Fucidin® filmovertrukne tabletter og oral suspension

J01XC01
 
 

Anvendelsesområder

 • Infektioner forårsaget af bakterier, især stafylokokker, der er følsomme for fusidinsyre. 
 • For at mindske risikoen for resistens bør fusidin kun anvendes i kombination med andre stafylokokmidler.

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 250 mg natriumfusidat. 

Oral suspension. 1 ml indeholder 50 mg fusidin (som fusidinsyre). 

Doseringsforslag

Infektioner 

 • Voksne. 500 mg 3 gange dgl.
 • Børn > 1 år. 30 mg/kg legemsvægt i døgnet fordelt på 3 doser.


Mindre alvorlige hud- og bløddelsinfektioner 

 • Voksne. 250 mg 2 gange dgl.

 

Bemærk: 

 • Tabletterne tages med et glas vand
 • Kan tages med eller uden mad
 • Risikoen for gastro-intestinale gener kan mindskes ved indtagelse i forbindelse med et måltid.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, hjælpestoffer

 • GFR 0-60 ml/min.

  Visse orale suspensioner (Fucidin®) indeholder benzylalkohol: Forsigtighed ved brug af høje doser pga. risiko for akkumulering og udvikling af metabolisk acidose.  

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Evt. indhold af benzylalkohol: Visse præparater (Fucidin® oral suspension) er konserveret med benzylalkohol. Forsigtighed ved brug af høje doser pga. risiko for akkumulering og udvikling af metabolisk acidose. 


Se endvidere

Kontraindikationer

Der er påvist bilirubinfortrængende effekt af fusidinsyre in vitro, og pga. risiko for kernicterus bør fusidinsyre ikke gives til nyfødte. 

Forsigtighedsregler

 • Pga. risiko for resistensudvikling bør behandling med fusidin foregå på basis af resistensbestemmelse og i kombination med andre midler.
 • Patienten bør informeres om at kontakte læge i tilfælde af alvorlige hudreaktioner, da behandlingen bør seponeres, hvis reaktionerne er forårsaget af fusidin.
 • Indhold af benzylakohol
  • Oral suspension indeholder benzylalkohol, dere kan give allergiske reaktioner,
  • Benzylakohol har været associeret til alvorlige bivirkninger og død hos nyfødte, herunder respirationspåvirkning (”gasping syndrome”). Toksisk dosis er ukendt. Der er desuden øget risiko for akkumulering og toksicitet hos børn under 3 år. Anvendelse til nyfødte (under 4 uger) eller i længere tid (over 1 uge) til børn under 3 år frarådes.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Diarré, Dyspepsi, Kvalme, Opkastning
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Letargi
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Blod og lymfesystem Anæmi, Leukopeni, Pancytopeni, Trombocytopeni
Lever og galdeveje Hepatitis, Kolestase, Leverinsufficiens Icterus
Immunsystemet Hypersensitivitet  (inkl. anafylaktisk reaktion) Urticaria
Undersøgelser Forhøjet gamma-glutamyltransferase - GGT Forhøjet ALAT/ASAT og basisk fosfatase, Forhøjet bilirubin, Forhøjet plasma-kreatinkinase
Metabolisme og ernæring Nedsat appetit
Knogler, led, muskler og bindevæv Rhabdomyolyse*
Nervesystemet Hovedpine
Nyrer og urinveje Nyresvigt
Hud og subkutane væv Akut generaliseret eksantematøs pustulose Hududslæt
Sjældne (0,01-0,1 %)
Immunsystemet Angioødem
Hud og subkutane væv Erytem Hudkløe
Ikke kendt hyppighed
Immunsystemet Stevens-Johnsons syndrom
Hud og subkutane væv Lægemiddelreaktion med eosinofili og systemiske symptomer - DRESS, Toksisk epidermal nekrolyse (TEN)

* Rhabdomyolyse kan være fatal. 

Interaktioner

Anden medicin sammen med Fucidin® filmovertrukne tabletter og oral suspension
 • Fusidin kan øge effekten af orale antikoagulantia.
 • Ved samtidig anvendelse af fusidin og HMG-CoA-reduktasehæmmere som statiner øges risikoen for rhabdomyolyse.
 • Ved samtidig anvendelse af HIV-proteasehæmmere, fx ritonavir og saquinavir, øges plasmakoncentrationen af begge lægemidler med risiko for levertoksicitet.
 • Fusidin bør om muligt ikke anvendes sammen med lægemidler, som metaboliseres via CYP3A4, da der er risiko for klinisk betydende interaktioner se tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Evt. indhold af benzylalkohol: Visse præparater (Fucidin® oral suspension) er konserveret med benzylalkohol. Forsigtighed ved brug af høje doser pga. risiko for akkumulering og udvikling af metabolisk acidose. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Evt. indhold af benzylalkohol 

Visse formuleringer af fusidin (Fucidin® oral suspension) er konserveret med benzylalkohol: Generel forsigtighed ved brug af høje doser af midler, der indeholder benzylalkohol pga. risiko for akkumulering og udvikling af metabolisk acidose.  

 


Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (4 ugers karantæne).

Farmakodynamik

Hæmmer bindingen af RNA til 50S-delen af bakteriernes ribosomer. Herved standses proteinsyntesen. Fusidins virkning er bakteriostatisk. 

 • Mikrobiologisk virkningsspektrum
  • Virker på:
   • Staphylococcus aureus
   • Staphylococcus epidermidis
   • Corynebacterium diphtheriae
   • Neisseria meningitidis
   • Neisseria gonorrhoeae
   • Clostridium spp.
  • Virker endvidere på Nocardia spp. og Cutibacterium acnes.
  • Øverste grænse for MIC for mikroorganismer, som kan betegnes som fuldt følsomme, er ca. 2 mikrogram/ml.

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed 70-90 %.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 2-3 timer.
 • Metaboliseres i leveren til delvis aktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid 10-16 timer.
 • Udskilles hovedsageligt med galden.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Håndtering 

  

Oral suspension skal omrystes før brug. 

Håndtering af kapsler og tabletter

Håndtering af kapsler og tabletter
filmovertrukne tabletter 250 mg, LEO (Orifarm)  kærv: ikke oplyst
Mad og drikke

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Kan tages med eller uden mad.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Indholds- og hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) filmovertrukne tabletter 250 mg  (Orifarm) (kan dosisdisp.) 567546
96 stk. (blister)
1.283,65 13,37 80,23
(B) oral suspension 50 mg/ml 004498
90 ml
212,05 2,36 70,68

Substitution

filmovertrukne tabletter 250 mg
Fucidine (Parallelimport), Fusidin, filmovertrukne tabletter 250 mg
 
 
 

Revisionsdato

27.07.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 2. oktober 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...