Carboplatin "Accord"

L01XA02
 
 

Cytostatikum. Platinkompleks beslægtet med cisplatin med væsentligst alkylerende virkning

Anvendelsesområder

Maligne lidelser, bl.a. ovariecancer, lungecancer og testikelcancer.  

 

Carboplatin bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Koncentrat til infusionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 10 mg carboplatin. 

Doseringsforslag

Individuel. Gives alene eller i kombinationsbehandling som i.v. infusion over 15-60 min. Sædvanligvis 400 mg/m2 legemsoverflade som engangsdosis hver 4. uge. 

 

Alternativt kan dosis beregnes ved hjælp af Calverts formel, se Produktresumé


Bemærk: 

 • Det kontrolleres med korte mellemrum, at kanylespidsen forbliver i venen under infusionen. Ved tegn på ekstravasal infusion afbrydes tilførslen, og området observeres.
 • Dosis baseres primært på nyrefunktion (måling af GFR), og ved brug af Calverts formel.
 • Dosis bør desuden justeres efter leukocyt- og trombocyttal i perifert blod samt omfanget af øvrige bivirkninger.
 • Advarsel: Infusionskoncentrat må ikke gives ufortyndet.


Beregn overfladeareal og arealbestemt dosis her: Beregning af overfladeareal og arealbestemt dosis 

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-60 ml/min.

  Øget risiko for alvorlig myelosuppression. 

  • GFR 40-60 ml/min: Initialdosis bør nedsættes til 250 mg/m2 i.v.
  • GFR 15-39 ml/min: Initialdosis bør nedsættes til 200 mg/m2 i.v.
  • GFR < 15 ml/min: Erfaring savnes.

  Dosis bør efterfølgende justeres i henhold til tolerans og graden af myelosuppression. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

 • Allergi over for platiner
 • Alvorlig knoglemarvsinsufficiens
 • Blødende tumorer pga. øget blødningsrisiko under behandlingen.
 • Nedsat hørelse.

Forsigtighedsregler

 • Knoglemarvsinsufficiens, herunder myelosuppression induceret af tidligere behandling med andre cytostatika eller strålebehandling
 • Opløst carboplatin udfældes ved kontakt med aluminium, hvilket udelukker anvendelsen af en del utensilier.

Typiske alvorlige fejl

Beskrivelse Konsekvens
Der blev ordineret fuld dosis uden hensyn til leukocyttal. Septisk shock.
Forveksling af dosering af carboplatin og cisplatin, hvorved carboplatin i stedet for at blive dispenseret én gang dispenseres 5 dage i træk svarende til cisplatinregimet. Overdosering.
Leukocyttallene blev fejlagtigt vurderet ud fra en forældet blodprøve. Immunsuppression.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Der er blevet indberettet overfølsomhedsreaktioner med progression til Kounis sydrom (akut ellergisk koronararteriospasme, som kan føre til myokardieinfarkt). 

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Blod og lymfesystem Knoglemarvsdepression
Øre og labyrint Høretab
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Kvalme, Opkastning
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Kraftesløshed
Undersøgelser Elektrolytforstyrrelser Forhøjede leverenzymer, Forhøjet plasma-carbamid
Knogler, led, muskler og bindevæv Myalgi
Nyrer og urinveje Nyrefunktionspåvirkning
Almindelige (1-10 %)
Blod og lymfesystem Blødning
Hjerte Kardiovaskulære hændelser
Øre og labyrint Ototoksicitet, Tinnitus
Øjne Synsforstyrrelser
Mave-tarm-kanalen Stomatitis Diarré, Obstipation, Smagsforstyrrelser, Øsofagitis
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Mucositis
Immunsystemet Allergiske reaktioner, Anafylaktisk reaktion
Infektioner og parasitære sygdomme Infektioner Influenzalignende symptomer
Undersøgelser Forhøjet serum-urat Forhøjet bilirubin, Forhøjet plasma-kreatinin
Knogler, led, muskler og bindevæv Artralgi
Nervesystemet Encefalopati, Paræstesier, Perifer neuropati Hyporefleksi
Luftveje, thorax og mediastinum Bronkospasme, Interstitiel lungesygdom
Hud og subkutane væv Alopeci, Erytem Hudkløe, Hududslæt
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Hjerte Hjerteinsufficiens
Øjne Synstab
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Feber, Kulderystelser
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Reaktioner og ubehag på indstiksstedet
Benigne, maligne og uspecificerede neoplasmer Sekundær malignitet
Vaskulære sygdomme Apopleksi, Emboli
Sjældne (0,01-0,1 %)
Øjne Opticus neuritis
Lever og galdeveje Leverinsufficiens
Immunsystemet Angioødem
Metabolisme og ernæring Hyponatriæmi Nedsat appetit
Nyrer og urinveje Hæmolytisk uræmisk syndrom
Meget sjældne (< 0,01 %)
Hjerte Arytmier
Infektioner og parasitære sygdomme Sepsis
Nyrer og urinveje Akut nyresvigt
Luftveje, thorax og mediastinum Lungefibrose
Vaskulære sygdomme Cerebrovaskulære tilfælde
Ikke kendt hyppighed
Blod og lymfesystem Hæmolytisk anæmi
Mave-tarm-kanalen Pancreatitis
Lever og galdeveje Venookklusiv leversygdom
Metabolisme og ernæring Dehydrering
Benigne, maligne og uspecificerede neoplasmer Tumorlysesyndrom
Nervesystemet Posterior reversibelt encefalopati-syndrom
Luftveje, thorax og mediastinum Pneumoni
Vaskulære sygdomme Hypotension

  

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Enhver antineoplastisk behandling under graviditet vil være resultatet af en meget individuel og specifik vurdering af den underliggende sygdom, prognose, behandlingsalternativer og patientinvolvering. Der er ingen antineoplastiske lægemidler hvor der er kvantitative eller kvalitative humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. Generelt, på tværs af alle antineoplastiske lægemidler og de behandlede sygdomme, synes risikoen for medfødte misdannelser dog ikke væsentligt forøget. Såfremt der er behov for en detaljeret gennemgang af evidensen for det enkelte specifikke lægemiddel, anbefales kontakt til en Klinisk Farmakologisk Lægemiddelrådgivning

 

Se også Antineoplastiske midler

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 691, 692, 2789, 2790, 2954, 2955, 4264, 4267, 4268, 4269, 4270, 4388

Amning

Må ikke anvendes.
Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.
På grund af virkningsmekanismen frarådes amning.

Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

Efter intracellulær aktivering får molekylet alkylerende egenskaber. Danner binding til og evt. en sammenbinding (cross-linking) af guanin-baserne i DNA-dobbeltstrengen. Hvis sammenbindingen ikke ophæves af cellens reparationssystemer, kan celledelingen forhindres. Bindingen til vigtige proteiner i cellen kan skade vigtige funktioner og føre til celledød. Rammer overvejende celler i aktiv cellecyklus.

Farmakokinetik

 • Bindes hurtigt og fast til celleproteiner og DNA med højeste koncentrationer i nyrer, lever, hud og tarm.
 • Plasmakoncentrationen aftager bifasisk med plasmahalveringstider på hhv. ca. 1,5 timer og ca. 6 timer.
 • Passerer blod-hjernebarrieren.
 • 50-75 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Håndtering
Bemærk - personalerisiko:
 Ved håndtering af carboplatin bør udvises forsigtighed. Se Antineoplastiske midler

 

Tilberedning af infusionsvæske 


Den beregnede mængde koncentrat til infusionsvæske fortyndes med isotonisk glucose-infusionsvæske eller isotonisk natriumchlorid-infusionsvæske til en koncentration på mindst 0,5 mg/ml, afhængigt af infusionstiden. 

 

Forligelighed ved infusion 

Bør ikke blandes med andre farmaka. 

 
Holdbarhed 

 • Må ikke opbevares koldt eller fryses.
 • Brugsfærdig infusionsvæske skal opbevares ved stuetemperatur og må ikke anvendes i mere end 24 timer efter tilberedning.

Indholds- og hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(A) konc. til infusionsvæske, opl. 10 mg/ml 424629
15 ml
143,65 9,58
(A) konc. til infusionsvæske, opl. 10 mg/ml 439635
45 ml
318,55 7,08

Referencer

4264. Danet C, Araujo M, Bos-Thompson MA et al. Pregnancy outcomes in women exposed to cancer chemotherapy. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2018; 27(12):1302-8, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30379378 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4388. de Haan J, Verheecke M, Van Calsteren K et al. Oncological management and obstetric and neonatal outcomes for women diagnosed with cancer during pregnancy: a 20-year international cohort study of 1170 patients. Lancet Oncol. 2018; 19(3):337-46, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29395867 (Lokaliseret 3. marts 2022)


2954. Miyamoto S, Yamada M, Kasai Y et al. Anticancer drugs during pregnancy. Jpn J Clin Oncol. 2016; 46(9):795-804, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27284093 (Lokaliseret 10. maj 2023)


2955. Esposito S, Tenconi R, Preti V et al. Chemotherapy against cancer during pregnancy: A systematic review on neonatal outcomes. Medicine (Baltimore). 2016; 95(38), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27661036 (Lokaliseret 10. maj 2023)


4268. Loibl S, Schmidt A, Gentilini O et al. Breast Cancer Diagnosed During Pregnancy: Adapting Recent Advances in Breast Cancer Care for Pregnant Patients. JAMA Oncol. 2015; 8:1145-53, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26247818 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4270. Peccatori FA, Azim HA Jr, Orecchia R et al. Cancer, pregnancy and fertility: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol. 2013, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23813932 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4269. Loibl S, Han SN, von Minckwitz G et al. Treatment of breast cancer during pregnancy: an observational study. Lancet Oncol. 2012; 13(9):887-96, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22902483 (Lokaliseret 24. februar 2022)


2789. Azim HA Jr, Peccatori FA, Pavlidis N. Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part I: Solid tumors. Cancer Treat Rev. 2010; 36(2):101-9, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20015593 (Lokaliseret 4. maj 2023)


2790. Azim HA Jr, Pavlidis N, Peccatori FA. Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part II: Hematological tumors. Cancer Treat Rev. 2010; 36(2):110-21, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20018452 (Lokaliseret 4. maj 2023)


691. Cardonick E, Iacobucci A. Use of chemotherapy during human pregnancy. Lancet Oncol. 2004; 5(5):283-91, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15120665/ (Lokaliseret 7. december 2021)


4267. PDQ Adult Treatment Editorial Board. Breast Cancer Treatment During Pregnancy (PDQ®): Health Professional Version. PDQ Cancer Information Summaries, National Cancer Institute (US). 2002-2017, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26389427 (Lokaliseret 24. februar 2022)


692. Arnon J, Meirow D, Lewis-Roness H et al. Genetic and teratogenic effects of cancer treatments on gametes and embryos. Hum Reprod Update. 2001; 7(4):394-403, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11476352/ (Lokaliseret 7. december 2021)

 
 

Revisionsdato

08.09.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...