Abilify® Maintena

N05AX12
 
 

2. generationsantipsykotikum med ringe sedativ effekt. Partiel dopamin D2-receptoragonist. Se desuden tabel 2 i Klassifikation af antipsykotika.  

Anvendelsesområder

Vedligeholdelsesbehandling af skizofreni hos voksne stabiliseret på oralt aripiprazol. Bør ikke anvendes ved behov for akut symptomkontrol. 

Dispenseringsform

Pulver og solvens til depotinjektionsvæske, suspension. 1 hætteglas indeholder 400 mg aripiprazol. Efter rekonstitution indeholder 1 ml suspension 200 mg aripiprazol (depot). 

Pulver og solvens til depotinjektionsvæske, suspension i fyldt injektionssprøjte. 1 injektionssprøjte indeholder 400 mg aripiprazol (depot). 

Doseringsforslag

Bør som andre antipsykotika doseres individuelt efter aktuel klinisk tilstand, behandlingsmål, klinisk effekt og bivirkninger. Gives som i.m. injektion i gluteal- eller deltoidmusklen. 

 

Voksne 

Efter stabilisering med oral aripiprazol gives normalt 400 mg en gang om måneden (med mindst 26 dage mellem hver injektion).  

 

Behandlingsstart 

 • Efter 1. injektion skal den orale behandling fortsættes i 14 dage med 10-20 mg aripiprazol dgl.
 • Alternativt kan behandlingen startes med 2 separate injektioner á 400 mg (på forskellige injektionssteder) på første behandlingsdag sammen med én enkelt oral dosis på 20 mg aripipazol.

 

Administration 

 • Injektionerne gives skiftevis i højre og venstre gluteal- eller deltoidmuskel.
 • Må ikke injiceres i områder med inflammation, beskadiget hud eller blå mærker.
 • Anbefalede kanylestørrelser:

Ikke-overvægtige 

Deltoidmusklen 

Glutealmusklen 

25 mm 

38 mm 

Overvægtige 

Deltoidmusklen 

Glutealmusklen 

38 mm 

51 mm 

 

Glemt dosis 

 • Hvis en dosis springes over, gives den snarest muligt.
 • Er der gået mere end 5 uger (hvis det er 2. eller 3. dosis) eller 6 uger siden sidste dosis, skal behandlingen startes op igen som beskrevet under behandlingsstart.

 

Dosisjusteringer pga. interaktioner 

 • Ved kombination med potent CYP2D6-hæmmer eller potent CYP3A4-hæmmer: 400 mg nedsættes til 300 mg og 300 mg nedsættes til 200 mg.
 • Ved kombination med potent CYP2D6-hæmmer og potent CYP3A4-hæmmer: 400 mg nedsættes til 200 mg og 300 mg nedsættes til 160 mg.
 • Se desuden tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.

 

Langsomme CYP2D6-omsættere 

 • Den normale dosis er 300 mg en gang om måneden. Ved behandlingsstart gives oral aripiprazol som beskrevet under behandlingsstart, men med den tidligere anvendte orale dosis.
 • Ved behandlingsstart med 2 injektioner skal injektionerne gives i enten to forskellige deltoidmuskler eller i én deltoid og én glutealmuskel. Injektionerne må ikke gives i 2 glutealmuskler.
 • For langsomme CYP2D6-omsættere, der er i behandling med en potent CYP3A4-hæmmer, er den normale dosis 200 mg en gang om måneden og behandlingsstart med 2 injektioner bør undgås.

 

Bemærk: 

 • Patientens tolerance over for aripiprazol, skal sikres, før behandlingen startes.
 • Erfaring savnes ved stærkt nedsat leverfunktion - oral aripiprazol bør gives i stedet.
 • Erfaring savnes vedr. ældre over 65 år samt børn og unge under 18 år.

Forsigtighedsregler

Demens 

Hos ældre med demens er der generelt set en højere frekvens af cerebrovaskulære hændelser ved behandling med antipsykotika. Der er også i flere studier set øget risiko for dødsfald ved behandling med aripiprazol blandt disse patienter. 

 

Forlænget QT-interval 

QT-forlængelse er ikke observeret i kliniske forsøg med aripiprazol. Da QT-forlængelse er forekommet ved brug af andre antipsykotika, anbefales dog forsigtighed ved faktorer, der kan disponere til forlænget QT-interval: Elektrolytforstyrrelser (hypokaliæmi, hypomagnesiæmi, hypocalcæmi), bradykardi, strukturel hjertesygdom, medfødt langt QT-syndrom, tidligere QT-forlængelse, samtidig behandling med diuretika eller midler med risiko for QT-forlængelse, kvinder, ældre. 

 

Hyperglykæmi 

Svær hyperglykæmi er set ved anvendelse af antipsykotika, og patienten bør løbende vurderes. Det gælder især patienter med diabetes, prædiabetes eller diabetesdisposition, hvor HbA1c bør kontrolleres med passende mellemrum (2867)

 

Kardiovaskulære sygdomme 

Både ortostatisk hypotension og hypertension er forekommet. Forsigtighed ved kardiovaskulære lidelser associeret med ændringer i blodtrykket.  

 

Kramper 

Der er forekommet sjældne tilfælde af kramper ved behandling med aripiprazol. Bør anvendes med forsigtighed hos patienter med tidligere krampeanfald eller i høj risiko for krampeanfald. 

 

Venøs tromboemboli 

Venøs tromboemboli (VTE) forekommer ved behandling med antipsykotika. Ekstra opmærksomhed bør udvises ved risikofaktorer for VTE (fx større kirurgi, cancer, overvægt, immobilitet, tidligere VTE, behandling med orale kontraceptiva, familliær disposition). 

 

Vægtøgning 

Vægtøgning er set ved behandling med aripiprazol. BMI og taljeomfang bør måles og følges. Se desuden Vejledning om behandling med antipsykotiske lægemidler til personer over 18 år med psykotiske lidelser fra Sundhedsstyrelsen (2867)

 

Referencer: 2867

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Øjne Sløret syn
Mave-tarm-kanalen Dyspepsi, Kvalme, Obstipation, Opkastning, Øget spytsekretion
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Træthed
Metabolisme og ernæring Diabetes
Nervesystemet Akatisi, Ekstrapyramidale gener, Sedation, Svimmelhed, Tremor Hovedpine
Psykiske forstyrrelser Angst, Somnolens Rastløshed, Søvnløshed
Det reproduktive system og mammae Erektil dysfunktion
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Hjerte Takykardi
Det endokrine system Hyperprolaktinæmi
Øjne Dobbeltsyn Fotofobi
Mave-tarm-kanalen Hikke
Metabolisme og ernæring Hyperglykæmi
Nervesystemet Dystoni, Tardive dyskinesier*
Psykiske forstyrrelser Depression, Hyperseksualitet
Det reproduktive system og mammae Galaktoré
Vaskulære sygdomme Ortostatisk hypotension
Ikke kendt hyppighed
Blod og lymfesystem Leukopeni, Neutropeni, Trombocytopeni
Hjerte Bradykardi, Hjertestop, Torsades de pointes-takykardi, Ventrikulære arytmier
Mave-tarm-kanalen Pancreatitis Diarré, Orofaryngeale spasmer, Synkebesvær
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Malignt neuroleptikasyndrom***, Pludselig og uforklarlig død Unormal temperaturregulering
Lever og galdeveje Hepatitis, Leverinsufficiens Icterus
Immunsystemet Allergiske reaktioner  (herunder anafylaktisk reaktion, angioødem og urticaria)
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Serotoninsyndrom****
Undersøgelser Forhøjet HbA1c, Forlænget QT-interval**, Påvirkning af plasmaglucose Forhøjede levertransaminaser og basisk fosfatase, Forhøjet plasma-kreatinkinase, Vægttab, Vægtøgning
Metabolisme og ernæring Hyperosmolært koma, Hyponatriæmi, Ketoacidose, Overspisning
Knogler, led, muskler og bindevæv Kramper, Rhabdomyolyse Muskelstivhed, Myalgi
Nervesystemet Okulogyration
Psykiske forstyrrelser Aggressivitet, Agitation, Impulskontrolforstyrrelser, Ludomani, Nervøsitet, Oniomani, Poriomani, Suicidale tanker eller adfærd, Talebesvær
Nyrer og urinveje Inkontinens, Urinretention
Det reproduktive system og mammae Priapisme Brystsmerter
Luftveje, thorax og mediastinum Aspirationspneumoni, Laryngospasme
Hud og subkutane væv Alopeci, Fotosensibilitet, Lægemiddelreaktion med eosinofili og systemiske symptomer - DRESS Hududslæt, Øget svedtendens
Vaskulære sygdomme Dyb venetrombose, Hypertension, Perifere ødemer, Synkope

* Ved forekomst af tardive dyskinesier bør seponering overvejes. 

** QT-forlængelse er associeret til udvikling af torsades de pointes og pludselig hjertedød. 

*** Ved behandling med antipsykotika kan ses malignt neuroleptikasyndrom (se Antipsykotika - bivirkninger (318522)), der kræver omgående seponering og ofte indlæggelse på specialafdeling. 

**** Serotoninsyndrom (se SSRI) er forekommet med ukendt hyppighed. 

 

 • Ovenstående bivirkninger er opgjort for voksne. Hos unge < 18 år ses generelt samme bivirkninger - dog er der enkelte, som kan forekomme hyppigere: Ekstrapyramidale gener og døsighed set hos over 10 %, mens mundtørhed, øget appetit, ortostatisk hypotension, vægttab, hyperinsulinæmi, arytmier og leukopeni er set hos 1-10 %. Hos unge over 13 år med maniske episoder er desuden også set vægtøgning, dyskinesi og muskelkramper hos 1-10 %.

Interaktioner

 • Potente hæmmere af CYP2D6 som fluoxetin og paroxetin kan øge AUC for aripiprazol med ca. 100 %. Ketoconazol øger plasmakoncentrationen af aripiprazol med ca. 35 %. Andre potente CYP3A4-hæmmere må forventes at have en lignende effekt. Carbamazepin nedsætter plasmakoncentrationen af aripiprazol med ca. 70 %. Andre potente CYP3A4-induktorer må forventes at have en lignende effekt. Dosisjustering kan være nødvendig ved kombination med potente CYP2D6- eller CYP3A4- hæmmere eller potente CYP3A4-induktorer. Se desuden tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Generel forsigtighed ved samtidig behandling med midler, der kan forlænge QTc-intervallet - bl.a. lithium, visse antiarytmika (fx sotalol), visse makrolider (fx erythromycin), visse antidepressiva (fx citalopram, escitalopram) og visse antipsykotika (fx quetiapin). Se desuden Antiarytmika.
  Kombination med en række af midlerne skal undgås, det gælder: Chlorprothixen, pimozid, moxifloxacin, amiodaron, droperidol, dronedaron og vandetanib.
 • Serotoninsyndrom er set ved samtidig brug af serotonerge midler (fx MAO-hæmmere, tramadol og triptaner), se SSRI.
 • Aripiprazol forstærker den sederende virkning af hypnotika, analgetika (herunder opioider), alkohol og antihistaminer.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: 

Der er data for omkring 2.200 1. trimester eksponerede gravide uden tegn på øget risiko for uønsket fosterpåvirkning.  

Se Antipsykotisk behandling af gravide og ammende

Neonatale irritabile seponeringssymptomer (agitation, hypertoni, hypotoni, tremor, somnolens, respirationsforstyrrelser eller spiseforstyrrelser) forekommer. Frekvensen og alvorligheden er omdiskuteret, men langt de fleste tilfælde er milde og selvlimiterende. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 2869, 3228, 3837

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (3 måneders karantæne). Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Forgiftning

Farmakodynamik

Aripiprazol binder sig, som andre antipsykotika, til dopamin-D2-receptorer i hjernen, hvilket antages at være den primære årsag til den antipsykotiske effekt. Påvirker desuden en række andre receptorer i varierende grad.
Aripiprazol er et 2. generationsantipsykotikum med lavere risiko for ekstrapyramidale bivirkninger i forhold til 1. generations midler. Se Klassifikation af antipsykotika

Farmakokinetik

 • Absorberes langsomt efter i.m. indgift,
 • Metaboliseres i leveren via CYP2D6 og CYP3A4 til den aktive metabolit dehydroaripiprazol.
 • Absorptionshalveringstid ca. 28 dage. Terminal plasmahalveringstid 30-46 dage (stigende med stigende doser pga. begrænset absorptionshastighed.
 • < 1 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering 

Tilberedning af injektionsvæske

 • Hætteglas
  • 1,9 ml af medfølgende solvens sprøjtes langsomt ned i hætteglasset med pulver.
  • Umiddelbart derefter rystes hætteglasset kraftigt i 30 sekunder inden injektion.
  • Se endvidere medfølgende brugsvejledning.
 • Injektionssprøjte
  • Solvens i injektionssprøjten frigives ved at skrue stemplet ned, så det tilsættes pulveret i sprøjten.
  • Umiddelbart derefter rystes injektionssprøjten kraftigt i 20 sekunder inden injektion.
  • Se endvidere medfølgende brugsvejledning.

 

Holdbarhed 

 • Må ikke fryses.
 • Opbevares beskyttet mod lys.
 • Brugsfærdig depotinjektionsvæske, suspension
  • Hætteglas
   • Injektionsvæsken er kemisk og fysisk stabil i højst 4 timer ved højst 25°C, men bør anvendes umiddelbart.
   • Hætteglasset rystes kraftigt i mindst 60 sekunder inden injektion.
  • Injektionssprøjte
   • Injektionsvæsken kan opbevares i højst 2 timer ved højst 25°C, men bør anvendes umiddelbart.
   • Injektionssprøjten rystes i mindst 20 sekunder inden indgivelse, hvis den har ligget brugsfærdig i mere end 15 minutter.

 

Tilskud

Klausuleret tilskud ved vedligeholdelsesbehandling, hvor oral behandling ikke kan gennemføres. 

  

For de patienter, der opfylder klausulen, påtegnes recepten med ordet "tilskud". 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) pulver og solvens til depotinjektionsvæske, susp. 400 mg 190953
1 sæt (Medartuum)
2.227,85 2.227,85 74,08
(B) pulver og solvens til depotinjektionsvæske, susp. 400 mg 371189
1 sæt
3.492,00 3.492,00 116,11
(B) pulver og solvens til depotinjektionsvæske, susp. 400 mg 419789
1 sæt (Abacus)
2.226,50 2.226,50 74,03
(B) pulver og solvens til depotinjektionsvæske, susp. 400 mg 445141
1 sæt (Paranova)
2.241,25 2.241,25 74,52
(B) pulver og solvens til depotinjektionsvæske, susp. 400 mg 531297
1 sæt (2care4)
2.197,40 2.197,40 73,06
(B) pulver og solvens til depotinjektionsvæske, susp. 400 mg 583083
1 sæt (Orifarm)
2.186,00 2.186,00 72,68
(B) pulver og solvens til depotinjektionsvæske, susp. 400 mg 123148
3 sæt (Medartuum)
10.435,35 3.478,45 115,66
(B) pulv. og solv. t. depotinj.væske, susp., sprøjte 400 mg 033566
1 stk. (Abacus)
2.507,90 2.507,90 83,39
(B) pulv. og solv. t. depotinj.væske, susp., sprøjte 400 mg 387730
1 stk. (Orifarm)
2.610,00 2.610,00 86,78
(B) pulv. og solv. t. depotinj.væske, susp., sprøjte 400 mg 410367
1 stk. (2care4)
2.507,90 2.507,90 83,39
(B) pulv. og solv. t. depotinj.væske, susp., sprøjte 400 mg 413638
1 stk. (Medartuum)
2.566,85 2.566,85 85,35
(B) pulv. og solv. t. depotinj.væske, susp., sprøjte 400 mg 573060
1 stk. (Paranova)
2.506,55 2.506,55 83,34
(B) pulv. og solv. t. depotinj.væske, susp., sprøjte 400 mg 577832
1 stk.
3.492,00 3.492,00 116,11

Referencer

3837. Damkier P, Videbech P. The Safety of Second-Generation Antipsychotics During Pregnancy: A Clinically Focused Review. CNS Drugs. 2018; 32(4):351-66, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29637530 (Lokaliseret 24. februar 2022)


3228. Huybrechts KF, Hernández-Díaz S, Patorno E et al. Antipsychotic Use in Pregnancy and the Risk for Congenital Malformations. JAMA Psychiatry. 2016; 73(9):938-46, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27540849 (Lokaliseret 22. februar 2022)


2869. Ennis ZN, Damkier P. Pregnancy exposure to olanzapine, quetiapine, risperidone, aripiprazole and risk of congenital malformations. A systematic review. Basic Clin Pharmacol Toxicol. 2015; 116(4):315-20, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25536446 (Lokaliseret 4. maj 2023)


2867. retsinformation.dk. Vejledning om behandling med antipsykotiske lægemidler til personer over 18 år med psykotiske lidelser. VEJ nr 9276 af 06/05/2014. 2014, https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=163024 (Lokaliseret 4. maj 2023)

 
 

Revisionsdato

13.04.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...