Lidokain-noradrenalin "SAD"

N01BB52
 
 

Lokalanalgetikum af amidtypen med tilsætning af noradrenalin som vasokonstriktor. 

Anvendelsesområder

Lednings- og infiltrationsanalgesi.

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder henholdsvis 10 mg og 20 mg lidocainhydrochlorid samt 5 mikrogram noradrenalin (som tartrat). 

Doseringsforslag

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, øget bivirkningsrisiko

 • GFR 0-30 ml/min.

  Forsigtighed tilrådes ved langvarig eller gentagen administration. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed tilrådes. 


Se endvidere

Kontraindikationer

Allergi over for andre lokalanalgetika af amid-typen. 

Forsigtighedsregler

 • Genoplivningsudstyr skal være umiddelbart til rådighed.
 • Må ikke injiceres intravenøst.
 • Forsigtighed ved retrobulbær injektion på grund af risiko for lækage til det subarachnoidale rum medførende bl.a. midlertidig blindhed, kramper og kardiovaskulært kollaps.
 • Endvidere forsigtighed ved injektion i hoved eller hals på grund af risikoen for intraarteriel injektion.
 • Ved høje plasmakoncentrationer eller ved kombination med andre lokalanalgetika bør udvises forsigtighed til patienter med udtalt hypotension samt ved bradykardi eller Wolff-Parkinson-Whites syndrom.
 • Forsigtighed til ældre, ved dårlig almentilstand, ved svære hjertesygdomme, AV-blok, svær hypertension, cerebrovaskulær insufficiens, porfyri, tyrotoksikose og fremskreden diabetes.
 • Ved operation på penis skal injektionen foretages subkutant.
 • Natriumindhold
  • Injektionsvæske, opløsning 10 mg/5 mikrogram/ml indeholder 0,12 mmol natrium pr. ml, som svarer til 7,0 mg natriumchlorid.
  • Injektionsvæske, opløsning 20 mg/5 mikrogram/ml indeholder 0,08 mmol natrium pr. ml, som svarer til 4,7 mg natriumchlorid.

Typiske alvorlige fejl

Beskrivelse Konsekvens
Visuel forveksling af noradrenalin "SAD" og lidokain-noradrenalin "SAD". Indlæggelse. Nedsat pumpekraft af hjertet.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Hypotension.
Kvalme.
Almindelige (1-10%) Bradykardi.
Hypertension.
Paræstesier.
Svimmelhed.
Opkastning.
Ikke almindelige (0,1-1%) CNS-toksicitet  (følelsesløshed omkring munden og i tungen, talebesvær, lydfølsomhed, tinnitus, synsforstyrrelser, tremor, kramper, bevidsthedssvækkelse).
Sjældne (0,01-0,1%) Allergiske reaktioner  (herunder anafylaktisk reaktion).
Arachnoiditis.
Arytmier, Hjertestop.
Dobbeltsyn.
Neuropati.
Respirationsdepression.
 • Apopleksi, hyperglykæmi, urinretention, psykose, myokardieiskæmi og overledningsblok er rapporteret ved nerveblokade med lidocain med noradrenalin.
 • Bivirkningernes type og hyppighed afhænger af stedet for indgift og arten af nerveblokade.
 • Visse bivirkninger kan være vanskelige at skelne fra de fysiologiske effekter af nerveblokaden.

Interaktioner

 • Forudgående behandling med tricykliske antidepressiva forstærker noradrenalins hæmodynamiske respons.
 • MAO-hæmmere forsinker nedbrydningen af noradrenalin og giver en kraftig forstærkning og forlængelse af virkningen. Forsigtighed inden for de sidste 14 dage efter indgift af en irreversibel MAO-hæmmer (isocarboxazid) og det sidste døgn efter indgift af en reversibel MAO-hæmmer.
 • Inhalationsanæstetika sensibiliserer myokardiet og kan forårsage hjertearytmi og ventrikelflimren.
 • Virkningen hæmmes af α-receptorblokerende midler, herunder antipsykotika.
 • Samtidig indgift af antikolinergika kan forårsage takykardi.
 • Propranolol, metoprolol, fluvoxamin og ciprofloxacin øger plasmakoncentrationen af lidocain.
 • Samtidig brug af propafenon øger risikoen for CNS-bivirkninger.
 • Kombination med sekalealkaloider kan medføre vedvarende hypertension samt cerebrovaskulære og kardielle skader.
 • Samtidig brug af non-selektive β-blokkere (fx propranolol) kan medføre hypertension og bradykardi.
 • Forsigtighed ved samtidig brug af andre lokalanalgetika eller strukturelt beslægtede stoffer af amidtypen, da de toksiske virkninger er additive.
 • Desuden forsigtighed ved behandling med anti-arytmika klasse III (sotalol, amiodaron) på grund af risiko for additiv hjertepåvirkning.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. 

Referencer: 1550, 3966

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Forgiftning

Initiale forgiftningssymptomer skyldes i reglen indholdet af katekolamin. 

Farmakodynamik

Lidocain 

 • Lokalanalgetikum af amidtypen med kort anslagstid og middellang virkningsvarighed. Blokerer reversibelt impulsledningen langs nervefibrene ved at hindre indstrømningen af natriumioner gennem nervemembranen.

Noradrenalin 

 • Stimulerer fortrinsvist α1-, α2- og β1- adrenoceptorer og har relativt lille effekt på β2- adrenoceptorer. Forsinker absorptionen af lokalanalgetikum til blodbanen og kan forlænge virkningstiden ved infiltration og perifere nerveblokader.

Farmakokinetik

Lidocain 

 • Absorptionen afhænger af dosis, administrationsvej og vævets vaskularisering.
 • Metaboliseres i leveren - hovedsageligt via CYP1A2.
 • Plasmahalveringstid 1-2 timer. Plasmahalveringstiden forlænges ved svær leverstase og svær hjerteinsufficiens med reduceret minutvolumen.
 • Ca. 2% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

Opbevares i køleskab (2-8ºC). 

Indholdsstoffer

Lidocaininjektionsvæske  10 mg/5 mikrog/mlinjektionsvæske  20 mg/5 mikrog/ml
Noradrenalininjektionsvæske  10 mg/5 mikrog/mlinjektionsvæske  20 mg/5 mikrog/ml

Hjælpestoffer

Konservering:
Natriummetabisulfit : injektionsvæske 10 mg/5 mikrog/ml, injektionsvæske 20 mg/5 mikrog/ml
Andre:
Dinatriumedetat : injektionsvæske 10 mg/5 mikrog/ml, injektionsvæske 20 mg/5 mikrog/ml
Natriumchlorid : injektionsvæske 10 mg/5 mikrog/ml, injektionsvæske 20 mg/5 mikrog/ml
Sterilt vand : injektionsvæske 10 mg/5 mikrog/ml, injektionsvæske 20 mg/5 mikrog/ml

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
injektionsvæske 10 mg/5 mikrog/ml 745461
10 ml amp
injektionsvæske 20 mg/5 mikrog/ml 745503
10 ml amp

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. 2019; , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 18. december 2018)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. 2019; , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 18. december 2018)

 
 

Revisionsdato

04.06.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 19. oktober 2020
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...