Kalydeco

R07AX02
 
 

CFTR-modulator (potentiator). 

Anvendelsesområder

 

Behandlingen er en specialistopgave og bør forestås af læger med erfaring i behandling af cystisk fibrose. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 75 mg eller 150 mg ivacaftor. 

Granulat. 1 brev indeholder 25 mg, 50 mg eller 75 mg ivacaftor. 

Doseringsforslag

Tabletter

Voksne og børn over 6 år (> 25 kg) 

 • 150 mg hver 12. time.
 • Ved kombination med stærke CYP3A4-hæmmere. 150 mg 2 gange ugtl.
 • Ved kombination med moderate CYP3A4-hæmmere. 150 mg 1 gang dgl.

 

Som en del af kombinationsbehandling med tezacaftor eller elexacaftor/tezacaftor 

Kombination med tezacaftor  

Voksne og børn > 12 år 

150 mg ivacaftor/100 mg tezacaftor om morgenen og 150 mg ivacaftor om aftenen (ca. 12 timer senere). 

Børn 6 til < 12 år og ≥ 30 kg 

150 mg ivacaftor/100 mg tezacaftor om morgenen og 150 mg ivacaftor om aftenen (ca. 12 timer senere). 

Børn 6 til < 12 år og < 30 kg 

75 mg ivacaftor/50 mg tezacaftor om morgenen og 75 mg ivacaftor om aftenen (ca. 12 timer senere). 

Kombination med tezacaftor/elexacaftor  

Voksne og børn > 12 år 

150 mg ivacaftor/100 mg tezacaftor/200 mg elaxacaftor om morgenen og 150 mg ivacaftor om aftenen (ca. 12 timer senere). 

Børn 6 til < 12 år og ≥ 30 kg 

150 mg ivacaftor/100 mg tezacaftor/200 mg elaxacaftor om morgenen og 150 mg ivacaftor om aftenen (ca. 12 timer senere). 

Børn 6 til < 12 år og < 30 kg 

75 mg ivacaftor/50 mg tezacaftor/100 mg elaxacaftor om morgenen og 75 mg ivacaftor om aftenen (ca. 12 timer senere). 

Bemærk: Andre dosisregimer anbefales ved samtidig behandling med CYP3A-hæmmere eller nedsat leverfunktion. Se de respektive kombinationspræparater.  

 

Granulat

Børn fra 4 måneder med legemsvægt 5-25 kg 

 • Legemsvægt 14-25 kg
  • 75 mg hver 12. time.
  • Ved kombination med stærke CYP3A4-hæmmere 75 mg 2 gange ugtl.
  • Ved kombination med moderate CYP3A4-hæmmere 75 mg 1 gang dgl.
 • Legemsvægt 7-14 kg
  • 50 mg hver 12. time.
  • Ved kombination med stærke CYP3A4-hæmmere 50 mg 2 gange ugtl.
  • Ved kombination med moderate CYP3A4-hæmmere 50 mg 1 gang dgl.
 • Legemsvægt 5-7 kg
  • 25 mg hver 12. time.
  • Ved kombination med stærke CYP3A4-hæmmere 25 mg 2 gange ugtl.
  • Ved kombination med moderate CYP3A4-hæmmere 25 mg 1 gang dgl.
 • Børn 4-6 måneder. På grund af variabilitet i modningen af CYP-enzymer frarådes kombination med moderate eller stærke CYP3A4-hæmmere. Skønnes behandling alligevel nødvendig, gives 25 mg 2 gange ugtl. eller mindre, alt efter respons og tolerance.

Bemærk:

 • Tabletter:
  • Tabletterne synkes hele med et glas vand.
  • Tabletterne kan knuses.
  • Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.
  • Knust tablet kan opslæmmes i vand.
  • Tages med fedtholdig mad.
 • Granulatet
  • Skal blandes med moset mad/væske, se Egenskaber, håndtering og holdbarhed.
 • Dosis skal tages med fedtholdig mad.
 • En glemt dosis kan tages op til 6 timer efter normalt indtagelsestidspunkt.
 • Vedr. CYP3A4-hæmmere, se evt. tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Erfaring savnes vedr. børn under 4 måneder og ældre over 65 år.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, ingen eller begrænset erfaring

 • GFR 0-30 ml/min.

  Dosisjustering er ikke nødvendig ved let til moderat nedsat nyrefunktion. Forsigtighed tilrådes ved GFR < 30 ml/min. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Moderat nedsat lever funktion (Child-Pugh B) 

 • Voksne og børn > 6 år (> 25 kg). 150 mg 1 gang dgl.
 • Børn ½-6 år (14-25 kg). 75 mg 1 gang dgl.
 • Børn ½-6 år (7-14 kg). 50 mg 1 gang dgl.
 • Børn ½-6 år (5-7 kg). 25 mg 1 gang dgl.

 

Stærkt nedsat leverfunktion (Child-Pugh C) 

Erfaring savnes, men skønnes behandling alligevel nødvendig, gives: 

 • Voksne og børn > 6 år (> 25 kg). 150 mg hver 2. dag.
 • Børn ½-6 år (14-25 kg). 75 mg hver 2. dag.
 • Børn ½-6 år (7-14 kg). 50 mg hver 2. dag.
 • Børn ½-6 år (5-7 kg). 25 mg hver 2. dag.

 

Børn 4-6 måneder med nedsat leverfunktion 

På grund af variabilitet i modningen af CYP-enzymer frarådes behandling, med skønnes den alligevel nødvendig, gives: 

 • 25 mg 1 gang dgl. eller mindre, alt efter respons og tolerance.

Se endvidere

Forsigtighedsregler

 • Leverfunktionsprøve anbefales før behandlingen, hver 3. måned det første år og derefter årligt. Ved tidligere stigning i levertransaminaser bør hyppigere monitorering overvejes.
 • Moderate stigninger i levertransaminaser er almindelige under behandlingen. Ved signifikante stigninger af levertransaminaser (fx ALAT/ASAT > 5 gange øvre normalgrænse eller ALAT/ASAT > 3 samt bilirubin > 2 øvre normalgrænse) bør behandlingen afbrydes og patienten følges tæt til værdierne er normaliserede. Evt. fortsættelse af behandlingen kan derefter overvejes.
 • Pga. mulig risiko for katarakt bør pædiatriske patienter undersøges oftalmologisk før og efter behandlingsstart.
 • Bør undgås ved tidligere organtransplantation, da erfaring savnes.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Diarré
Infektioner og parasitære sygdomme Infektion i øvre luftveje
Undersøgelser Forhøjede levertransaminaser
Nervesystemet Svimmelhed Hovedpine
Luftveje, thorax og mediastinum Nasal tilstopning, Nasopharyngitis, Orofaryngeale smerter
Hud og subkutane væv Hududslæt*
Almindelige (1-10 %)
Øre og labyrint Tinnitus, Vestibulær sygdom, Øresmerter Hyperæmi i trommehinden, Øregener
Mave-tarm-kanalen Flatulens**, Kvalme***
Infektioner og parasitære sygdomme Influenzalignende symptomer**
Undersøgelser Forhøjet plasma-kreatinkinase
Metabolisme og ernæring Hypoglykæmi**
Benigne, maligne og uspecificerede neoplasmer Knude i brystet
Luftveje, thorax og mediastinum Unormal respiration** Faryngalt erytem, Rhinitis, Tilstoppede bihuler
Hud og subkutane væv Acne**, Hudkløe**
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Det reproduktive system og mammae Brystinflammation, Gynækomasti Ubehag i brystvorterne
Vaskulære sygdomme Hypertension**
Ikke kendt hyppighed
Lever og galdeveje Leverskade****
Undersøgelser Forhøjet bilirubin

* Ved kombinationsbehandling med elexacaftor/tezacaftor er hududslæt set oftere hos kvinder end mænd og særligt hos kvinder, der samtidig har taget hormonel kontraception. 

** Rapporteret fra behandling i kombination med elexacaftor/tezacaftor. 

*** Rapporteret fra behandling i kombination med tezacaftor. 

**** Indberettet efter markedsføring. Leversvigt medførende transplantation er forekommet ved eksisterende leversygdom under behandling i kombination med elexacaftor/tezacaftor. 

Interaktioner

 • Ivacaftor metaboliseres via CYP3A4. Hæmmere og induktorer af dette enzym vil påvirke virkningen.
 • Dosisreduktion ved kombination med kraftige CYP3A4-hæmmere (fx itraconazol, posaconazol, voriconazol, clarithromycin) og moderate CYP3A4-hæmmere (fx fluconazol, erythromycin). Kombination med kraftige inducere af CYP3A4 (fx carbamazepin, phenytoin, rifabutin, rifampicin) bør undgås. Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Grapefrugtjuice skal undgås under behandlingen.
 • Ivacaftor hæmmer CYP2C9 og er en svag hæmmer af CYP3A4. Forsigtighed ved kombination med midler, der metaboliseres via CYP2C9 (fx glimepirid, glipizid og visse benzodiazepiner), ligesom kontrol af INR anbefales ved kombination med warfarin. Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Ivacaftor er en svag hæmmer af P-glykoprotein (P-gp). Forsigtighed ved kombination med P-gp-substrater, der har et smalt terapeutisk indeks (fx ciclosporin, everolimus, sirolimus, tacrolimus).

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 3920

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

Potenserer selektivt Cystic Fibrosis Transmembrane Conductance Regulator (CFTR)-proteinet og korrigerer den defekte CFTR-kanal hos patienter med en af følgende gating (klasse III)-mutationer i CFTR-genet: G551D, G1244E, G1349D, G178R, G551S, S1251N, S1255P, S549N eller S549R. Dermed forøges chlorid-transporten gennem kanalen. 

Ivacaftor øger desuden sandsynligheden for åbning af CFTR-kanalen ved R177H-mutation i CFTR-genet. 

Farmakokinetik

 • Absorptionen øges ved samtidig indtagelse af fedtholdigt måltid.
 • Steady state efter 3-5 dage.
 • Fordelingsvolumen ca. 2,9 l/kg.
 • Metaboliseres primært via CYP3A4.
 • Plasmahalveringstid ca. 12 timer.
 • Udskilles primært med fæces i form af metabolitter.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering

Granulat 

Blanding med mad/væske 

 • Granulatet i et brev blandes med 5 ml moset mad eller 5 ml væske.
 • Mad/væske skal være kold eller have højst stuetemperatur.

 

Holdbarhed

Granulat 

 • Efter blanding med mad/væske: Kan opbevares i højst 1 time, men bør indtages umiddelbart.

Håndtering af kapsler og tabletter

filmovertrukne tabletter 75 mg, Vertex  Ingen kærv
filmovertrukne tabletter 150 mg, Vertex  Ingen kærv

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Tages med fedtholdig mad.

Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.

Knusning/åbning

Kan knuses.

Administration

Synkes hele.

Knust tablet kan opslæmmes i vand.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(BEGR) filmovertrukne tabletter 75 mg (kan dosisdisp.) 472653
28 stk. (blister)
59.873,20 2.138,33 8.553,31
(BEGR) filmovertrukne tabletter 150 mg (kan dosisdisp.) 393242
28 stk. (blister)
59.873,20 2.138,33 4.276,66
(BEGR) filmovertrukne tabletter 150 mg (kan dosisdisp.) 492666
56 stk. (blister)
198.735,50 3.548,85 7.097,70
(BEGR) Granulat i brev 25 mg 538435
56 stk.
198.735,50 3.548,85 42.583,14
(BEGR) Granulat i brev 50 mg 088684
56 stk.
198.735,50 3.548,85 21.293,85
(BEGR) Granulat i brev 75 mg 505332
56 stk.
198.735,50 3.548,85 14.195,39

Foto og identifikation

Foto

Filmovertrukne tabletter  75 mg

Præg:
V 75
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lyseblå
Mål i mm: 6,8 x 12,7
filmovertrukne tabletter 75 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  150 mg

Præg:
V 150
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lyseblå
Mål i mm: 8,4 x 16,5
filmovertrukne tabletter 150 mg
 
 
 

Referencer

3920. Trimble A, McKinzie C, Terrell M et al. Measured fetal and neonatal exposure to Lumacaftor and Ivacaftor during pregnancy and while breastfeeding. J Cyst Fibros. 2018, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29866531 (Lokaliseret 24. februar 2022)

 
 

Revisionsdato

09.02.2022. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...