Fluorouracil "Accord"

L01BC02
 
 

Cytostatikum. Antimetabolit

Anvendelsesområder

 • Maligne lidelser, især brystkræft og gastro-intestinal cancer.

Fluoruracil bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Injektions- og infusionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 50 mg fluoruracil (som natriumsalt). 

Doseringsforslag

 • Individuel.
 • Sædvanligvis 10-15 mg/kg legemsvægt (400-600 mg/m2) i.v. givet 1 gang ugentlig eller i serier på få dage hver 3.-4. uge, i reglen som led i kombinationsbehandling, se speciallitteratur.
 • Behandlingen skal foregå under nøje kontrol af leukocyt- og trombocyttal samt lever- og nyrefunktion.

Beregn overfladeareal og arealbestemt dosis her: Beregning af overfladeareal og arealbestemt dosis 

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-60 ml/min.

  Forsigtighed tilrådes. Dosisreduktion kan være påkrævet. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

 • Knoglemarvsinsufficiens induceret af tidligere behandling med andre cytostatika eller strålebehandling.
 • Kendt fuldstændig DPD-mangel (dihydropyrimidin-dehydrogenase).
 • Svær overfølsomhedsreaktion på capecitabin pga. risiko for krydsallergi.

Forsigtighedsregler

 • Knoglemarvsinsufficiens
 • Patienter med delvis mangel på enzymet dihydropyrimidin-dehydrogenase (DPD) har øget risiko for alvorlig toksicitet. Det anbefales at foretage fænotype- og genotypetestning inden behandling med fluoropyrimidiner.
 • Tilfælde af encefalopati (herunder hyperammonæmisk encefalopati, posterior reversibel encefalopatisk syndrom (PRES)) er set ved behandling med fluorouracil. Ved tegn eller symptomer som ændret mentaltilstand, forvirring, ataksi eller koma, monitoreres ammonium niveauer. Hyperammonæmisk encefalopati forekommer ofte sammen med lactatacidose.
 • Der er set tilfælde af tumorlysesyndrom ved behandling med fluorouracil. Derfor skal patienter med risikofaktorer for tumorlysesyndrom, fx høj tumorbyrde, allerede eksisterende kronisk nyreinsufficiens, oliguri, dehydrering, hypotension og sur urin, monitoreres omhyggeligt. Passende profylakse, herunder hydrering, bør overvejes.

Typiske alvorlige fejl

Beskrivelse Konsekvens
Forkert indstillet infusionshastighed på grund af forveksling af mg og ml. I stedet for 50 mg/t gives 50 ml/t (2500 mg). Overdosering. Indlæggelse med knoglemarv-stimulerende indsprøjtninger, modtager antidot (Uridine Triacetate) og må pausere kemo- og strålebehandling.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Blod og lymfesystem Agranulocytose, Anæmi, Knoglemarvsdepression, Leukopeni, Neutropeni, Pancytopeni, Trombocytopeni
Mave-tarm-kanalen Proktitis, Stomatitis Diarré, Kvalme, Opkastning, Øsofagitis
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Mucositis, Sårhelingskomplikationer Træthed
Infektioner og parasitære sygdomme Infektioner
Undersøgelser Ekg-forandringer, Forhøjet serum-urat, Iskæmiforandringer i ekg
Metabolisme og ernæring Nedsat appetit
Psykiske forstyrrelser Spisevægring
Luftveje, thorax og mediastinum Bronkospasme Epistaxis, Pharyngitis
Hud og subkutane væv Alopeci, Dermatitis, Palmar-plantar erytrodysæstesi Hududslæt
Almindelige (1-10 %)
Hjerte Angina pectoris
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Feber
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Blod og lymfesystem Hæmolytisk anæmi
Hjerte Arytmier, Hjerteinsufficiens, Kardiogent shock, Myocarditis, Myokardieiskæmi
Øjne Dobbeltsyn, Nystagmus, Synsforstyrrelser Fotofobi, Tåreflåd
Mave-tarm-kanalen Gastro-intestinal blødning
Lever og galdeveje Hepatotoksicitet
Immunsystemet Urticaria
Infektioner og parasitære sygdomme Sepsis
Metabolisme og ernæring Dehydrering
Nervesystemet Cerebrale og især cerebellare udfaldssymptomer, Ekstrapyramidale gener, Neuropati, Parkinsonisme, Svimmelhed Hovedpine
Psykiske forstyrrelser Eufori, Somnolens
Det reproduktive system og mammae Azoospermi, Ovulationsforstyrrelser
Hud og subkutane væv Eksem, Erytem, Fotosensibilitet Makulopapuløst hududslæt, Negleforandringer, Pigmentforandringer i huden
Vaskulære sygdomme Hypotension, Tromboflebitis
Sjældne (0,01-0,1 %)
Hjerte Myokardieinfarkt Takykardi
Øjne Opticus neuritis
Immunsystemet Allergiske reaktioner, Anafylaktisk reaktion
Undersøgelser Påvirkning af thyroideafunktionsprøver  (øget T3,T4)
Nyrer og urinveje Nyresvigt
Luftveje, thorax og mediastinum Dyspnø
Vaskulære sygdomme Cerebral iskæmi, Perifer iskæmi, Raynauds syndrom, Tromboemboli
Meget sjældne (< 0,01 %)
Hjerte Hjertestop
Lever og galdeveje Cholecystitis, Levercellenekrose
Knogler, led, muskler og bindevæv Kramper
Nervesystemet Ataksi, Koma, Leukoencefalopati  (reversibel), Myasteni
Psykiske forstyrrelser Dysartri, Konfusion, Talebesvær
Ikke kendt hyppighed
Blod og lymfesystem Blødning
Hjerte Pericarditis, Stress kardiomyopati  (takotsubo-syndrom)
Mave-tarm-kanalen Melæna  ,intestinal iskæmi, pneumatosis intestinalis
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Temperaturstigning
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Reaktioner på indstiksstedet
Metabolisme og ernæring Lactatacidose
Knogler, led, muskler og bindevæv Systemisk lupus erythematosus
Benigne, maligne og uspecificerede neoplasmer Tumorlysesyndrom
Nervesystemet Encefalopati  (hyperammonæmisk), Epilepsilignende anfald, Posterior reversibelt encefalopati-syndrom

Interaktioner

Anden medicin sammen med Fluorouracil "Accord"
 • Samtidig behandling med orale antikoagulantia kan øge den antikoagulerende effekt (INR kan stige til 10). Hyppig kontrol af INR anbefales under behandlingen.
 • Metronidazol kan øge bivirkningerne af fluoruracil.
 • Samtidig anvendelse med phenytoin kan give risiko for forhøjede plasmaniveauer af phenytoin.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Enhver antineoplastisk behandling under graviditet vil være resultatet af en meget individuel og specifik vurdering af den underliggende sygdom, prognose, behandlingsalternativer og patientinvolvering. Der er ingen antineoplastiske lægemidler hvor der er kvantitative eller kvalitative humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. Generelt, på tværs af alle antineoplastiske lægemidler og de behandlede sygdomme, synes risikoen for medfødte misdannelser dog ikke væsentligt forøget. Såfremt der er behov for en detaljeret gennemgang af evidensen for det enkelte specifikke lægemiddel, anbefales kontakt til en Klinisk Farmakologisk Lægemiddelrådgivning

 

Se også Antineoplastiske midler

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 691, 692, 2789, 2790, 2954, 2955, 4264, 4267, 4268, 4269, 4270, 4388

 

Fertile kvinder og mænd

Kvinder i den fertile alder bør anvende sikker antikonception under behandlingen og i mindst 6 måneder efter afslutning af behandlingen. 

 

Produktresumeet angiver at mænd, der behandles med fluorouracil, frarådes at gøre en kvinde gravid under behand-lingen og i op til 3 måneder efter behandlingens ophør og at der søges rådgivning om opbevaring af sæd før behandlingen på grund af muligheden for irreversibel infertilitet. 

Referencer: 1550, 3966

Amning

Må ikke anvendes.
Må ikke anvendes.
På grund af virkningsmekanismen frarådes amning.

Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorps).

Alkohol

Alkohol: Alkohol og Fluorouracil "Accord" påvirker ikke hinanden.Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Alkohol og Fluorouracil "Accord" påvirker ikke hinanden. 

Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Farmakodynamik

Uracilanalog, som intracellulært omdannes til 5-fluoro-2'-deoxyuridin, et nukleotid, der dels kan hæmme enzymet thymidylat direkte, dels omdannes til fluorouridin-trifosfat og 5-fluoro-2'-deoxyuridin-5'trifosfat. Disse metabolitter inkorporeres i DNA og fører til DNA-skader og funktionel inaktivering.

Farmakokinetik

 • Efter i.v. indgift fordeles fluoruracil i vandfasen.
 • Metaboliseres hurtigt, især i leveren.
 • Plasmahalveringstid 10-12 minutter efter i.v. indgift.
 • Metabolitterne udskilles gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Egenskaber
pH 8,6-9,4.

Forligelighed ved infusion 

Blandbar med isotonisk natriumchlorid- og glucose-infusionsvæske. 

 

Holdbarhed 

 • Må ikke opbevares i køleskab eller ved temperaturer over 25 °C.
 • Brugsfærdig infusionsvæske er kemisk holdbar i højst 24 timer ved stuetemperatur (højst 25°C) beskyttet mod lys, men bør anvendes umiddelbart. Lavere temperatur bør undgås pga. evt. udfældning.


Bemærk - personalerisiko: Ved håndtering af fluoruracil bør udvises forsigtighed. Se endvidere Antineoplastiske midler

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(A) injektions- og infusionsvæske, opl. 50 mg/ml
Fluorouracil "Accord"
068671
10 ml
110,30 11,03
(A) injektions- og infusionsvæske, opl. 50 mg/ml
Fluorouracil "Accord"
382001
50 ml
283,85 5,68
(A) injektions- og infusionsvæske, opl. 50 mg/ml
Fluorouracil "Accord"
565141
100 ml
550,85 5,51

Referencer

4264. Danet C, Araujo M, Bos-Thompson MA et al. Pregnancy outcomes in women exposed to cancer chemotherapy. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2018; 27(12):1302-8, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30379378 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4388. de Haan J, Verheecke M, Van Calsteren K et al. Oncological management and obstetric and neonatal outcomes for women diagnosed with cancer during pregnancy: a 20-year international cohort study of 1170 patients. Lancet Oncol. 2018; 19(3):337-46, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29395867 (Lokaliseret 3. marts 2022)


2954. Miyamoto S, Yamada M, Kasai Y et al. Anticancer drugs during pregnancy. Jpn J Clin Oncol. 2016; 46(9):795-804, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27284093 (Lokaliseret 10. maj 2023)


2955. Esposito S, Tenconi R, Preti V et al. Chemotherapy against cancer during pregnancy: A systematic review on neonatal outcomes. Medicine (Baltimore). 2016; 95(38), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27661036 (Lokaliseret 10. maj 2023)


4268. Loibl S, Schmidt A, Gentilini O et al. Breast Cancer Diagnosed During Pregnancy: Adapting Recent Advances in Breast Cancer Care for Pregnant Patients. JAMA Oncol. 2015; 8:1145-53, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26247818 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4270. Peccatori FA, Azim HA Jr, Orecchia R et al. Cancer, pregnancy and fertility: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol. 2013, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23813932 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4269. Loibl S, Han SN, von Minckwitz G et al. Treatment of breast cancer during pregnancy: an observational study. Lancet Oncol. 2012; 13(9):887-96, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22902483 (Lokaliseret 24. februar 2022)


2789. Azim HA Jr, Peccatori FA, Pavlidis N. Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part I: Solid tumors. Cancer Treat Rev. 2010; 36(2):101-9, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20015593 (Lokaliseret 4. maj 2023)


2790. Azim HA Jr, Pavlidis N, Peccatori FA. Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part II: Hematological tumors. Cancer Treat Rev. 2010; 36(2):110-21, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20018452 (Lokaliseret 4. maj 2023)


691. Cardonick E, Iacobucci A. Use of chemotherapy during human pregnancy. Lancet Oncol. 2004; 5(5):283-91, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15120665/ (Lokaliseret 7. december 2021)


4267. PDQ Adult Treatment Editorial Board. Breast Cancer Treatment During Pregnancy (PDQ®): Health Professional Version. PDQ Cancer Information Summaries, National Cancer Institute (US). 2002-2017, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26389427 (Lokaliseret 24. februar 2022)


692. Arnon J, Meirow D, Lewis-Roness H et al. Genetic and teratogenic effects of cancer treatments on gametes and embryos. Hum Reprod Update. 2001; 7(4):394-403, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11476352/ (Lokaliseret 7. december 2021)


1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 17. marts 2023)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 17. marts 2023)

 
 

Revisionsdato

15.11.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 27. november 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...