Savene®

V03AF02
 
 
Middel til behandling af ekstravasation af antracycliner. EDTA-analog.

Anvendelsesområder

 • Behandling af ekstravasation af antracycliner.

Dexrazoxan bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Pulver og solvens til koncentrat til infusionsvæske. 1 hætteglas indeholder 500 mg dexrazoxan (som hydrochlorid). 

Doseringsforslag

Voksne 

 • 1. og 2. dag. 1.000 mg/m2 legemsoverflade (højst 2.000 mg) som i.v. infusion over 1-2 timer.
 • 3. dag. 500 mg/m2 legemsoverflade.

Første infusion skal påbegyndes så hurtigt som muligt og inden for de første 6 timer efter ekstravasationen. De 2 efterfølgende infusioner skal ske på samme tidspunkt som den første (+/- 3 timer). 

Der infunderes om muligt i en vene, som ikke er ramt af ekstravasation. Nedkøling, fx ispose, skal være fjernet fra området mindst 15 min. før infusionen for at sikre tilstrækkelig blodgennemstrømning. 

 

Bemærk: Erfaring savnes vedr. børn og ældre. 

 

Beregn overfladeareal og arealbestemt dosis her: Beregning af overfladeareal og arealbestemt dosis 

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-40 ml/min.

  Dosis nedsættes til 50% af normaldosis. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Mave-tarm-kanalen Kvalme
Infektioner og parasitære sygdomme Infektioner
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Reaktioner og ubehag på indstiksstedet
Vaskulære sygdomme Flebitis
Almindelige (1-10 %)
Blod og lymfesystem Neutropeni
Mave-tarm-kanalen Stomatitis Diarré, Mundtørhed, Opkastning
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Temperaturstigning
Metabolisme og ernæring Nedsat appetit
Knogler, led, muskler og bindevæv Myalgi
Nervesystemet Svimmelhed, Tremor
Det reproduktive system og mammae Vaginalblødning
Luftveje, thorax og mediastinum Dyspnø, Pneumoni
Hud og subkutane væv Alopeci Hudkløe
Vaskulære sygdomme Dyb venetrombose, Synkope
Endvidere ses dosisafhængig, reversibel leverpåvirkning (forhøjet ALAT/ASAT).

Interaktioner

Anden medicin sammen med Savene®
Dexrazoxan kan øge knoglemarvstoksiciteten af kemoterapi eller strålebehandling.

Graviditet

Må ikke anvendes.
Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ingen data, der tillader et meningsfyldt risikoestimat, men pga. virkningsmekanismen må det ikke anvendes under graviditet. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 1550, 3966

 

Fertile kvinder og mænd

Kvinder i den fertile alder og mænd skal benytte sikker antikonception under og 6 måneder efter behandlingen. 

Amning

Må ikke anvendes.
Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.
På grund af virkningsmekanismen frarådes amning.

Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

EDTA-analog, der hydrolyseres i hjertemuskelcellerne til en "åben ring"-metabolit, der chelatbinder metalioner og derved har mulighed for at nedsætte myokardiepåvirkningen. 

Farmakokinetik

 • Dexrazoxan har bifasisk eliminationskinetik og den terminale eliminationshalveringstid er 1,9 - 9,1 timer (median 2,8 timer).
 • Passerer ikke blod-hjernebarrieren.
 • Ca. 40 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.
 • Forsinket elimination ved nedsat leverfunktion.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Håndtering 

Tilberedning af infusionsvæske 

 • Indholdet af et hætteglas opløses i 25 ml af medfølgende solvens til en slutkoncentration på 20 mg/ml.
 • Fortyndes yderligere med den resterende mængde solvens.

 

Forligelighed ved infusion 

Bør ikke tilsættes andre infusionsvæsker eller farmaka. 

 

Holdbarhed 

Brugsfærdig opløsning er kemisk holdbar i 4 timer ved 2-8°C, men bør anvendes umiddelbart. 

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(BEGR) pulver og solvens til konc. til injektionsvæske 20 mg/ml 069180
10 stk. (Orifarm)
118.238,70 11.823,87 35.475,16
(BEGR) pulver og solvens til konc. til injektionsvæske 20 mg/ml 101064
10 stk.
121.168,10 12.116,81 36.354,07

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 17. marts 2023)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 17. marts 2023)

 
 

Revisionsdato

03.02.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...