Adempas

C02KX05
 
 

Guanylatcyklase-stimulator til behandling af pulmonal hypertension. 

Anvendelsesområder

 • Kronisk tromboembolisk pulmonal hypertension (CTEPH) hos voksne i WHO-funktionsklasse II-III med:
  • inoperabel CTEPH
  • persisterende eller tilbagevendende CTEPH efter kirurgisk behandling.
 • Pulmonel arteriel hypertension (PAH) hos voksne i WHO-funktionsklasse II-III for at forbedre den fysiske arbejdsevne som monoterapi eller i kombination med endothelin-receptorantagonister (ERAs) eller prostanoider.

 

Bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til behandling af CTEPH eller PAH. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 0,5 mg, 1 mg, 1,5 mg, 2 mg eller 2,5 mg riociguat. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • Initialt 1 mg 3 gange dgl. i 2 uger.
 • Dosis øges med 0,5 mg 3 gange dgl. hver 2. uge til maksimalt 2,5 mg 3 gange dgl.
 • Ved systolisk blodtryk < 95 mmHg og tegn på hypotension skal den aktuelle dosis reduceres med 0,5 mg 3 gange dgl.
 • Ved afbrydelser i behandlingen ≥ 3 dage skal behandlingen genstartes med 1 mg 3 gange dgl. i 2 uger, og dosistitreringsprogrammet fortsættes.

 

Bemærk: 

 • Tabletterne skal konsekvent tages med eller uden mad, for at undgå hypotension.
 • Tabletterne kan knuses. Knuste tabletter kan opslæmmes i vand eller kan kommes på kold, blød mad lige inden indtagelse.
 • Erfaring savnes vedr. børn og unge < 18 år.

 

Skift mellem PDE 5-hæmmere og riociguat 

 • Afbryd behandling med sildenafil mindst 24 timer før, eller behandling med tadalafil mindst 48 timer før administration af riociguat.
 • Afbryd behandling med riociguat mindst 24 timer før administration af en PDE 5-hæmmer.
 • Det anbefales at monitorere for tegn og symptomer på hypotension efter ethvert skift af lægemiddel.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, øget bivirkningsrisiko

 • GFR 0-50 ml/min.

  Øget risiko for hypotension. Bør ikke anvendes ved GFR < 30 ml/min. pga. begrænsede data. Der er ingen data for dialysekrævende nyreinsufficiens. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

 • Kontraindiceret ved stærkt nedsat leverfunktion (Child-Pugh C) pga. manglende data.
 • Forsigtighed ved moderat nedsat leverfunktion (Child-Pugh B), da der her er observeret højere systemisk eksponering for riociguat.

Se endvidere

Kontraindikationer

 • Samtidig behandling med PDE 5-hæmmere (sildenafil, tadalafil, vardenafil)
 • Samtidig behandling med nitratpræparater eller nitrogenoxiddonorer
 • Systolisk blodtryk < 95 mmHg ved start af behandling
 • PH associeret med idiopatiske, interstitielle pneumonier (PH-IIP).

Forsigtighedsregler

 • Ældre ≥ 65 år pga. øget risiko for hypotension
 • Pulmonal veneokklusiv sygdom
 • Tidligere alvorlig hæmoptyse eller bronkial arterieembolisering
 • Hypotension i hvile, hypovolæmi, svær obstruktion af venstre ventrikeludløb eller autonom dysfunktion
 • Studier med riociguat er primært udført ved idiopatisk eller arvelig PAH og PAH forbundet med bindevævssygdom. Anvendelsen af riociguat til andre former for PAH anbefales ikke.
 • Plasmakoncentrationen af riociguat er reduceret ved rygere. Dosisjustering kan være nødvendigt ved ændring i rygevaner.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Mave-tarm-kanalen Diarré, Dyspepsi, Kvalme, Opkastning
Nervesystemet Svimmelhed Hovedpine
Vaskulære sygdomme Perifere ødemer
Almindelige (1-10 %)
Blod og lymfesystem Anæmi
Hjerte Palpitationer
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Gastritis, Gastroenteritis, Gastro-øsofageal refluks, Obstipation, Synkebesvær
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Hæmoptyse
Luftveje, thorax og mediastinum Epistaxis, Nasal tilstopning
Vaskulære sygdomme Hypotension
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Vaskulære sygdomme Lungeblødning

Fatal lungeblødning er set i langvarige studier. 

Interaktioner

 • Riociguat potenserer nitraters blodtrykssænkende virkning, og samtidig administration af nitrater eller nitrogenoxiddonorer er kontraindiceret.
 • Samtidig anvendelse af riociguat og PDE 5-hæmmere (sildenafil, tadalafil, vardenafil) er kontraindiceret pga. risiko for hypotension.
 • Kraftige hæmmere af CYP3A4 og P-glykoprotein, som fx itraconazol, ketoconazol, posaconazol, eller HIV-proteasehæmmere som ritonavir potenserer virkningen af riociguat:
  • Ved patienter på stabil dosis af disse bør benefit/risk-forholdet vurderes individuelt, inden riociguat ordineres. Dosisreduktion kan overvejes (fx initialt 0,5 mg 3 gange dgl.), og der overvåges for hypotension.
  • Ved patienter i stabil behandling med riociguat, bør initiering af kraftige hæmmere af CYP3A4 og P-glykoprotein så vidt muligt undgås.
 • Samtidig behandling med ciclosporin A eller kraftige CYP1A1-hæmmere, som erlotinib og gefitinib, kan forhøje eksponeringen af riociguat og bør ske med forsigtighed. Blodtrykket bør overvåges, og dosisreduktion af riociguat overvejes.
 • Samtidig administration af syreneutraliserende midler (aluminium-/magnesiumhydroxid) reducerede AUC for riociguat med 34 % og Cmax med 56 %. Antacida skal tages mindst to timer før eller én time efter riociguat.
 • CYP3A4-induktorer, fx bosentan, phenytoin, carbamazepin, phenobarbital og naturlægemidler med perikon, kan nedsætte plasmakoncentrationen af riociguat.

Graviditet

Må ikke anvendes.

Baggrund: Der er ingen humane data. Teratogent i dyreforsøg ved doser 3-7 gange højere end humane doser; den prædiktive værdi af disse forsøg er ukendt. 

 

Fertile kvinder og mænd

Kvinder i den fertile alder skal anvende sikker kontraception under behandlingen. 

Referencer: 12

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 3966

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Farmakodynamik

Pulmonal hypertension er forbundet med endotel-dysfunktion, hæmmet syntese af NO og utilstrækkelig stimulering af NO-sGC-cGMP-pathway. 

Riociguat sensibiliserer sGC til endogen NO ved at stabilisere NO-sGC-bindingen og stimulerer sGC direkte, uafhængigt af NO. 

Riociguat genetablerer NO-sGC-cGMP-pathway og fører til en øget dannelse af cGMP og til en signifikant forbedring i pulmonal vaskulær hæmodynamik og øget fysisk arbejdsevne. 

Farmakokinetik

 • Absorberes hurtigt med høj biotilgængelighed (94 %).
 • Maksimal plasmakoncentration efter 1-1,5 time.
 • Fordelingsvolumen ca. 0,43 l/kg ved steady state.
 • Plasmahalveringstid ca. 12 timer.
 • Metaboliseres via N-demethylering til aktiv metabolit, som udskilles gennem nyrerne og med fæces.
 • 4-19 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Håndtering af kapsler og tabletter

filmovertrukne tabletter 0,5 mg, Bayer  Ingen kærv
filmovertrukne tabletter 1 mg, Bayer  Ingen kærv
filmovertrukne tabletter 1,5 mg, Bayer  Ingen kærv
filmovertrukne tabletter 2 mg, Bayer  Ingen kærv
filmovertrukne tabletter 2,5 mg, Bayer  Ingen kærv

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.

Knusning/åbning

Kan knuses.

Administration

Knust tablet kan opslæmmes i vand.

OBS

Skal konsekvent tages med eller uden mad for at undgå hypotension. 

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(BEGR) filmovertrukne tabletter 0,5 mg (kan dosisdisp.) 541846
42 stk. (blister)
10.924,80 260,11 2.340,86
(BEGR) filmovertrukne tabletter 1 mg (kan dosisdisp.) 096943
42 stk. (blister) (Abacus)
11.674,85 277,97 1.250,92
(BEGR) filmovertrukne tabletter 1 mg (kan dosisdisp.) 112191
42 stk. (blister)
10.924,80 260,11 1.170,56
(BEGR) filmovertrukne tabletter 1 mg (kan dosisdisp.) 069347
84 stk. (blister)
21.832,80 259,91 1.169,59
(BEGR) filmovertrukne tabletter 1,5 mg (kan dosisdisp.) 561780
42 stk. (blister)
10.924,80 260,11 780,34
(BEGR) filmovertrukne tabletter 2 mg (kan dosisdisp.) 165799
42 stk. (blister)
10.924,80 260,11 585,25
(BEGR) filmovertrukne tabletter 2 mg (kan dosisdisp.) 485304
84 stk. (blister)
21.832,80 259,91 584,81
(BEGR) filmovertrukne tabletter 2,5 mg (kan dosisdisp.) 415368
42 stk. (blister)
10.924,80 260,11 468,21
(BEGR) filmovertrukne tabletter 2,5 mg (kan dosisdisp.) 031648
84 stk. (blister) (Abacus)
18.106,85 215,56 388,00
(BEGR) filmovertrukne tabletter 2,5 mg (kan dosisdisp.) 164827
84 stk. (blister)
21.832,80 259,91 467,84
(BEGR) filmovertrukne tabletter 2,5 mg (kan dosisdisp.) 519859
84 stk. (blister) (Paranova)
23.332,85 277,77 499,99

Foto og identifikation

Foto

Filmovertrukne tabletter  0,5 mg

Præg:
R, 0.5,
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 6 x 6
filmovertrukne tabletter 0,5 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  1 mg

Præg:
R1,
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lysegul
Mål i mm: 6 x 6
filmovertrukne tabletter 1 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  1,5 mg

Præg:
R, 1.5,
Kærv: Ingen kærv
Farve: Gul
Mål i mm: 6 x 6
filmovertrukne tabletter 1,5 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  2 mg

Præg:
R 2,
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lys orange
Mål i mm: 6 x 6
filmovertrukne tabletter 2 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  2,5 mg

Præg:
R, 2.5,
Kærv: Ingen kærv
Farve: Rød
Mål i mm: 6 x 6
filmovertrukne tabletter 2,5 mg
 
 
 

Referencer

12. Mitchelson F. Pharmacological agents affecting emesis. A review (part I). Drugs. 1992; 43:295-315, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1374316 (Lokaliseret 1. december 2021)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 17. marts 2023)

 
 

Revisionsdato

30.09.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 20. marts 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...