Gazyvaro

L01FA03
 
 

Rekombinant monoklonalt antineoplastisk antistof

Anvendelsesområder

 • Tidligere ubehandlet kronisk lymfatisk leukæmi (CLL) med co-morbiditet, der udelukker fludarabinbehandling i fuld dosis. Anvendes i kombination med chlorambucil.
 • Follikulært lymfom, hvor rituximab ikke har haft tilstrækkelig virkning. Anvendes i kombination med bendamustin.
 • Tidligere ubehandlet fremskredent follikulært lymfom. Anvendes i kombination med kemoterapi.

 

Obinutuzumab bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling. 

Dispenseringsform

Koncentrat til infusionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 25 mg obinutuzumab. 

Doseringsforslag

Kronisk lymfatisk leukæmi 

Voksne 

 • Initialt 100 mg på dag 1 (prøvedosis), efterfulgt af 900 mg på dag 1 eller dag 2. Herefter 1.000 mg på dag 8 og 15 i første 28 dages cyklus.
 • herefter 1.000 mg på dag 1 i de efterflg. 5 cykli.
 • Anvendes i kombination med chlorambucil.

 

Follikulært lymfom 

Voksne 

 • Initialt 1.000 mg på dag 1, 8 og 15 i første 28 dages cyklus
 • herefter 1.000 mg på dag 1 i de efterflg. 5 cykli.
 • Ved tidligere ubehandlet follikulært lymfom findes forskellige regimer for induktionsbehandlingen, se produktresume.

Ved god respons på induktionsbehandlingen kan fortsættes med vedligeholdelsesbehandling: 1.000 mg som monoterapi hver 2. måned i 2 år eller til sygdomsprogression (hvad end der opstår først). 

 

Infusionshastighed m.m.

Generelt 

 • Gives som i.v. infusion. Anbefalet infusionshastighed ved første infusion er 25 mg/time over 4 timer og herefter (evt. først den flg. dag) 50 mg/time, som kan øges i trin af 50 mg/time hver 30. minut til højst 400 mg/time.
 • Fra dag 8 kan infusionen startes med 100 mg/time og øges i trin af 100 mg/time hver 30. minut til højst 400 mg/time. S
 • Se detaljeret information i produktresumé, hvor håndtering af infusionsrelaterede bivirkninger også er beskrevet.

 

Follikulært lymfom 

 • Hos patienter, som ikke oplever grad ≥3 infusionsrelaterede reaktioner i 1. cyklus, kan dosis gives som en kortvarig (ca. 90 minutter) infusion jf. detaljeret beskrivelse i produktresumé, hvor håndtering af infusionsrelaterede bivirkninger ved kortvarig infusion også er beskrevet.

Bemærk:

 • For at modvirke infusionsrelaterede reaktioner præmedicineres med glukokortikoid, paracetamol og antihistamin før hver infusion. Infusionsrelaterede reaktioner kan kræve midlertidig afbrydelse, nedsat infusionshastighed eller seponering af behandlingen, se produktresume.
 • Da der er risiko for hypotension under infusionen, bør pausering af antihypertensiv behandling (12 timer før til 1 time efter infusionen) overvejes.

Advarsel: Koncentrat til infusionsvæske må ikke gives ufortyndet. 

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, erfaring savnes

 • GFR 0-30 ml/min.

  Dosisjustering er ikke nødvendig ved let til moderat nedsat nyrefunktion. Der findes ingen data ved GFR < 30 ml/min. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Erfaring savnes. 


Se endvidere

Forsigtighedsregler

 • Trods præmedicinering kan infusionsrelaterede reaktioner forekomme, hovedsageligt under første infusion. Ved svære reaktioner skal infusionen afbrydes, og symptomatisk behandling iværksættes.
 • Forsigtighed ved høj tumorbyrde og/eller lymfocyttal > 25 mia./l pga. øget risiko for tumorlysesyndrom. Forebygges med hydrering og uratsænkende midler.
 • Forsigtighed ved underliggende hjertesygdom.
 • Patienten bør screenes for hepatitis B inden behandling, da reaktivering af hepatitis B kan forekomme.
 • Vaccination med levende vacciner bør undgås under og efter behandling, til B-celletallet er normaliseret.
 • Monitorering for trombocytopeni, især i første behandlingsserie.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Blod og lymfesystem Anæmi, Leukopeni, Neutropeni, Trombocytopeni
Mave-tarm-kanalen Diarré, Obstipation
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Kraftesløshed, Temperaturstigning, Træthed
Infektioner og parasitære sygdomme Herpes zoster Infektion i øvre luftveje
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Infusions- eller injektionsrelaterede reaktioner
Knogler, led, muskler og bindevæv Artralgi, Rygsmerter
Nervesystemet Hovedpine
Psykiske forstyrrelser Søvnløshed
Nyrer og urinveje Urinvejsinfektion
Luftveje, thorax og mediastinum Pneumoni Hoste
Hud og subkutane væv Alopeci Hudkløe
Almindelige (1-10 %)
Blod og lymfesystem Hævede lymfeknuder
Hjerte Atrieflimren, Hjerteinsufficiens
Mave-tarm-kanalen Gastro-intestinal perforation Dyspepsi, Hæmorider
Infektioner og parasitære sygdomme Herpesvirusinfektioner  (oralt) Influenzalignende symptomer
Undersøgelser Forhøjet serum-urat Vægtøgning
Metabolisme og ernæring Hypokaliæmi
Knogler, led, muskler og bindevæv Knoglesmerter, Smerter i ekstremiteter Muskuloskeletale smerter  (brystsmerter)
Benigne, maligne og uspecificerede neoplasmer Basalcellekarcinom, Planocellulært karcinom, Tumorlysesyndrom
Psykiske forstyrrelser Angst, Depression
Nyrer og urinveje Inkontinens Dysuri
Det reproduktive system og mammae Brystsmerter
Luftveje, thorax og mediastinum Nasal tilstopning, Nasopharyngitis, Orofaryngeale smerter, Rhinitis, Rhinoré
Hud og subkutane væv Eksem
Vaskulære sygdomme Hypertension
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Blod og lymfesystem Dissemineret intravaskulær koagulation
Ikke kendt hyppighed
Nervesystemet Leukoencefalopati  (progressiv multifokal)

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Enhver antineoplastisk behandling under graviditet vil være resultatet af en meget individuel og specifik vurdering af den underliggende sygdom, prognose, behandlingsalternativer og patientinvolvering. Der er ingen antineoplastiske lægemidler hvor der er kvantitative eller kvalitative humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. Generelt, på tværs af alle antineoplastiske lægemidler og de behandlede sygdomme, synes risikoen for medfødte misdannelser dog ikke væsentligt forøget. Såfremt der er behov for en detaljeret gennemgang af evidensen for det enkelte specifikke lægemiddel, anbefales kontakt til en Klinisk Farmakologisk Lægemiddelrådgivning

 

Se også Antineoplastiske midler

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 691, 692, 2789, 2790, 2954, 2955, 4264, 4267, 4268, 4269, 4270, 4388

 

Fertile kvinder og mænd

Kvinder i den fertile alder bør anvende sikker antikonception under behandlingen og i mindst 18 måneder efter afslutning af behandlingen. 

Referencer: 1550, 3966

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

Obinutuzumab er rettet mod det transmembrane differentieringsantigen CD20, som findes på normale og maligne B-celler. Binding af antistoffet til CD20 medfører celledød som følge af antistofafhængig cellulær cytotoksicitet, direkte celledød og i mindre grad komplementafhængig cytotoksicitet. 

Farmakokinetik

 • Plasmahalveringstid ca. 30 dage.
 • Fordelingsvolumen ca. 0,054 l/kg.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering 

Tilberedning af infusionsvæske
Den beregnede mængde infusionskoncentrat fortyndes med isotonisk natriumchlorid-infusionsvæske.  

  

Holdbarhed  

 • Opbevares i køleskab (2-8°C) beskyttet mod lys.
 • Må ikke fryses.
 • Brugsfærdig infusionsvæske kan opbevares højst 24 timer i køleskab (2-8°C) efterfulgt af 48 timer (inkl. infusionstid) ved stuetemperatur ≤ 30°C, men bør anvendes umiddelbart.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(BEGR) konc. til infusionsvæske, opl. 1000 mg 571358
1 stk.
31.845,45 31.845,45

Referencer

4264. Danet C, Araujo M, Bos-Thompson MA et al. Pregnancy outcomes in women exposed to cancer chemotherapy. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2018; 27(12):1302-8, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30379378 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4388. de Haan J, Verheecke M, Van Calsteren K et al. Oncological management and obstetric and neonatal outcomes for women diagnosed with cancer during pregnancy: a 20-year international cohort study of 1170 patients. Lancet Oncol. 2018; 19(3):337-46, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29395867 (Lokaliseret 3. marts 2022)


2954. Miyamoto S, Yamada M, Kasai Y et al. Anticancer drugs during pregnancy. Jpn J Clin Oncol. 2016; 46(9):795-804, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27284093 (Lokaliseret 10. maj 2023)


2955. Esposito S, Tenconi R, Preti V et al. Chemotherapy against cancer during pregnancy: A systematic review on neonatal outcomes. Medicine (Baltimore). 2016; 95(38), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27661036 (Lokaliseret 10. maj 2023)


4268. Loibl S, Schmidt A, Gentilini O et al. Breast Cancer Diagnosed During Pregnancy: Adapting Recent Advances in Breast Cancer Care for Pregnant Patients. JAMA Oncol. 2015; 8:1145-53, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26247818 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4270. Peccatori FA, Azim HA Jr, Orecchia R et al. Cancer, pregnancy and fertility: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol. 2013, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23813932 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4269. Loibl S, Han SN, von Minckwitz G et al. Treatment of breast cancer during pregnancy: an observational study. Lancet Oncol. 2012; 13(9):887-96, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22902483 (Lokaliseret 24. februar 2022)


2789. Azim HA Jr, Peccatori FA, Pavlidis N. Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part I: Solid tumors. Cancer Treat Rev. 2010; 36(2):101-9, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20015593 (Lokaliseret 4. maj 2023)


2790. Azim HA Jr, Pavlidis N, Peccatori FA. Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part II: Hematological tumors. Cancer Treat Rev. 2010; 36(2):110-21, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20018452 (Lokaliseret 4. maj 2023)


691. Cardonick E, Iacobucci A. Use of chemotherapy during human pregnancy. Lancet Oncol. 2004; 5(5):283-91, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15120665/ (Lokaliseret 7. december 2021)


4267. PDQ Adult Treatment Editorial Board. Breast Cancer Treatment During Pregnancy (PDQ®): Health Professional Version. PDQ Cancer Information Summaries, National Cancer Institute (US). 2002-2017, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26389427 (Lokaliseret 24. februar 2022)


692. Arnon J, Meirow D, Lewis-Roness H et al. Genetic and teratogenic effects of cancer treatments on gametes and embryos. Hum Reprod Update. 2001; 7(4):394-403, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11476352/ (Lokaliseret 7. december 2021)


1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 17. marts 2023)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 17. marts 2023)

 
 

Revisionsdato

28.10.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...