Imbruvica

L01EL01
 
 

Antineoplastisk middel. Proteinkinasehæmmer

Anvendelsesområder

 • Kronisk lymfatisk leukæmi (CLL)
 • Recidiverende eller refraktært mantlecellelymfom (MCL) som monoterapi.
 • Waldenströms makroglobulinæmi som monoterapi ved mindst én tidligere behandling, eller som førstelinjebehandling til patienter, som ikke egner sig til kemo-immunbehandling, eller i kombination med rituximab.

 

Ibrutinib bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 140 mg, 280 mg, 420 mg eller 560 mg ibrutinib. 

Doseringsforslag

Kronisk lymfatisk leukæmi (CLL) og Waldenströms makroglobulinæmi 

 • Voksne. 420 mg 1 gang dgl. på ca. samme tidspunkt hver dag.

 

Mantlecellelymfom 

 • Voksne. 560 mg 1 gang dgl. på ca. samme tidspunkt hver dag.

 

Bemærk: 

 • Tabletterne synkes hele med et glas vand.
 • Tabletterne må ikke tygges eller knuses.
 • Kan tages med eller uden mad.
 • Ved kombinationsterapi bør ibrutinib administreres før rituximab eller obinutuzumab, når de gives samme dag.
 • I kombination med venetoclax administreres ibrutinib som monoterpi i 3 serier (1 serie er 28 dage) efterfulgt af 12 serier med ibrutinib og venetoclax.
 • Pausering eller dosisreduktion ved toksicitet, se produktresumé.
 • Erfaring savnes vedr. børn og unge < 18 år.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, erfaring savnes

 • GFR 0-30 ml/min.

  Dosisjustering er ikke nødvendig ved let til moderat nedsat nyrefunktion. Erfaring savnes ved GFR < 30 ml/min. Der findes ingen data, og forsigtighed tilrådes.  

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

 • Dosis bør nedsættes til 280 mg dgl. ved let nedsat leverfunktion (Child-Pugh A).
 • Dosis bør nedsættes til 140 mg dgl. ved moderat nedsat leverfunktion (Child-Pugh B).
 • Bør ikke anvendes ved stærkt nedsat leverfunktion (Child-Pugh C).

Se endvidere

Kontraindikationer

Samtidig behandling med naturlægemidler med perikon. 

Forsigtighedsregler

 • Forsigtighed ved øget blødningsrisiko. Må ikke administreres sammen med K-vitamin-antagonister. Behandlingen pauseres mindst 3 dage før og efter operation.
 • Blodtrykket bør monitoreres løbende under behandlingen.
 • Reaktivering af hepatitis B kan forekomme.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Blod og lymfesystem Neutropeni, Trombocytopeni Lymfocytose
Mave-tarm-kanalen Stomatitis Diarré, Kvalme, Obstipation, Opkastning
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Temperaturstigning
Infektioner og parasitære sygdomme Hudinfektion Infektion i øvre luftveje
Undersøgelser Forhøjet serum-urat Forhøjet plasma-kreatinin
Knogler, led, muskler og bindevæv Artralgi, Muskelkramper Muskuloskeletale smerter
Nervesystemet Svimmelhed Hovedpine
Luftveje, thorax og mediastinum Pneumoni
Hud og subkutane væv Hududslæt
Vaskulære sygdomme Hypertension, Hæmatom, Perifere ødemer
Almindelige (1-10 %)
Blod og lymfesystem Leukocytose
Hjerte Atrieflimren
Øjne Sløret syn
Immunsystemet Urticaria
Infektioner og parasitære sygdomme Sepsis
Benigne, maligne og uspecificerede neoplasmer Hudcancer, Tumorlysesyndrom
Nervesystemet Perifer neuropati
Nyrer og urinveje Urinvejsinfektion
Luftveje, thorax og mediastinum Interstitiel lungesygdom Epistaxis, Sinuitis
Hud og subkutane væv Erytem, Purpura Onykoreksi
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Hjerte Myokardieiskæmi, Ventrikulær takykardi
Lever og galdeveje Hepatitis  (reaktivering af B)
Immunsystemet Angioødem
Infektioner og parasitære sygdomme Infektioner
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Subduralt hæmatom
Vaskulære sygdomme Cerebrovaskulære tilfælde, Transitorisk cerebral iskæmi
Ikke kendt hyppighed
Lever og galdeveje Leverinsufficiens
Immunsystemet Stevens-Johnsons syndrom

Der er set tilfælde af hepatitis E, som kan være kronisk. 

 

Interaktioner

 • Moderate og potente CYP3A4-hæmmere (fx clarithromycin, erythromycin, itraconazol, ritonavir, grapefrugtjuice) kan øge plasmakoncentrationen af ibrutinib, og kombinationen bør undgås.
 • Rifampicin nedsætter plasmakoncentrationen af ibrutinib med ca. 90 %. En lignende effekt må forventes af andre potente CYP3A4-induktorer (fx carbamazepin, rifampicin, phenytoin), og kombinationen bør undgås. Samtidig behandling med perikon skal undgås, se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Ibrutinib er en hæmmer af P-gp og BCRP in vitro. For at undgå potentiel interaktion i mave-tarm-kanalen skal P-gp-substrater (fx digoxin) og BCRP-substrater (fx methotrexat, rosuvastatin og sulfasalazin) med smalt terapeutisk indeks indtages mindst 6 timer før eller efter ibrutinib, se endvidere P-glykoprotein.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Enhver antineoplastisk behandling under graviditet vil være resultatet af en meget individuel og specifik vurdering af den underliggende sygdom, prognose, behandlingsalternativer og patientinvolvering. Der er ingen antineoplastiske lægemidler hvor der er kvantitative eller kvalitative humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. Generelt, på tværs af alle antineoplastiske lægemidler og de behandlede sygdomme, synes risikoen for medfødte misdannelser dog ikke væsentligt forøget. Såfremt der er behov for en detaljeret gennemgang af evidensen for det enkelte specifikke lægemiddel, anbefales kontakt til en Klinisk Farmakologisk Lægemiddelrådgivning

 

Se også Antineoplastiske midler

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 691, 692, 2789, 2790, 2954, 2955, 4264, 4267, 4268, 4269, 4270, 4388

 

Fertile kvinder og mænd

Kvinder i den fertile alder skal anvende sikker kontraception under behandlingen og i 3 mdr. efter behandlingens ophør. 

Bemærk: Ibrutinib kan muligvis nedsætte virkningen af hormonel kontraception. 

Referencer: 1550, 3966

Amning

Må ikke anvendes.

Baggrund: 

På grund af virkningsmekanismen frarådes amning. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

Hæmmer Brutons tyrosinkinase (BTK), som er et vigtigt signalprotein i B-celle-receptorens signalvej, der er involveret i adskillige af B-cellens funktioner, herunder B-celle proliferation og overlevelse. 

Farmakokinetik

 • Absolut biotilgængelighed ved faste 2,9 %. Fordobles ved samtidig fødeindtagelse.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 1-2 timer.
 • Fordelingsvolumen ca. 143 liter/kg.
 • Metaboliseres primært via CYP3A4.
 • Plasmahalveringstid 4-13 timer.
 • Udskilles overvejende med fæces.

Håndtering af kapsler og tabletter

filmovertrukne tabletter 140 mg, Janssen  Ingen kærv
filmovertrukne tabletter 280 mg, Janssen  Ingen kærv
filmovertrukne tabletter 420 mg, Janssen  Ingen kærv
filmovertrukne tabletter 560 mg, Janssen  Ingen kærv

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Kan tages med eller uden mad.

Knusning/åbning

Må ikke knuses.

Administration

Synkes hele.

Må ikke tygges.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(BEGR) filmovertrukne tabletter 140 mg 586171
28 stk. (blister)
17.452,90 623,32 1.870,02
(BEGR) filmovertrukne tabletter 280 mg 392962
28 stk. (blister)
34.889,00 1.246,04 1.869,02
(BEGR) filmovertrukne tabletter 420 mg 143617
28 stk. (blister)
52.325,10 1.868,75 1.868,75
(BEGR) filmovertrukne tabletter 560 mg 141051
28 stk. (blister)
69.761,15 2.491,47 1.868,62

Foto og identifikation

Foto

Filmovertrukne tabletter  140 mg

Præg:
ibr, 140
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lysegul
Mål i mm: 9 x 9
filmovertrukne tabletter 140 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  280 mg

Præg:
ibr, 280
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lyserød
Mål i mm: 7 x 15
filmovertrukne tabletter 280 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  420 mg

Præg:
ibr, 420
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lysegul
Mål i mm: 7,4 x 17,5
filmovertrukne tabletter 420 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  560 mg

Præg:
ibr, 560
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lys orange
Mål i mm: 8,1 x 19
filmovertrukne tabletter 560 mg
 
 
 

Referencer

4264. Danet C, Araujo M, Bos-Thompson MA et al. Pregnancy outcomes in women exposed to cancer chemotherapy. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2018; 27(12):1302-8, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30379378 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4388. de Haan J, Verheecke M, Van Calsteren K et al. Oncological management and obstetric and neonatal outcomes for women diagnosed with cancer during pregnancy: a 20-year international cohort study of 1170 patients. Lancet Oncol. 2018; 19(3):337-46, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29395867 (Lokaliseret 3. marts 2022)


2954. Miyamoto S, Yamada M, Kasai Y et al. Anticancer drugs during pregnancy. Jpn J Clin Oncol. 2016; 46(9):795-804, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27284093 (Lokaliseret 10. maj 2023)


2955. Esposito S, Tenconi R, Preti V et al. Chemotherapy against cancer during pregnancy: A systematic review on neonatal outcomes. Medicine (Baltimore). 2016; 95(38), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27661036 (Lokaliseret 10. maj 2023)


4268. Loibl S, Schmidt A, Gentilini O et al. Breast Cancer Diagnosed During Pregnancy: Adapting Recent Advances in Breast Cancer Care for Pregnant Patients. JAMA Oncol. 2015; 8:1145-53, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26247818 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4270. Peccatori FA, Azim HA Jr, Orecchia R et al. Cancer, pregnancy and fertility: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol. 2013, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23813932 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4269. Loibl S, Han SN, von Minckwitz G et al. Treatment of breast cancer during pregnancy: an observational study. Lancet Oncol. 2012; 13(9):887-96, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22902483 (Lokaliseret 24. februar 2022)


2789. Azim HA Jr, Peccatori FA, Pavlidis N. Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part I: Solid tumors. Cancer Treat Rev. 2010; 36(2):101-9, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20015593 (Lokaliseret 4. maj 2023)


2790. Azim HA Jr, Pavlidis N, Peccatori FA. Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part II: Hematological tumors. Cancer Treat Rev. 2010; 36(2):110-21, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20018452 (Lokaliseret 4. maj 2023)


691. Cardonick E, Iacobucci A. Use of chemotherapy during human pregnancy. Lancet Oncol. 2004; 5(5):283-91, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15120665/ (Lokaliseret 7. december 2021)


4267. PDQ Adult Treatment Editorial Board. Breast Cancer Treatment During Pregnancy (PDQ®): Health Professional Version. PDQ Cancer Information Summaries, National Cancer Institute (US). 2002-2017, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26389427 (Lokaliseret 24. februar 2022)


692. Arnon J, Meirow D, Lewis-Roness H et al. Genetic and teratogenic effects of cancer treatments on gametes and embryos. Hum Reprod Update. 2001; 7(4):394-403, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11476352/ (Lokaliseret 7. december 2021)


1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 17. marts 2023)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 17. marts 2023)

 
 

Revisionsdato

03.11.2022. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...