Evra®

G03AA13
 
 

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Depotplastre. 1 depotplaster afgiver 203 mikrogram norelgestromin og 33,9 mikrogram ethinylestradiol over 24 timer. 

Doseringsforslag

 • Behandlingen startes på menstruationens 1. dag. 
 • Plastret anbringes på et hårfrit og tørt hudområde, fx på abdomen, over glutealregionen eller på ydersiden af overarmen. Plastret må ikke appliceres på mammae. 
 • Plastret skiftes én gang om ugen på samme ugedag i 3 på hinanden følgende uger, og der skal skiftes applikationssted. 
 • Derefter én uges pause, hvori der kommer en menstruationslignende blødning.

Bemærk:  

 • Der må ikke skæres i plasteret, og det må ikke beskadiges eller ændres på nogen måde, da det kan påvirke depotplasterets præventive effekt.
 • For at hindre nedsættelse af depotplastrets klæbeevne bør der ikke anvendes creme, lotion eller pudder på hudområdet, hvor plastret skal påsættes.
 • Sikkerhed og virkning er kun klarlagt hos kvinder i alderen 18-45 år.
 • Der henvises i øvrigt til afsnittet 'plastre' under kombinationspræparater (hormonale kontraceptiva).

Kontraindikationer

 • Overfølsomhed over for indholdsstofferne.
 • Aktuel eller tidligere venøs tromboemboli eller familiær disposition til dette (fx aktiveret C-protein (APC-) modstand, antitrombin-III mangel, C-protein mangel, S-protein mangel, hyperhomocysteinæmia og antifosfolipid-antistoffer (anticardiolipin-antistoffer, lupus-antikoagulant).
 • Aktuel eller tidligere arteriel tromboembolisk sygdom (herunder TCI og angina pectoris)
 • Alvorlige eller multiple risikofaktorer for venøs eller arteriel trombose
 • Migræne med fokale neurologiske symptomer
 • Diabetes mellitus med vaskulære komplikationer
 • Alvorlig hypertension (vedvarende blodtryksværdier på ≥ 160 mmHg systolisk eller ≥ 100 mmHg diastolisk)
 • Alvorlig dyslipoproteinæmi
 • Aktuel eller tidligere pancreatitis med alvorlig hypertriglyceridæmi
 • Svær leversygdom
 • Kønshormonafhængige maligne tilstande
 • Tidligere eller nuværende levertumorer
 • Langvarig immobilisering
 • Uafklaret vaginalblødning.

Forsigtighedsregler

Risikoen ved depotplastre sammenlignes med risikoen ved andre hormonelle kontraceptiva af kombinationstypen. 

 • Venøse tromboemboliske sygdomme 
  Kvinder med svær overvægt eller store åreknuder bør ikke anvende kontraception indeholdende ethinylestradiol. Ønsker man alligevel at give p-piller, må man foretrække midler med 2. generations gestagener. Forsigtighed hos kvinder med såkaldt faktor V Leiden-mutation. 
 • Arterielle tromboemboliske sygdomme
  Kontraception indeholdende ethinylestradiol bør ikke anvendes til kvinder over 35 år, som ryger, har hypertension eller andre kardiovaskulære risikofaktorer, idet risikoen for myokardieinfarkt og apopleksi øges.
 • Migræne
  Patienter med migræne har formentlig en øget risiko for cerebral trombose, og p-piller bør derfor seponeres, hvis en kvinde udvikler migræne eller oplever forværring af eksisterende migræne under behandlingen.
 • Pausering i forbindelse med elektiv kirurgi 
  Det anbefales at seponere p-piller før større elektiv kirurgi, der kan forudses at medføre længerevarende immobilisering. I forbindelse med akut kirurgi kan det være en fordel at give tromboseprofylakse.

Bivirkninger

Lokalirritation fra plastret. Der kan forekomme uregelmæssige blødninger (pletblødninger eller gennembrudsblødninger), specielt i de første måneder af anvendelsen.  

 

Bemærk:  

 • Norelgestromin tilhører egentlig 2. generations gruppen, men placeres som 3. generation, da stoffet er sammenlignelig med 3 og 4. generations-gestagenerne, hvad angår VTE-risikoen.
Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Mave-tarm-kanalen Kvalme
Nervesystemet Hovedpine
Det reproduktive system og mammae Brystspænding
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter, colitis Diarré, flatulens, meteorisme, opkastning
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Svimmelhed Træthed, utilpashed
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Reaktioner og ubehag på applikationsstedet
Undersøgelser Vægtøgning
Knogler, led, muskler og bindevæv Muskelkramper
Benigne, maligne og uspecificerede neoplasmer Benign mammaneoplasi
Nervesystemet Migræne
Psykiske forstyrrelser Depression, humørforstyrrelser, ændret sindstilstand
Det reproduktive system og mammae Metroragi, uterinspasmer, vaginalblødning, vaginitis Blødningsforstyrrelser, brystsmerter, dysmenoré, menoragi, udflåd, vaginal candidiasis
Hud og subkutane væv Acne, hudirritation, hudkløe, hudreaktioner, hududslæt
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Immunsystemet Hypersensitivitet Urticaria
Metabolisme og ernæring Dyslipidæmi, hyperglykæmi, hyperkolesterolæmi, insulinresistens Øget appetit
Benigne, maligne og uspecificerede neoplasmer Neoplasmer  (i bryst - cyster og polypper)
Psykiske forstyrrelser Søvnløshed
Det reproduktive system og mammae Galaktoré, nedsat libido, vaginal tørhed
Hud og subkutane væv Alopeci, eksem, erytem, fotosensibilitet, kontaktdermatitis Allergisk dermatitis, allergiske hudreaktioner
Vaskulære sygdomme Hypertension, ødemer Væskeretention
Sjældne (0,01-0,1 %)
Hjerte Myokardieinfarkt
Mave-tarm-kanalen Smagsforstyrrelser
Lever og galdeveje Cholecystitis, kolestase, leverpåvirkning, levertumorer Galdesten, icterus
Immunsystemet Allergiske reaktioner, anafylaktisk reaktion, angioødem, ansigtsødem
Infektioner og parasitære sygdomme Pustuløst hududslæt
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Intolerance over for kontaktlinser
Undersøgelser Nedsat plasmakoncentration af prolaktin
Metabolisme og ernæring Hypoglykæmi
Benigne, maligne og uspecificerede neoplasmer Benign neoplasme, brystkræft, cervixneoplasi, fibrocystisk brystsygdom, uterint fibromyom
Det reproduktive system og mammae Cervixdysplasi Øget libido
Hud og subkutane væv Erythema multiforme, erythema nodosum
Vaskulære sygdomme Apopleksi, arteriel trombose, cerebrovaskulære tilfælde*, dyb venetrombose*, hypertensiv krise, lungeemboli, perifere arterielle tromboser*
Ikke kendt hyppighed
Benigne, maligne og uspecificerede neoplasmer Cancer uteri

* Bivirkninger rapporteret efter markedsføringen.  

 

 • Desuden er der rapporteret enkelte tilfælde af systemisk lupus erythematosus og herpes gestationis hos kvinder, der anvender kontraceptivum af kombinationstypen.
 • Hos kvinder med hereditært angioødem kan eksogene østrogener forårsage eller forværre symptomerne.

Interaktioner

 • Ritonavir, nevirapin, bosentan, retinoider (bl.a. isotretinoin, acitretin), proteasehæmmere samt potente CYP3A4-inducerende lægemidler som fx visse antiepileptika (bl.a phenytoin, carbamazepin, perampanel, topiramat), visse antibiotika (bl.a. rifampicin, rifabutin), modafinil og naturlægemidler indeholdende perikon kan øge metaboliseringshastigheden af hormonale kontraceptiva. Dette kan medføre gennembrudsblødning eller nedsat antikonceptionel virkning. Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Metaboliseringen af ciclosporin, visse 2. generations antipsykotika, glukokortikoider og tizanidin kan nedsættes. Kombinationen kan anvendes med dosisjustering.
 • Østrogenbehandling kan desuden medføre reduktion af frit thyroxin samt øgning af TSH hos hypothyroide kvinder i behandling med levothyroxin. Dosisjustering kan være nødvendig.
 • Plasmakoncentrationen af lamotrigin kan nedsættes ved brug af hormonale kontraceptiva.
 • Det er påvist, at etoricoxib øger plasmakoncentrationen af ethinylestradiol i p-piller på grund af en hæmning af sulfotransferaseaktiviteten. Dermed øges muligvis risikoen for bivirkninger, bl.a. venøs tromboemboli, hos disponerede kvinder.
 • Voriconazol øger plasmakoncentrationen af østrogen og gestagen, sandsynligvis på grund af voriconazols hæmning af CYP3A4.
 • Kliniske data tyder på, at ethinylestradiol hæmmer clearance af CYP1A2-substrater, hvilket medfører en svag stigning (fx theophyllin) eller en moderat stigning (fx tizanidin) i plasmakoncentrationerne af disse stoffer.

Graviditet

Må ikke anvendes.

Baggrund: Der er ingen ekspositionsdata for plastret. Norelgestromin er den aktive metabolit af norgestimat, som anvendes i p-piller. For p-piller er der data for mange tusinde børn, der er blevet eksponerede i 1. trimester uden betydende overhyppighed af misdannelser. Konstateres graviditet, skal behandlingen afbrydes. 

Referencer: 3711, 4098, 4099, 4100

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis for ethinylestradiol er 1 %, hvilket er betryggende lavt. Mængden af norelgestromin/norgestimat, som udskilles i mælken, kendes ikke, men er formentlig i lighed med andre gestagener lav. Kan nedsætte mængden af modermælk, hvilket er mest udtalt de første uger efter fødslen. Mælkens sammensætning kan ændres, hvilket næppe har ernæringsmæssig betydning. Der er enkelte meddelelser om gynækomasti hos barnet. 


Se endvidere

Farmakodynamik

P-piller af kombinationstypen nedsætter sekretionen af gonadotropin, hvilket hæmmer ovulationen, reducerer proliferationen af endometrium og forårsager en fortykkelse af slimen i cervix, så den dermed bliver uigennemtrængelig for sædceller. 

Norelgestromin er den primært aktive metabolit af norgestimat. 

Farmakokinetik

 • Ethinylestradiol og norelgestromin fra plastret optages let efter dermal applikation.
 • Steady state efter ca. 7 dage.
 • Når plastret fjernes, er plasmahalveringstiden ca. 17 timer (ethinylestradiol) og ca. 28 timer (norelgestromin).

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

 • Plastrene er beigefarvede og kvadratiske.
 • Absorptionsareal 20 cm2.
 • Plastrenes yderside består af en vandtæt membran, som tillader badning.
 • Bemærk: Det brugte plaster indeholder stadig aktivt lægemiddel og skal derfor kasseres på samme måde som anden medicin.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) depotplastre 203+33,9mikg/24timer 013101
3 stk.
Udgået 10-01-2022
(B) depotplastre 203+33,9mikg/24timer 102320
3 stk.
100,95 33,65
(B) depotplastre 203+33,9mikg/24timer 012921
9 stk.
Udgået 10-01-2022
(B) depotplastre 203+33,9mikg/24timer 572639
9 stk.
269,25 29,92

Foto og identifikation

Depotplastre  203+33,9mikg/24timer

Præg:
EVRA TM
Farve: Beige
Mål i mm: 46 x 46
Evra® 6 mg + 600 mikg/24 timer
 
 
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021; , https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)


4098. Charlton BM, Mølgaard-Nielsen D, Svanström H et al. Maternal use of oral contraceptives and risk of birth defects in Denmark: prospective, nationwide cohort study. BMJ. 2016; , https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26738512 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4099. Wogelius P, Horváth-Puhó E, Pedersen L et al. Maternal use of oral contraceptives and risk of hypospadias - a population-based case-control study. Eur J Epidemiol. 2006; 21(10):777-81, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17077991 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4100. Raman-Wilms L, Tseng AL, Wighardt S et al. Fetal genital effects of first-trimester sex hormone exposure: a meta-analysis. Obstet Gynecol. 1995; 85(1):141-9, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7800312 (Lokaliseret 24. februar 2022)

 
 

Revisionsdato

10.01.2022. Priserne er dog gældende pr. mandag den 16. maj 2022
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...