Defitelio

B01AX01
 
 

Antitrombotisk middel. 

Anvendelsesområder

Behandling af svær hepatisk veneokklusion (VOD) ved hæmatopoietisk stamcelletransplantation (HSCT). 

Defibrotid bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til HSCT. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Koncentrat til infusionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 80 mg defibrotid. 

Doseringsforslag

Voksne og børn over 1 måned 

 • 6,25 mg/kg legemsvægt hver 6. time i minimum 21 dage, sv. til 25 mg/kg/dag.
 • Gives som i.v.-infusion over 2 timer.
 • Behandlingen fortsættes, indtil symptomerne på svær VOD svinder.

  

Advarsel: Infusionskoncentrat må ikke gives ufortyndet.  

Kontraindikationer

 • Samtidig trombolytisk behandling.
 • Ved klinisk betydningsfuld, transfusionskrævende akut blødning frarådes brug af defibrotid, og igangværende behandling bør seponeres.

Forsigtighedsregler

 • Administration af lægemidler, der øger risikoen for blødning, frarådes inden for 24 timer efter administration af defibrotid (inden for 12 timer for ufraktioneret heparin).
 • Nøje monitorering ved samtidig systemisk behandling med antikoagulantia, bortset fra vedligeholdelse eller genåbning af et centralt venekateter. 
 • Ved operative indgreb eller invasive procedurer med betydelig risiko for større blødninger, tilrådes midlertidig seponering af defibrotid.
 • Hæmodynamisk ustabile patienter.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Vaskulære sygdomme Hypotension
Almindelige (1-10 %)
Blod og lymfesystem Blødningstendens, Koagulationsforstyrrelser
Mave-tarm-kanalen Gastro-intestinal blødning, Hæmatemese Diarré, Kvalme, Opkastning
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Feber
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Blødning ved indstiksstedet
Nyrer og urinveje Hæmaturi
Luftveje, thorax og mediastinum Epistaxis
Hud og subkutane væv Hudkløe, Hududslæt
Vaskulære sygdomme Cerebral hæmoragi, Pulmonal blødning
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Øjne Konjunktival blødning
Mave-tarm-kanalen Melæna
Immunsystemet Allergiske reaktioner, Anafylaktisk reaktion
Luftveje, thorax og mediastinum Hæmothorax
Hud og subkutane væv Purpura

Interaktioner

Anden medicin sammen med Defitelio
 • Samtidig trombolytisk behandling er kontraindiceret.
 • Pga. manglende klinisk erfaring bør samtidig behandling med med lavmolekylær heparin (LMWH), warfarin, direkte trombinhæmmere eller direkte faktor Xa-hæmmere ske med forsigtighed under tæt monitorering.

Graviditet

Ingen restriktioner.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Se også Klassifikation - graviditet 

 

Fertile kvinder og mænd

Kvinder i den fertile alder, mandlige patienter og deres partnere skal anvende sikker antikonception under behandlingen og i 1 uge efter afslutning af behandlingen. 

Referencer: 1550, 3966

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske eksponering skønnes lav. 


Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. Donors tappeegnethed afhænger af den tilgrundliggende sygdom.

Doping

Ingen restriktioner

Ingen restriktioner 

Alkohol

Alkohol: Alkohol og Defitelio påvirker ikke hinanden.Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Alkohol og Defitelio påvirker ikke hinanden. 

Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Forgiftning

Der er ingen specifik modgift mod en overdosis, og behandlingen er symptomatisk. 

Farmakodynamik

Bindes til det vaskulære endotel på forskellige bindingssteder, som er involveret i cellernes regulering. Herved fremkaldes stimuli, som fremmer beskyttelsen af aktiverede endotelceller.  

Defibrotid hæmmer endvidere ekspressionen af heparanase. 

Farmakokinetik

 • Plasmahalveringstid ca. 1 time
 • Fordelingsvolumen ca. 0,14 l/kg
 • 98 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Håndtering 

Tilberedning af infusionsvæske 

 • Den beregnede mængde infusionskoncentrat blandes med en tilsvarende mængde isotonisk natriumchlorid- eller isotonisk glucose-infusionsvæske.
 • Den opblandende mængde infusionskoncentrat tilsættes resten af infusionsposen. 
 • Slutkoncentration af defibrotid skal være 4-20 mg/ml.
 • Blandes forsigtigt.
 • Se endvidere medfølgende brugsvejledning.

 

Holdbarhed 

Brugsfærdig infusionsvæske er kemisk holdbar i 72 timer ved stuetemperatur (15-25°C), men bør anvendes umiddelbart. 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(BEGR) konc. til infusionsvæske, opl. 80 mg/ml 035203
10 x 2,5 ml
42.417,75 1.696,71 37.110,89

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 17. marts 2023)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 17. marts 2023)

 
 

Revisionsdato

14.06.2022. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...