Yervoy®

L01XC11
 
 

Rekombinant monoklonalt antineoplastisk antistof

Anvendelsesområder

 • Fremskredent (inoperabelt eller metastatisk) melanom som monoterapi eller i kombination med nivolumab.
 • Fremskredent renalcellekarcinom i kombination med nivolumab.
 • Metastatisk ikke-småcellet lungecancer uden sensibiliserende EGFR-mutation eller ALK-translokation i kombination med nivolumab samt 2 cyklusser af platinbaseret kemoterapi.
 • Malignt pleura mesotheliom (MPM) i kombination med nivolumab til førstelinjebehandling af ikke-resektabel malign lungehindecancer.
 • Defekt mismatch repair (dMMR) system eller høj mikrosatellitinstabilitet (MSI-H) kolorektalcancer (CRC) i kombination med nivolumab efter tidligere behandling med fluoropyrimidn-baseret kombinationskemoterapi.

Ipilimumab bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling. 

Dispenseringsform

Koncentrat til infusionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 5 mg ipilimumab. 

Doseringsforslag

Melanom

 • Monoterapi
  • Voksne og børn > 12 år
   • Initialt 3 mg/kg legemsvægt som i.v. infusion over 90 minutter hver 3. uge til i alt 4 doser.
 • Kombinationsterapi
  • Voksne
   • De første 4 doser gives i kombination med nivolumab, herefter fortsættes med nivolumab som monoterapi, enten som 240 mg hver 2. uge eller 480 mg hver 4. uge.

Renalcellekarcinom (RCC) , defekt mismatch repair (dMMR) eller høj mikrosatellitinstabilitet (MSI-H) kolorektalcancer (CRC)

 • Voksne
  • Initialt 1 mg/kg legemsvægt som i.v. infusion over 90 minutter hver 3. uge til i alt 4 doser.
  • De første 4 doser gives i kombination med nivolumab, herefter fortsættes med nivolumab som monoterapi 240 mg hver 2. uge eller 480 mg hver 4. uge (kun RCC).

Ikke-småcellet lungecancer

 • Voksne
  • Initialt 1 mg/kg legemsvægt som i.v. infusion over 30 minutter hver 6. uge i kombination med nivolumab og platinbaseret kemoterapi hver 3. uge i de første 2 cyklusser.
  • Herefter hver 6. uge og nivolumab hver 3. uge.

Malignt pleura mesotheliom

 • Voksne
  • 1 mg/kg legemsvægt som i.v. infusion over 30 minutter hver 6. uge i kombination med nivolumab hver 3. uge.
  • Behandlingsvarighed i op 24 mdr.

Immunrelaterede bivirkninger

 • Immunrelaterede bivirkninger kan nødvendiggøre udeladelse af dosis eller evt. seponering af behandlingen.
 • Dosisreduktion frarådes.
 • Se produktresumé.

Bemærk:

 • Monoterapi: Erfaring savnes vedr. børn < 12 år.
 • I kombination med nivolumab: Erfaring savnes vedr. børn og unge < 18 år.

Forsigtighedsregler

 • Brug af systemiske kortikosteroider bør undgås, inden behandling med ipilimumab indledes.
 • Tæt monitorering ved samtidig behandling med antikoagulantia anbefales, da risikoen for gastro-intestinal blødning er øget.
 • Kontrol af levertal og thyroideafunktion skal vurderes inden behandlingsstart og inden hver ipilimumab-dosis, og ipilimumab skal administreres med forsigtighed ved transaminaseniveauer ≥ 5 x ULN eller bilirubin-niveauer > 3 x ULN ved behandlingsstart.
 • Immunrelaterede bivirkninger følges nøje under behandling med ipilimumab. Immunrelaterede bivirkninger kan nødvendiggøre udeladelse af dosis eller seponering af behandlingen. Systemisk højdosis glukokortikoid evt. kombineret med andre immunosuppressiva kan være nødvendig til behandling af alvorlige immunrelaterede bivirkninger.

Bivirkninger

Alvorlige og undertiden livstruende, immunrelaterede bivirkninger kan omfatte gastro-intestinalkanal, lever, hud, CNS, det endokrine system eller andre organsystemer. De fleste bivirkninger opstår i behandlingsperioden, men er også set måneder efter sidste dosis. 

Meget almindelige (> 10 %) Anæmi, Leukopeni, Lymfopeni, Trombocytopeni.
Abdominalsmerter, Diarré, Kvalme, Opkastning.
Svimmelhed, Temperaturstigning, Træthed.
Reaktioner på indstiksstedet.
Forhøjet ALAT/ASAT og basisk fosfatase, Forhøjet bilirubin, Forhøjet plasma-kreatinin, Forhøjet plasma-lipase og -amylase.
Hyperkaliæmi, Hypocalcæmi, Hypofosfatæmi, Hypokaliæmi, Hypomagnesiæmi, Hyponatriæmi, Nedsat appetit.
Hovedpine.
Dyspnø, Hoste.
Hudkløe, Hududslæt, Tør hud.
Hypertension.
Almindelige (1-10 %) Hypofyseinsufficiens, Hypofysitis, Hypopituitarisme, Hypotyroidisme.
Sløret syn, Øjensmerter.
Colitis, Gastritis, Gastro-intestinal blødning, Gastro-øsofageal refluks, Mundtørhed, Obstipation, Pancreatitis.
Kraftesløshed, Kulderystelser, Mucositis.
Hepatitis, Leverpåvirkning.
Urticaria.
Influenzalignende symptomer.
Vægttab.
Dehydrering, Hypercalcæmi, Hypermagnesiæmi, Hypernatriæmi.
Artralgi, Muskelkramper, Muskuloskeletale smerter, Myalgi.
Tumorsmerte.
Perifer neuropati, Sedation.
Konfusion.
Pleuraekssudat, Pneumonitis.
Alopeci, Dermatitis, Eksem, Erytem, Pigmentforandringer i huden, Rødme, Øget svedtendens.
Hedeture, Hypotension, Ødemer.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Eosinofili, Hæmolytisk anæmi, Neutropeni.
Arytmier, Atrieflimren, Myocarditis.
Hypertyroidisme, Hypogonadisme.
Blødning i glaslegemet, Conjunctivitis, Iritis, Uveitis.
Diverticulitis, Enterocolitis, Gastro-duodenale ulcera, Gastro-intestinal perforation, Ileus, Peritonitis.
Multiorgansvigt.
Hepatomegali, Leverinsufficiens.
Hypersensitivitet, Sarkoidose.
Infektioner, Sepsis.
Hjerneødem, Infusions- eller injektionsrelaterede reaktioner, Toksisk epidermal nekrolyse.
Nedsat serum-testosteron.
Alkalose, Binyrebarkinsufficiens.
Myositis.
Tumorlysesyndrom.
Aseptisk meningitis, Ataksi, Encefalitis, Guillain-Barrés syndrom, Myokloni, Tremor.
Depression, Talebesvær.
Glomerulonefritis, Hæmaturi, Nyresvigt, Tubulær acidose.
Amenoré.
Adult Respiratory Distress Syndrome  (ARDS), Lungeinfiltrater, Lungeødem, Respirationsdepression.
Ortostatisk hypotension, Perifer iskæmi, Synkope, Vasculitis.
Sjældne (0,01-0,1 %) Nethindeløsning.
Proktitis.
Allergiske reaktioner  (herunder DRESS), Psoriasis.
Myasteni.
Erythema multiforme.
Meget sjældne (< 0,01 %) Anafylaktisk reaktion.
Ikke kendt hyppighed Hæmofagocytisk lymfohistiocytose*.
Afstødning af transplantat.
Bulløs pemfigoid.

*er observeret ved ipilimumab-terapi og responderede i de fleste tilfælde godt på behandling med kortikosteroider. 

Interaktioner

Samtidig brug af vemurafenib bør undgås pga. øget risiko for forhøjede levertransaminaser. 

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Enhver antineoplastisk behandling under graviditet vil være resultatet af en meget individuel og specifik vurdering af den underliggende sygdom, prognose, behandlingsalternativer og patientinvolvering. Der er ingen antineoplastiske lægemidler hvor der er kvantitative eller kvalitative humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. Generelt, på tværs af alle antineoplastiske lægemidler og de behandlede sygdomme, synes risikoen for medfødte misdannelser dog ikke væsentligt forøget. Såfremt der er behov for en detaljeret gennemgang af evidensen for det enkelte specifikke lægemiddel, anbefales kontakt til en Klinisk Farmakologisk Lægemiddelrådgivning

 

Se også Antineoplastiske midler

Referencer: 691, 692, 2789, 2790, 2954, 2955, 4264, 4267, 4268, 4269, 4270, 4388

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

På grund af virkningsmekanismen frarådes amning. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Farmakodynamik

Cytotoksisk T-lymfocyt-associeret antigen 4 (CTLA-4) er en negativ regulator af T-celleaktivering. Ipilimumab potenserer T-cellerne ved specifikt at blokere CTLA-4’s hæmmende signal. 

Farmakokinetik

 • Steady state efter 3. dosis (ved dosering 1 gang hver 3. uge).
 • Gennemsnitlig halveringstid ca. 15 dage.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering 

Tilberedning af infusionsvæske 

Den beregnede mængde infusionskoncentrat kan enten gives ufortyndet eller fortyndes med isotonisk natriumchlorid- eller glucose-infusionsvæske. 


Forligelighed ved infusion 

Må ikke blandes med andre infusionsvæsker eller tilsættes andre farmaka. 


Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8ºC) beskyttet mod lys.
 • Må ikke fryses.
 • Infusionsvæsken (ufortyndet eller fortyndet) er kemisk holdbar i 24 timer opbevaret ved stuetemperatur, men bør anvendes umiddelbart.

Indholdsstoffer

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(BEGR) konc. til infusionsvæske, opl. 5 mg/ml 597433
10 ml
34.520,80 3.452,08
(BEGR) konc. til infusionsvæske, opl. 5 mg/ml 199940
40 ml
137.725,40 3.443,14

Referencer

4264. Danet C, Araujo M, Bos-Thompson MA et al. Pregnancy outcomes in women exposed to cancer chemotherapy. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2018; 27(12):1302-8, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30379378 (Lokaliseret 7. februar 2019)


4388. de Haan J, Verheecke M, Van Calsteren K et al. Oncological management and obstetric and neonatal outcomes for women diagnosed with cancer during pregnancy: a 20-year international cohort study of 1170 patients. Lancet Oncol. 2018; 19(3):337-46, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29395867 (Lokaliseret 4. marts 2019)


2954. Miyamoto S, Yamada M, Kasai Y et al. Anticancer drugs during pregnancy. Jpn J Clin Oncol. 2016; 46(9):795-804, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27284093 (Lokaliseret 16. juni 2017)


2955. Esposito S, Tenconi R, Preti V et al. Chemotherapy against cancer during pregnancy: A systematic review on neonatal outcomes. Medicine (Baltimore). 2016; 95(38), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27661036 (Lokaliseret 2. januar 2017)


4268. Loibl S, Schmidt A, Gentilini O et al. Breast Cancer Diagnosed During Pregnancy: Adapting Recent Advances in Breast Cancer Care for Pregnant Patients. JAMA Oncol. 2015; 8:1145-53, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26247818 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4270. Peccatori FA, Azim HA Jr, Orecchia R et al. Cancer, pregnancy and fertility: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol. 2013; , https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23813932 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4269. Loibl S, Han SN, von Minckwitz G et al. Treatment of breast cancer during pregnancy: an observational study. Lancet Oncol. 2012; 13(9):887-96, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22902483 (Lokaliseret 11. juli 2019)


2789. Azim HA Jr, Peccatori FA, Pavlidis N. Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part I: Solid tumors. Cancer Treat Rev. 2010; 36(2):101-9, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20015593 (Lokaliseret 20. maj 2016)


2790. Azim HA Jr, Pavlidis N, Peccatori FA. Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part II: Hematological tumors. Cancer Treat Rev. 2010; 36(2):110-21, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20018452 (Lokaliseret 20. maj 2016)


691. Cardonick E, Iacobucci A. Use of chemotherapy during human pregnancy. Lancet Oncol. 2004; 5(5):283-91, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15120665/ (Lokaliseret 7. december 2021)


4267. PDQ Adult Treatment Editorial Board. Breast Cancer Treatment During Pregnancy (PDQ®): Health Professional Version. PDQ Cancer Information Summaries, National Cancer Institute (US). 2002-2017; , https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26389427 (Lokaliseret 11. juli 2019)


692. Arnon J, Meirow D, Lewis-Roness H et al. Genetic and teratogenic effects of cancer treatments on gametes and embryos. Hum Reprod Update. 2001; 7(4):394-403, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11476352/ (Lokaliseret 7. december 2021)

 
 

Revisionsdato

15.12.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 10. januar 2022
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...