Eviplera

J05AR08
 
 

Antiviralt middel. Kombination af emtricitabin, tenofovirdisoproxil og rilpivirin. Alle tre stoffer hæmmer det HIV-specifikke enzym reverse transcriptase. 

Anvendelsesområder

HIV-infektion hos voksne uden kendte mutationer associeret med resistens over for non-nukleosid-RT-hæmmere, tenofovir eller emtricitabin og HIV-RNA i plasma ≤ 100.000 kopier/ml. 

Se endvidere Midler mod HIV

  

Bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til HIV-associerede sygdomme og deres behandling. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 200 mg emtricitabin, 25 mg rilpivirin (som hydrochlorid) og 245 mg tenofovirdisoproxil (som fumarat). 

Doseringsforslag

Voksne 

 • 1 tabl. 1 gang dgl. 
 • Skal tages sammen med et måltid.

  

Bemærk: 

 • Tabletterne bør synkes hele.
 • Glemt dosis kan tages til et måltid indtil 12 timer før næste dosis.
 • Erfaring savnes vedr. patienter > 65 år og patienter < 18 år.

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-50 ml/min.

  Kombinationspræparatet er uegnet pga. manglende mulighed for individuel dosisreduktion. 


  Uddybende tekst:

  For enkeltstofferne gælder flg. retningslinjer:  

   

  Emtricitabin:  

  • GFR 15-30 ml/min: Dosis nedsættes til 200 mg hver 72. time.
  • GFR < 15 ml/min: Dosis nedsættes til 200 mg hver 96. time.

   

  Rilpivirin:  

  • Ingen særlige forbehold.

   

  Tenofovirdisoproxil: 

  GFR  

  ml/minut  

  Dosis (voksne)  

  30-50 

  132 mg 1 gang dgl.  

  20-30 

  66 mg 1 gang dgl.  

  10-20 

  33 mg 1 gang dgl.  

  < 10 

  Bør kun anvendes i forbindelse med dialyse: 16,5 mg efter afslutning af hver 4-timers dialyse  

  Bemærk: 

  • GFR < 50 ml/min. Nyrefunktionen skal følges tæt.
  • GFR < 30 ml/min: Bør ikke anvendes, medmindre der ikke findes alternativ behandling.
  • Børn: Bør ikke anvendes.

   

   

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed tilrådes. 


Se endvidere

Kontraindikationer

Samtidig behandling med: 

 • Carbamazepin
 • Oxcarbazepin
 • Phenobarbital
 • Phenytoin
 • Rifampicin
 • Syrepumpehæmmere
 • Naturlægemidler med perikon.

Forsigtighedsregler

 • Udvikles pancreatitis, bør emtricitabin seponeres.
 • Forsigtighed ved hepatomegali eller hepatitis.
 • Samtidig indgivelse af lægemidler med kendt risiko for torsades de pointes bør om muligt undgås.
 • Nyrefunktionen (eGFR og serum-fosfat) bør kontrolleres før behandlingsstart og derefter regelmæssigt:
  • Hos patienter uden renale risikofaktorer:
   • efter 2-4 ugers behandling
   • efter 3 måneders behandling
   • derefter hver 3.-6. måned.
  • Hos patienter med risiko for nedsat nyrefunktion:
   • hyppigere kontrol er nødvendig.
 • Ved forværring af nyrefunktionen uden anden påviselig forklaring bør seponering af tenofovir overvejes.
 • Nyrefunktionen skal kontrolleres tæt ved samtidig behandling med højdosis NSAID eller ritonavir/cobicistat boosted HIV-proteasehæmmer.
 • Bør ikke anvendes samtidig med nefrotoksiske lægemidler, men hvis dette ikke kan undgås, skal nyrefunktionen kontrolleres mindst én gang om ugen.
 • I tilfælde af alvorlige hudreaktioner eller slimhindereaktioner seponeres emtricitabin/rilpivirin/tenofovirdisoproxil straks.
 • Tenofovirdisoproxil kan forårsage et fald i knoglemineraltæthed (BMD); men indvirkning på fremtidig frakturrisiko er uvis.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10 %) Diarré, Kvalme, Opkastning.
Kraftesløshed, Svimmelhed.
Forhøjet ALAT/ASAT, Forhøjet plasma-amylase, Forhøjet plasma-kreatinkinase.
Hyperkolesterolæmi, Hypofosfatæmi.
Hovedpine.
Søvnløshed.
Hududslæt.
Almindelige (1-10 %) Hæmolytisk anæmi, Leukopeni, Neutropeni, Trombocytopeni.
Abdominalsmerter, Flatulens, Mundtørhed.
Smerter, Træthed.
Allergiske reaktioner, Urticaria.
Forhøjet bilirubin, Forhøjet plasma-lipase.
Hyperglykæmi, Hypertriglyceridæmi, Nedsat appetit.
Abnorme drømme, Depression, Døsighed, Søvnforstyrrelser.
Hudkløe, Makulopapuløst hududslæt, Misfarvning af huden.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Anæmi.
Pancreatitis.
Angioødem, Immunrekonstitutionsinflammatorisk syndrom.
Hypokaliæmi.
Muskelsvaghed, Rhabdomyolyse.
Fanconis syndrom, Proksimal renal tubulopati  (herunder Faconis syndrom).
Alvorlige hudreaktioner*.
Sjældne (0,01-0,1 %) Hepatitis.
Lactatacidose**.
Myopati, Osteomalaci.
Interstitiel nefritis, Nefrogen diabetes insipidus, Nyresvigt.

* Alvorlige hudreaktioner med systemiske symptomer, fx feber, angioødem, eosinofili eller forhøjede leverenzymer.  

** Lactacidose er rapporteret ved behandling med tenofovirdisoproxil alene eller i kombination andre antiretrovirale lægemidler. Ved prædisponerende faktorer, fx dekompenseret leversygdom, eller ved samtidig brug af lactacidose-inducerende lægemidler er der større risiko for svær lactacidose, herunder med letal udgang. 

 

Legemsvægt og lipidkoncentration i blodet kan stige under antiretroviral kombinationsbehandling, se Midler mod HIV.  

Interaktioner

 • CYP3A-induktorer som:
  • carbamazepin
  • oxcarbazepin
  • phenobarbital
  • phenytoin
  • rifampicin
  • naturlægemidler med perikon
  kan nedsætte eksponeringen for og dermed virkningen af rilpivirin. Kombination er kontraindiceret.
 • Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Rifabutin nedsætter virkningen af rilpivirin. Under samtidig behandling med rifabutin skal dosis af rilpivirin suppleres med 1 tablet indeholdende 25 mg rilpivirin 1 gang dgl. Ved seponering af rifabutin seponeres også 25 mg rilpivirin tablet.
 • Syrepumpehæmmere øger pH i ventriklen, hvilket medfører nedsat absorption af rilpivirin. Kombination er kontraindiceret.
 • H2-receptorantagonister bør anvendes med stor forsigtighed og i kortest mulig tid. Skal indgives mindst 12 timer før eller mindst 4 timer efter rilpivirin.
 • Antacida bør indgives mindst 2 timer før eller mindst 4 timer efter rilpivirin. 
 • CYP3A-inhibitorer, fx clarithromycin og erythromycin øger plasmakoncentrationen af rilpivirin. 
 • Rilpivirin kan øge eksponeringen for metformin. Omhyggelig monitorering af diabeteskontrol ved både initiering og afslutning af samtidig behandling med metformin.
 • Ved kombination af tenofovir og atazanavir mindskes koncentrationen af atazanavir, og derfor bør atazanavir gives sammen med ritonavir (farmakologisk boosting).
 • Ved kombinationsbehandling med ritonavir eller cobicistat-boostet proteasehæmmer er rapporteret øget risiko for nyrefunktionspåvirkning. Tæt monitorering af nyrefunktionen er derfor påkrævet.
 • Hos patienter med risikofaktorer for renal dysfunktion, som samtidig er i højdosisbehandling med NSAID, er set tilfælde af nyresvigt. Tæt monitorering af nyrefunktionen er derfor påkrævet.
 • Patienter med osteoporose bør ikke være i samtidig behandling med boostede proteasehæmmere, da kombinationen kan medføre markant reduktion af BMD.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: 

Generelt om behandling af gravide med HIV-infektioner 

Store epidemiologiske studier viser samstemmende, at antiretroviral behandling under graviditeten (for alle lægemidler og kombinationer er der data for i alt > 35.000 gravide; heraf > 16.000 eksponeret i 1. trimester) ikke er forbundet med en overhyppighed af medfødte misdannelser. Visse studier viser en lidt øget risiko for tidlig fødsel og lav fødselsvægt, men det er uklart, om og i hvilket omfang dette kan tilskrives behandlingen. 

 

Emtricitabin og tenofovirdisoproxil  

Data for emtricibatin (mere end 2.500 1. trimester-eksponerede) og tenofovirdisoproxil (mere end 3.200 1. trimester-eksponerede) tyder ikke på en væsentlig overrisiko for uønsket fosterpåvirkning.  

 

Rilpivirin
Der er data for omkring 250 1. trimester eksponerede uden tegn på overhyppighed af medfødte misdannelser.  

 

Behandling af gravide med HIV-infektion er en specialistopgave. Se endvidere Midler mod HIV

 

Referencer: 4374, 4375, 4376, 4377, 4378, 4379

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Må ikke anvendes.

Baggrund: Amning frarådes på grund af smitterisiko.  


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Farmakodynamik

Emtricitabin og tenofovir 

 • HIV-nukleosid/nukleotid-RT-hæmmere.
 • Omdannes intracellulært til de aktive metabolitter.

Rilpivirin 

 • HIV-non-nukleosid-RT-hæmmer.

Farmakokinetik

Emtricitabin 

 • Biotilgængelighed ca. 95%.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 1-2 timer.
 • Plasmahalveringstid ca. 10 timer.
 • Intracellulær halveringstid ca. 39 timer.
 • Ca. 85% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Rilpivirin 

 • Biotilgængeligheden øges ved samtidig fødeindtagelse.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 4-5 timer.
 • Metaboliseres primært via CYP3A.
 • Plasmahalveringstid ca. 45 timer.
 • < 1% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Tenofovirdisoproxil 

 • Tenofovirdisoproxil er en prodrug, som hurtigt omdannes til den aktive substans tenofovir.
 • Biotilgængelighed ca. 25%. Øges med ca. 40% ved samtidig indtagelse af fedtrigt måltid.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 1-2 timer.
 • Terminal plasmahalveringstid 12-18 timer.
 • 70-80% udskilles gennem nyrerne som tenofovir.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(BEGR) filmovertrukne tabletter 200+25+245 mg 441619
30 stk.
10.903,25 363,44
(BEGR) filmovertrukne tabletter 200+25+245 mg 473782
30 stk. (Abacus)
10.903,25 363,44

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  200+25+245 mg

Præg:
GSI
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lyserød
Mål i mm: 8,5 x 19
filmovertrukne tabletter 200+25+245 mg
 
 
 

Referencer

4376. European Pregnancy and Paediatric HIV Cohort Collaboration (EPPICC) Study Group. Nucleoside reverse transcriptase inhibitor backbones and pregnancy outcomes. AIDS. 2019; 33(2):295-304, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30562172 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4375. Saag MS, Benson CA, Gandhi RT et al. Antiretroviral Drugs for Treatment and Prevention of HIV Infection in Adults: 2018 Recommendations of the International Antiviral Society-USA Panel. JAMA. 2018; 320:379-96, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30043070 (Lokaliseret 3. juli 2019)


4377. Veroniki AA, Antony J, Straus SE et al. Comparative safety and effectiveness of perinatal antiretroviral therapies for HIV-infected women and their children: Systematic review and network meta-analysis including different study designs. PLoS One. 2018; 13(6), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29912896 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4379. Rough K, Seage GR 3rd, Williams PL et al. Birth Outcomes for Pregnant Women with HIV Using Tenofovir-Emtricitabine. N Engl J Med. 2018; 378(17):1593-603, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29694825 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4378. Zash R, Jacobson DL, Diseko M et al. Comparative Safety of Antiretroviral Treatment Regimens in Pregnancy. JAMA Pediatr. 2017; 171(10), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28783807 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4374. Antiretroviral Pregnancy Registry Advisory Committee. Interim Report. ANTIRETROVIRAL PREGNANCY REGISTRY. 1989-2018; , http://www.apregistry.com/InterimReport.aspx (Lokaliseret 20. februar 2019)

 
 

Revisionsdato

07.04.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. oktober 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...