Imbruvica

L01XE27
 
 

Antineoplastisk middel. Proteinkinasehæmmer

Anvendelsesområder

 • Kronisk lymfatisk leukæmi (CLL)
  • som monoterapi ved tidligere ubehandlet CLL
  • som monoterapi eller i kombination med bendamustin  og rituximab  ved mindst én tidligere behandling
 • Recidiverende eller refraktært mantlecellelymfom (MCL) som monoterapi.
 • Waldenströms makroglobulinæmi som monoterapi ved mindst én tidligere behandling, eller som førstelinjebehandling til patienter, som ikke egner sig til kemo-immunbehandling.

  

Ibrutinib bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling. 

Dispenseringsform

Kapsler, hårde. 1 kapsel indeholder 140 mg ibrutinib. 

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 140 mg, 280 mg, 420 mg eller 560 mg ibrutinib. 

Doseringsforslag

Kronisk lymfatisk leukæmi (CLL) og Waldenströms makroglobulinæmi 

 • Voksne. 420 mg 1 gang dgl. på ca. samme tidspunkt hver dag.

 

Mantlecellelymfom 

 • Voksne. 560 mg 1 gang dgl. på ca. samme tidspunkt hver dag.

 

Bemærk: 

 • Pausering eller dosisreduktion ved toksicitet, se produktresumé.
 • Erfaring savnes vedr. børn og unge < 18 år.
 • Kapslerne og tabletterne skal synkes hele.
 • Kapslerne og tabletterne må ikke tygges eller åbnes.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed

 • GFR 0-30 ml/min.

  Erfaring savnes. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

 • Dosis bør nedsættes til 280 mg dgl. ved let nedsat leverfunktion (Child-Pugh A).
 • Dosis bør nedsættes til 140 mg dgl. ved moderat nedsat leverfunktion (Child-Pugh B).
 • Bør ikke anvendes ved stærkt nedsat leverfunktion (Child-Pugh C).

Se endvidere

Kontraindikationer

Samtidig behandling med naturlægemidler med perikon. 

Forsigtighedsregler

 • Forsigtighed ved øget blødningsrisiko. Må ikke administreres sammen med K-vitamin-antagonister. Behandlingen pauseres mindst 3 dage før og efter operation.
 • Reaktivering af hepatitis B kan forekomme.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Temperaturstigning.
Diarré, Kvalme, Obstipation, Opkastning, Stomatitis.
Perifere ødemer, Pneumoni, Sinuitis.
Hæmatom, Neutropeni, Trombocytopeni.
Artralgi, Muskelkramper, Muskuloskeletale smerter.
Hovedpine.
Hudinfektion, Hududslæt.
Infektion i øvre luftveje.
Almindelige (1-10%) Tumorlysesyndrom.
Atrieflimren, Epistaxis, Hypertension, Interstitiel lungesygdom, Ventrikulær takykardi.
Leukocytose, Lymfocytose.
Forhøjet serum-urat.
Perifer neuropati, Subduralt hæmatom, Svimmelhed.
Erytem, Hudcancer, Onykoreksi, Purpura, Urticaria.
Sepsis.
Urinvejsinfektion.
Sløret syn.
Ikke almindelige (0,1-1%) Angioødem.
Ikke kendt Leverinsufficiens.
Stevens-Johnsons syndrom.

Interaktioner

 • Moderate og potente CYP3A4-hæmmere (fx clarithromycin, erythromycin, itraconazol, ritonavir, grapefrugtjuice) kan øge plasmakoncentrationen af ibrutinib, og kombinationen bør undgås.
 • Rifampicin nedsætter plasmakoncentrationen af ibrutinib med ca. 90%. En lignende effekt må forventes af andre potente CYP3A4-induktorer (fx carbamazepin, rifampicin, phenytoin), og kombinationen bør undgås. Samtidig behandling med perikon skal undgås, se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Ibrutinib er en hæmmer af P-gp og BCRP in vitro. For at undgå potentiel interaktion i mave-tarm-kanalen skal P-gp-substrater (fx digoxin) og BCRP-substrater (fx methotrexat, rosuvastatin og sulfasalazin) med smalt terapeutisk indeks indtages mindst 6 timer før eller efter ibrutinib, se endvidere P-glykoprotein.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Enhver antineoplastisk behandling under graviditet vil være resultatet af en meget individuel og specifik vurdering af den underliggende sygdom, prognose, behandlingsalternativer og patientinvolvering. Der er ingen antineoplastiske lægemidler hvor der er kvantitative eller kvalitative humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. Generelt, på tværs af alle antineoplastiske lægemidler og de behandlede sygdomme, synes risikoen for medfødte misdannelser dog ikke væsentligt forøget. Såfremt der er behov for en detaljeret gennemgang af evidensen for det enkelte specifikke lægemiddel, anbefales kontakt til en Klinisk Farmakologisk Lægemiddelrådgivning

 

Se også Antineoplastiske midler

Referencer: 4264, 692, 2790, 2789, 4267, 4268, 2954, 2955, 4269, 4270, 691, 4388

Se endvidere klassifikation - graviditet. 

 

Fertile kvinder og mænd

Kvinder i den fertile alder skal anvende sikker kontraception under behandlingen og i 3 mdr. efter behandlingens ophør. 

Bemærk: Ibrutinib kan muligvis nedsætte virkningen af hormonel kontraception. 

Referencer: 3966, 1550

Amning

Må ikke anvendes.

Baggrund: 

På grund af virkningsmekanismen frarådes amning. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Farmakodynamik

 • Hæmmer Brutons tyrosinkinase (BTK).
 • BTK er et vigtigt signalmolekyle i B-celle-antigen-receptorens signalvej, der er involveret i patogenesen af adskillige B-celle-maligniteter.

Farmakokinetik

 • Absolut biotilgængelighed ved faste 2,9%. Fordobles ved samtidig fødeindtagelse.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 1-2 timer.
 • Fordelingsvolumen ca. 143 liter/kg.
 • Metaboliseres primært via CYP3A4.
 • Plasmahalveringstid 4-13 timer.
 • Udskilles overvejende med fæces.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:
Lactose : filmovertrukne tabletter 140 mg, filmovertrukne tabletter 280 mg, filmovertrukne tabletter 420 mg, filmovertrukne tabletter 560 mg

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) filmovertrukne tabletter 140 mg 586171
28 stk. (blister)
19.046,15
(BEGR) filmovertrukne tabletter 280 mg 392962
28 stk. (blister)
38.075,50
(BEGR) filmovertrukne tabletter 420 mg 143617
28 stk. (blister)
57.104,80
(BEGR) filmovertrukne tabletter 560 mg 141051
28 stk. (blister)
76.134,15
(BEGR) hårde kapsler 140 mg 184046
90 stk.
61.182,55
(BEGR) hårde kapsler 140 mg 026692
120 stk.
77.544,35

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  140 mg

Præg:
ibr, 140
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lysegul
Mål i mm: 9 x 9
filmovertrukne tabletter 140 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  280 mg

Præg:
ibr, 280
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lyserød
Mål i mm: 7 x 15
filmovertrukne tabletter 280 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  420 mg

Præg:
ibr, 420
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lysegul
Mål i mm: 7,4 x 17,5
filmovertrukne tabletter 420 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  560 mg

Præg:
ibr, 560
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lys orange
Mål i mm: 8,1 x 19
filmovertrukne tabletter 560 mg
 
 
 

Hårde kapsler  140 mg

Præg:
ibr, 140 mg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 7 x 22
hårde kapsler 140 mg
 
 
 

Referencer

691 Cardonick E, Iacobucci A Use of chemotherapy during human pregnancy Lancet Oncol 2004 5(5) 283-91 2016 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15120665


692 Arnon J, Meirow D, Lewis-Roness H et al Genetic and teratogenic effects of cancer treatments on gametes and embryos Hum Reprod Update 2001 7(4) 394-403 2016 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11476352


1550 SPC, Lægemiddelstyrelsen 2018 http://www.produktresume.dk


2789 Azim HA Jr, Peccatori FA, Pavlidis N Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part I: Solid tumors Cancer Treat Rev 2010 36(2) 101-9 2016 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20015593


2790 Azim HA Jr, Pavlidis N, Peccatori FA Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part II: Hematological tumors Cancer Treat Rev 2010 36(2) 110-21 2016 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20018452


2954 Miyamoto S, Yamada M, Kasai Y et al Anticancer drugs during pregnancy Jpn J Clin Oncol 2016 46(9) 795-804 2017 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27284093


2955 Esposito S, Tenconi R, Preti V et al Chemotherapy against cancer during pregnancy: A systematic review on neonatal outcomes Medicine (Baltimore) 2016 95(38) 2017 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27661036


3966 SPC, EMA European Medicines Agency 2018 https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine


4264 Danet C, Araujo M, Bos-Thompson MA et al Pregnancy outcomes in women exposed to cancer chemotherapy Pharmacoepidemiol Drug Saf 2018 27(12) 1302-8 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30379378


4267 PDQ Adult Treatment Editorial Board Breast Cancer Treatment During Pregnancy (PDQ®): Health Professional Version PDQ Cancer Information Summaries, National Cancer Institute (US) 2002-2017 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26389427


4268 Loibl S, Schmidt A, Gentilini O et al Breast Cancer Diagnosed During Pregnancy: Adapting Recent Advances in Breast Cancer Care for Pregnant Patients JAMA Oncol 2015 8 1145-53 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26247818


4269 Loibl S, Han SN, von Minckwitz G et al Treatment of breast cancer during pregnancy: an observational study Lancet Oncol 2012 13(9) 887-96 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22902483


4270 Peccatori FA, Azim HA Jr, Orecchia R et al Cancer, pregnancy and fertility: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up Ann Oncol 2013 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23813932


4388 de Haan J, Verheecke M, Van Calsteren K et al Oncological management and obstetric and neonatal outcomes for women diagnosed with cancer during pregnancy: a 20-year international cohort study of 1170 patients Lancet Oncol 2018 19(3) 337-46 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29395867

 
 

Revisionsdato

2019-06-24. Priserne er dog gældende pr. mandag den 4. november 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...