Fluanxol® Depot

N05AF01
 
 
Depotantipsykotikum med ringe sedativ effekt. Thioxantenderivat.

Anvendelsesområder

Psykotiske tilstande bortset fra depressioner. 

Dispenseringsform

Injektionsvæske. 1 ml indeholder 20 mg/ml eller 100 mg/ml cis (Z)-flupenthixoldecanoat. 

Doseringsforslag

Bør som andre antipsykotika doseres individuelt efter aktuelle kliniske tilstand, behandlingsmål, kliniske effekt og bivirkninger. 

 

Psykoser 

 • Individuel dosering i området 20-40 mg dybt i.m. hver 2.-4. uge. Højere dosis op til 200 mg kan i enkelte tilfælde være nødvendig og forsvarligt.
 • Ved skift fra oral behandling med flupentixol svarer x mg dgl. normalt til 4 gange x mg depotinjektion hver 2. uge eller 8 gange x mg depotinjektion hver 4. uge. I den første uge efter første injektion nedtrappes den orale behandling.

Kontraindikationer

 • Komatøse tilstande
 • Bevidsthedssvækkelse
 • Parkinsonisme
 • Bloddyskrasier
 • Kredsløbskollaps.

Forsigtighedsregler

 • Forsigtighed ved:
  • Kardiovaskulære sygdomme
  • Organisk hjernelidelse
  • Nedsat krampetærskel
  • Nedsat leverfunktion.
 • Desuden forsigtighed til ældre - bl.a. pga. øget risiko for ortostatisk hypotension.
 • Behandling med antipsykotika medfører overdødelighed hos demente ældre og der er set en højere frekvens af cerebrovaskulære hændelser.
 • Venøs tromboemboli (VTE) kan ses ved behandling med antipsykotika. Ekstra opmærksomhed bør udvises ved risikofaktorer for VTE.
 • Prolaktinstigning kan ses ved brug af antipsykotika og særligt ved bl.a. flupentixol. Forsigtighed ved anvendelse til kvinder i behandling for brystcancer.
 • QT-forlængelse er forekommet.
  Forsigtighed ved risikofaktorer for forlænget QT-interval: Elektrolytforstyrrelser (hypokaliæmi, hypomagnesiæmi, hypocalcæmi), bradykardi, strukturel hjertesygdom, medfødt langt QT-syndrom, tidligere QT-forlængelse, samtidig behandling med diuretika, kvinder, ældre.
  Patienten bør monitoreres for symptomer på arytmier og der bør tages ekg løbende under behandlingen.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Mundtørhed.
Dyskinesier, Sedation.
Akatisi.
Almindelige (1-10%) Palpitationer, Takykardi.
Akkommodationsbesvær.
Diarré, Dyspepsi, Obstipation, Opkastning, Øget spytsekretion.
Kraftesløshed, Svimmelhed.
Vægtøgning.
Øget appetit.
Myalgi.
Dystoni, Hovedpine, Tremor.
Agitation, Depression, Nervøsitet, Søvnløshed.
Urinretention.
Nedsat libido, Vandladningsbesvær.
Dyspnø.
Hudkløe, Øget svedtendens.
Ikke almindelige (0,1-1%) Abdominalsmerter.
Kramper.
Okulogyration, Parkinsonisme, Tardive dyskinesier.
Konfusion, Talebesvær.
Erektil dysfunktion.
Dermatitis, Fotosensibilitet.
Hypotension.
Sjældne (0,01-0,1%) Agranulocytose, Trombocytopeni.
Hyperprolaktinæmi.
Anafylaktisk reaktion.
Forlænget QT-interval*.
Hyperglykæmi, Nedsat glucosetolerans.
Amenoré, Gynækomasti.
Meget sjældne (< 0,01%) Malignt neuroleptikasyndrom.
Dyb venetrombose.

* QT-forlængelse er associeret til udvikling af torsades de pointes og pludselig hjertedød.  

 • For en række bivirkninger er det ikke ud fra datamaterialet muligt at estimere hyppigheden. De mest alvorlige er torsades de pointes og pludselig uforklarlig død.
 • Malignt neuroleptikasyndrom (se Antipsykotika - bivirkninger) kræver omgående seponering og ofte indlæggelse på specialafdeling.
 • Langtidsbehandling med store doser kan fremkalde irreversible neurologiske bivirkninger.

Interaktioner

 • Flupentixol kan hæmme metaboliseringen af tricykliske antidepressiva.
 • Ved samtidig brug af midler, der kan medføre elektrolytforstyrrelser, skal man være opmærksom på opretholdelse af elektrolytbalancen.
 • Effekten af levodopa, dopamin og andre sympatomimetika kan hæmmes.
 • Samtidig brug af metoclopramid kan forøge risikoen for ekstrapyramidale bivirkninger.

 

Forsigtighed ved samtidig behandling med midler, der kan forlænge QT-intervallet:  

 • Visse antiarytmika (fx amiodaron2, dronedaron2, flecainid, sotalol)
 • En lang række antipsykotika (fx amisulprid2, chlorprothixen2, clozapin1, droperidol2, haloperidol1,2, levomepromazin, lurasidon, melperon, paliperidon, periciazin, pimozid1,2, prochlorperazin2, quetiapin, risperidon, sertindol1,2, sulpirid, ziprasidon1,2)
 • Visse anæstetika (fx propofol, sevofluran)
 • Visse azoler (fx fluconazol)
 • Fluorquinoloner (ciprofloxacin, levofloxacin, moxifloxacin2)
 • Makrolider (azithromycin, clarithromycin, erythromycin, roxithromycin)
 • Visse serotonin-receptorantagonister (fx ondansetron)
 • Visse SSRI (fx citalopram2, escitalopram2)
 • Tricykliske antidepressiva
 • En række øvrige midler (bl.a. anagrelid, chloroquin, domperidon2, donepezil, lithium1, methadon1, moclobemid, oxaliplatin, terlipressin, vandetanib2, venlafaxin).

1 For disse psykofarmaka er effekten særlig udtalt og/eller veldokumenteret. 

2 Samtidig behandling med andre midler, der kan forlænge QT-intervallet, er angivet som kontraindiceret på disse midler. 

Se desuden antiarytmika

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er data for ca. 250 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. Den begrænsede datamængde tillader ikke at udelukke en øget risiko. 

Se desuden Antipsykotisk behandling af gravide og ammende

Referencer: 3834, 3835, 3836

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er under 1%. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (3 måneders karantæne). Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Forgiftning

Farmakodynamik

Binder sig, som andre antipsykotika, til dopamin-D2-receptorer i hjernen, hvilket antages at være den primære årsag til den antipsykotiske effekt. Påvirker desuden en række andre receptorer i varierende grad.
Flupentixol er et 1. generations lavdosis antipsykotikum med relativt ringe sedativ og autonom effekt, men med større risiko for ekstrapyramidale bivirkninger. Se Klassifikation af antipsykotika

Farmakokinetik

 • Depotpræparat. Cis (Z)-flupenthixoldecanoat er en prodrug, der i organismen hydrolyseres til det aktive cis (Z)-flupenthixol.
 • Steady state efter ca. 3 måneder.
 • Vejledende terapeutisk plasmakoncentrationsområde 2-8 nanomol/l (0,9-3,5 nanogram/ml) ved vedligeholdelsesbehandling af moderate psykoser.

Indholdsstoffer

Cis(Z)-flupenthixoldecanoatinjektionsvæske  20 mg/mlinjektionsvæske  100 mg/ml

Hjælpestoffer

Andre:
Vegetabilsk olie : injektionsvæske 20 mg/ml, injektionsvæske 100 mg/ml

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) injektionsvæske 20 mg/ml 151191
10 amp. a 1 ml
410,35 8,21
(B) injektionsvæske 100 mg/ml 590752
10 amp. a 1 ml
1.606,20 6,42

Referencer

3836. Petersen I, McCrea RL, Sammon CJ et al. Risks and benefits of psychotropic medication in pregnancy: cohort studies based on UK electronic primary care health records. Health Technol Assess. 2016; 20(23):1-176, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27029490 (Lokaliseret 10. juli 2019)


3835. Källén B, Borg N, Reis M. The use of central nervous system active drugs during pregnancy. Pharmaceuticals (Basel). 2013; 6(10):1221-86, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24275849 (Lokaliseret 10. juli 2019)


3834. Gentile S. Antipsychotic therapy during early and late pregnancy. A systematic review. Schizophr Bull. 2010; 36(3):518-44, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18787227 (Lokaliseret 10. juli 2019)

 
 

Revisionsdato

15.10.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 11. januar 2021
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...