Adport®

L04AD02
 
 
Immunsuppressivt virkende makrolid.

Anvendelsesområder

 • Forebyggelse af organafstødning efter lever-, hjerte- eller nyretransplantation
 • Behandling af organafstødning, der er resistent for behandling med andre immunosuppressiva.

  

Tacrolimus bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til organtransplantationer. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Kapsler, hårde. 1 kapsel indeholder 0,5 mg, 0,75 mg, 1 mg, 2 mg eller 5 mg tacrolimus. 

Doseringsforslag

Levertransplantation 

Behandling indledes ca. 12 timer efter indgrebet. Initialt. 0,01-0,05 mg/kg legemsvægt i døgnet som kontinuerlig i.v. infusion over 24 timer eller oral indgift af 0,1-0,2 mg/kg legemsvægt i døgnet fordelt på 2 doser. Så snart patientens tilstand tillader det, skiftes der til oral behandling. 


Nyretransplantation 

 • Voksne
  • Behandlingen indledes 4 dage før (levende donor) eller umiddelbart før (afdød donor) transplantationen.
   Initialt. Oral indgift af 0,2 mg/kg legemsvægt i døgnet fordelt på 2 doser.
 • Børn
  • Præoperativt. 0,15 mg/kg legemsvægt oralt.
  • Postoperativt. 0,075-0,1 mg/kg legemsvægt i døgnet som kontinuerlig i.v. infusion. Så snart tilstanden tillader det, skiftes til oral behandling: Initialt 0,3 mg/kg legemsvægt i døgnet fordelt på 2 doser.

Vedligeholdelsesbehandling. Individuel dosering. Behandlingen er principielt livslang. Der henvises til speciallitteratur. 


Truende afstødning af hjerte eller nyre 

Tilfælde, som ikke kan behandles med anden immunsuppressiv behandling, se speciallitteratur.

Bemærk: 

 • Synkes hele med et glas vand.
 • Tages på tom mave mindst 1 time før eller mindst 2-3 timer efter et måltid.
 • Kapslen kan om nødvendigt åbnes og indholdet opslæmmes i vand
 • Skift mellem forskellige lægemiddelformer, herunder forskellige orale formuleringer, af tacrolimus bør så vidt muligt undgås pga. risiko for klinisk betydende forskelle i biotilgængelighed. Skift til anden lægemiddelform eller ændring i dosisregime kræver tæt monitorering, og evt. dosisjustering forestået af specialist.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, monitorering

 • GFR 0-60 ml/min.

  Tacrolimus kan medføre nedsat nyrefunktion efter transplantation. Tæt monitorering pga. risiko for, at akut nyreinsufficiens uden aktiv indgriben kan udvikle sig til kronisk nyreinsufficiens. Det kan evt. være nødvendigt med nedsat dosis. Se også Interaktioner. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Det kan være nødvendigt at reducere dosis ved stærk nedsat leverfunktion. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Allergi over for makrolider
 • Samtidig behandling med ciclosporin.

Forsigtighedsregler

 • Under behandlingen monitoreres:
  • Nyrefunktionen
  • Serum-kalium
  • Serum-magnesium
  • Blodsukker
  • Blodtryk (induceret hypertension behandles)
  • Vægt
  • Blodkoncentration af tacrolimus.
 • På grund af risiko for øjenpåvirkning med synstab eller blindhed, bør patienten rådes til at kontakte lægen ved øjensymptomer som sløret syn, defekter i synsfeltet, ændret farvesyn eller fotofobi.

Typiske alvorlige fejl

Beskrivelse Konsekvens
Forveksling af tacrolimus som kapsel og depotkapsel i 3 måneder. Akut afstødning af nyre på grund af underdosering.
Visuel forveksling af styrker. Der ordineres 0,5 mg, men udleveres 5 mg i flere dage. Indlæggelse, forhøjede nyretal, angioødem.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Patienter behandlet med immunsuppressiva, herunder tacrolimus, har en øget risiko for infektion (bakteriel, fungal, viral og protozoal). Disse infektioner er ofte forbundet med en høj total immunsuppressiv belastning og kan føre til alvorlige eller fatale tilstande. 

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Mave-tarm-kanalen Kvalme
Lever og galdeveje Leverpåvirkning
Metabolisme og ernæring Diabetes, Hyperglykæmi, Hyperkaliæmi
Nervesystemet Tremor Hovedpine
Psykiske forstyrrelser Søvnløshed
Vaskulære sygdomme Hypertension
Almindelige (1-10 %)
Blod og lymfesystem Anæmi, Leukopeni, Polycytæmi, Trombocytopeni Leukocytose
Hjerte Myokardieiskæmi Takykardi
Øre og labyrint Tinnitus
Øjne Synsforstyrrelser Fotofobi
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter, Gastro-intestinal blødning, Gastro-intestinal perforation, Stomatitis Diarré, Dyspepsi, Flatulens, Meteorisme, Opkastning
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Smerter Feber, Kraftesløshed
Lever og galdeveje Kolestase Icterus
Undersøgelser Elektrolytforstyrrelser, Forhøjet serum-urat Vægtøgning
Metabolisme og ernæring Acidose, Hyperkolesterolæmi, Hyperlipidæmi, Hypertriglyceridæmi, Hypocalcæmi, Hypofosfatæmi, Hypokaliæmi, Hypomagnesiæmi, Hyponatriæmi Nedsat appetit
Knogler, led, muskler og bindevæv Artralgi, Kramper, Muskelkramper, Rygsmerter, Smerter i ekstremiteter
Nervesystemet Bevidsthedspåvirkning, Paræstesier, Perifer neuropati, Svimmelhed
Psykiske forstyrrelser Angst, Depression, Følelsesmæssig labilitet, Hallucinationer, Konfusion, Spisevægring Mareridt
Nyrer og urinveje Akut nyresvigt, Nyrefunktionspåvirkning, Oliguri
Luftveje, thorax og mediastinum Dyspnø, Pleuraekssudat Hoste, Nasal tilstopning, Pharyngitis
Hud og subkutane væv Alopeci Acne, Hudkløe, Hududslæt, Øget svedtendens
Kirurgiske og medicinske procedurer Transplantatdysfunktion  (nedsat funktion af transplantat)
Vaskulære sygdomme Hypervolæmi, Tromboemboli, Ødemer
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Blod og lymfesystem Koagulationsforstyrrelser, Pancytopeni
Hjerte Arytmier, Hjerteinsufficiens, Hjertestop, Ventrikulær hypertrofi Palpitationer, Øget hjertefrekvens
Øjne Katarakt
Mave-tarm-kanalen Pancreatitis Gastro-øsofageal refluks
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Multiorgansvigt
Infektioner og parasitære sygdomme Influenzalignende symptomer
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Faldtendens  (kortvarig balanceforstyrrelse)
Undersøgelser Ekg-forandringer Forhøjet plasma-amylase, Vægttab
Metabolisme og ernæring Dehydrering, Hyperfosfatæmi, Hypoglykæmi, Hypoproteinæmi
Nervesystemet Encefalopati, Hukommelsesbesvær, Koma
Psykiske forstyrrelser Nervøsitet, Psykose, Talebesvær
Nyrer og urinveje Anuri, Hæmolytisk uræmisk syndrom
Det reproduktive system og mammae Dysmenoré
Luftveje, thorax og mediastinum Astma, Respirationsdepression Oppression
Hud og subkutane væv Dermatitis, Fotosensibilitet
Vaskulære sygdomme Cerebral hæmoragi, Dyb venetrombose
Sjældne (0,01-0,1 %)
Blod og lymfesystem Hypoprotrombinæmi
Hjerte Perikardieansamling
Øjne Blindhed
Metabolisme og ernæring Tørst
Luftveje, thorax og mediastinum Akut respiratorisk distress syndrom
Hud og subkutane væv Toksisk epidermal nekrolyse (TEN), Trombocytopenisk purpura Hirsutisme
Vaskulære sygdomme Trombotisk mikroangiopati
Meget sjældne (< 0,01 %)
Lever og galdeveje Leverinsufficiens
Immunsystemet Stevens-Johnsons syndrom
Nervesystemet Myasteni
Ikke kendt hyppighed
Blod og lymfesystem Agranulocytose, Hæmolytisk anæmi, Neutropeni  (febril), Pure Red Cell Aplasia  (PRCA)
Øjne Opticus neuritis
Nervesystemet Neuropati  (febril), Posterior reversibelt encefalopati-syndrom

Som ved anden immunsuppressiv behandling er der beskrevet øget forekomst af maligne hudlidelser, ligesom maligne tumorer er beskrevet i forbindelse med behandlingen. 

Interaktioner

Anden medicin sammen med Adport®
 • Tacrolimus forlænger halveringstiden for ciclosporin med øget nyretoksisk virkning af ciclosporin til følge. Ciclosporin kan øge koncentrationen af tacrolimus. Kombinationen skal undgås.
 • Samtidig brug af tacrolimus og lægemidler med nefrotoksisk virkning skal undgås. Forsigtighed ved patienter, som er i behandling med nefrotoksiske midler, fx aminoglykosider, amphotericin B, melphalan eller sulfonamid/trimethoprim, samt andre immunosuppressiva end glukokortikoider. Hvis samtidig administration ikke kan undgås, monitoreres dalblodniveauet af tacrolimus og nyrefunktionen tæt. I tilfælde af nefrotoksicitet overvejes dosisreduktion.
 • CYP3A4-hæmmere, fx amprenavir, atazanavir, clarithromycin, erythromycin, fluconazol, itraconazol, lopinavir og ritonavir samt grapefrugtjuice, øger koncentrationen af tacrolimus pga. nedsat clearance.
  Hvis samtidig brug af stærke CYP3A4-hæmmere, fx clarithromycin, ikke kan undgås, anbefales det at springe tacrolimus-dosis over på dagen for initiering af den stærke CYP3A4-hæmmer samt at genoptage dosering af tacrolimus i nedsat dosis næste dag.
 • CYP3A4-inducerende midler, fx carbamazepin, efavirenz, flucloxacillin, isoniazid, phenobarbital, rifabutin, rifampicin og naturlægemidler med perikon, nedsætter koncentrationen af tacrolimus pga. øget clearance. Transplantatfunktion monitoreres tæt.
 • Se endvidere Tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Ved samtidig brug af tacrolimus og lægemidler der hæmmer P-glykoprotein (fx cannabidiol) ses forhøjet plasmakoncentration af tacrolimus, fordi biotilgængeligheden af tacrolimus øges pga. hæmning af det intestinale P-glykoprotein.
 • Lansoprazol kan øge plasmakoncentrationen af tacrolimus.
 • Virkningen af orale kontraceptiva kan nedsættes.
 • Da tacrolimus kan give hyperkaliæmi eller forstærke en allerede eksisterende hyperkaliæmi, bør høj kaliumindtagelse eller kaliumbesparende diuretika (fx amilorid eller spironolacton) undgås. Tæt monitorering af serumkalium anbefales.
 • Ændringer i leverfunktion under behandling med direkte aktive antivirale (DAA) midler mod hepatitis C kan påvirke tacrolimus' farmakokinetik. Derfor er det nødvendigt med tæt monitorering og dosisjustering af tacrolimus.
 • Vaccinationer kan have nedsat effekt, og brug af levende, svækkede vacciner skal undgås.
 • Samtidig brug af proliferative signalinhibitorer (mTOR-hæmmere) som sirolimus eller everolimus kai øge risikoen for mikroangiopati (inkl. hæmolytisk uræmisk syndrom og trombotisk trombocytopenisk purpura).

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Der er data for mere end 600 eksponerede gravide i løbet af graviditeten - de fleste heraf også i 1. trimester. De fleste data stammer fra nyretransplanterede patienter, som oftest har været i behandling med andre immunosuppressiva samtidigt, og det er i nogle datasæt ikke muligt at adskille specifik lægemiddeleksponering og outcome specielt for ciclosporin, tacrolimus og azathioprin. Der er overordnet ikke tegn på overhyppighed af medfødte misdannelser. Der er en overhyppighed af lav fødselsvægt og for tidlig fødsel. Confounding by indication er utvivlsomt en bias, som påvirker disse observationer. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 3711, 4277, 4278, 4279, 4280, 4281, 4284

Amning

Må ikke anvendes.
Må ikke anvendes.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er under 0,1 %, hvilket almindeligvis er betryggende lavt. På grund af virkningsmekanismen frarådes amning.  


Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorps).

Alkohol

Alkohol: Alkohol og Adport® påvirker ikke hinanden.Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Alkohol og Adport® påvirker ikke hinanden. 

Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Farmakodynamik

 • Udløser formentlig en suppression af de T-lymfocytmedierede immunreaktioner samt af det primære og sekundære antistofrespons på T-lymfocytafhængig stimulation. 
 • Suppressionen opnås via en hæmning af enzymet calcineurin, der defosforylerer en række regulatoriske proteiner i antigen-stimuleret lymfocytaktivering. Herved reduceres bl.a. produktionen af flere proinflammatoriske cytokiner.

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed 20-25 % med betydelig variation. Samtidig fødeindtagelse nedsætter absorptionen.
 • Maksimal plasmakoncentration 1-3 timer efter oral administration.
 • Steady state efter ca. 3 dage.
 • Bindes i høj grad til erytrocytter med fordelingsforholdet 20:1 i helblod:plasma.
 • Metaboliseres næsten fuldstændigt i leveren via CYP3A4.
 • Plasmahalveringstid ca. 11 timer (levertransplanterede), 15,6 timer (nyretransplanterede) og ca. 43 timer (raske frivillige).
 • Metabolitterne udskilles hovedsageligt med galden.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

 • Kapslerne skal opbevares i original emballage for at beskytte mod fugt.
 • De må først tages ud af blisterarket lige før brug.
 • De må IKKE dosisdispenseres.
 • Når aluminiumsposen er åbnet, skal kapslerne anvendes inden for 12 måneder.

Håndtering af kapsler og tabletter

Håndtering af kapsler og tabletter
hårde kapsler 0,5 mg, Sandoz  
hårde kapsler 0,75 mg, Sandoz  
hårde kapsler 1 mg, Sandoz  
hårde kapsler 2 mg, Sandoz  
hårde kapsler 5 mg, Sandoz  
Mad og drikke

Mad og drikke

Tages på tom mave mindst 1 time før eller mindst 2-3 timer efter et måltid.

Knusning/åbning

Knusning/åbning

Kan om nødvendigt åbnes.

Administration

Synkes hele med et glas vand.

Indholdet kan opslæmmes i vand.

Andet

Bemærk - personalerisiko: Ved håndtering af dette lægemiddel bør udvises forsigtighed. 

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(A) hårde kapsler 0,5 mg
Adport
505280
50 stk. (blister)
785,10 15,70 157,02
(A) hårde kapsler 0,75 mg
Adport
175009
50 stk. (blister)
788,10 15,76 105,08
(A) hårde kapsler 1 mg
Adport
189685
50 stk. (blister)
789,60 15,79 78,96
(A) hårde kapsler 2 mg
Adport
123355
50 stk. (blister)
1.562,35 31,25 78,12
(A) hårde kapsler 5 mg
Adport
439393
50 stk. (blister)
3.880,65 77,61 77,61

Foto og identifikation

Foto

Hårde kapsler  0,5 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ikke relevant
Farve: Lysegul, Hvid
Mål i mm: 5,2 x 13,8
hårde kapsler 0,5 mg
 
 
 

Hårde kapsler  0,75 mg

Præg:
0,75 mg
Kærv: Ikke relevant
Farve: Lysegrøn
Mål i mm: 5 x 14
hårde kapsler 0,75 mg
 
 
 

Hårde kapsler  1 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ikke relevant
Farve: Hvid, Lysebrun
Mål i mm: 5,2 x 13,8
hårde kapsler 1 mg
 
 
 

Hårde kapsler  2 mg

Præg:
2 mg
Kærv: Ikke relevant
Farve: Mørkegrøn
Mål i mm: 5,2 x 13,8
hårde kapsler 2 mg
 
 
 

Hårde kapsler  5 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ikke relevant
Farve: Hvid, Orange
Mål i mm: 5,2 x 15
hårde kapsler 5 mg
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021, https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)


4277. Kamarajah SK, Arntdz K, Bundred J et al. Outcomes of Pregnancy in Recipients of Liver Transplants. Clin Gastroenterol Hepatol. 2018, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30529735 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4278. Colla L, Diena D, Rossetti M et al. Immunosuppression in pregnant women with renal disease: review of the latest evidence in the biologics era. J Nephrol. 2018; 31(3):361-83, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29476421 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4279. Sarkar M, Bramham K, Moritz MJ et al. Reproductive health in women following abdominal organ transplant. Am J Transplant. 2018; 18(5):1068-76, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29446243 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4281. Bramham K, Nelson-Piercy C, Gao H et al. Pregnancy in renal transplant recipients: a UK national cohort study. Clin J Am Soc Nephrol. 2013; 8(2):290-8, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23085724 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4280. Deshpande NA, James NT, Kucirka LM et al. Pregnancy outcomes of liver transplant recipients: a systematic review and meta-analysis. Liver Transpl. 2012; 18(6):621-9, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22344967 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4284. Kainz A, Harabacz I, Cowlrick IS et al. Review of the course and outcome of 100 pregnancies in 84 women treated with tacrolimus. Transplantation. 2000; 70(12):1817-21, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11152103 (Lokaliseret 24. februar 2022)

 
 

Revisionsdato

05.10.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 27. november 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...