 mikrog./24 timer, depotplastre 37,5 mikrog/24 timer, depotplastre 50 mikrog./24 timer, depotplastre 75 mikrog./24 timer, depotplastre 75 mikrog./24 timer  (2care4) , depotplastre 100 mikrog./24 timer, depotplastre 100 mikrog./24 timer  (2care4)
Povidon : depotplastre 25 mikrog./24 timer, depotplastre 37,5 mikrog/24 timer, depotplastre 50 mikrog./24 timer, depotplastre 75 mikrog./24 timer, depotplastre 75 mikrog./24 timer  (2care4) , depotplastre 100 mikrog./24 timer, depotplastre 100 mikrog./24 timer  (2care4)
Siliconeforbindelser : depotplastre 25 mikrog./24 timer, depotplastre 37,5 mikrog/24 timer, depotplastre 50 mikrog./24 timer, depotplastre 75 mikrog./24 timer, depotplastre 75 mikrog./24 timer  (2care4) , depotplastre 100 mikrog./24 timer, depotplastre 100 mikrog./24 timer  (2care4)

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) depotplastre 25 mikrog./24 timer 015419
8 stk.
78,45 5,60
(B) depotplastre 37,5 mikrog/24 timer 009409
8 stk.
95,15 4,53
(B) depotplastre 50 mikrog./24 timer 009443
8 stk.
100,65 3,59
(B) depotplastre 75 mikrog./24 timer 009465
8 stk.
120,10 2,86
(B) depotplastre 75 mikrog./24 timer  (2care4) 382446
8 stk.
120,10 2,86
(B) depotplastre 100 mikrog./24 timer 009489
8 stk.
122,40 2,19
(B) depotplastre 100 mikrog./24 timer  (2care4) 373765
8 stk.
121,55 2,17

Foto og identifikation

Depotplastre  25 mikrog./24 timer

Farve: Transparent
Mål i mm: 13 x 20
Vivelle Dot® 25 mikg/24 timer
 
 
 
 
 

Depotplastre  37,5 mikrog/24 timer

Farve: Transparent
Mål i mm: 16 x 24
Vivelle Dot® 37,5 mikg/ 24 timer
 
 
 
 
 

Depotplastre  50 mikrog./24 timer

Farve: Transparent
Mål i mm: 19 x 27
Vivelle Dot® 50 mikg/24 timer
 
 
 
 
 

Depotplastre  75 mikrog./24 timer

Farve: Transparent
Mål i mm: 22 x 35
Vivelle Dot® 75 mikg/ 24 timer
 
 
 
 
 

Depotplastre  100 mikrog./24 timer

Farve: Transparent
Mål i mm: 26 x 40
Vivelle Dot® 100 mikg/ 24 timer
 
 
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. JanusInfo. http://janusinfo.se. 2019; , https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html (Lokaliseret 1. juli 2019)

 
 

Revisionsdato

29.03.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 14. juni 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...