Carboplatin "Fresenius Kabi"

L01XA02
 
 

Cytostatikum. Platinkompleks beslægtet med cisplatin med væsentligst alkylerende virkning

Anvendelsesområder

Maligne lidelser, bl.a. ovariecancer, lungecancer og testikelcancer.  

 

Carboplatin bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Koncentrat til infusionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 10 mg carboplatin. 

Doseringsforslag

Individuel. Gives alene eller i kombinationsbehandling som i.v. infusion over 15-60 min. Sædvanligvis 400 mg/m2 legemsoverflade som engangsdosis hver 4. uge. 

 

Alternativt kan dosis beregnes ved hjælp af Calverts formel, se Produktresumé


Bemærk: 

 • Det kontrolleres med korte mellemrum, at kanylespidsen forbliver i venen under infusionen. Ved tegn på ekstravasal infusion afbrydes tilførslen, og området observeres.
 • Dosis baseres primært på nyrefunktion (måling af GFR), og ved brug af Calverts formel.
 • Dosis bør desuden justeres efter leukocyt- og trombocyttal i perifert blod samt omfanget af øvrige bivirkninger.
 • Advarsel: Infusionskoncentrat må ikke gives ufortyndet.


Beregn overfladeareal og arealbestemt dosis her: Beregning af overfladeareal og arealbestemt dosis 

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-60 ml/min.

  Øget risiko for alvorlig myelosuppression. 

  • GFR 40-60 ml/min: Initialdosis bør nedsættes til 250 mg/m2 i.v.
  • GFR 15-39 ml/min: Initialdosis bør nedsættes til 200 mg/m2 i.v.
  • GFR < 15 ml/min: Erfaring savnes.

  Dosis bør efterfølgende justeres i henhold til tolerans og graden af myelosuppression. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

 • Allergi over for platiner
 • Alvorlig knoglemarvsinsufficiens
 • Blødende tumorer pga. øget blødningsrisiko under behandlingen.
 • Nedsat hørelse.

Forsigtighedsregler

 • Knoglemarvsinsufficiens, herunder myelosuppression induceret af tidligere behandling med andre cytostatika eller strålebehandling
 • Opløst carboplatin udfældes ved kontakt med aluminium, hvilket udelukker anvendelsen af en del utensilier.

Typiske alvorlige fejl

Beskrivelse Konsekvens
Der blev ordineret fuld dosis uden hensyn til leukocyttal. Septisk shock.
Forveksling af dosering af carboplatin og cisplatin, hvorved carboplatin i stedet for at blive dispenseret én gang dispenseres 5 dage i træk svarende til cisplatinregimet. Overdosering.
Leukocyttallene blev fejlagtigt vurderet ud fra en forældet blodprøve. Immunsuppression.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10 %) Knoglemarvsdepression.
Høretab.
Abdominalsmerter, Kvalme, Opkastning.
Kraftesløshed.
Elektrolytforstyrrelser, Forhøjede leverenzymer, Forhøjet plasma-carbamid.
Myalgi.
Nyrefunktionspåvirkning.
Almindelige (1-10 %) Blødning.
Kardiovaskulære hændelser.
Ototoksicitet, Tinnitus.
Synsforstyrrelser.
Diarré, Obstipation, Smagsforstyrrelser, Stomatitis, Øsofagitis.
Mucositis.
Allergiske reaktioner, Anafylaktisk reaktion.
Infektioner, Influenzalignende symptomer.
Forhøjet bilirubin, Forhøjet plasma-kreatinin, Forhøjet serum-urat.
Artralgi.
Encefalopati, Hyporefleksi, Paræstesier, Perifer neuropati.
Bronkospasme, Interstitiel lungesygdom.
Alopeci, Erytem, Hudkløe, Hududslæt.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Hjerteinsufficiens.
Synstab.
Sekundær malignitet.
Apopleksi, Emboli.
Sjældne (0,01-0,1 %) Neuritis optica.
Leverinsufficiens.
Angioødem.
Hyponatriæmi.
Hæmolytisk uræmisk syndrom.
Meget sjældne (< 0,01 %) Arytmier.
Sepsis.
Akut nyresvigt.
Lungefibrose.
Cerebrovaskulære tilfælde.
Ikke kendt Hæmolytisk anæmi.
Pancreatitis.
Venookklusiv leversygdom.
Dehydrering.
Tumorlysesyndrom.
Posterior reversibelt encefalopati-syndrom.
Pneumoni.

  

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Enhver antineoplastisk behandling under graviditet vil være resultatet af en meget individuel og specifik vurdering af den underliggende sygdom, prognose, behandlingsalternativer og patientinvolvering. Der er ingen antineoplastiske lægemidler hvor der er kvantitative eller kvalitative humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. Generelt, på tværs af alle antineoplastiske lægemidler og de behandlede sygdomme, synes risikoen for medfødte misdannelser dog ikke væsentligt forøget. Såfremt der er behov for en detaljeret gennemgang af evidensen for det enkelte specifikke lægemiddel, anbefales kontakt til en Klinisk Farmakologisk Lægemiddelrådgivning

 

Se også Antineoplastiske midler

Referencer: 691, 692, 2789, 2790, 2954, 2955, 4264, 4267, 4268, 4269, 4270, 4388

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Må ikke anvendes.
På grund af virkningsmekanismen frarådes amning.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Farmakodynamik

Efter intracellulær aktivering får molekylet alkylerende egenskaber. Danner binding til og evt. en sammenbinding (cross-linking) af guanin-baserne i DNA-dobbeltstrengen. Hvis sammenbindingen ikke ophæves af cellens reparationssystemer, kan celledelingen forhindres. Bindingen til vigtige proteiner i cellen kan skade vigtige funktioner og føre til celledød. Rammer overvejende celler i aktiv cellecyklus.

Farmakokinetik

 • Bindes hurtigt og fast til celleproteiner og DNA med højeste koncentrationer i nyrer, lever, hud og tarm.
 • Plasmakoncentrationen aftager bifasisk med plasmahalveringstider på hhv. ca. 1,5 timer og ca. 6 timer.
 • Passerer blod-hjernebarrieren.
 • 50-75% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

Beregnet til infusion efter fortynding med isotonisk glucose- eller natriumchlorid-infusionsvæske. pH 5-7 

  

Håndtering 

Bemærk - personalerisiko: Ved håndtering af carboplatin bør udvises forsigtighed. Se Antineoplastiske midler


Tilberedning af infusionsvæske 

Den beregnede mængde koncentrat til infusionsvæske fortyndes afhængigt af infusionstiden til et volumen op til 500 ml.
 

Forligelighed ved infusion 

Bør ikke blandes med andre farmaka. 


Holdbarhed 

Brugsfærdig carboplatinopløsning kan opbevares 24 timer i køleskab (2-8°C) og  8 timer ved stuetemperatur (20-25°C). 

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(A) konc. til infusionsvæske, opl. 10 mg/ml 179942
15 ml
145,50
(A) konc. til infusionsvæske, opl. 10 mg/ml 374213
45 ml
321,30

Referencer

4264. Danet C, Araujo M, Bos-Thompson MA et al. Pregnancy outcomes in women exposed to cancer chemotherapy. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2018; 27(12):1302-8, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30379378 (Lokaliseret 7. februar 2019)


4388. de Haan J, Verheecke M, Van Calsteren K et al. Oncological management and obstetric and neonatal outcomes for women diagnosed with cancer during pregnancy: a 20-year international cohort study of 1170 patients. Lancet Oncol. 2018; 19(3):337-46, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29395867 (Lokaliseret 4. marts 2019)


2954. Miyamoto S, Yamada M, Kasai Y et al. Anticancer drugs during pregnancy. Jpn J Clin Oncol. 2016; 46(9):795-804, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27284093 (Lokaliseret 16. juni 2017)


2955. Esposito S, Tenconi R, Preti V et al. Chemotherapy against cancer during pregnancy: A systematic review on neonatal outcomes. Medicine (Baltimore). 2016; 95(38), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27661036 (Lokaliseret 2. januar 2017)


4268. Loibl S, Schmidt A, Gentilini O et al. Breast Cancer Diagnosed During Pregnancy: Adapting Recent Advances in Breast Cancer Care for Pregnant Patients. JAMA Oncol. 2015; 8:1145-53, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26247818 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4270. Peccatori FA, Azim HA Jr, Orecchia R et al. Cancer, pregnancy and fertility: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol. 2013; , https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23813932 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4269. Loibl S, Han SN, von Minckwitz G et al. Treatment of breast cancer during pregnancy: an observational study. Lancet Oncol. 2012; 13(9):887-96, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22902483 (Lokaliseret 11. juli 2019)


2789. Azim HA Jr, Peccatori FA, Pavlidis N. Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part I: Solid tumors. Cancer Treat Rev. 2010; 36(2):101-9, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20015593 (Lokaliseret 20. maj 2016)


2790. Azim HA Jr, Pavlidis N, Peccatori FA. Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part II: Hematological tumors. Cancer Treat Rev. 2010; 36(2):110-21, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20018452 (Lokaliseret 20. maj 2016)


691. Cardonick E, Iacobucci A. Use of chemotherapy during human pregnancy. Lancet Oncol. 2004; 5(5):283-91, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15120665 (Lokaliseret 6. juni 2016)


4267. PDQ Adult Treatment Editorial Board. Breast Cancer Treatment During Pregnancy (PDQ®): Health Professional Version. PDQ Cancer Information Summaries, National Cancer Institute (US). 2002-2017; , https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26389427 (Lokaliseret 11. juli 2019)


692. Arnon J, Meirow D, Lewis-Roness H et al. Genetic and teratogenic effects of cancer treatments on gametes and embryos. Hum Reprod Update. 2001; 7(4):394-403, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11476352 (Lokaliseret 20. maj 2016)

 
 

Revisionsdato

10.10.2019. Priserne er dog gældende pr. mandag den 20. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...