Fluanxol® Depot

N05AF01
 
 
Depotantipsykotikum med ringe sedativ effekt. Thioxantenderivat.

Anvendelsesområder

Psykotiske tilstande bortset fra depressioner. 

Dispenseringsform

Injektionsvæske. 1 ml indeholder 20 mg/ml eller 100 mg/ml cis (Z)-flupenthixoldecanoat. 

Doseringsforslag

Bør som andre antipsykotika doseres individuelt efter aktuelle kliniske tilstand, behandlingsmål, kliniske effekt og bivirkninger. 

 

Psykoser 

 • Individuel dosering i området 20-40 mg dybt i.m. hver 2.-4. uge. Højere dosis op til 200 mg kan i enkelte tilfælde være nødvendig og forsvarligt.
 • Ved skift fra oral behandling med flupentixol svarer x mg dgl. normalt til 4 gange x mg depotinjektion hver 2. uge eller 8 gange x mg depotinjektion hver 4. uge. I den første uge efter første injektion nedtrappes den orale behandling.

Kontraindikationer

 • Komatøse tilstande
 • Bevidsthedssvækkelse
 • Parkinsons sygdom
 • Bloddyskrasier
 • Kredsløbskollaps.

Forsigtighedsregler

 • Forsigtighed ved:
  • Kardiovaskulære sygdomme
  • Organisk hjernelidelse
  • Nedsat krampetærskel
  • Nedsat leverfunktion.
 • Desuden forsigtighed til ældre - bl.a. pga. øget risiko for ortostatisk hypotension.
 • Behandling med antipsykotika medfører overdødelighed hos demente ældre og der er set en højere frekvens af cerebrovaskulære hændelser.
 • Venøs tromboemboli (VTE) kan ses ved behandling med antipsykotika. Ekstra opmærksomhed bør udvises ved risikofaktorer for VTE.
 • Prolaktinstigning kan ses ved brug af antipsykotika og særligt ved bl.a. flupentixol. Forsigtighed ved anvendelse til kvinder i behandling for brystcancer, da den kliniske betydning af prolaktinstigning ved prolaktinafhængige tumorer er ukendt.
 • QT-forlængelse er forekommet.
  Forsigtighed ved risikofaktorer for forlænget QT-interval: Elektrolytforstyrrelser (hypokaliæmi, hypomagnesiæmi, hypocalcæmi), bradykardi, strukturel hjertesygdom, medfødt langt QT-syndrom, tidligere QT-forlængelse, samtidig behandling med diuretika, kvinder, ældre.
  Patienten bør monitoreres for symptomer på arytmier og der bør tages ekg løbende under behandlingen.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Mave-tarm-kanalen Mundtørhed
Nervesystemet Akatisi, Dyskinesier, Sedation
Almindelige (1-10 %)
Hjerte Palpitationer, Takykardi
Øjne Akkommodationsbesvær
Mave-tarm-kanalen Diarré, Dyspepsi, Obstipation, Opkastning, Øget spytsekretion
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Kraftesløshed
Undersøgelser Vægtøgning
Metabolisme og ernæring Øget appetit
Knogler, led, muskler og bindevæv Myalgi
Nervesystemet Dystoni, Svimmelhed, Tremor Hovedpine
Psykiske forstyrrelser Agitation, Depression, Nervøsitet Søvnløshed
Nyrer og urinveje Urinretention
Det reproduktive system og mammae Vandladningsbesvær Nedsat libido
Luftveje, thorax og mediastinum Dyspnø
Hud og subkutane væv Hudkløe, Øget svedtendens
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Flatulens, Kvalme
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Ubehag på indstiksstedet
Undersøgelser Forhøjede levertransaminaser
Metabolisme og ernæring Nedsat appetit
Knogler, led, muskler og bindevæv Kramper Muskelstivhed
Nervesystemet Okulogyration, Parkinsonisme, Tardive dyskinesier
Psykiske forstyrrelser Konfusion, Talebesvær
Det reproduktive system og mammae Erektil dysfunktion Ejakulationsforstyrrelser
Hud og subkutane væv Dermatitis, Fotosensibilitet Hududslæt
Vaskulære sygdomme Hypotension Hedeture
Sjældne (0,01-0,1 %)
Blod og lymfesystem Agranulocytose, Trombocytopeni
Det endokrine system Hyperprolaktinæmi
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion
Undersøgelser Forlænget QT-interval*
Metabolisme og ernæring Hyperglykæmi, Nedsat glukosetolerans
Det reproduktive system og mammae Amenoré, Gynækomasti Galaktoré
Meget sjældne (< 0,01 %)
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Malignt neuroleptikasyndrom
Lever og galdeveje Icterus
Vaskulære sygdomme Dyb venetrombose

* QT-forlængelse er associeret til udvikling af torsades de pointes og pludselig hjertedød.  

 • For en række bivirkninger er det ikke ud fra datamaterialet muligt at estimere hyppigheden. De mest alvorlige er torsades de pointes og pludselig uforklarlig død.
 • Malignt neuroleptikasyndrom (se Antipsykotika - bivirkninger) kræver omgående seponering og ofte indlæggelse på specialafdeling.
 • Langtidsbehandling med store doser kan fremkalde irreversible neurologiske bivirkninger.

Interaktioner

 • Flupentixol kan hæmme metaboliseringen af tricykliske antidepressiva.
 • Ved samtidig brug af midler, der kan medføre elektrolytforstyrrelser, skal man være opmærksom på opretholdelse af elektrolytbalancen.
 • Effekten af levodopa, dopamin og andre sympatomimetika kan hæmmes.
 • Samtidig brug af metoclopramid kan forøge risikoen for ekstrapyramidale bivirkninger.

 

Forsigtighed ved samtidig behandling med midler, der kan forlænge QT-intervallet:  

 • Visse antiarytmika (fx amiodaron2, dronedaron2, flecainid, sotalol)
 • En lang række antipsykotika (fx amisulprid2, chlorprothixen2, clozapin1, droperidol2, haloperidol1,2, levomepromazin, lurasidon, melperon, paliperidon, periciazin, pimozid1,2, prochlorperazin2, quetiapin, risperidon, sertindol1,2, sulpirid, ziprasidon1,2)
 • Visse anæstetika (fx propofol, sevofluran)
 • Visse azoler (fx fluconazol)
 • Fluorquinoloner (ciprofloxacin, levofloxacin, moxifloxacin2)
 • Makrolider (azithromycin, clarithromycin, erythromycin, roxithromycin)
 • Visse serotonin-receptorantagonister (fx ondansetron)
 • Visse SSRI (fx citalopram2, escitalopram2)
 • Tricykliske antidepressiva
 • En række øvrige midler (bl.a. anagrelid, chloroquin, domperidon2, donepezil, lithium1, methadon1, moclobemid, oxaliplatin, terlipressin, vandetanib2, venlafaxin).

1 For disse psykofarmaka er effekten særlig udtalt og/eller veldokumenteret. 

2 Samtidig behandling med andre midler, der kan forlænge QT-intervallet, er angivet som kontraindiceret på disse midler. 

Se desuden antiarytmika

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er data for ca. 250 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. Den begrænsede datamængde tillader ikke at udelukke en øget risiko. 

Se desuden Antipsykotisk behandling af gravide og ammende

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 3834, 3835, 3836

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er under 1 %. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (3 måneders karantæne). Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Forgiftning

Farmakodynamik

Binder sig, som andre antipsykotika, til dopamin-D2-receptorer i hjernen, hvilket antages at være den primære årsag til den antipsykotiske effekt. Påvirker desuden en række andre receptorer i varierende grad.
Flupentixol er et 1. generations lavdosis antipsykotikum med relativt ringe sedativ og autonom effekt, men med større risiko for ekstrapyramidale bivirkninger. Se Klassifikation af antipsykotika

Farmakokinetik

 • Depotpræparat. Cis (Z)-flupenthixoldecanoat er en prodrug, der i organismen hydrolyseres til det aktive cis (Z)-flupenthixol.
 • Steady state efter ca. 3 måneder.
 • Vejledende terapeutisk plasmakoncentrationsområde 2-8 nanomol/l (0,9-3,5 nanogram/ml) ved vedligeholdelsesbehandling af moderate psykoser.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) injektionsvæske 20 mg/ml 151191
10 amp. a 1 ml
408,90 40,89 8,18
(B) injektionsvæske 100 mg/ml 590752
10 amp. a 1 ml
1.600,30 160,03 6,40

Referencer

3836. Petersen I, McCrea RL, Sammon CJ et al. Risks and benefits of psychotropic medication in pregnancy: cohort studies based on UK electronic primary care health records. Health Technol Assess. 2016; 20(23):1-176, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27029490 (Lokaliseret 24. februar 2022)


3835. Källén B, Borg N, Reis M. The use of central nervous system active drugs during pregnancy. Pharmaceuticals (Basel). 2013; 6(10):1221-86, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24275849 (Lokaliseret 24. februar 2022)


3834. Gentile S. Antipsychotic therapy during early and late pregnancy. A systematic review. Schizophr Bull. 2010; 36(3):518-44, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18787227 (Lokaliseret 24. februar 2022)

 
 

Revisionsdato

09.02.2022. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...