Stivarga

L01EX05
 
 

Antineoplastisk middel. Proteinkinasehæmmer

Anvendelsesområder

 • Metastaserende colorektal cancer efter behandlingssvigt med fluoropyrimidin-baseret kemoterapi, anti-VEGF-behandling og anti-EGFR-behandling, eller hvor denne behandling ikke er egnet.
 • Inoperable eller metastaserende gastro-intestinale bindevævstumorer (GIST) efter behandlingssvigt eller intolerans over for tidligere behandling med imatinib og sunitinib.
 • Hepatocellulært karcinom efter tidligere behandling med sorafenib.

 

Regorafenib bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 40 mg regorafenib. 

Doseringsforslag

Voksne. 160 mg 1 gang dgl. i 3 uger, efterfulgt af 1 uges pause. Denne 4-ugers behandlingscyklus gentages, så længe der er klinisk indikation herfor. 

 

Dosismodifikationer skal foretages i trin på 40 mg (én tablet). Den lavest anbefalede daglige dosis er 80 mg. Den maksimale daglige dosis er 160 mg. Dosisjustering foretages ud fra hudtoksicitet fordelt på 3 grader og levertoksicitet fordelt på 4 grader, se i øvrigt produktresumé. 

 

Bemærk: 

 • Tabletterne synkes hele med et glas vand.
 • Må ikke knuses.
 • Tages forskudt af et måltid. Tages efter et let, fedtfattigt måltid på samme tidspunkt hver dag.

Nedsat leverfunktion

 • Forsigtighed moderat nedsat leverfunktion.
 • Bør ikke anvendes ved stærkt nedsat leverfunktion pga. manglende erfaring.

Se endvidere

Forsigtighedsregler

 • Brug af VEGF-hæmmere kan fremme dannelse af aneurismer og/eller arterielle dissektioner. Risikoen bør overvejes nøje for patienter med risikofaktorer (fx hypertension eller tidligere aneurisme). Blodtrykket skal være velkontrolleret før behandlingsstart og skal løbende monitoreres under behandlingen.
 • Medfører øget risiko for blødning. Tæt monitorering ved øget blødningsrisiko, fx samtidig AK-behandling. I tilfælde af svær blødning bør seponering overvejes.
 • Tabletterne indeholder soja. Forsigtighed ved allergi over for soja eller jordnødder (peanuts).

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Blod og lymfesystem Anæmi, Blødning, Trombocytopeni
Mave-tarm-kanalen Stomatitis Diarré, Kvalme, Opkastning
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Mucositis, Smerter Feber, Kraftesløshed, Træthed
Infektioner og parasitære sygdomme Infektioner
Undersøgelser Forhøjede levertransaminaser, Forhøjet bilirubin, Vægttab
Metabolisme og ernæring Nedsat appetit
Luftveje, thorax og mediastinum Dysfoni
Hud og subkutane væv Palmar-plantar erytrodysæstesi Hududslæt
Vaskulære sygdomme Hypertension
Almindelige (1-10 %)
Blod og lymfesystem Leukopeni
Det endokrine system Hypotyroidisme
Mave-tarm-kanalen Gastroenteritis, Gastro-øsofageal refluks, Mundtørhed, Smagsforstyrrelser
Undersøgelser Forhøjet INR, Forhøjet serum-urat Forhøjet plasma-lipase og -amylase
Metabolisme og ernæring Dehydrering, Hypocalcæmi, Hypofosfatæmi, Hypokaliæmi, Hypomagnesiæmi, Hyponatriæmi
Knogler, led, muskler og bindevæv Muskelkramper
Nervesystemet Perifer neuropati, Tremor Hovedpine
Nyrer og urinveje Proteinuri
Hud og subkutane væv Alopeci, Eksfoliativ dermatitis Tør hud
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Hjerte Myokardieinfarkt, Myokardieiskæmi
Mave-tarm-kanalen Fistler, Gastro-intestinal perforation, Pancreatitis
Lever og galdeveje Hepatotoksicitet
Immunsystemet Allergiske reaktioner
Hud og subkutane væv Erythema multiforme Negleforandringer
Vaskulære sygdomme Hypertensiv krise
Sjældne (0,01-0,1 %)
Immunsystemet Stevens-Johnsons syndrom
Benigne, maligne og uspecificerede neoplasmer Hudcancer
Nervesystemet Posterior reversibelt encefalopati-syndrom
Hud og subkutane væv Toksisk epidermal nekrolyse (TEN)
Vaskulære sygdomme Trombotisk mikroangiopati
Ikke kendt hyppighed
Vaskulære sygdomme Aortaaneurisme

Interaktioner

Anden medicin sammen med Stivarga
 • Potente CYP3A4-hæmmere, fx clarithromycin, erythromycin, itraconazol, ritonavir og grapefrugtjuice kan øge AUC for regorafenib. Samtidig administration bør undgås.
 • Potente CYP3A4-inducerende midler, fx carbamazepin, phenobarbital, phenytoin, rifabutin, rifampicin og naturlægemidler med perikon nedsætter AUC for regorafenib. Samtidig administration bør undgås. Se endvidere Tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • In vitro-data indikerer, at regorafenib og dets metabolitter hæmmer glucuronidering medieret af UGT1A1/A9, hvorfor samtidig administration af regorafenib kan øge systemisk eksponering af UGT1A1/A9-substrater.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Enhver antineoplastisk behandling under graviditet vil være resultatet af en meget individuel og specifik vurdering af den underliggende sygdom, prognose, behandlingsalternativer og patientinvolvering. Der er ingen antineoplastiske lægemidler hvor der er kvantitative eller kvalitative humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. Generelt, på tværs af alle antineoplastiske lægemidler og de behandlede sygdomme, synes risikoen for medfødte misdannelser dog ikke væsentligt forøget. Såfremt der er behov for en detaljeret gennemgang af evidensen for det enkelte specifikke lægemiddel, anbefales kontakt til en Klinisk Farmakologisk Lægemiddelrådgivning

 

Se også Antineoplastiske midler

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 691, 692, 2789, 2790, 2954, 2955, 4264, 4267, 4268, 4269, 4270, 4388

Amning

Må ikke anvendes.
Må ikke anvendes.

Baggrund: På grund af virkningsmekanismen frarådes amning.  


Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

Hæmmer flere proteinkinaser inkl. kinaser, der har betydning for tumors angiogenese (VEGFR1, -2, -3, TIE2), stromale mikromiljø (PDGFR, FGFR) og onkogenese (KIT, RET, RAF-1, BRAF, BRAFV600E). 

Farmakokinetik

 • Maksimal plasmakoncentration efter 3-4 timer.
 • Absorptionen øges efter indtagelse af et fedtfattigt måltid.
 • Metaboliseres i leveren overvejende via CYP3A4 samt ved glucuronidering medieret af UGT1A9 til farmakologisk aktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid 20-30 timer (regorafenib og en af de aktive metabolitter) og 40-100 timer (anden aktiv metabolit).

Håndtering af kapsler og tabletter

Håndtering af kapsler og tabletter
filmovertrukne tabletter 40 mg, Bayer  Ingen kærv
Mad og drikke

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Tages forskudt af et måltid.

Knusning/åbning

Knusning/åbning

Må ikke knuses.

Administration

Synkes hele.

OBS

Tages efter et let, fedtfattigt måltid på samme tidspunkt hver dag. 

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(BEGR) filmovertrukne tabletter 40 mg 458149
84 stk.
26.250,05 312,50 937,50
(BEGR) filmovertrukne tabletter 40 mg 476923
84 stk. (Abacus)
31.330,30 372,98 1.118,94

Foto og identifikation

Foto

Filmovertrukne tabletter  40 mg

Præg:
BAYER, 40
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lyserød
Mål i mm: 7 x 16
filmovertrukne tabletter 40 mg
 
 
 

Referencer

4264. Danet C, Araujo M, Bos-Thompson MA et al. Pregnancy outcomes in women exposed to cancer chemotherapy. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2018; 27(12):1302-8, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30379378 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4388. de Haan J, Verheecke M, Van Calsteren K et al. Oncological management and obstetric and neonatal outcomes for women diagnosed with cancer during pregnancy: a 20-year international cohort study of 1170 patients. Lancet Oncol. 2018; 19(3):337-46, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29395867 (Lokaliseret 3. marts 2022)


2954. Miyamoto S, Yamada M, Kasai Y et al. Anticancer drugs during pregnancy. Jpn J Clin Oncol. 2016; 46(9):795-804, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27284093 (Lokaliseret 10. maj 2023)


2955. Esposito S, Tenconi R, Preti V et al. Chemotherapy against cancer during pregnancy: A systematic review on neonatal outcomes. Medicine (Baltimore). 2016; 95(38), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27661036 (Lokaliseret 10. maj 2023)


4268. Loibl S, Schmidt A, Gentilini O et al. Breast Cancer Diagnosed During Pregnancy: Adapting Recent Advances in Breast Cancer Care for Pregnant Patients. JAMA Oncol. 2015; 8:1145-53, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26247818 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4270. Peccatori FA, Azim HA Jr, Orecchia R et al. Cancer, pregnancy and fertility: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol. 2013, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23813932 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4269. Loibl S, Han SN, von Minckwitz G et al. Treatment of breast cancer during pregnancy: an observational study. Lancet Oncol. 2012; 13(9):887-96, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22902483 (Lokaliseret 24. februar 2022)


2789. Azim HA Jr, Peccatori FA, Pavlidis N. Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part I: Solid tumors. Cancer Treat Rev. 2010; 36(2):101-9, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20015593 (Lokaliseret 4. maj 2023)


2790. Azim HA Jr, Pavlidis N, Peccatori FA. Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part II: Hematological tumors. Cancer Treat Rev. 2010; 36(2):110-21, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20018452 (Lokaliseret 4. maj 2023)


691. Cardonick E, Iacobucci A. Use of chemotherapy during human pregnancy. Lancet Oncol. 2004; 5(5):283-91, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15120665/ (Lokaliseret 7. december 2021)


4267. PDQ Adult Treatment Editorial Board. Breast Cancer Treatment During Pregnancy (PDQ®): Health Professional Version. PDQ Cancer Information Summaries, National Cancer Institute (US). 2002-2017, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26389427 (Lokaliseret 24. februar 2022)


692. Arnon J, Meirow D, Lewis-Roness H et al. Genetic and teratogenic effects of cancer treatments on gametes and embryos. Hum Reprod Update. 2001; 7(4):394-403, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11476352/ (Lokaliseret 7. december 2021)

 
 

Revisionsdato

09.08.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...