Vipdomet

A10BD13
 
 

Oralt antidiabetikum. Kombination af metformin, som er et biguanid, og alogliptin, som er en DPP-IV-hæmmer.  

 

Bemærk: Der er sket alvorlige fejl ved håndtering af dette lægemiddel. Vær opmærksom på seponering ved scanning med iodholdig kontrast. Dosisjustering eller seponering ved nedsat nyrefunktion. Læs mere.  

 

Anvendelsesområder

Diabetes mellitus type 2:  

 • Når tilstrækkelig glykæmisk kontrol ikke har kunnet opnås med metformin i monoterapi sammen med kostregulering, motion og vægttab.
 • I kombination med pioglitazon, når tilstrækkelig glykæmisk kontrol ikke har kunnet opnås med metformin og pioglitazon sammen med kostregulering, motion og vægttab.
 • I kombination med insulin, når tilstrækkelig glykæmisk kontrol ikke har kunnet opnås med insulin og metformin sammen med kostregulering, motion og vægttab.
 • Når kombinationen alogliptin og metformin allerede anvendes som enkeltstoftabletter.

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder: 

 • 12,5 mg alogliptin (som benzoat) og 850 mg metforminhydrochlorid
 • 12,5 mg alogliptin (som benzoat) og 1.000 mg metforminhydrochlorid.

Doseringsforslag

Dosis afhængig af individuel behandling. 

 

Ikke tilstrækkelig regulering med metformin 

 • Voksne. 12,5 mg/850 mg eller 12,5 mg/1.000 mg 2 gange dgl.

 

Ikke tilstrækkelig regulering med kombination af metformin og pioglitazon 

 • Voksne. 12,5 mg/850 mg eller 12,5 mg/1.000 mg 2 gange dgl. sammen med uændret pioglitazon-dosis.

 

Ikke tilstrækkelig regulering med kombination af insulin og metformin 

 • Voksne. 12,5 mg/850 mg eller 12,5 mg/1.000 mg 2 gange dgl.

 

Skift fra alogliptin og metformin som enkeltstoftabletter, evt. i kombination med insulin 

 • Voksne. Uændret dosis af både alogliptin og metformin.

Bemærk: 

 • Højst 25 mg alogliptin dgl.
 • For at nedsætte de gastro-intestinale gener bør dosis indtages sammen med et måltid.
 • Tabletterne synkes hele med et glas vand.
 • Tabletterne kan knuses. Knuste tabletter kan opslæmmes i vand eller kan kommes på kold, blød mad.
 • Erfaring savnes vedr. børn < 18 år.

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 30-60 ml/min.

  Højst 12,5 mg/1.000 mg dgl.  


  Uddybende tekst:

  For enkeltstofferne gælder: 

  Metformin 

  • GFR 45-60 ml/min: Højst 2 g dgl.
  • GFR 30-45 ml/min: Højst 1 g dgl.
  • GFR < 30 ml/min: Kontraindiceret.

  Alogliptin 

  • GFR 30-50 ml/min: 12,5 mg 1 gang dgl.
  • GFR 0-30 ml/min: 6,25 mg 1 gang dgl. (inkl. dialysepatienter).

Kontraindiceret

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Kontraindiceret ved nedsat leverfunktion. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Tidligere alvorlig hypersensitivitetsreaktion, herunder anafylaktisk reaktion og angioødem
 • Overfølsomhed over for en DPP-IV-hæmmer
 • Akut metabolisk acidose, fx diabetisk ketoacidose og lactacidose
 • Diabetisk prækoma
 • Tilstande med påvirket almen tilstand med risiko for vævshypoxi, dehydrering og påvirket nyrefunktion, fx septisk eller cirkulatorisk shock, respirationssvigt og opkastninger for at reducere risikoen for lactacidose
 • Større operative indgreb, se behandling ved elektive operationer under anvendelsesområde i insulin
 • Akutte tilstande, der kan påvirke nyrefunktionen, fx dehydrering, alvorlig infektion eller shock
 • Akut alkoholforgiftning og alkoholisme
 • Sulfonylurinstof.
 • Ved mistanke om bulløs pemfigoid skal behandlingen seponeres.

Forsigtighedsregler

 • Må ikke anvendes til patienter med type 1-diabetes mellitus.
 • I kombination med insulin eller pioglitazon og metformin bør nedsat dosis af disse overvejes pga. forhøjet risiko for hypoglykæmi.
 • Metformin skal seponeres på tidspunktet for kirurgi under universel, spinal eller epidural anæstesi. Behandlingen må tidligst genoptages 48 timer efter operation eller genoptagelse af oral ernæring og kun efter, at nyrefunktionen er blevet revurderet og fundet normal.
 • Nyrefunktion bør kontrolleres før opstart af behandling og derefter mindst en gang om året, dog mindst 2-4 gange om året hos patienter med GFR-værdier ved øvre grænse af det normale samt hos ældre.
 • Metformin pauseres ved manglende fødeindtagelse, ved betydende akut sygdom med risiko for dehydrering og ved nyresvigt.
 • Risikoen for lactacidose skal tages i betragtning ved uspecifikke symptomer, som fx muskelkramper i forbindelse med dyspepsi og svær kraftesløshed. Symptomer på lactacidose er hyperventilation, abdominalsmerter og hypotermi efterfulgt af koma. Desuden vil diagnostiske laboratorieværdier vise nedsat pH i blodet, plasma-lactatværdier > 5 mmol/l, øget anion gap og lactat/pyruvat-forhold. Ved mistanke om metabolisk acidose bør metformin seponeres, og patienten bør straks indlægges. Lactat og metformin kan fjernes ved hæmodialyse.
 • Patienten skal informeres om symptomer på akut pancreatitis. Ved mistanke om pancreatitis skal alogliptin seponeres.
 • Akut pancreatitis i anamnesen.
 • Metformin kan reducere niveauet af B12-vitamin. Risikoen for lave B12-vitaminniveauer øges med tiltagende metformindosis, behandlingsvarighed og/eller risikofaktorer, der er kendt for at forårsage B12-mangel. Ved mistanke (såsom anæmi eller neuropati) skal B12-niveauet monitoreres.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Metabolisme og ernæring Nedsat appetit
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Diarré, Gastritis, Gastroenteritis, Gastro-øsofageal refluks, Kvalme, Metalsmag, Opkastning
Immunsystemet Urticaria
Infektioner og parasitære sygdomme Infektion i øvre luftveje
Metabolisme og ernæring Hypoglykæmi
Nervesystemet Hovedpine
Luftveje, thorax og mediastinum Rhinitis
Hud og subkutane væv Hudkløe, Hududslæt
Meget sjældne (< 0,01 %)
Lever og galdeveje Hepatitis
Metabolisme og ernæring B12-vitaminmangel, Lactatacidose
Ikke kendt hyppighed
Mave-tarm-kanalen Pancreatitis
Lever og galdeveje Leverinsufficiens
Immunsystemet Angioødem, Hypersensitivitet, Stevens-Johnsons syndrom
Nyrer og urinveje Interstitiel nefritis
Hud og subkutane væv Bulløs pemfigoid, Eksfoliativ dermatitis, Erythema multiforme

Interaktioner

Anden medicin sammen med Vipdomet, komb.
 • Samtidig indgift af non-selektive β-blokkere medfører, at symptomerne på hypoglykæmi først optræder ved meget lave blodglucosekoncentrationer, og stigningen i blodsukkeret er langsom. β1-selektive β-blokkere bør anvendes.
 • Glukokortikoider nedsætter virkningen af antidiabetika på grund af antagonistisk virkning på glucosemetabolismen.
 • ACE-hæmmere kan i sjældne tilfælde udløse hypoglykæmi.
 • Ved kombination med iodholdigt røntgenkontraststof givet intraarterielt er der øget risiko for lactacidose pga. nyrepåvirkning. Afhængig af nyrefunktionen skal metformin evt. pauseres, og behandlingen først genoptages 48 timer efter undersøgelsen, og kun efter at nyrefunktionen er blevet revurderet og fundet normal. Se Ikke-ioniske jodholdige kontraststoffer.

Graviditet

Ingen restriktioner.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: 

 • Alogliptin: Der er ikke data for alogliptin, som tillader et meningsfyldt risikoestimat.
 • Metformin: Se metformin.

Se også Klassifikation - graviditet 

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (5 døgns karantæne).

Alkohol

Alkohol: Forsigtighed ved indtag af alkohol under behandling med Vipdomet.Hvis patienten indtager mere alkohol end Sundhedsstyrelsen anbefaler, kan der opstå gastrointestinale gener, voldsom træthed og problemer med vejrtrækningen.

Forsigtighed ved indtag af alkohol under behandling med Vipdomet. 

Hvis patienten indtager mere alkohol end Sundhedsstyrelsen anbefaler, kan der opstå gastrointestinale gener, voldsom træthed og problemer med vejrtrækningen. 

Forgiftning

Se. Antidiabetika (forgiftninger)

Farmakodynamik

Alogliptin 

 • Hæmmer dipeptidylpeptidase og dermed enzymets hydrolyse af inkretinhormoner.
 • Insulinfrigørelsen øges og glucagonnivauet reduceres afhængigt af glucosekoncentrationen.
 • Alogliptin er vægtneutral.

Metformin 

 • Øger insulinfølsomheden.
 • Hæmmer glucoseabsorptionen fra tarmen.
 • Øger den perifere glucoseoptagelse i cellerne.
 • Hæmmer glucosenydannelsen i leveren.

Farmakokinetik

Alogliptin 

 • Biotilgængelighed ca. 100 %.
 • Fordelingsvolumen ca. 6 l/kg.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 1-2 timer.
 • Plasmahalveringstid ca. 21 timer.
 • 60-70 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Metformin 

 • Biotilgængelighed 50-60 %.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 2,5 timer.
 • Fordelingsvolumen 0,9-3,9 l/kg.
 • Udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Se endvidere tabel 1 i Orale antidiabetika.  

Håndtering af kapsler og tabletter

Håndtering af kapsler og tabletter
filmovertrukne tabletter 12.5 mg/1000 mg, Takeda Pharma  Ingen kærv
filmovertrukne tabletter 12.5 mg/850 mg, Takeda Pharma  Ingen kærv
Mad og drikke

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Tages til et måltid.

Indtagelse sammen med mad nedsætter risikoen for bivirkninger i mave-tarm-kanalen.

Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.

Knusning/åbning

Knusning/åbning

Kan knuses.

Administration

Knust tablet kan opslæmmes i vand.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Indholds- og hjælpestoffer

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) filmovertrukne tabletter 12.5 mg/850 mg (kan dosisdisp.) 068604
56 stk. (blister)
310,40 5,54
(B) filmovertrukne tabletter 12.5 mg/1000 mg (kan dosisdisp.) 483502
56 stk. (blister)
310,40 5,54

Foto og identifikation

Foto

Filmovertrukne tabletter  12.5 mg/1000 mg

Præg:
322M, 12.5/1000
Kærv: Ingen kærv
Farve: Gul
Mål i mm: 10,7 x 22,3
filmovertrukne tabletter 12.5 mg/1000 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  12.5 mg/850 mg

Præg:
322M, 12.5/850
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lysegul
Mål i mm: 10,1 x 21
filmovertrukne tabletter 12.5 mg/850 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

08.06.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...