Dipiperon®

N05AD05
 
 

1. generations højdosis-antipsykotikum med sedativ effekt. Butyrophenonderivat. Se desuden tabel 1 i Klassifikation af antipsykotika.  

Anvendelsesområder

Skizofreni og andre psykotiske tilstande. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 40 mg (delekærv) pipamperon (som hydrochlorid). 

Doseringsforslag

Bør som andre antipsykotika doseres individuelt efter aktuelle kliniske tilstand, behandlingsmål, kliniske effekt og bivirkninger. 

Psykoser 

Initialt 40 mg 2-3 gange dgl. i 1 uge. Vedligeholdelsesdosis 120-400 mg dgl. fordelt på flere doser. 

 

Bemærk

 • Tabletterne tages med et glas vand.

Kontraindikationer

 • Komatøse tilstande
 • Bevidsthedssvækkelse
 • Parkinsons sygdom
 • Samtidig indgift af midler, der sænker krampetærsklen.

Forsigtighedsregler

 • Forsigtighed ved:
  • Kardiovaskulære sygdomme
  • Nedsat krampetærskel
  • Organisk hjernelidelse
  • Stærkt nedsat leverfunktion (Child-Pugh C)
  • Stærkt nedsat nyrefunktion.
 • QT-forlængelse er forekommet i meget sjældne tilfælde. Forsigtighed ved faktorer, der kan disponere til forlænget QT-interval: Elektrolytforstyrrelser (hypokaliæmi, hypomagnesiæmi, hypocalcæmi), bradykardi, strukturel hjertesygdom, medfødt langt QT-syndrom, tidligere QT-forlængelse, samtidig behandling med diuretika, kvinder, ældre.
 • Forsigtighed til ældre - bl.a. pga. øget risiko for ortostatisk hypotension.
 • Behandling med antipsykotika medfører overdødelighed hos demente ældre og der er set en højere frekvens af cerebrovaskulære hændelser.
 • Venøs tromboemboli (VTE) kan ses ved behandling med antipsykotika. Ekstra opmærksomhed bør udvises ved risikofaktorer for VTE.
 • Prolaktinstigning kan ses ved brug af antipsykotika. Forsigtighed ved anvendelse til kvinder i behandling for brystcancer, da den kliniske betydning af prolaktinstigning ved prolaktinafhængige tumorer er ukendt.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Knogler, led, muskler og bindevæv Rigiditet
Psykiske forstyrrelser Somnolens
Almindelige (1-10 %)
Hjerte Takykardi
Mave-tarm-kanalen Opkastning
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Kraftesløshed
Immunsystemet Urticaria
Knogler, led, muskler og bindevæv Øget muskeltonus
Nervesystemet Akatisi, Dyskinesier, Gangforstyrrelser, Okulogyration, Opistotonus, Spasticitet
Psykiske forstyrrelser Depression
Det reproduktive system og mammae Amenoré
Vaskulære sygdomme Ortostatisk hypotension
Ikke kendt hyppighed
Blod og lymfesystem Leukopeni
Hjerte Ventrikelflimren
Det endokrine system Hyperprolaktinæmi
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Hypotermi, Malignt neuroleptikasyndrom Feber, Træthed
Immunsystemet Allergiske reaktioner
Undersøgelser Forhøjede leverenzymer, Vægtøgning
Knogler, led, muskler og bindevæv Kramper
Nervesystemet Parkinsonisme, Tardive dyskinesier, Tremor
Det reproduktive system og mammae Gynækomasti, Oligomenoré, Priapisme Galaktoré
Luftveje, thorax og mediastinum Epistaxis
Hud og subkutane væv Toksisk epidermal nekrolyse (TEN) Hududslæt
Vaskulære sygdomme Hypotension, Synkope, Ødemer

 

 • Ortostatisk hypotension ses især ved høj initialdosis.
 • Malignt neuroleptikasyndrom (se Antipsykotika - bivirkninger) kræver omgående seponering og ofte indlæggelse på specialafdeling.
 • Langtidsbehandling med store doser kan fremkalde irreversible neurologiske bivirkninger.

Interaktioner

 • Ved samtidig brug af midler, der kan medføre elektrolytforstyrrelser, skal man være opmærksom på opretholdelse af elektrolytbalancen.
 • Effekten af levodopa, dopamin og andre sympatomimetika kan hæmmes.
 • Risiko for potensering af den antikolinerge effekt ved kombination med atropin, tricykliske antidepressiva eller antihistaminer.
 • Forstærker den sederende virkning af hypnotika, analgetika (herunder opioider), alkohol og antihistaminer.

 

Samtidig behandling med midler, der kan forlænge QT-intervallet bør så vidt mulig undgås:  

 • Visse antiarytmika (fx amiodaron2, dronedaron2, flecainid, sotalol)
 • En lang række antipsykotika (fx amisulprid2, chlorprothixen2, clozapin1, droperidol2, flupentixol, haloperidol1,2, levomepromazin, lurasidon, melperon, paliperidon, periciazin, pimozid1,2, prochlorperazin2, quetiapin, risperidon, sertindol1,2, sulpirid, ziprasidon1,2)
 • Visse anæstetika (fx propofol, sevofluran)
 • Visse azoler (fx fluconazol)
 • Fluorquinoloner (ciprofloxacin, levofloxacin, moxifloxacin2)
 • Makrolider (azithromycin, clarithromycin, erythromycin, roxithromycin)
 • Visse serotonin-receptorantagonister (fx ondansetron)
 • Visse SSRI (fx citalopram2, escitalopram2)
 • Tricykliske antidepressiva
 • En række øvrige midler (bl.a. anagrelid, chloroquin, domperidon2, donepezil, lithium1, methadon1, moclobemid, oxaliplatin, terlipressin, vandetanib2, venlafaxin).

1 For disse psykofarmaka er effekten særlig udtalt og/eller veldokumenteret. 

2 Samtidig behandling med andre midler, der kan forlænge QT-intervallet, er angivet som kontraindiceret på disse midler. 

Se desuden Antiarytmika

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (3 måneders karantæne). Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Forgiftning

Farmakodynamik

Binder sig, som andre antipsykotika, til dopamin-D2-receptorer i hjernen, hvilket antages at være den primære årsag til den antipsykotiske effekt. Påvirker desuden en række andre receptorer i varierende grad.
Pipamperon er et 1. generations højdosis antipsykotikum med kraftig sedativ og autonom effekt, men med relativt lavere risiko for ekstrapyramidale bivirkninger. Se Klassifikation af antipsykotika

Farmakokinetik

 • Plasmahalveringstid ca. 4 timer.
 • Metaboliseres hovedsageligt til inaktive metabolitter.
 • Udskilles gennem nyrerne.

Håndtering af kapsler og tabletter

tabletter 40 mg, Eumedica  Delekærv

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Indholds- og hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) tabletter 40 mg (kan dosisdisp.) 395628
40 stk. (blister)
68,90 1,72 8,61

Foto og identifikation

Foto

Tabletter  40 mg

Præg:
DIPIP
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 8,2 x 8,2
tabletter 40 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

09.02.2022. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...