Yervoy®

L01FX04
 
 

Rekombinant monoklonalt antineoplastisk antistof

Anvendelsesområder

 • Fremskredent (inoperabelt eller metastatisk) melanom som monoterapi eller i kombination med nivolumab.
 • Fremskredent renalcellekarcinom i kombination med nivolumab.
 • Metastatisk ikke-småcellet lungecancer uden sensibiliserende EGFR-mutation eller ALK-translokation i kombination med nivolumab samt 2 cyklusser af platinbaseret kemoterapi.
 • Malignt pleura mesotheliom (MPM) i kombination med nivolumab til førstelinjebehandling af ikke-resektabel malign lungehindecancer.
 • Defekt mismatch repair (dMMR) system eller høj mikrosatellitinstabilitet (MSI-H) kolorektalcancer (CRC) i kombination med nivolumab efter tidligere behandling med fluoropyrimidn-baseret kombinationskemoterapi.
 • Øsofagealt planocellulært karcinom (OSCC) i kombination med nivolumab til førstelinijebehandling af voksne patienter med inoperabelt fremskredent, recidiverende eller metastatisk OSCC med PD- L1-tumorcelleekspression ≥ 1 %.

Ipilimumab bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling. 

Dispenseringsform

Koncentrat til infusionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 5 mg ipilimumab. 

Doseringsforslag

Melanom

Monoterapi 

 • Voksne og børn > 12 år
  Initialt 3 mg/kg legemsvægt som i.v. infusion over 30 minutter hver 3. uge til i alt 4 doser.

 

Kombinationsterapi 

 • Voksneog børn > 12 år
  De første 4 doser gives i kombination, som i.v. infusion, efterfulgt af monoterapi.

 

Kombinationsfase,  

hver 3. uge for  

4 doseringscyklusser  

 

Monoterapifase  

Nivolumab 

Voksne og unge > 12 år: 

1 mg/kg over 30 minutter 

Voksne og unge > 12 år og ≥ 50 kg: 

240 mg hver 2. uge over 30 minutter eller 

480 mg hver 4. uge over 60 minutter 

 

Unge > 12 år og ≤ 50 kg: 

3 mg/kg hver 2. uge over 30 minutter eller 

6 mg/kg hver 4. uge over 60 minutter 

Ipilimumab 

Voksne og unge > 12 år: 

3 mg/kg over 30 minutter 

 

 

 

Renalcellekarcinom (RCC) , defekt mismatch repair (dMMR) eller høj mikrosatellitinstabilitet (MSI-H) kolorektalcancer (CRC)

 • Voksne
  • Initialt 1 mg/kg legemsvægt som i.v. infusion over 30 minutter hver 3. uge til i alt 4 doser.
  • De første 4 doser gives i kombination med nivolumab, herefter fortsættes med nivolumab som monoterapi 240 mg hver 2. uge eller 480 mg hver 4. uge (kun RCC).

 

Ikke-småcellet lungecancer

 • Voksne
  • Initialt 1 mg/kg legemsvægt som i.v. infusion over 30 minutter hver 6. uge i kombination med nivolumab og platinbaseret kemoterapi hver 3. uge i de første 2 cyklusser.
  • Herefter hver 6. uge og nivolumab hver 3. uge.

 

Malignt pleura mesotheliom

 • Voksne
  • 1 mg/kg legemsvægt som i.v. infusion over 30 minutter hver 6. uge i kombination med nivolumab hver 3. uge.
  • Behandlingsvarighed i op 24 mdr.

 

Øsofagealt planocellulært karcinom (OSCC)

 • Voksne
  • 1 mg/kg legemsvægt som i.v. infusion over 30 min hver 6. uge i kombination med enten 3 mg/kg nivolumab hver 2. uge eller 360 mg

 

Immunrelaterede bivirkninger

 • Immunrelaterede bivirkninger kan nødvendiggøre udeladelse af dosis eller evt. seponering af behandlingen.
 • Dosisreduktion frarådes.
 • Se produktresumé.

Bemærk:

 • Monoterapi: Erfaring savnes vedr. børn < 12 år.
 • I kombination med nivolumab: Erfaring savnes vedr. børn og unge < 18 år. Med undtagelse af indikation melanom.

Forsigtighedsregler

 • Brug af systemiske kortikosteroider bør undgås, inden behandling med ipilimumab indledes.
 • Tæt monitorering ved samtidig behandling med antikoagulantia anbefales, da risikoen for gastro-intestinal blødning er øget.
 • Kontrol af levertal og thyroideafunktion skal vurderes inden behandlingsstart og inden hver ipilimumab-dosis, og ipilimumab skal administreres med forsigtighed ved transaminaseniveauer ≥ 5 x ULN eller bilirubin-niveauer > 3 x ULN ved behandlingsstart.
 • Immunrelaterede bivirkninger følges nøje under behandling med ipilimumab. Immunrelaterede bivirkninger kan nødvendiggøre udeladelse af dosis eller seponering af behandlingen. Systemisk højdosis glukokortikoid evt. kombineret med andre immunosuppressiva kan være nødvendig til behandling af alvorlige immunrelaterede bivirkninger.
 • I tilfælde af symptomatisk diabetes bør ipilimumab seponeres, og insulinerstatning bør initieres efter behov. Monitorering af blodsukker bør fortsættes for at sikre, at der anvendes passende insulinerstatning. Ipilimumab skal seponeres permanent ved livstruende diabetes.

Bivirkninger

Alvorlige og undertiden livstruende, immunrelaterede bivirkninger kan omfatte gastro-intestinalkanal, lever, hud, CNS, det endokrine system eller andre organsystemer. De fleste bivirkninger opstår i behandlingsperioden, men er også set måneder efter sidste dosis. 

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Blod og lymfesystem Anæmi, Leukopeni, Lymfopeni, Trombocytopeni
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Diarré, Kvalme, Opkastning
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Temperaturstigning, Træthed
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Reaktioner på indstiksstedet
Undersøgelser Forhøjet ALAT/ASAT og basisk fosfatase, Forhøjet bilirubin, Forhøjet plasma-kreatinin, Forhøjet plasma-lipase og -amylase
Metabolisme og ernæring Hyperkaliæmi, Hypocalcæmi, Hypofosfatæmi, Hypokaliæmi, Hypomagnesiæmi, Hyponatriæmi Nedsat appetit
Nervesystemet Svimmelhed Hovedpine
Luftveje, thorax og mediastinum Dyspnø Hoste
Hud og subkutane væv Hudkløe, Hududslæt, Tør hud
Vaskulære sygdomme Hypertension
Almindelige (1-10 %)
Det endokrine system Hypofyseinsufficiens, Hypofysitis, Hypopituitarisme, Hypotyroidisme
Øjne Sløret syn, Øjensmerter
Mave-tarm-kanalen Colitis, Gastro-intestinal blødning, Pancreatitis Gastritis, Gastro-øsofageal refluks, Mundtørhed, Obstipation
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Mucositis Kraftesløshed, Kulderystelser
Lever og galdeveje Hepatitis, Leverpåvirkning
Immunsystemet Urticaria
Infektioner og parasitære sygdomme Influenzalignende symptomer
Undersøgelser Vægttab
Metabolisme og ernæring Dehydrering, Hypercalcæmi, Hypermagnesiæmi, Hypernatriæmi, Hypoglykæmi
Knogler, led, muskler og bindevæv Artralgi, Muskelkramper Muskuloskeletale smerter, Myalgi
Benigne, maligne og uspecificerede neoplasmer Tumorsmerte
Nervesystemet Perifer neuropati, Sedation
Psykiske forstyrrelser Konfusion
Luftveje, thorax og mediastinum Pleuraekssudat, Pneumonitis
Hud og subkutane væv Alopeci, Dermatitis, Eksem, Erytem Pigmentforandringer i huden, Rødme, Øget svedtendens
Vaskulære sygdomme Hypotension, Ødemer Hedeture
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Blod og lymfesystem Eosinofili, Hæmolytisk anæmi, Neutropeni
Hjerte Arytmier, Atrieflimren, Myocarditis
Det endokrine system Hypertyroidisme, Hypogonadisme
Øjne Blødning i glaslegemet, Conjunctivitis, Iritis, Uveitis Blefaritis, Øjenirritation, Øjenlågsødem
Mave-tarm-kanalen Diverticulitis, Enterocolitis, Gastro-duodenale ulcera, Gastro-intestinal perforation, Ileus, Peritonitis Gastroenteritis, Øsofagitis
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Multiorgansvigt
Lever og galdeveje Hepatomegali, Leverinsufficiens
Immunsystemet Hypersensitivitet, Sarkoidose
Infektioner og parasitære sygdomme Infektioner, Sepsis
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Hjerneødem, Infusions- eller injektionsrelaterede reaktioner
Undersøgelser Nedsat serum-testosteron
Metabolisme og ernæring Alkalose, Binyrebarkinsufficiens
Knogler, led, muskler og bindevæv Myositis
Benigne, maligne og uspecificerede neoplasmer Tumorlysesyndrom
Nervesystemet Aseptisk meningitis, Ataksi, Encefalitis, Guillain-Barrés syndrom, Myokloni, Tremor
Psykiske forstyrrelser Depression, Talebesvær
Nyrer og urinveje Glomerulonefritis, Hæmaturi, Nyresvigt, Tubulær acidose Cystitis  (ikke-infektiøs)
Det reproduktive system og mammae Amenoré Brystsmerter, Nedsat libido
Luftveje, thorax og mediastinum Adult Respiratory Distress Syndrome  (ARDS), Lungeinfiltrater, Lungeødem, Pneumoni, Respirationsdepression Rhinitis
Hud og subkutane væv Toksisk epidermal nekrolyse (TEN) Ændring af hårfarve
Vaskulære sygdomme Ortostatisk hypotension, Perifer iskæmi, Synkope, Vasculitis
Sjældne (0,01-0,1 %)
Øjne Nethindeløsning
Mave-tarm-kanalen Proktitis
Immunsystemet Allergiske reaktioner  (herunder DRESS), Psoriasis
Metabolisme og ernæring Diabetes*
Nervesystemet Myasteni, Myelitis
Nyrer og urinveje Proteinuri
Hud og subkutane væv Erythema multiforme
Meget sjældne (< 0,01 %)
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion
Ikke kendt hyppighed
Blod og lymfesystem Hæmofagocytisk lymfohistiocytose**
Immunsystemet Afstødning af transplantat
Hud og subkutane væv Bulløs pemfigoid

* Diabetes: Type 1-diabetes, herunder diabetisk ketoacidose. I tilfælde af symptomatisk diabetes, se Forsigtighedsregler

** Hæmofagocytisk lymfohistiocytose er observeret ved ipilimumab-terapi og responderede i de fleste tilfælde godt på behandling med kortikosteroider. 

Interaktioner

Anden medicin sammen med Yervoy®

Samtidig brug af vemurafenib bør undgås pga. øget risiko for forhøjede levertransaminaser. 

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Enhver antineoplastisk behandling under graviditet vil være resultatet af en meget individuel og specifik vurdering af den underliggende sygdom, prognose, behandlingsalternativer og patientinvolvering. Der er ingen antineoplastiske lægemidler hvor der er kvantitative eller kvalitative humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. Generelt, på tværs af alle antineoplastiske lægemidler og de behandlede sygdomme, synes risikoen for medfødte misdannelser dog ikke væsentligt forøget. Såfremt der er behov for en detaljeret gennemgang af evidensen for det enkelte specifikke lægemiddel, anbefales kontakt til en Klinisk Farmakologisk Lægemiddelrådgivning

 

Se også Antineoplastiske midler

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 691, 692, 2789, 2790, 2954, 2955, 4264, 4267, 4268, 4269, 4270, 4388

Amning

Må ikke anvendes.
Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

På grund af virkningsmekanismen frarådes amning. 


Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

Cytotoksisk T-lymfocyt-associeret antigen 4 (CTLA-4) er en negativ regulator af T-celleaktivering. Ipilimumab potenserer T-cellerne ved specifikt at blokere CTLA-4’s hæmmende signal. 

Farmakokinetik

 • Steady state efter 3. dosis (ved dosering 1 gang hver 3. uge).
 • Gennemsnitlig halveringstid ca. 15 dage.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Håndtering 

Tilberedning af infusionsvæske 

Den beregnede mængde infusionskoncentrat kan enten gives ufortyndet eller fortyndes med isotonisk natriumchlorid- eller glucose-infusionsvæske. 


Forligelighed ved infusion 

Må ikke blandes med andre infusionsvæsker eller tilsættes andre farmaka. 


Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8ºC) beskyttet mod lys.
 • Må ikke fryses.
 • Infusionsvæsken (ufortyndet eller fortyndet) er kemisk holdbar i 24 timer opbevaret ved stuetemperatur, men bør anvendes umiddelbart.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(BEGR) konc. til infusionsvæske, opl. 5 mg/ml 597433
10 ml
32.573,30 3.257,33
(BEGR) konc. til infusionsvæske, opl. 5 mg/ml 199940
40 ml
129.952,70 3.248,82

Referencer

4264. Danet C, Araujo M, Bos-Thompson MA et al. Pregnancy outcomes in women exposed to cancer chemotherapy. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2018; 27(12):1302-8, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30379378 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4388. de Haan J, Verheecke M, Van Calsteren K et al. Oncological management and obstetric and neonatal outcomes for women diagnosed with cancer during pregnancy: a 20-year international cohort study of 1170 patients. Lancet Oncol. 2018; 19(3):337-46, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29395867 (Lokaliseret 3. marts 2022)


2954. Miyamoto S, Yamada M, Kasai Y et al. Anticancer drugs during pregnancy. Jpn J Clin Oncol. 2016; 46(9):795-804, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27284093 (Lokaliseret 10. maj 2023)


2955. Esposito S, Tenconi R, Preti V et al. Chemotherapy against cancer during pregnancy: A systematic review on neonatal outcomes. Medicine (Baltimore). 2016; 95(38), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27661036 (Lokaliseret 10. maj 2023)


4268. Loibl S, Schmidt A, Gentilini O et al. Breast Cancer Diagnosed During Pregnancy: Adapting Recent Advances in Breast Cancer Care for Pregnant Patients. JAMA Oncol. 2015; 8:1145-53, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26247818 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4270. Peccatori FA, Azim HA Jr, Orecchia R et al. Cancer, pregnancy and fertility: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol. 2013, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23813932 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4269. Loibl S, Han SN, von Minckwitz G et al. Treatment of breast cancer during pregnancy: an observational study. Lancet Oncol. 2012; 13(9):887-96, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22902483 (Lokaliseret 24. februar 2022)


2789. Azim HA Jr, Peccatori FA, Pavlidis N. Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part I: Solid tumors. Cancer Treat Rev. 2010; 36(2):101-9, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20015593 (Lokaliseret 4. maj 2023)


2790. Azim HA Jr, Pavlidis N, Peccatori FA. Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part II: Hematological tumors. Cancer Treat Rev. 2010; 36(2):110-21, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20018452 (Lokaliseret 4. maj 2023)


691. Cardonick E, Iacobucci A. Use of chemotherapy during human pregnancy. Lancet Oncol. 2004; 5(5):283-91, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15120665/ (Lokaliseret 7. december 2021)


4267. PDQ Adult Treatment Editorial Board. Breast Cancer Treatment During Pregnancy (PDQ®): Health Professional Version. PDQ Cancer Information Summaries, National Cancer Institute (US). 2002-2017, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26389427 (Lokaliseret 24. februar 2022)


692. Arnon J, Meirow D, Lewis-Roness H et al. Genetic and teratogenic effects of cancer treatments on gametes and embryos. Hum Reprod Update. 2001; 7(4):394-403, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11476352/ (Lokaliseret 7. december 2021)

 
 

Revisionsdato

26.07.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...