Adempas

C02KX05
 
 

Guanylatcyklase-stimulator til behandling af pulmonal hypertension. 

Anvendelsesområder

 • Kronisk tromboembolisk pulmonal hypertension (CTEPH) hos voksne i WHO-funktionsklasse II-III med:
  • inoperabel CTEPH
  • persisterende eller tilbagevendende CTEPH efter kirurgisk behandling.   

 • Pulmonel arteriel hypertension (PAH) hos voksne i WHO-funktionsklasse II-III for at forbedre den fysiske arbejdsevne som monoterapi eller i kombination med endothelin-receptorantagonister (ERAs) eller prostanoider.

  

Bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til behandling af CTEPH eller PAH. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 0,5 mg, 1 mg, 1,5 mg, 2 mg eller 2,5 mg riociguat. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • Initialt 1 mg 3 gange dgl. i 2 uger.
 • Dosis øges med 0,5 mg 3 gange dgl. hver 2. uge til maksimalt 2,5 mg 3 gange dgl.
 • Ved systolisk blodtryk < 95 mmHg og tegn på hypotension skal den aktuelle dosis reduceres med 0,5 mg 3 gange dgl.
 • Ved afbrydelser i behandlingen ≥ 3 dage skal behandlingen genstartes med 1 mg 3 gange dgl. i 2 uger, og dosistitreringsprogrammet fortsættes.

 

Bemærk 

 • Tabletterne skal konsekvent tages med eller uden mad, især ved tendens til hypotension.
 • Erfaring savnes vedr. børn.

 

Skift mellem PDE 5-hæmmere og riociguat 

 • Afbryd behandling med sildenafil mindst 24 timer før, eller behandling med tadalafil mindst 48 timer før administration af riociguat.
 • Afbryd behandling med riociguat mindst 24 timer før administration af en PDE 5-hæmmer.
 • Det anbefales at monitorere for tegn og symptomer på hypotension efter ethvert skift af lægemiddel.

Nedsat nyrefunktion

Kontraindiceret

 • GFR 0-30 ml/min.

  Erfaring savnes. 

Forsigtighed

 • GFR 30-50 ml/min.

  Øget risiko for hypotension. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

 • Stærkt nedsat leverfunktion (Child-Pugh C) pga. manglende data
 • Stærkt nedsat nyrefunktion (GFR < 30 ml/min) og dialyse pga. manglende data
 • Samtidig behandling med PDE 5-hæmmere (sildenafil, tadalafil, vardenafil)
 • Samtidig behandling med nitratpræparater eller nitrogenoxiddonorer
 • Systolisk blodtryk < 95 mmHg
 • PH associeret med idiopatiske, interstitielle pneumonier (PH-IIP).

Forsigtighedsregler

 • Ældre ≥ 65 år pga. øget risiko for hypotension
 • Moderat nedsat leverfunktion (Child-Pugh B)
 • Nedsat nyrefunktion (GFR 30-50 ml/min) pga. øget risiko for hypotension
 • Pulmonal veneokklusiv sygdom
 • Tidligere alvorlig hæmoptyse eller bronkial arterieembolisering
 • Hypotension i hvile, hypovolæmi, svær obstruktion af venstre ventrikeludløb eller autonom dysfunktion
 • Studier med riociguat er primært udført ved idiopatisk eller arvelig PAH og PAH forbundet med bindevævssygdom. Anvendelsen af riociguat til andre former for PAH anbefales ikke.
 • Plasmakoncentrationen af riociguat er reduceret ved rygere. Dosisjustering kan være nødvendigt ved ændring i rygevaner.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Diarré, Dyspepsi, Kvalme, Opkastning.
Perifere ødemer.
Hovedpine, Svimmelhed.
Almindelige (1-10%) Abdominalsmerter, Gastritis, Gastroenteritis, Gastro-øsofageal refluks, Obstipation, Synkebesvær.
Epistaxis, Hypotension, Hæmoptyse, Nasal tilstopning, Palpitationer.
Anæmi.
Ikke almindelige (0,1-1%) Lungeblødning.

Fatal lungeblødning er set i langvarige studier. 

Interaktioner

 • Riociguat potenserer nitraters blodtrykssænkende virkning, og samtidig administration af nitrater eller nitrogenoxiddonorer er kontraindiceret.
 • Samtidig anvendelse af riociguat og PDE 5-hæmmere (sildenafil, tadalafil, vardenafil) er kontraindiceret pga. risiko for hypotension.
 • Kraftige hæmmere af CYP3A4 og P-glykoprotein, som fx itraconazol, potenserer virkningen af riociguat, og samtidig behandling med azoler og HIV-proteasehæmmere bør undgås.
 • Samtidig behandling med ciclosporin A bør ske med forsigtighed.
 • Kraftige CYP1A1-hæmmere, som erlotinib og gefitinib, bør anvendes med forsigtighed.
 • Samtidig administration af syreneutraliserende midler (aluminium-/magnesiumhydroxid) reducerede AUC for riociguat med 34 % og Cmax med 56 %. Antacida skal tages mindst to timer før eller én time efter riociguat.
 • CYP3A4-induktorer, fx bosentan, phenytoin, carbamazepin, phenobarbital og naturlægemidler med perikon, kan nedsætte plasmakoncentrationen af riociguat.
 • Riociguat er en kraftig hæmmer af CYP1A1. Interaktioner med lægemidler, som udskilles via CYP1A1-medieret biotransformation, fx erlotinib og granisetron, kan derfor ikke udelukkes.

Graviditet

Må ikke anvendes.

Baggrund: Der er ingen humane data. Teratogent i dyreforsøg ved doser 3-7 gange højere end humane doser; den prædiktive værdi af disse forsøg er ukendt. 

Referencer: 3966

Se endvidere klassifikation - graviditet. 

 

Fertile kvinder og mænd

Kvinder i den fertile alder skal anvende sikker kontraception under behandlingen. 

Referencer: 12

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Bloddonor

Farmakodynamik

Pulmonal hypertension er forbundet med endotel-dysfunktion, hæmmet syntese af NO og utilstrækkelig stimulering af NO-sGC-cGMP-pathway. 

Riociguat sensibiliserer sGC til endogen NO ved at stabilisere NO-sGC-bindingen og stimulerer sGC direkte, uafhængigt af NO. 

Riociguat genetablerer NO-sGC-cGMP-pathway og fører til en øget dannelse af cGMP og til en signifikant forbedring i pulmonal vaskulær hæmodynamik og øget fysisk arbejdsevne. 

Farmakokinetik

 • Absorberes hurtigt med høj biotilgængelighed (94%).
 • Maksimal plasmakoncentration efter 1-1,5 time.
 • Fordelingsvolumen ca. 0,43 l/kg ved steady state.
 • Plasmahalveringstid ca. 12 timer.
 • Metaboliseres via N-demethylering til aktiv metabolit, som udskilles gennem nyrerne og med fæces.
 • 4-19% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Farve:
Jernoxider og jernhydroxider (E172) : filmovertrukne tabletter 1 mg, filmovertrukne tabletter 1,5 mg, filmovertrukne tabletter 2 mg, filmovertrukne tabletter 2,5 mg
Andre:

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) filmovertrukne tabletter 0,5 mg (kan dosisdisp.) 541846
42 stk. (blister)
12.512,30 2.681,02
(BEGR) filmovertrukne tabletter 1 mg (kan dosisdisp.) 112191
42 stk. (blister)
12.512,30 1.340,65
(BEGR) filmovertrukne tabletter 1 mg (kan dosisdisp.) 069347
84 stk. (blister)
25.007,80 1.339,68
(BEGR) filmovertrukne tabletter 1,5 mg (kan dosisdisp.) 561780
42 stk. (blister)
12.512,30 893,74
(BEGR) filmovertrukne tabletter 2 mg (kan dosisdisp.) 165799
42 stk. (blister)
12.512,30 670,29
(BEGR) filmovertrukne tabletter 2 mg (kan dosisdisp.) 485304
84 stk. (blister)
25.007,80 669,86
(BEGR) filmovertrukne tabletter 2,5 mg (kan dosisdisp.) 415368
42 stk. (blister)
12.512,30 536,25
(BEGR) filmovertrukne tabletter 2,5 mg (kan dosisdisp.) 031648
84 stk. (blister) (Abacus)
26.322,95 564,06
(BEGR) filmovertrukne tabletter 2,5 mg (kan dosisdisp.) 164827
84 stk. (blister)
25.007,80 535,88

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  0,5 mg

Præg:
R, 0.5,
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 6 x 6
filmovertrukne tabletter 0,5 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  1 mg

Præg:
R1,
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lysegul
Mål i mm: 6 x 6
filmovertrukne tabletter 1 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  1,5 mg

Præg:
R, 1.5,
Kærv: Ingen kærv
Farve: Gul
Mål i mm: 6 x 6
filmovertrukne tabletter 1,5 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  2 mg

Præg:
R 2,
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lys orange
Mål i mm: 6 x 6
filmovertrukne tabletter 2 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  2,5 mg

Præg:
R, 2.5,
Kærv: Ingen kærv
Farve: Rød
Mål i mm: 6 x 6
filmovertrukne tabletter 2,5 mg
 
 
 

Referencer

12 Mithelson F Pharmacological agents affecting emesis. A review (part I) Drugs 1992 43 295-315 2016 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1374316


3966 SPC, EMA European Medicines Agency 2018 https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine

 
 

Revisionsdato

2019-02-07. Priserne er dog gældende pr. mandag den 7. oktober 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...