Intelence

J05AG04
 
 

Anvendelsesområder

 • I kombination med andre antiretrovirale lægemidler til HIV-1 inficerede, antiretroviralt behandlingserfarne voksne og børn over 2 år med legemsvægt over 10 kg.
 • Se endvidere kombinationsbehandling Midler mod HIV.

Etravirin bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til HIV-associerede sygdomme og deres behandling. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 200 mg etravirin. 

Doseringsforslag

Voksne. 200 mg 2 gange dgl. 

 

Børn > 2 år med legemsvægt ≥ 10 kg. 

Legemsvægt  

Dosis  

≥ 30 kg 

200 mg 2 gange dgl. 

25-30 kg 

150 mg 2 gange dgl. 

20-25 kg 

125 mg 2 gange dgl. 

10-20 kg 

100 mg 2 gange dgl. 

Bemærk: 

 • Dosis skal tages lige efter et måltid.
 • Tabletterne bør synkes hele med væske. Se også Egenskaber, håndtering og holdbarhed vedr. evt. opslæmning og efterfølgende indtagelse af tabletterne.
 • Glemt dosis kan tages indtil 6 timer efter sædvanlige tidspunkt.
 • Begrænset erfaring vedr. patienter ≥ 65 år.
 • Bør ikke anvendes til børn < 2 år eller med legemsvægt < 10 kg, da fordele ikke opvejer risici for børn i alderen 1-2 år, og da erfaring savnes vedr. børn < 1 år.

Kontraindikationer

 • Samtidig brug af elbasvir/grazoprevir.

Forsigtighedsregler

 • Moderat nedsat leverfunktion
 • Ældre patienter
 • Bør pga. manglende erfaring ikke anvendes ved stærkt nedsat leverfunktion
 • Ved alvorligt hududslæt, mistanke om DRESS syndrom (Drug Rash med Systemiske Symptomer) eller alvorlige allergiske reaktioner seponeres entravirin omgående.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Hududslæt.
Almindelige (1-10%) Anæmi, Trombocytopeni.
Myokardieinfarkt.
Abdominalsmerter, Diarré, Flatulens, Gastritis, Gastro-øsofageal refluks, Kvalme, Opkastning.
Træthed.
Forhøjede levertransaminaser.
Diabetes mellitus, Hyperglykæmi, Hyperkolesterolæmi, Hyperlipidæmi, Hypertriglyceridæmi.
Hovedpine, Perifer neuropati.
Angst, Søvnløshed.
Nyrefunktionspåvirkning, Nyresvigt.
Øget svedtendens.
Hypertension.
Ikke almindelige (0,1-1%) Angina pectoris, Atrieflimren.
Sløret syn.
Hæmatemese, Pancreatitis, Stomatitis.
Svimmelhed.
Hepatitis.
Allergiske reaktioner, Angioødem.
Kramper.
Hukommelsesbesvær, Hypæstesi, Paræstesier, Tremor.
Hypersomni, Konfusion.
Gynækomasti.
Bronkospasme.
Erythema multiforme.
Cerebral hæmoragi, Synkope.
Sjældne (0,01-0,1%) Stevens-Johnsons syndrom.
Meget sjældne (< 0,01%) Toksisk epidermal nekrolyse.
 • Tilfælde af alvorlige allergiske reaktioner (herunder DRESS-syndrom) og toksisk epidermal nekrolyse med letalt forløb er beskrevet.
 • I placebokontrollerede forsøg optrådte de fleste bivirkninger med samme hyppighed i etravirin- og kontrolgruppen.
 • Legemsvægt og lipidkoncentration i blodet kan stige under antiretroviral kombinationsbehandling, se Midler mod HIV.

Interaktioner

 • Samtidig brug af:
  • rifabutin
  • rifampicin
   kan nedsætte plasmakoncentrationen af etravirin. Kombination bør undgås.
 • Samtidig brug af:
  • carbamazepin
  • phenobarbital
  • phenytoin
  • naturlægemidler med perikon
   forventes også at nedsætte plasmakoncentrationen af etravirin. Kombination bør undgås.
 • Samtidig brug af elbasvir/grazoprevir kan reducere plasmakoncentrationerne af disse. Kombination er kontraindiceret.
 • Etravirin metaboliseres via CYP3A4, CYP2C9 og CYP2C19. Derfor er der teoretisk mulighed for gensidig kompetitiv hæmning mellem etravirin og de lægemidler, som omsættes af samme enzymer, se tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Ved samtidig brug af fosamprenavir kan plasmakoncentrationen af fosamprenavir øges.
 • Samtidig brug af clarithromycin kan øge plasmakoncentrationen af etravirin og nedsætte plasmakoncentrationen af clarithromycin.
 • Ved samtidg brug af dolutegravir og etravirin, skal etravirin indgives samtidig med azanavir/ritronavir, darunavir/ritronavir eller lopinavir/ritronavir.
 • Samtidig brug af efavirenz, nevirapin eller rilpivirin frarådes, da virkningen af disse reduceres signifikant.
 • Samtidig brug af atazanavir/cobicistat eller darunavir/cobicistat frarådes, fordi plasmakoncentrationerne af proteasehæmmerne og/eller cobicistat reduceres.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Store epidemiologiske studier viser samstemmende, at antiretroviral behandling under graviditeten (for alle lægemidler og kombinationer er der data for i alt > 35.000 gravide; heraf > 16.000 eksponeret i 1. trimester) ikke er forbundet med en overhyppighed af medfødte misdannelser. Visse studier viser en lidt øget risiko for tidlig fødsel og lav fødselsvægt, men det er uklart, om og i hvilket omfang dette kan tilskrives behandlingen. 

 

For etravirin er der ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat.  

 

Behandling af gravide med HIV-infektion er en specialistopgave. 

Referencer: 4374, 4375, 4376, 4377, 4378, 4379

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Amning frarådes på grund af smitterisiko. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Farmakodynamik

HIV-non-nukleosid-RT-hæmmer.

Farmakokinetik

 • Biotilgængeligheden øges med ca. 50% ved samtidig fødeindtagelse.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 4 timer.
 • Metaboliseres i leveren - primært via CYP3A4
 • Terminal plasmahalveringstid 30-40 timer.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering 

Tabletterne bør synkes hele, men hvis dette ikke er muligt, kan tabletterne opslæmmes i vand; men dette bør kun overvejes, hvis det er sandsynligt, at al væsken kan indtages.

Opslæmning: 

 • Læg tablet(ter) i ca. 1 teskefuld vand, så tablet(ter) er dækket, samt rør rundt.
 • Kan evt. fortyndes med appelsinjuice eller mælk inden indtagelse.
 • Efter indtagelse skylles glasset flere gange med vand, appelsinjuice eller mælk, og skyllevæsken drikkes.
 • Varme drikke eller kulsyreholdige drikke må ikke anvendes.
 • Se medfølgende brugsvejledning.
 • Bemærk:
  • Væsken med den/de opslæmmede tabletter skal indtages før andre antiretrovirale lægemidler i væskeform med samme tidspunkt for indtagelses.
  • Patienten informeres om at kontakte sin læge, hvis hele dosis ikke kan synkes.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) tabletter 200 mg 073027
60 stk.
3.819,25 127,31

Foto og identifikation

Tabletter  200 mg

Præg:
T200
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 11,1 x 22,1
tabletter 200 mg
 
 
 

Referencer

4376. European Pregnancy and Paediatric HIV Cohort Collaboration (EPPICC) Study Group. Nucleoside reverse transcriptase inhibitor backbones and pregnancy outcomes. AIDS. 2019; 33(2):295-304, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30562172 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4375. Saag MS, Benson CA, Gandhi RT et al. Antiretroviral Drugs for Treatment and Prevention of HIV Infection in Adults: 2018 Recommendations of the International Antiviral Society-USA Panel. JAMA. 2018; 320:379-96, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30043070 (Lokaliseret 3. juli 2019)


4377. Veroniki AA, Antony J, Straus SE et al. Comparative safety and effectiveness of perinatal antiretroviral therapies for HIV-infected women and their children: Systematic review and network meta-analysis including different study designs. PLoS One. 2018; 13(6), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29912896 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4379. Rough K, Seage GR 3rd, Williams PL et al. Birth Outcomes for Pregnant Women with HIV Using Tenofovir-Emtricitabine. N Engl J Med. 2018; 378(17):1593-603, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29694825 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4378. Zash R, Jacobson DL, Diseko M et al. Comparative Safety of Antiretroviral Treatment Regimens in Pregnancy. JAMA Pediatr. 2017; 171(10), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28783807 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4374. Antiretroviral Pregnancy Registry Advisory Committee. Interim Report. ANTIRETROVIRAL PREGNANCY REGISTRY. 1989-2018; , http://www.apregistry.com/InterimReport.aspx (Lokaliseret 20. februar 2019)

 
 

Revisionsdato

20.05.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 11. januar 2021
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...