Haldid®

N01AH01
 
 

Syntetisk morfinlignende analgetikum. 

 

Bemærk: Der er sket alvorlige fejl ved håndtering af dette lægemiddel. Vær opmærksom på bl.a. dosisreduktion hos ældre og de mindste børn. Læs mere. 

 

Anvendelsesområder

Kombinationsanæstesi og -analgesi. Analgetikum og analgetisk komponent ved universel anæstesi samt under respiratorbehandling. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 50 mikrogram fentanyl (som citrat). 

Doseringsforslag

Doseres individuelt efter alder, legemsvægt, fysisk og pateologisk tilstand, evt. anden medicinering, anæstesiform samt type af indgreb. 

 

Analgetisk komponent ved universel anæstesi 

 • Børn over 12 år og voksne. Sædvanligvis initialt 1-10 mikrogram/kg. Vedligeholdelsesdoser 0,5-2,0 mikrogram/kg. Doser og interval tilpasses indgrebet.
 • Børn 2-11 år. Sædvanligvis initialt 2-4 mikrogram/kg. Supplerende 0,5-1,0 mikrogram/kg.

 

Smertebehandling på intensivafdeling 

 • Voksne. Sædvanligvis initialt 1,0-2,0 mikrogram/kg. Dosis kan evt. optitreres. Efterfølgende gives normalt gentagne injektioner på i alt op til 0,5-2,0 mikrogram/kg/time eller højere.

 

Skift mellem opioider kan beregnes her:  

Beregning af ækvianalgetiske døgndoser for udvalgte opioider 

Bemærk: 

 • Ved indgift til ældre, alment svækkede patienter, nyfødte og de mindste spædbørn (< 3-6 måneder) bør dosis nedsættes.
 • Adipøse patienter bør doseres på baggrund af korrigeret kropsvægt (idealvægt).
 • Ved kronisk opioidbehandling eller opioidmisbrug kan der være behov for højere doser.

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-60 ml/min.

  Forsigtig dosistitrering og længere postoperativ observation. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed tilrådes. 


Se endvidere

Forsigtighedsregler

Respirationsdepression 

Der skal være mulighed for monitorering af luftveje i forbindelse med administrationen. Særlig forsigtighed ved respirationsdeprimerede patienter (fx ved KOL).
Risiko for forsinket respirationsdepression postoperativt.
Virkningen af fentanyl (herunder respirationsdepression) kan blokeres af en opioidantidot (fx naloxon), se Opioider (forgiftninger).
Udstyr til genoplivning samt opioidantidot skal være tilgængelige. 

 

Andre forsigtighedsregler 

Risiko for forbigående blodtryksfald ved i.v.-administration - særligt ved hypovolæmi. 

Desuden forsigtighed ved:  

 • Myasthenia gravis
 • Ukontrolleret hypotyroidisme
 • Alkoholisme
 • Prostatahyperplasi
 • Tarmobstruktion

Hurtig bolusinjektion bør undgås ved kompromitteret cerebralt kredsløb.  

Bør undgås ved svær overfølsomhedsreaktion på andre opioider. Egentlig allergi er dog yderst sjælden. 

Motorkørsel og maskinbetjening frarådes i 24 timer efter anæstesi.  

Natriumindhold: 1 ml indeholder 0,154 mmol natrium, som svarer til 9 mg natriumchlorid. 

Typiske alvorlige fejl

Beskrivelse Konsekvens
Forveksling af sprøjte med fentanyl og sprøjte med suxamethon. Initialt indgives 100 mg suxamethon i stedet for 100 mikrogram fentanyl. Svære brystsmerter, vejrtrækningsbesvær og angst inden operation.
Overdosering
Manglende dosisreduktion til ældre. Overdosering (bevidsthedssvækkelse/respirationsstop).
Forvekslinger (fx styrker, dosis, enheder, præparat)
Forveksling af mg og ml. Der blev fx dispenseret 2,5 ml i.v. morphin (5 mg/ml) i stedet for 2,5 mg. Over-/underdosering.
Regnefejl
Overdosering på grund af forkert indstillet styrke på pumpe (faktor 10-fejl). Der ordineres bl.a. styrken 50 mikrogram/ml fentanyl, men pumpen indstilles til en lavere styrke fentanyl (5 mikrogram/ml). Ingen spontan respiration. Somnolens.
Regnefejl ved beregning af dosis bl.a. faktor 10-fejl. Over-/underdosering.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

På nær allergiske reaktioner er bivirkningerne dosisafhængige. 

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Det endokrine system Uhensigtsmæssig produktion af antidiuretisk hormon - SIADH
Øjne Miosis
Mave-tarm-kanalen Kvalme, Opkastning
Knogler, led, muskler og bindevæv Muskelstivhed  (især thoraxstivhed)*
Nervesystemet Intrakraniel trykstigning, Sedation, Svimmelhed
Psykiske forstyrrelser Døsighed
Luftveje, thorax og mediastinum Hoste  (dosisafhængigt ifm. induktion)
Vaskulære sygdomme Perifer vasodilatation
Almindelige (1-10 %)
Hjerte Arytmier, Bradykardi** Takykardi
Øjne Synsforstyrrelser
Mave-tarm-kanalen Obstipation
Immunsystemet Allergiske reaktioner  (herunder øget svedtendens, hudkløe og urticaria)
Nervesystemet CNS-depression
Psykiske forstyrrelser Agitation, Konfusion
Nyrer og urinveje Urinretention
Luftveje, thorax og mediastinum Apnø  (forbigående), Respirationsdepression  (postoperativt)***
Vaskulære sygdomme Hypertension, Hypotension, Ortostatisk hypotension
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Psykiske forstyrrelser Eufori
Sjældne (0,01-0,1 %)
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Hyperkapni
Knogler, led, muskler og bindevæv Kramper
Luftveje, thorax og mediastinum Laryngospasme
Meget sjældne (< 0,01 %)
Luftveje, thorax og mediastinum Bronkospasme, Glottisrigiditet****, Lungeødem
Ikke kendt hyppighed
Mave-tarm-kanalen Ileus
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Abstinenser*****, Toleransudvikling
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Serotoninsyndrom
Nervesystemet Myokloni
Psykiske forstyrrelser Afhængighed af midlet, Delirium

* Ses ved høje i.v. doser og kan kræve anvendelse af muskelrelaksantia. 

** Kan behandles med atropin. I sjældne tilfælde kan ses alvorlig bradykardi, som kan føre til hjertestop. 

*** I sjældne tilfælde kan der forekomme alvorlig respirationsdepression og ved højere doser evt. respirationsstop. 

**** Kan føre til forringet luftvejspassage. 

*****Kan opstå ved pludselig seponering. 

 

 • Varmefølelse og hoste ses erfaringsmæssigt ofte ved anvendelse af fentanyl og beslægtede syntetiske opioider.
 • Klinisk anvendte doser medfører respirationsdepression, som kan ophæves med naloxon.
 • Den ret lange terminale halveringstid kan få klinisk betydning, hvis patienten postoperativt er ustimuleret, især i forbindelse med anvendelse af store doser eller ved samtidig administration af andre centralt deprimerende medikamenter.
 • Muskelstivhed forekommer oftest ved hurtig injektion af doser større end et par hundrede mikrogram og kan ophæves med neuromuskulært blokerende midler.
 • Risikoen for serotoninsyndrom (se SSRI) forøges ved samtidig anvendelse af serotonerge midler og midler, der svækker serotonins metabolisme (MAO-hæmmere).
 • Fentanyl har en svag antikolinerg virkning, der fx kan give trykstigning i galdegangen, takykardi og hypertension.
 • Ved længere tids infusion til børn er der set bevægeforstyrrelser, øget følsomhed og abstinenssymptomer.
 • Længere tids anvendelse kan føre til toleransudvikling, evt. afhængighed og abstinenssymptomer (bl.a. kvalme, diarré, kulderystelser, angst) efter behandlingen er stoppet.

Interaktioner

Anden medicin sammen med Haldid®
 • Fentanyl metaboliseres via CYP3A. Hæmmere af CYP3A4 kan øge plasmakoncentrationen og virkningen af fentanyl, mens CYP3A4-induktorer kan reducere virkningen. Dosisjustering kan være nødvendig. Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Andre midler med CNS-deprimerende virkning (fx barbiturater, benzodiazepiner, halogenerede inhalationsanæstetika, gabapentinoider) kan medføre forstærket respirationsdepression. Forsigtighed ved brug af CNS-deprimerende midler postoperativt pga. risiko for respirationsdepression. Dosisreduktion bør overvejes.
 • Samtidig brug af serotonerge midler (fx MAO-hæmmere, SSRI, tramadol og triptaner) giver risiko for udvikling af serotoninsyndrom, se SSRI (Selective Serotonin Reuptake Inhibitor).
 • Alkohol og fentanyl potenserer hinandens virkning.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Omkring 2 % af gravide gennemgår non-obstetrisk kirurgi i deres graviditet. De mest almindelige indgreb inkluderer appendektomi, cholecystektomi, traume- og cancerkirurgi. Generel anæstesi, og det specifikke valg af anæstesimidler, under graviditet vil altid følge en meget specifik og individuel vurdering.  

 

Der er meget få specifikke data for de enkelte lægemidler, som anvendes ved generel anæstesi tidligt i graviditeten. Der er derimod data for mange tusinde gravide, som har været i generel anæstesi i 1. trimester uden tegn på overhyppighed af fostermisdannelser. Kirurgiske indgreb kan i sig selv øge risikoen for spontan abort eller preterm fødsel. Ved anvendelse i forbindelse med fødslen kan der ses neonatal respirationspåvirkning. 

 

Dyrestudier har vist, at GABA-receptoragonister (inhalationsanæstetika, benzodiazepinerne lorazepam og midazolam, barbiturater og propofol), og nogle NDMA-antagonister (ketamin) kan forårsage CNS-skade hos fosteret, når de anvendes i 3. trimester til anæstesi og sedation i mere end 3 timer. FDA udsendte i 2016 en "warning" baseret på dette og anbefaler, at disse lægemidler ikke anvendes til anæstesi med varighed over 3 timer. Disse data skal tolkes og ekstrapoleres til humane forhold med stor forsigtighed. Denne advarsel bør ikke udsætte nødvendig kirurgi hos moderen. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 1597, 4323, 4324, 4325, 4326, 4891

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er ca. 3 % efter i.v. doser på op til 400 mikrogram pr. døgn. Der er ikke beskrevet bivirkninger hos barnet. 


Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Doping

Forbudt

Anvendelse af Haldid® medfører diskvalifikation af den sportsudøvende i konkurrencer.  

Læs mere om Doping 

Alkohol

Alkohol: Alkohol bør undgås ved behandling med Haldid®.Patienten kan opleve, at den sløvende virkning af Haldid® bliver forstærket samt en påvirkning af vejrtrækning og bevidsthed.

Alkohol bør undgås ved behandling med Haldid®. 

Patienten kan opleve, at den sløvende virkning af Haldid® bliver forstærket samt en påvirkning af vejrtrækning og bevidsthed. 

Schengen-attest (pillepas)

Schengen attest
Ved dette præparat kan man få pillepas til rejser i Schengen-lande.
Se Medicin på rejsen.

Forgiftning

Farmakodynamik

 • Ren opioidagonist, der virker ca. 100 gange stærkere end morphin. Er stærkt respirationsdeprimerende.
 • Efter i.v. indgift ses maksimal virkning i løbet af få minutter.
 • Analgetisk virkning i ca. 30 minutter og en svagere senvirkning i flere timer.

 

Farmakokinetik

 • Fordelingsvolumen ca. 5,8 l/kg.
 • Metaboliseres i leveren via CYP3A4 til inaktive metabolitter.
 • Eliminationen er trifasisk med terminal plasmahalveringstid på ca. 6 timer (længere ved længerevarende infusion).
 • Ca. 10 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

pH 3,3-6,3.
Forligelighed ved infusion: Blandbar med isotonisk natriumchlorid-infusionsvæske, isotonisk glucose-infusionsvæske, Ringer-chloridinfusionsvæske og Ringer-lactatinfusionsvæske. 

Indholds- og hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(AP4) injektionsvæske, opl. 50 mikrogram/ml
Haldid
095724
5 x 2 ml
83,60 8,36
(AP4) injektionsvæske, opl. 50 mikrogram/ml
Haldid
584981
5 x 10 ml
317,20 6,34

Referencer

4891. ACOG. ACOG Committee Opinion No. 775 Summary: Nonobstetric Surgery During Pregnancy. Obstet Gynecol. 2019; 133:844-5, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30913194 (Lokaliseret 18. oktober 2023)


4325. Olutoye OA, Baker BW, Belfort MA et al. Food and Drug Administration warning on anesthesia and brain development: implications for obstetric and fetal surgery. Am J Obstet Gynecol. 2018; 218(1):98-102, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28888583 (Lokaliseret 3. marts 2022)


4326. Committee on Obstetric Practice and the American Society of Anesthesiologists. Committee Opinion No. 696: Nonobstetric Surgery During Pregnancy. Obstet Gynecol. 2017; 129(4):777-8, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28333816 (Lokaliseret 3. marts 2022)


4323. Heesen M, Klimek M. Nonobstetric anesthesia during pregnancy. Curr Opin Anaesthesiol. 2016; 29(3):297-303, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26859466 (Lokaliseret 3. marts 2022)


4324. Cohen-Kerem R, Railton C, Oren D et al. Pregnancy outcome following non-obstetric surgical intervention. Am J Surg. 2005; 190(3):467-73, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16105538 (Lokaliseret 3. marts 2022)


1597. Mazze RI, Källén B. Reproductive outcome after anesthesia and operation during pregnancy: a registry study of 5405 cases. Am J Obstet Gynecol. 1989; 161(5):1178-85, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/2589435/ (Lokaliseret 15. december 2021)

 
 

Revisionsdato

09.11.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 11. december 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...
 

Vil du vide mere?

 

 

Se, hvad du skal være særlig opmærksom på, når du håndterer stærk smertestillende medicin med opioder (morfin) fx smerteplaster. Filmen er fra kampagnen STOP TÆNK TJEK