Zelboraf

L01EC01
 
 

Antineoplastisk middel. Proteinkinasehæmmer

Anvendelsesområder

 • BRAFV600-mutationspositivt ikke-operabelt eller metastatisk melanom.

Vemurafenib bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særlig kendskab til ovennævnte sygdom. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 240 mg vemurafenib. 

Doseringsforslag

Voksne. 960 mg 2 gange dgl. morgen og aften med ca. 12 timers mellemrum.
Kan indtages med eller uden mad, men konsekvent indtagelse af begge daglige doser på tom mave bør undgås. 


Bemærk:
 

 • Tabletterne synkes hele med et glas vand.
 • Tabletterne må ikke tygges eller knuses.
 • Kan tages med eller uden mad.
 • QT-forlængelse eller andre bivirkninger kan kræve dosisreduktion, midlertidig afbrydelse eller seponering, se produktresume.
 • Erfaring savnes vedr. patienter < 18 år.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, monitorering

 • GFR 0-30 ml/min.

  Tæt monitorering tilrådes.  

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Erfaring savnes. Tæt monitorering tilrådes ved moderat til stærkt nedsat leverfunktion. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Svær overfølsomhed for andre proteinkinasehæmmere, fx encorafenib og dabrafenib, pga. risiko for krydsallergi.

Forsigtighedsregler

 • Vemurafenib kan forårsage QT-forlængelse og bør ikke anvendes til patienter med ukorrigerbare elektrolytforstyrrelser, QT-syndrom eller samtidig brug af QT-forlængende lægemidler, se Medikamentelt forlænget QT-interval.
 • EKG og elektrolytter bør monitoreres ved behandlingsstart og følges regelmæssigt under behandlingen.
 • Forsigtighed ved alvorlig overfølsomhedsreaktion for antibakterielle sulfonamider, fx dapson, sulfamethizol, sulfamethoxazol og sulfasalazin, selvom risikoen for krydsallergi er beskeden.
 • Skal anvendes med forsigtighed før, under og efter strålebehandling pga. øget forekomst af strålerelaterede bivirkninger.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Mave-tarm-kanalen Diarré, Kvalme, Obstipation, Opkastning, Smagsforstyrrelser
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Kraftesløshed, Temperaturstigning
Undersøgelser Forhøjede levertransaminaser
Metabolisme og ernæring Nedsat appetit
Knogler, led, muskler og bindevæv Artralgi, Rygsmerter, Smerter i ekstremiteter Myalgi
Benigne, maligne og uspecificerede neoplasmer Hudcancer, Neoplasmer i huden
Nervesystemet Hovedpine
Luftveje, thorax og mediastinum Hoste
Hud og subkutane væv Alopeci, Fotosensibilitet Hudhypertrofi, Hudkløe, Hududslæt, Makulopapuløst hududslæt, Tør hud
Vaskulære sygdomme Perifere ødemer
Almindelige (1-10 %)
Øjne Iritis, Uveitis
Undersøgelser Forlænget QT-interval Forhøjede leverenzymer, Forhøjet bilirubin, Forhøjet plasma-kreatinin
Knogler, led, muskler og bindevæv Artritis
Benigne, maligne og uspecificerede neoplasmer Nyt primært melanom
Nervesystemet Bells parese, Svimmelhed
Hud og subkutane væv Erythema nodosum, Folliculitis, Palmar-plantar erytrodysæstesi
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Blod og lymfesystem Neutropeni
Øjne Retinal blodprop
Mave-tarm-kanalen Pancreatitis
Lever og galdeveje Hepatotoksicitet
Immunsystemet Stevens-Johnsons syndrom
Benigne, maligne og uspecificerede neoplasmer Andre former for cancer
Nervesystemet Perifer neuropati
Hud og subkutane væv Toksisk epidermal nekrolyse (TEN)
Sjældne (0,01-0,1 %)
Nyrer og urinveje Interstitiel nefritis, Renal tubulær nekrose

Dupuytrens kontraktur og plantar fasciitis fibromatosis er rapporteret. Størstedelen var milde til moderate, men svære, invaliderende tilfælde af Dupuytrens kontraktur har også været rapporteret. 

Interaktioner

 • Pga. vemurafenibs induktion af CYP3A4 kan virkningen af især kontraceptiva med lavt østrogen-/gestagenindhold nedsættes.
 • AUC for triazolam nedsættes med op til 80 % ved samtidig indgift af vemurafenib. Lignende effekt må forventes for andre lægemidler, der omsættes af CYP3A4.
 • Samtidig brug af ipilimumab bør undgås pga. øget risiko for forhøjede levertransaminaser.
 • Vemurafenib hæmmer CYP1A2 med mulighed for stigning i plasmakoncentration og langsommere metabolisering af lægemidler, der omsættes af dette enzym, fx clomipramin, clozapin, caffein, imipramin og olanzapin, se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Vemurafenib kan hæmme P-glykoprotein (P-gp) i tarmen, hvilket kan øge den systemiske eksponering af substrater for P-gp, fx ciclosporin, dabigatranetexilat, digoxin, aliskiren og rosuvastatin. Tæt monitorering anbefales.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Enhver antineoplastisk behandling under graviditet vil være resultatet af en meget individuel og specifik vurdering af den underliggende sygdom, prognose, behandlingsalternativer og patientinvolvering. Der er ingen antineoplastiske lægemidler hvor der er kvantitative eller kvalitative humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. Generelt, på tværs af alle antineoplastiske lægemidler og de behandlede sygdomme, synes risikoen for medfødte misdannelser dog ikke væsentligt forøget. Såfremt der er behov for en detaljeret gennemgang af evidensen for det enkelte specifikke lægemiddel, anbefales kontakt til en Klinisk Farmakologisk Lægemiddelrådgivning

 

Se også Antineoplastiske midler

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 691, 692, 2789, 2790, 2954, 2955, 4264, 4267, 4268, 4269, 4270, 4388

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: På grund af virkningsmekanismen frarådes amning. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

Hæmmer den aktiverede serin-threorinkinase BRAFV600, som er resultat af en mutation i BRAF-genet. 

Farmakokinetik

 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 4 timer.
 • Udskilles overvejende med fæces.

Håndtering af kapsler og tabletter

filmovertrukne tabletter 240 mg, Roche  Ingen kærv

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Kan tages med eller uden mad.

Knusning/åbning

Må ikke knuses.

Administration

Synkes hele.

Må ikke tygges.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(BEGR) filmovertrukne tabletter 240 mg 438759
56 stk. (blister)
16.629,20 296,95 2.375,60
(BEGR) filmovertrukne tabletter 240 mg 517232
56 stk. (blister) (Abacus)
18.399,70 328,57 2.628,53

Foto og identifikation

Foto

Filmovertrukne tabletter  240 mg

Præg:
VEM
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lyserød
Mål i mm: 9,8 x 19
filmovertrukne tabletter 240 mg
 
 
 

Referencer

4264. Danet C, Araujo M, Bos-Thompson MA et al. Pregnancy outcomes in women exposed to cancer chemotherapy. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2018; 27(12):1302-8, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30379378 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4388. de Haan J, Verheecke M, Van Calsteren K et al. Oncological management and obstetric and neonatal outcomes for women diagnosed with cancer during pregnancy: a 20-year international cohort study of 1170 patients. Lancet Oncol. 2018; 19(3):337-46, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29395867 (Lokaliseret 3. marts 2022)


2954. Miyamoto S, Yamada M, Kasai Y et al. Anticancer drugs during pregnancy. Jpn J Clin Oncol. 2016; 46(9):795-804, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27284093 (Lokaliseret 10. maj 2023)


2955. Esposito S, Tenconi R, Preti V et al. Chemotherapy against cancer during pregnancy: A systematic review on neonatal outcomes. Medicine (Baltimore). 2016; 95(38), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27661036 (Lokaliseret 10. maj 2023)


4268. Loibl S, Schmidt A, Gentilini O et al. Breast Cancer Diagnosed During Pregnancy: Adapting Recent Advances in Breast Cancer Care for Pregnant Patients. JAMA Oncol. 2015; 8:1145-53, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26247818 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4270. Peccatori FA, Azim HA Jr, Orecchia R et al. Cancer, pregnancy and fertility: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol. 2013, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23813932 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4269. Loibl S, Han SN, von Minckwitz G et al. Treatment of breast cancer during pregnancy: an observational study. Lancet Oncol. 2012; 13(9):887-96, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22902483 (Lokaliseret 24. februar 2022)


2789. Azim HA Jr, Peccatori FA, Pavlidis N. Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part I: Solid tumors. Cancer Treat Rev. 2010; 36(2):101-9, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20015593 (Lokaliseret 4. maj 2023)


2790. Azim HA Jr, Pavlidis N, Peccatori FA. Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part II: Hematological tumors. Cancer Treat Rev. 2010; 36(2):110-21, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20018452 (Lokaliseret 4. maj 2023)


691. Cardonick E, Iacobucci A. Use of chemotherapy during human pregnancy. Lancet Oncol. 2004; 5(5):283-91, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15120665/ (Lokaliseret 7. december 2021)


4267. PDQ Adult Treatment Editorial Board. Breast Cancer Treatment During Pregnancy (PDQ®): Health Professional Version. PDQ Cancer Information Summaries, National Cancer Institute (US). 2002-2017, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26389427 (Lokaliseret 24. februar 2022)


692. Arnon J, Meirow D, Lewis-Roness H et al. Genetic and teratogenic effects of cancer treatments on gametes and embryos. Hum Reprod Update. 2001; 7(4):394-403, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11476352/ (Lokaliseret 7. december 2021)

 
 

Revisionsdato

27.01.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...