Signifor®

H01CB05
 
 

Pasireotid er en syntetisk cyclohexapeptid-analog til somatostatin. 

Anvendelsesområder

Injektionsvæske, opløsning 

 • Cushings sygdom, hvor operation ikke er mulig eller ikke har medført sygdomskontrol. Kan forsøges ved ektopisk ACTH-producerende tumorer.

  

Pulver og solvens til injektionsvæske, suspension 

 • Akromegali, hvor operation ikke er mulig eller har haft utilstrækkelig effekt, og hvor sygdommen ikke er tilstrækkeligt kontrolleret ved behandling med en anden somatostatinanalog.
  • Bemærk: Administreres af patienten selv efter oplæring.

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning. 1 ampul indeholder enten 0,3 mg eller 0,6 mg pasireotid (som diaspartat). 

Pulver og solvens til injektionsvæske, suspension. 1 hætteglas indeholder 20 mg, 40 mg eller 60 mg pasireotid (som pamoat). 

Doseringsforslag

Cushings sygdom 

 • Injektionsvæske, opløsning. Voksne. Sædvanlig initialdosis. 0,6 mg s.c. 2 gange dgl. Klinisk evaluering anbefales efter 2 måneder. Herefter kan dosis eventuelt øges til 0,9 mg s.c. 2 gange dgl.
  Ved bivirkninger kan dosis reduceres midlertidigt med 0,3 mg 2 gange dgl. eller behandlingen kan pauseres eller seponeres.
 • Pulver og solvens til injektionsvæske, suspension. Voksne. Sædvanlig initialdosis 10 mg i.m. hver 4. uge. Dosis kan øges hver 2.-4. måned til højst 40 mg i.m. hver 4. uge.
 • Skift fra intramuskulær til subkutan behandling: Interval på mindst 28 dage fra sidste i.m. injektion til første s.c. injektion anbefales.

Akromegali 

 • Pulver og solvens til injektionsvæske, suspension. Voksne. Sædvanlig initialdosis 40 mg i.m. hver 4. uge. Dosis kan øges til højst 60 mg i.m., hvis serumkoncentration af væksthormon (GH) og/eller insulin-lignende vækstfaktor-1 (IGF-1) ikke er fuldt ud kontrolleret efter 3 måneders behandling.
  Ved bivirkninger eller for stort respons på behandlingen kan dosis reduceres trinvis med 20 mg, enten i en periode eller permanent.

Bemærk: 

 • Manglende erfaring vedr. børn og unge under 18 år.
 • Behandling af Cushings sygdom (ektopisk Cushings syndrom) er en specialistopgave.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, øget bivirkningsrisiko

 • GFR 0-30 ml/min.

  Forsigtighed pga. øget eksponering af ubundet pasireotid. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Dosisreduktion ved moderat nedsat leverfunktion (Child-Pugh B):  

 • Cushings sygdom: Højst anbefalede dosis 20 mg i.m. hver 4. uge.
 • Akromegali: Initialdosis 20 mg i.m. hver 4. uge. Højst anbefalede dosis 40 mg i.m. hver 4. uge.

Kontraindiceret ved stærkt nedsat leverfunktion (Child-Pugh C). 


Se endvidere

Forsigtighedsregler

Glucosemetabolisme 

 • Risiko for akut udvikling af diabetes mellitus herunder ketoacidose.
 • Risiko for dysreguleret diabetes mellitus.
 • Den glykæmiske status skal vurderes:
  • Før behandlingen (HbA1c/faste-blodsukker)
  • Ugentligt de første 2-3 måneder af behandlingen (faste-blodsukker)
  • I 2-4 uger (ved Cushings sygdom) eller 4-6 uger (ved akromegali) efter evt. dosisændring (faste-blodsukker)
  • Periodisk i resten af behandlingen (faste-blodsukker)
  • I 4 uger (faste-blodsukker) henholdsvis 3 måneder (HbA1c) efter behandlingens ophør.

Hvis eventuel hyperglykæmi ikke kan kontrolleres medicinsk, nedsættes dosis af pasireotid, eller behandlingen seponeres. 

 

Kontrol af leverpåvirkning 

 • Cushings sygdom. Leverpåvirkning kontrolleres før behandlingen og efter 1, 2, 4, 8 og 12 uger. Leverpåvirkningen monitoreres hyppigere, hvis klinik og/eller biokemi indicerer det.
 • Akromegali. Leverpåvirkningen kontrolleres før behandlingen og efter 2-3 uger, derefter månedligt i 3 måneder samt efter klinisk indikation.
 • Ved forhøjet niveau af ALAT gentages målingen. Ved fortsat forhøjet niveau foretages hyppige målinger af ALAT til værdien er normaliseret. Hvis pasireotidbehandlingen må pauseres eller seponeres, følges ALAT til normalisering, eventuelt foretages yderligere udredning for vedvarende ALAT-forhøjelse.

 

Hjertepåvirkning 

 • Forsigtighed ved hjertesygdom pga. risiko for bradykardi eller forlænget QTc-interval.
 • Der bør tages ekg før behandlingen, efter 1 uges behandling (ved Cushings sygdom) eller 21 dages behandling (ved akromegali) og ellers efter klinisk vurdering.
 • Hypokaliæmi og hypomagnesiæmi skal korrigeres før behandlingen og skal monitoreres under behandlingen.

 

Andre forhold 

 • Ved binyrebarkinsufficiens kan det være nødvendigt at nedsætte dosis af pasireotid, seponere behandlingen og/eller midlertidigt give glukokortikoid.
 • Forsigtighed ved påvisning af galdesten før eller under behandling. Galdesten ses meget almindeligt og kan være forbundet med cholecystitis og dilatation af galdegangen. Ultralydsundersøgelse af galdeblæren kan foretages før langtidsbehandling og herefter evt. med 6-12 måneders interval, hvis det vurderes at være indiceret. Tilstedeværelsen af galdesten er normalt asymptomatisk. Symptomatiske sten behandles på vanlig vis.
 • Monitorering af hypofysefunktionen før og under behandlingen tilrådes.

 

Pasireotid seponeres ved: 

Symptomer på klinisk betydende leverpåvirkning og
enten 

Vedvarende niveauer for ALAT på over 5 gange den øvre normalgrænse
eller
Vedvarende niveauer for ALAT på over 3 gange den øvre normalgrænse samtidigt med stigning i bilirubin på over 2 gange den øvre normalgrænse.  

 

Efter seponering følges patienten til symptomerne ophører og værdierne er normaliserede. 

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10 %) Abdominalsmerter, Diarré, Kvalme.
Træthed.
Galdesten.
Reaktioner på indstiksstedet.
Diabetes, Hyperglykæmi.
Almindelige (1-10 %) Bradykardi.
Opkastning.
Svimmelhed.
Cholecystitis, Kolestase.
Forhøjet ALAT, Forhøjet plasma-lipase og -amylase, Forlænget prothrombintid, Forlænget QT-interval.
Binyrebarkinsufficiens, Nedsat appetit, Nedsat glucosetolerans.
Artralgi, Myalgi.
Hovedpine.
Alopeci, Hudkløe.
Hypotension.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Anæmi.
Ikke kendt Ketoacidose.

Ovenstående bivirkninger er opgjort for s.c. behandling ved Cushings sygdom. Ved behandling for akromegali sås lignende bivirkninger, men med lidt varierende hyppighed. 

Interaktioner

 • In vitro undersøgelser tyder på, at kraftige hæmmere af P-glykoprotein (fx itraconazol, ciclosporin, verapamil, clarithromycin) muligvis kan øge koncentrationen af pasireotid.
 • Kan nedsætte biotilgængeligheden af ciclosporin. Dosisjustering af ciclosporin kan være nødvendig.
 • Forsigtighed ved kombination med lægemidler, som kan forlænge QTc-intervallet, bl.a.: Lithium, visse antiarytmika (fx amiodaron, sotalol), visse makrolider (fx erythromycin), moxifloxacin. Se endvidere Antiarytmika.
 • Hjertefrekvensen bør følges - særligt i starten af behandlingen - ved kombination med midler, der kan give bradykardi (fx β-blokkere, antikolinergika, calciumantagonister, visse antiarytmika) bør hjertefrekvensen følges - særligt i starten af behandlingen.
 • Dosisjustering af insulin og andre antidiabetika kan være nødvendig.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Farmakodynamik

Aktiverer 4 af de 5 SST-receptorer, især SST5, i ACTH- og væksthormonproducerende hypofysetumorer. Herved hæmmes produktionen af hhv. ACTH og væksthormon. 

Farmakokinetik

 • Absorberes hurtigt efter s.c. indgift.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 15-30 minutter.
 • Stort tilsyneladende fordelingsvolumen (terminal fordelingsvolumen over 100 l).
 • Halveringstid ca. 12 timer.
 • Udskilles hovedsageligt via galden.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering 

Pulver og solvens til injektionsvæske, suspension 

Tilberedning af injektionsvæske 

 • Pulver og solvens skal opbevares mindst 30 minutter og højst 24 timer ved stuetemperatur før tilberedning.
 • Hætteglas med pulver tilsættes medfølgende solvens.
 • Hætteglasset omrystes moderat i mindst 30 sekunder til ensartet suspension.
 • Se endvidere medfølgende brugsvejledning.

 

Forligelighed 

Må ikke blandes med andre lægemidler. 

 

Holdbarhed 

Pulver og solvens til injektionsvæske, suspension: 

 • Opbevares i køleskab (2-8°C).
 • Må ikke fryses.

Indholdsstoffer

Pasireotidinjektionsvæske, opl.  0,3 mginjektionsvæske, opl.  0,6 mgpulver og solvens til injektionsvæske, susp.  20 mgpulver og solvens til injektionsvæske, susp.  40 mgpulver og solvens til injektionsvæske, susp.  60 mg

Hjælpestoffer

Andre:
Carmellosenatrium : pulver og solvens til injektionsvæske, susp. 20 mg, pulver og solvens til injektionsvæske, susp. 40 mg, pulver og solvens til injektionsvæske, susp. 60 mg
Mannitol : injektionsvæske, opl. 0,3 mg, injektionsvæske, opl. 0,6 mg, pulver og solvens til injektionsvæske, susp. 20 mg, pulver og solvens til injektionsvæske, susp. 40 mg, pulver og solvens til injektionsvæske, susp. 60 mg
Poloxamer 188 : pulver og solvens til injektionsvæske, susp. 20 mg, pulver og solvens til injektionsvæske, susp. 40 mg, pulver og solvens til injektionsvæske, susp. 60 mg
Poly(DL-lactid-co-glycolid) : pulver og solvens til injektionsvæske, susp. 20 mg, pulver og solvens til injektionsvæske, susp. 40 mg, pulver og solvens til injektionsvæske, susp. 60 mg
Sterilt vand : injektionsvæske, opl. 0,3 mg, injektionsvæske, opl. 0,6 mg, pulver og solvens til injektionsvæske, susp. 20 mg, pulver og solvens til injektionsvæske, susp. 40 mg, pulver og solvens til injektionsvæske, susp. 60 mg
Vinsyre : injektionsvæske, opl. 0,3 mg, injektionsvæske, opl. 0,6 mg

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) injektionsvæske, opl. 0,3 mg 563756
60 stk
Udgået 03-05-2021
(BEGR) injektionsvæske, opl. 0,6 mg 162261
60 stk.
Udgået 26-07-2021
(BEGR) injektionsvæske, opl. 0,6 mg 527021
60 stk.
31.779,95 1.059,33
(BEGR) pulver og solvens til injektionsvæske, susp. 20 mg 035902
1 sæt
29.744,30 1.784,62
(BEGR) pulver og solvens til injektionsvæske, susp. 20 mg 049116
1 sæt
Udgået 26-07-2021
(BEGR) pulver og solvens til injektionsvæske, susp. 40 mg 058207
1 sæt
Udgået 26-07-2021
(BEGR) pulver og solvens til injektionsvæske, susp. 40 mg 376100
1 sæt
29.744,30 892,34
(BEGR) pulver og solvens til injektionsvæske, susp. 60 mg 386133
1 sæt
Udgået 26-07-2021
(BEGR) pulver og solvens til injektionsvæske, susp. 60 mg 387419
1 sæt
29.744,30 594,89
 
 

Revisionsdato

16.09.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 20. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...