Xalkori

L01ED01
 
 

Antineoplastisk middel. Proteinkinasehæmmer

Anvendelsesområder

 • ALK-positiv fremskreden ikke-småcellet lungecancer.
 • ROS1-positiv fremskreden ikke-småcellet lungecancer.

Crizotinib bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling. 

Dispenseringsform

Kapsler, hårde. 1 kapsel indeholder 200 mg eller 250 mg crizotinib. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • 250 mg 2 gange dgl. Dosisreduktion eller behandlingspause kan være nødvendig ud fra tolerans og hæmatologiske parametre, se produktresumé.

Bemærk: 

 • Kapslerne skal synkes hele.
 • Kapslerne må ikke tygges eller åbnes.
 • Erfaring savnes vedr. patienter < 18 år eller > 65 år.

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-30 ml/min.

  Voksne. Dosis nedsættes til 250 mg 1 gang dgl.  

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

 • Initialdosis bør nedsættes til 200 mg 2 gange dgl. ved moderat nedsat leverfunktion.
 • Initialdosis bør nedsættes til 250 mg 1 gang dgl. ved stærkt nedsat leverfunktion.

Se endvidere

Forsigtighedsregler

 • Leverfunktionen skal kontrolleres hver uge i de første 2 behandlingsmåneder, og derefter 1 gang månedligt samt efter behov.
 • Ved mistanke om pneumonitis skal behandlingen afbrydes, og ved diagnosticeret behandlingsrelateret pneumonitis skal behandlingen seponeres permanent.
 • Forsigtighed ved tidligere observeret QT-forlængelse.
 • Alle patienter skal under behandlingen løbende monitoreres for symptomer på hjerteinsufficiens.
 • Der er set synsfeltdefekt med synstab af grad 4 i kliniske studier med crizotinib. Ved nyligt opstået alvorligt synstab skal behandlingen seponeres, og oftalmologisk undersøgelse skal foretages.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10 %) Anæmi, Leukopeni, Neutropeni.
Bradykardi.
Synsforstyrrelser.
Abdominalsmerter, Diarré, Kvalme, Obstipation, Opkastning, Smagsforstyrrelser.
Svimmelhed, Træthed.
Forhøjede leverenzymer.
Nedsat appetit.
Neuropati.
Hududslæt.
Ødemer.
Almindelige (1-10 %) Hjerteinsufficiens.
Dyspepsi, Øsofagitis.
Forhøjet plasma-kreatinin, Forlænget QT-interval, Nedsat serum-testosteron.
Hypofosfatæmi.
Nyrecyster.
Interstitiel lungesygdom.
Synkope.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Gastro-intestinal perforation.
Leverinsufficiens.
Nyresvigt.

Interaktioner

 • Potente CYP3A-hæmmere, fx HIV-proteasehæmmere, itraconazol, erythromycin, clarithromycin og grapefrugtjuice, øger plasmakoncentrationen af crizotinib, og kombinationen bør undgås.
 • Potente CYP3A4-induktorer, fx rifampicin, glukokortikoider, carbamazepin, phenobarbital, phenytoin og naturlægemidler med perikon, nedsætter plasmakoncentrationen af crizotinib.
 • Se tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Behandling med midler, der kan give bradykardi eller forlænge QTc-intervallet, bør undgås, bl.a. lithium, visse antiarytmika (fx amiodaron, sotalol), visse makrolider (fx erythromycin), visse antidepressiva (fx citalopram, escitalopram) samt moxifloxacin. Se Antiarytmika.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Enhver antineoplastisk behandling under graviditet vil være resultatet af en meget individuel og specifik vurdering af den underliggende sygdom, prognose, behandlingsalternativer og patientinvolvering. Der er ingen antineoplastiske lægemidler hvor der er kvantitative eller kvalitative humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. Generelt, på tværs af alle antineoplastiske lægemidler og de behandlede sygdomme, synes risikoen for medfødte misdannelser dog ikke væsentligt forøget. Såfremt der er behov for en detaljeret gennemgang af evidensen for det enkelte specifikke lægemiddel, anbefales kontakt til en Klinisk Farmakologisk Lægemiddelrådgivning

 

Se også Antineoplastiske midler

Referencer: 691, 692, 2789, 2790, 2954, 2955, 4264, 4267, 4268, 4269, 4270, 4388

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

På grund af virkningsmekanismen frarådes amning. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Farmakodynamik

 • Hæmmer tyrosinkinasereceptoren anaplastisk lymfomkinase (ALK).
 • Hæmmer også hepacyt vækstfaktor-receptor (HGFR).

Farmakokinetik

 • Maksimal plasmakoncentration efter 4-6 timer.
 • Steady state efter ca. 15 dage.
 • Metaboliseres overvejende i leveren via CYP3A4 og CYP3A5.
 • Plasmahalveringstid ca. 42 timer.
 • Ca. 2,3% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Indholdsstoffer

Crizotinibhårde kapsler  200 mghårde kapsler  250 mg

Hjælpestoffer

Farve:
Jernoxider og jernhydroxider (E172) : hårde kapsler 200 mg, hårde kapsler 250 mg
Titandioxid (E171) : hårde kapsler 200 mg, hårde kapsler 250 mg

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) hårde kapsler 200 mg 073313
60 stk. (blister)
45.054,35 1.877,26
(BEGR) hårde kapsler 250 mg 081305
60 stk. (blister)
45.054,35 1.501,81

Foto og identifikation

Hårde kapsler  200 mg

Præg:
CRZ, 200,
Kærv: Ikke relevant
Farve: Pink, Hvid
Mål i mm: 6,9 x 19,4
hårde kapsler 200 mg
 
 
 

Hårde kapsler  250 mg

Præg:
CRZ, 250,
Kærv: Ikke relevant
Farve: Pink
Mål i mm: 7,6 x 21,7
hårde kapsler 250 mg
 
 
 

Referencer

4264. Danet C, Araujo M, Bos-Thompson MA et al. Pregnancy outcomes in women exposed to cancer chemotherapy. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2018; 27(12):1302-8, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30379378 (Lokaliseret 7. februar 2019)


4388. de Haan J, Verheecke M, Van Calsteren K et al. Oncological management and obstetric and neonatal outcomes for women diagnosed with cancer during pregnancy: a 20-year international cohort study of 1170 patients. Lancet Oncol. 2018; 19(3):337-46, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29395867 (Lokaliseret 4. marts 2019)


2954. Miyamoto S, Yamada M, Kasai Y et al. Anticancer drugs during pregnancy. Jpn J Clin Oncol. 2016; 46(9):795-804, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27284093 (Lokaliseret 16. juni 2017)


2955. Esposito S, Tenconi R, Preti V et al. Chemotherapy against cancer during pregnancy: A systematic review on neonatal outcomes. Medicine (Baltimore). 2016; 95(38), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27661036 (Lokaliseret 2. januar 2017)


4268. Loibl S, Schmidt A, Gentilini O et al. Breast Cancer Diagnosed During Pregnancy: Adapting Recent Advances in Breast Cancer Care for Pregnant Patients. JAMA Oncol. 2015; 8:1145-53, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26247818 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4270. Peccatori FA, Azim HA Jr, Orecchia R et al. Cancer, pregnancy and fertility: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol. 2013; , https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23813932 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4269. Loibl S, Han SN, von Minckwitz G et al. Treatment of breast cancer during pregnancy: an observational study. Lancet Oncol. 2012; 13(9):887-96, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22902483 (Lokaliseret 11. juli 2019)


2789. Azim HA Jr, Peccatori FA, Pavlidis N. Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part I: Solid tumors. Cancer Treat Rev. 2010; 36(2):101-9, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20015593 (Lokaliseret 20. maj 2016)


2790. Azim HA Jr, Pavlidis N, Peccatori FA. Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part II: Hematological tumors. Cancer Treat Rev. 2010; 36(2):110-21, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20018452 (Lokaliseret 20. maj 2016)


691. Cardonick E, Iacobucci A. Use of chemotherapy during human pregnancy. Lancet Oncol. 2004; 5(5):283-91, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15120665 (Lokaliseret 6. juni 2016)


4267. PDQ Adult Treatment Editorial Board. Breast Cancer Treatment During Pregnancy (PDQ®): Health Professional Version. PDQ Cancer Information Summaries, National Cancer Institute (US). 2002-2017; , https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26389427 (Lokaliseret 11. juli 2019)


692. Arnon J, Meirow D, Lewis-Roness H et al. Genetic and teratogenic effects of cancer treatments on gametes and embryos. Hum Reprod Update. 2001; 7(4):394-403, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11476352 (Lokaliseret 20. maj 2016)

 
 

Revisionsdato

27.01.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 6. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...