Heparin ukonserveret "SAD"

B01AB01
 
 

Ufraktioneret heparin. Antikoagulans.  

 

Bemærk: Der er sket alvorlige fejl ved håndtering af dette lægemiddel. Vær opmærksom på pausering, bridging og reordination perioperativt. Læs mere

 

Anvendelsesområder

Se endvidere:

Dispenseringsform

Injektionsvæske. 1 ml indeholder 100 IE, 500 IE, 1.000 IE eller 5.000 IE heparin (som natriumsalt). 

Doseringsforslag

Forebyggelse af koagulation i venekanyler 

 • I.v.-katetre o.l. lukkes med heparinprop på 100 IE/ml.
 • Ved anvendelse 1 gang i døgnet eller sjældnere anvendes 1.000 IE/ml.

Behandling af dyb tromboflebitis og tromboemboliske komplikationer 

 • 5.000 IE i.v. som bolus, efterfulgt af i.v. infusion af 1.000-1.200 IE/time eller af 25.000-30.000 IE/døgn fordelt på 2-3 s.c. injektioner.
 • Dosis reduceres ved lav legemsvægt, høj alder, trombocytopeni eller nylig operation.
 • APTT tilstræbes forlænget med en faktor 1,5-2,5 under i.v. infusion eller ved bestemmelse 4-6 timer efter s.c. indgift.

Supplement til trombolysebehandling med alteplase, tenecteplase eller reteplase ved akut myokardieinfarkt 

 • Bolus 60 IE/kg (højst 4.000 IE) i.v. ved behandlingens start, efterfulgt af 12 IE/kg som infusion (højst 1.000 IE/time), justeret efter APTT og givet i mindst 2 døgn.

Forebyggelse af tromboflebitis og tromboemboliske komplikationer 

 • Ved operationer gives 5.000 IE s.c. hver (8.-) 12. time, første dosis gives ca. 2 timer før operationen.
 • Behandlingsvarighed 5-7 dage eller til mobilisering.
 • Denne standarddosering kræver ingen laboratoriekontrol.
 • Ved tromboseprofylakse under specielt sidste tredjedel af svangerskabet og ved særlig tromboserisiko (fx hofteoperationer) kan standarddoseringen være utilstrækkelig, og større og/eller hyppigere dosering være påkrævet.

 

Børn 

Dosering ved tromboemboliske komplikationer: 

 

 

< 1 måned 

1 måned - 1 år 

1 - 18 år 

Behandling  

 

 

 

i.v. 

Gestationsalder < 35 uger:  

 • Initialt 50 IE/kg

 

eller  

 

Gestationsalder > 35 uger: 

 • Initialt 75 IE/kg
 • Dernæst 25 IE/kg/time
 • Initialt 75 IE/kg
 • Dernæst 25 IE/kg/time
 • Initialt 75 IE/kg
 • Dernæst 20 IE/kg/time

s.c. 

250 IE/kg 2 gange dgl.  

 

Profylakse  

s.c. 

100 IE/kg (max 5000 IE) 2 gange dgl.  

Ved monitorering af behandling med ufraktioneret heparin hos børn bør anti-faktor Xa benyttes frem for APTT, da APTT hos børn er længere end hos voksne. Ved behandlingsdosis er terapeutisk niveau for anti-faktor Xa 0,5-1,2 KIE/l målt 4-6 timer efter i.v. bolus eller s.c. injektion. Ved profylakse: 0,2-0,4 KIE/l (5181)

Referencer: 5181

Nedsat leverfunktion

Evt. indhold af benzylalkohol: Visse formuleringer af heparin (Heparin "Leo" og Heparin "Panpharma") er konserveret med benzylalkohol. Forsigtighed ved brug af høje doser pga. risiko for akkumulering og udvikling af metabolisk acidose. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Hæmoragisk diatese.
 • Aktiv større blødning og betydelige risikofaktorer for større blødning.
 • Immunmedieret heparin-induceret trombocytopeni (HIT type II).
 • Septisk endocarditis.

Forsigtighedsregler

 • Blødningsrisiko.
 • Epidural eller spinal anæstesi.
 • Intramuskulær injektion bør undgås pga. risiko for hæmatom.

Typiske alvorlige fejl

Beskrivelse Konsekvens
Dobbeltordination. Man overså, at patienten i forvejen fik antitrombotisk behandling. Død.
Manglende reordination efter pausering af heparin forud for operation. Tiltagende perifer cyanose. Død.
Risiko for visuel forveksling mellem emballager med forskellig styrke/volumen. Over-/underdosering.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Almindelige (1-10 %) Blødningstendens  (specielt ved høje doser).
Reaktioner på indstiksstedet.
Forhøjede levertransaminaser.
Erytem.
Hæmatom.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Trombocytopeni.
Allergiske reaktioner, Anafylaktisk reaktion.
Hyperkaliæmi.
Priapisme.
Hudnekrose.

Ved langtidsbehandling kan ses osteoporose. 

Interaktioner

Samtidig indgift af farmaka med hæmmende virkning på hæmostasen, fx acetylsalicylsyre og andre NSAID, vitamin K-antagonister og dextran, kan forstærke den antikoagulerende virkning.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Passerer ikke placenta. Se endvidere Ufraktionerede hepariner.  

 

Evt. indhold af benzylalkohol  

Visse formuleringer af heparin (Heparin "Leo" og Heparin "Panpharma") er konserveret med benzylalkohol: Generel forsigtighed ved brug af høje doser af midler, der indeholder benzylalkohol pga. risiko for akkumulering og udvikling af metabolisk acidose. Ved injektion sent i graviditeten eller under fødsel kan præparatets indhold af benzylalkohol teoretisk give anledning til bilirubinforskydninger i fosterblodet med kernicterus til følge. Dette er dog ikke beskrevet. 

Referencer: 1550, 3711, 3966, 4256, 4257

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Udskillelsen i modermælk er minimal. 

 

Evt. indhold af benzylalkohol 

Visse formuleringer af heparin (Heparin "Leo" og Heparin "Panpharma") er konserveret med benzylalkohol: Generel forsigtighed ved brug af høje doser af midler, der indeholder benzylalkohol pga. risiko for akkumulering og udvikling af metabolisk acidose. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (4 ugers karantæne). Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Forgiftning

Farmakodynamik

 • Hæmmer aktiverede koagulationsfaktorer ved at forstærke virkningen af antitrombin.
 • Virker straks efter i.v. injektion.
 • Efter s.c. injektion er den koagulationshæmmende effekt i plasma maksimal efter 4-6 timer.

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 30 % efter s.c. injektion.
 • Plasmahalveringstid 40-150 minutter (dosisafhængig, længst ved store doser).
 • Metaboliseres i leveren.
 • < 10 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH 5-7,5. 


Forligelighed ved infusion 

 • Blandbar med isotonisk natriumchlorid-infusionsvæske og isotonisk glucose-infusionsvæske.
 • Må ikke administreres sammen med:
  • aminoglykosider
  • tetracykliner
  • erythromycin
  • vancomycin
  • polymyxiner
  • cloxacillin
  • hydrocortisonsuccinat.

Indholdsstoffer

Heparininjektionsvæske  100 IE/mlinjektionsvæske  500 IE/mlinjektionsvæske  1.000 IE/mlinjektionsvæske  5.000 IE/ml

Hjælpestoffer

Andre:
Natriumchlorid : injektionsvæske 100 IE/ml, injektionsvæske 500 IE/ml, injektionsvæske 1.000 IE/ml, injektionsvæske 5.000 IE/ml
Sterilt vand : injektionsvæske 100 IE/ml, injektionsvæske 500 IE/ml, injektionsvæske 1.000 IE/ml, injektionsvæske 5.000 IE/ml

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
injektionsvæske 100 IE/ml 742288
10 ml
injektionsvæske 500 IE/ml 741751
20 ml
injektionsvæske 1.000 IE/ml 741825
1 ml
injektionsvæske 5.000 IE/ml 741833
1 ml

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. 2019; , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 18. december 2018)


3711. Janusinfo. http://janusinfo.se. 2019; , https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html (Lokaliseret 1. juli 2019)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. 2019; , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 18. december 2018)


5181. Barlow A, Barlow B, Reinaker T et al. Potential Role of Direct Oral Anticoagulants in the Management of Heparin-induced Thrombocytopenia. Pharmacotherapy. 2019; 39:837-53, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31233222/ (Lokaliseret 15. september 2020)


4256. Hellgren M, Mistafa O. Obstetric venous thromboembolism: a systematic review of dalteparin and pregnancy. J Obstet Gynaecol. 2018; 14:1-12, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30426808 (Lokaliseret 7. februar 2019)


4257. Bates SM, Rajasekhar A, Middeldorp S et al. American Society of Hematology 2018 guidelines for management of venous thromboembolism: venous thromboembolism in the context of pregnancy. Blood Adv. 2018; 2:3317-59, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30482767 (Lokaliseret 8. februar 2019)

 
 

Revisionsdato

18.01.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 20. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...