Doxorubicin "Accord"

L01DB01
 
 

Topoisomerasehæmmer. Antracyclinderivat. 

Anvendelsesområder

Bredt spektrum af maligne lidelser, især hæmatologiske sygdomme, brystkræft, ventrikelcancer og sarkomer. 

 

Doxorubicin bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Koncentrat til infusionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 2 mg doxorubicinhydrochlorid. 

Doseringsforslag

 • Individuel og afhængig af kombinationsbehandling med andre cytostatika, myelosuppression, leverfunktion samt tidligere strålebehandling.
 • Ved i.v. administration skal doxorubicin på grund af den lokalirriterende effekt altid doseres i løbende drop.
 • For at mindske risikoen for kardiomyopatier bør den kumulative totaldosis ikke overstige 550 mg/m2 legemsoverflade (se bivirkninger).

 

Bemærk:  

 • Start dosis skal muligvis nedsættes eller dosisintervallerne forlænges hos personer med overvægt på grund af nedsat clearance.
 • Dosering af liposomal doxorubicin og doxorubicin er forskellig. De to formuleringer kan ikke substitueres.

 

Advarsel: Koncentrat til infusionsvæske må ikke anvendes ufortyndet.  

 

Beregn overfladeareal og arealbestemt dosis her: Beregning af overfladeareal og arealbestemt dosis 

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-10 ml/min.

  Dosis bør nedsættes til 75 % af normaldosis. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

 • Dosis bør nedsættes til 50 % af normaldosis ved S-bilirubin 20-50 mikromol/l
 • Dosis bør nedsættes til 25 % af normaldosis ved S-bilirubin > 50 mikromol/l
 • Kontraindiceret ved stærkt nedsat leverfunktion.

Se endvidere

Kontraindikationer

 • Alvorlig knoglemarvsinsufficiens
 • Alvorlig hjerteinsufficiens
 • Alvorlige arytmier
 • Nyligt myokardieinfarkt
 • Akut systemisk infektion
 • Tidligere i.v. behandling med maksimale kumulative doser af doxorubicin, daunorubicin, epirubicin, idarubicin og /eller antracykliner og antracenedioner.

Forsigtighedsregler

 • Knoglemarvsinsufficiens, herunder myelosuppression induceret af tidligere behandling med andre cytostatika eller strålebehandling.
 • Hjertefunktionen skal vurderes inden behandlingsstart og skal monitoreres nøje under behandlingen. Kardiel toksicitet kan ses som tidlige- eller sene-hændelser. Tidlige hændelser er ikke dosisafhængige og forekommer typisk inden for de første 24 - 48 timer efter behandlingsstart. Sene (forsinkede) hændelser er følger af dosisafhængig kumulativ toksicitet, er irreversible og kan ses inden for 2-3 måneder (nogle gange efter adskillige måneder eller år) efter afsluttet behandling.
 • Forsigtighed ved tidligere behandling med antracyclinderivater eller tidligere mediastinal bestråling.
 • Vaccination med en levende vaccine bør undgås.
 • Udtalt vævsirriterende effekt. Ved paravenøs injektion må injektionsstedet behandles med ispose og infusion af dexrazoxan (Savene®). Ved forværring af symptomer skal patienten tilses af plastikkirurg.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Blod og lymfesystem Anæmi, Leukopeni, Neutropeni, Trombocytopeni
Mave-tarm-kanalen Stomatitis Diarré, Kvalme, Opkastning
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Mucositis Kraftesløshed, Kulderystelser, Temperaturstigning
Infektioner og parasitære sygdomme Infektioner
Undersøgelser Ekg-forandringer, Forhøjet serum-urat
Metabolisme og ernæring Nedsat appetit
Det reproduktive system og mammae Amenoré, Oligospermi
Hud og subkutane væv Alopeci, Palmar-plantar erytrodysæstesi Hududslæt
Vaskulære sygdomme Tromboflebitis Hedeture
Almindelige (1-10 %)
Hjerte Bradykardi, Takyarytmier, Venstresidig hjerteinsufficiens Takykardi
Øjne Conjunctivitis
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Øsofagitis
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Overfølsomhed for strålebehandling
Immunsystemet Urticaria
Infektioner og parasitære sygdomme Sepsis
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Reaktioner på indstiksstedet
Undersøgelser Forhøjede leverenzymer, Forhøjet bilirubin
Hud og subkutane væv Hudkløe, Pigmentforandringer i hud og negle
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Mave-tarm-kanalen Colitis, Gastro-intestinal blødning
Metabolisme og ernæring Dehydrering
Benigne, maligne og uspecificerede neoplasmer Leukæmi
Vaskulære sygdomme Tromboemboli
Meget sjældne (< 0,01 %)
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion
Ikke kendt hyppighed
Immunsystemet Angioødem
Hud og subkutane væv Fotosensibilitet

Patienten bør informeres om, at urinen kan blive rødfarvet i døgnet efter indgiften af doxorubicin. 

Interaktioner

Anden medicin sammen med Doxorubicin "Accord"
 • Doxorubicin er substrat for CYP3A4 og CYP2D6. Samtidig indgift af hæmmere eller induktorer af disse enzymer kan øge eller nedsætte koncentrationen af doxorubicin i blodet, se tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Doxorubicin er substrat for P-glykoprotein (P-gp), og derfor kan samtidig administration af P-gp-hæmmere (fx ciclosporin og verapamil) øge plasmakoncentrationen og dermed den cytostatiske effekt af doxorubicin, se Farmakodynamiske interaktioner.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Enhver antineoplastisk behandling under graviditet vil være resultatet af en meget individuel og specifik vurdering af den underliggende sygdom, prognose, behandlingsalternativer og patientinvolvering. Der er ingen antineoplastiske lægemidler hvor der er kvantitative eller kvalitative humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. Generelt, på tværs af alle antineoplastiske lægemidler og de behandlede sygdomme, synes risikoen for medfødte misdannelser dog ikke væsentligt forøget. Såfremt der er behov for en detaljeret gennemgang af evidensen for det enkelte specifikke lægemiddel, anbefales kontakt til en Klinisk Farmakologisk Lægemiddelrådgivning

 

Se også Antineoplastiske midler

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 691, 692, 2789, 2790, 2954, 2955, 4264, 4267, 4268, 4269, 4270, 4388

 

Fertile kvinder og mænd

Kvinder i den fertile alder og mænd skal anvende sikker antikonception under behandlingen og i mindst 6 måneder efter afslutning af behandlingen. 

Referencer: 1550, 3966

Amning

Må ikke anvendes.
Må ikke anvendes.
På grund af virkningsmekanismen frarådes amning.

Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorps).

Alkohol

Alkohol: Alkohol og Doxorubicin "Accord" påvirker ikke hinanden.Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Alkohol og Doxorubicin "Accord" påvirker ikke hinanden. 

Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Farmakodynamik

Hæmmer topoisomeraseenzymer (II), som kontrollerer og justerer DNA, hvilket medfører DNA-skade og på længere sigt celledød.  

Farmakokinetik

 • Fordeles hurtigt til vævene efter i.v. indgift.
 • Eliminationen er trifasisk med en terminal plasmahalveringstid på ca. 30 timer.
 • Passerer ikke blod-hjernebarrieren.
 • Metaboliseres til en aktiv metabolit, doxorubicinol, og flere inaktive metabolitter.
 • Ca. 5 % udskilles gennem nyrerne.
 • 40-50 % udskilles med galden.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH 2,5-3,5. 

  

Håndtering 

Bemærk - personalerisiko: Ved håndtering af doxorubicin bør udvises forsigtighed. 

  

  

Tilberedning af infusionsvæske  

 • Beregnet mængde koncentrat til infusionsvæske fortyndes med isotonisk glucose- eller natriumchlorid-infusionsvæske.
 • Se endvidere medfølgende brugsvejledning.


Forligelighed ved infusion 

Gives i infusionsslangen med løbende isotonisk natriumchlorid- eller isotonisk glucoseinfusionsvæske.
Bemærk: Må ikke indgives sammen med heparin. 

  

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8°C) beskyttet mod lys.
 • Brugsfærdig infusionsvæske er kemisk og fysisk holdbar i højst 28 dage i køleskab (2-8°C) og højst 7 dage ved 25°C beskyttet mod lys, men bør anvendes umiddelbart.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(A) konc. til infusionsvæske, opl. 2 mg/ml
Doxorubicin "Accord"
537758
5 ml
217,10 43,42
(A) konc. til infusionsvæske, opl. 2 mg/ml
Doxorubicin "Accord"
169283
25 ml
177,05 7,08
(A) konc. til infusionsvæske, opl. 2 mg/ml
Doxorubicin "Accord"
127770
100 ml
484,10 4,84

Referencer

4264. Danet C, Araujo M, Bos-Thompson MA et al. Pregnancy outcomes in women exposed to cancer chemotherapy. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2018; 27(12):1302-8, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30379378 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4388. de Haan J, Verheecke M, Van Calsteren K et al. Oncological management and obstetric and neonatal outcomes for women diagnosed with cancer during pregnancy: a 20-year international cohort study of 1170 patients. Lancet Oncol. 2018; 19(3):337-46, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29395867 (Lokaliseret 3. marts 2022)


2954. Miyamoto S, Yamada M, Kasai Y et al. Anticancer drugs during pregnancy. Jpn J Clin Oncol. 2016; 46(9):795-804, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27284093 (Lokaliseret 10. maj 2023)


2955. Esposito S, Tenconi R, Preti V et al. Chemotherapy against cancer during pregnancy: A systematic review on neonatal outcomes. Medicine (Baltimore). 2016; 95(38), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27661036 (Lokaliseret 10. maj 2023)


4268. Loibl S, Schmidt A, Gentilini O et al. Breast Cancer Diagnosed During Pregnancy: Adapting Recent Advances in Breast Cancer Care for Pregnant Patients. JAMA Oncol. 2015; 8:1145-53, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26247818 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4270. Peccatori FA, Azim HA Jr, Orecchia R et al. Cancer, pregnancy and fertility: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol. 2013, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23813932 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4269. Loibl S, Han SN, von Minckwitz G et al. Treatment of breast cancer during pregnancy: an observational study. Lancet Oncol. 2012; 13(9):887-96, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22902483 (Lokaliseret 24. februar 2022)


2789. Azim HA Jr, Peccatori FA, Pavlidis N. Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part I: Solid tumors. Cancer Treat Rev. 2010; 36(2):101-9, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20015593 (Lokaliseret 4. maj 2023)


2790. Azim HA Jr, Pavlidis N, Peccatori FA. Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part II: Hematological tumors. Cancer Treat Rev. 2010; 36(2):110-21, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20018452 (Lokaliseret 4. maj 2023)


691. Cardonick E, Iacobucci A. Use of chemotherapy during human pregnancy. Lancet Oncol. 2004; 5(5):283-91, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15120665/ (Lokaliseret 7. december 2021)


4267. PDQ Adult Treatment Editorial Board. Breast Cancer Treatment During Pregnancy (PDQ®): Health Professional Version. PDQ Cancer Information Summaries, National Cancer Institute (US). 2002-2017, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26389427 (Lokaliseret 24. februar 2022)


692. Arnon J, Meirow D, Lewis-Roness H et al. Genetic and teratogenic effects of cancer treatments on gametes and embryos. Hum Reprod Update. 2001; 7(4):394-403, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11476352/ (Lokaliseret 7. december 2021)


1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 17. marts 2023)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 17. marts 2023)

 
 

Revisionsdato

14.06.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 27. november 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...