Methergin®

G02AB01
 
 
Uteruskontraherende middel. Semisyntetisk sekalealkaloid.

Anvendelsesområder

Uterusatoni eller uterin blødning efter abort eller fødsel. Se endvidere Sekalealkaloider

Se endvidere:

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 0,2 mg methylergometrin (som maleat). 

Doseringsforslag

0,2 mg (1 ml) i.m. eller langsomt i.v. Kan evt. gentages hver 2.-4. time til maksimalt 5 doser i løbet af 24 timer. 

 

Bemærk: 

Må ikke anvendes til igangsættelse eller fremme af fødslen. 

Kontraindikationer

 • Perifere karlidelser
 • Okklusiv vaskulær sygdom, herunder iskæmisk hjertesygdom
 • Alvorlig hypertension, herunder præeklampsi.
 • Igangværende fødsel, hvor barnet (ved flerfold: børnene) endnu ikke er født
 • Sepsis
 • Man skal endvidere overveje, om blødningen kan have andre årsager end atoni, fx retineret placentavæv, som i så fald bør fjernes
 • Allergi over for ergotalkaloider.

Forsigtighedsregler

 • Methylergometrin kan på grund af bivirkninger (svimmelhed og kramper) påvirke evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner.
 • Patienter med risiko for kardiovaskulære hændelser (fx på grund af rygning, fedme, diabetes, forhøjet kolesterol) er i øget risiko for myokardiel iskæmi og infarkt forbundet med methylergometrin inducerede karspasmer.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Nervesystemet Hovedpine
Det reproduktive system og mammae Underlivssmerter
Hud og subkutane væv Hududslæt
Vaskulære sygdomme Hypertension
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Mave-tarm-kanalen Kvalme, Opkastning
Knogler, led, muskler og bindevæv Kramper
Nervesystemet Svimmelhed
Det reproduktive system og mammae Brystsmerter
Hud og subkutane væv Øget svedtendens
Vaskulære sygdomme Hypotension
Sjældne (0,01-0,1 %)
Hjerte Bradykardi Takykardi
Vaskulære sygdomme Perifere karspasmer
Meget sjældne (< 0,01 %)
Hjerte Myokardieinfarkt
Øre og labyrint Tinnitus
Psykiske forstyrrelser Hallucinationer
Vaskulære sygdomme Perifer tromboflebitis

Ukendt frekvens: Cerebrovaskulære tilfælde, angina pectoris, paræstesi. 

Interaktioner

Anden medicin sammen med Methergin®
 • Samtidig brug af andre sekalealkaloider, bromokriptin, prostaglandiner, vasopressorer samt midler indeholdende vasokonstriktorer (bl.a. triptaner, sympatomimetika) kan øge disse midlers vasokonstriktive virkning.
 • Visse inhalationsanæstetika og muligvis CYP3A4-inducerende lægemidler (fx nevirapin og rifampicin) kan reducere methylergometrins oxytociske potens.
 • Ved samtidig indgift af makrolider (især erythromycin og clarithromycin), azolantimykotika, HIV-proteasehæmmere og andre CYP3A4-hæmmere øges risikoen for vasospastiske bivirkninger. Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Samtidig indgift af β-blokkere forstærker muligvis den vasokonstriktive virkning af ergotalkaloider.

Graviditet

Må ikke anvendes.
Må ikke anvendes.

Baggrund: Kontraindiceret under graviditet på grund af den uteruskontraherende effekt. Der er ingen data, der tillader et meningsfyldt risikoestimat af den teratogene risiko. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Amning

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ingen data for udskillelsen i modermælk efter parenteral anvendelse. Det skønnes, at amning kan gennemføres uden risiko efter en enkeltdosis i tilslutning til fødslen.  

Udskillelsen i modermælk synes dog ikke negligeabel.  

Følgende oplysninger er meddelt i produktresuméet - det har ikke været muligt at få adgang til at vurdere de underliggende data fra producenten: 

Efter gentagen behandling er der rapporteret en del bivirkninger hos ammede børn. 

Efter flere dages behandling har der været rapporter om hypertension, bradykardi eller takykardi, opkastning, diarré, rastløshed samt kloniske kramper hos barnet. Kan nedsætte mængden af modermælk, hvilket næppe har klinisk betydning ved få doser. Amning bør udskydes til 6 timer efter behandling. Længere tids behandling bør undgås. 


Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (4 ugers karantæne). Obs. Pause efter graviditet.

Farmakodynamik

 • Semisyntetisk derivat af det naturligt forekommende alkaloid ergometrin. Virker direkte på den glatte muskulatur i uterus og øger den basale tonus, frekvens og amplitude af de rytmiske kontraktioner.
 • Virkning indtræder efter 30-60 sekunder (i.v.) og 2-5 minutter (i.m.). Virkningsvarighed 4-6 timer.

Farmakokinetik

 • Maksimal plasmakoncentration efter 0,5-1 time.
 • Fordelingsvolumen ca. 0,8 l/kg.
 • Metaboliseres i leveren.
 • Plasmahalveringstid 2-5 timer.
 • Ca. 3 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH ca. 3,2. 

 

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8º C) beskyttet mod lys.
 • Må ikke fryses.
 • Kan opbevares i højst 2 uger ved stuetemperatur (højst 25º C).

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) injektionsvæske, opl. 0,2 mg/ml 001874
10 amp. a 1 ml
150,75 15,08 15,08
 
 

Revisionsdato

21.11.2022. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...