Atozet

C10BA05
 
 

Middel til sænkning af total-kolesterol. Kombination af ezetimib, som hæmmer absorptionen af kolesterol, og atorvastatin, et statinderivat. 

Anvendelsesområder

 • Tillægsbehandling til diæt ved familiær og non-familiær hyperkolesterolæmi eller kombineret hyperlipidæmi, som ikke kan kontrolleres med et statin alene eller for at opnå forenklet behandling hos patienter, der behandles med en kombination af atorvastatin og ezetimib.

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder: 

 • 10 mg ezetimib og 10 mg atorvastatin
 • 10 mg ezetimib og 20 mg atorvastatin
 • 10 mg ezetimib og 40 mg atorvastatin
 • 10 mg ezetimib og 80 mg atorvastatin.

Doseringsforslag

Voksne  

Individuel dosering i området 10 mg/10 mg - 10 mg/80 mg dgl. Dosisjusteringer med mindst 4 ugers interval. 

 

Bemærk:  

Erfaring savnes vedr. børn. 

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, monitorering

 • GFR 0-60 ml/min.

  P-kreatinkinase bør måles før behandlingsstart pga. prædisposition for rhabdomyolyse.
  Ved P-kreatinkinase > 5 gange øverste normalgrænse bør behandlingen ikke startes. 

   

  Ved uforklarede muskelsmerter, især hvis de ledsages af utilpashed eller feber, skal behandlingen seponeres, og P-kreatinkinase måles.  

  Ved P-kreatinkinase > 5 gange øverste normalgrænse må behandlingen ikke genoptages.  

  Hvis muskelsymptomerne forsvinder, og P-kreatinkinase normaliseres, kan behandlingen genoptages med lavest mulige dosis og under monitorering.  

  Ved P-kreatinkinase > 10 gange øverste normalgrænse samt ved mistanke om rhabdomyolyse seponeres atorvastatin. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

 • Kontraindiceret ved aktiv leversygdom eller vedvarende transaminaseforhøjelse af ukendt årsag.
 • Selv om leverpåvirkning ved statinbehandling forekommer sjældent, anbefales forsigtighed ved tidligere leversygdom, leverinsufficiens og stort alkoholforbrug. Må ikke anvendes ved moderat til svær leverinsufficiens (Child Pugh 7-15) pga. manglende erfaring vedr. ezetimib.

 


Se endvidere

Kontraindikationer

Samtidig behandling med glecaprevir/pibrentasvir, se interaktioner.  

Forsigtighedsregler

Risiko for hyperglykæmi 

 • Statiner kan øge blodsukkeret og medføre øget risiko for udvikling af diabetes - særligt ved disponering for diabetes-II (DM-II).
 • DM-II disponerede patienter bør monitoreres nøje.

 

Risiko for leverpåvirkning 

 • Selv om leverpåvirkning forekommer sjældent, anbefales forsigtighed ved tidligere leversygdom, leverinsufficiens og stort alkoholforbrug.
 • ALAT bør måles:
  • Før behandlingsstart (4820)
  • 8-12 uger efter behandlingsstart og dosisøgning (4820)
  • Ved symptomer på leverpåvirkning (4820)
  • Evt. årligt i forbindelse med lipidkontrol.
 • Dosisreduktion eller seponering ved ALAT over 3 gange øverste normalgrænse.

 

Risiko for muskelpåvirkning (herunder rhabdomyolyse) 

 • Forsigtighed ved prædisponerende faktorer for rhabdomyolyse.
 • Kreatinkinase måles før behandlingen ved hypotyroidisme, nedsat nyrefunktion, tidligere muskel- eller leversygdom, familiær forekomst af arvelig muskelsygdom, stort alkoholforbrug samt ved risiko for øget plasmakoncentration af atorvastatin. Hvis koncentrationen er mere end 5 gange øverste normalgrænse, bør behandlingen ikke startes.
 • Ved uforklarede muskelsmerter, -kramper og -svaghed, især hvis de ledsages af utilpashed eller feber, skal præparatet seponeres og kreatinkinase måles. Hvis koncentrationen er mere end 5 gange øverste normalgrænse, må behandlingen ikke genoptages. Hvis muskelsymptomerne forsvinder og kreatinkinaseniveauet normaliseres, kan behandlingen genoptages med lavest mulige dosis og under monitorering.
 • Ved kreatinkinase over 10 gange øverste normalgrænse samt ved mistanke om rhabdomyolyse seponeres atorvastatin.
Referencer: 4820

Bivirkninger

Almindelige (1-10 %) Diarré.
Myalgi.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Bradykardi.
Abdominalsmerter.
Svimmelhed.
Artralgi, Muskelkramper, Muskelsvaghed, Rygsmerter, Smerter i ekstremiteter.
Paræstesier.
Depression.
Dyspnø.
Ødemer.
Ikke kendt Trombocytopeni.
Høretab, Tinnitus.
Sløret syn, Synsforstyrrelser.
Pancreatitis.
Smerter.
Cholecystitis, Hepatitis, Kolestase, Leverinsufficiens.
Allergiske reaktioner  (herunder anafylaktisk reaktion og angioødem), Stevens-Johnsons syndrom.
Seneruptur, Toksisk epidermal nekrolyse.
Hyperglykæmi, Hypoglykæmi.
Immunmedieret nekrotiserende myopati, Muskelruptur, Myopati, Myositis, Rhabdomyolyse, Systemisk lupuslignende syndrom.
Hukommelsesbesvær, Hypæstesi, Neuropati.
Gynækomasti.
Alopeci, Bulløs dermatitis, Erythema multiforme.
Hypertension, Perifere ødemer.

* Letale tilfælde er forekommet. 

 

Tilfælde af interstitiel lungesygdom er set ved behandling med statiner. 

Interaktioner

 • Atorvastatin metaboliseres via CYP3A4, og inhibitorer af dette enzym kan øge koncentrationen af atorvastatin med øget risiko for myopati. Samtidig behandling med kraftige CYP3A4-hæmmere (fx ciclosporin, clarithromycin, itraconazol, ritonavir) bør om muligt undgås - er samtidig behandling nødvendig, bør dosisjustering af atorvastatin overvejes, se endvidere nedenfor. Forsigtighed bør udvises ved samtidig behandling med moderate hæmmere.
  Induktorer af CYP3A4 (fx perikon, rifampicin) kan påvirke plasmakoncentrationen af atorvastatin. Ved kombination med rifampicin bør midlerne tages samtidig.
  Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Atorvastatin er et substrat for p-glykoprotein (P-gp). Samtidig behandling med glecaprevir/pibrentasvir er kontraindiceret pga. glecaprevirs hæmning af p-glykoprotein (P-gp) (AUC for atorvastatin kan øges med faktor 8).
 • Atorvastatin er også substrat for BCRP og samtidig behandling med midler, som hæmmer BCRP kan øge koncentrationen.
 • Samtidig indtagelse af anionbyttere reducerer biotilgængeligheden med 40-50%, hvorfor atorvastatin og anionbyttere skal indtages med mindst 4 timers interval.
 • Risikoen for myopati øges ved samtidig brug af andre midler, der kan medføre myopati, så som daptomycin (pausering af statinbehandling overvejes) eller fibrater (specialistopgave) - kombination med gemfibrozil bør helt undgås.
 • Ved samtidig brug af fusidin kan der ses øget risiko for rhabdomyolyse. Atorvastatin-behandlingen bør pauseres ved behandling med systemisk fusidin og først genoptages 7 dage efter sidste fusidindosis.
 • Forsigtighed ved samtidig behandling med colchicin, da myopati er forekommet.
 • Ved eksisterende behandling med coumarin antikoagulantia anbefales kontrol af INR før behandling med atorvastatin, i starten af behandlingen samt ved dosisændringer eller seponering.
 • Samtidig indtagelse af store mængder grapefrugtjuice frarådes.

 

Dosisnedsættelse 

Ved kombination med en række midler, bør dosis af atorvastatin ikke overstige bestemte niveauer, på grund af øget risiko for bl.a. myopati: 

 • Ciclosporin; højst anbefalede atorvastatindosis er 10 mg dgl.
 • Elbasvir og grazoprevir; højst anbefalede atorvastatindosis er 20 mg dgl.
 • Clarithromycin, darunavir, erythromycin, fosamprenavir, itraconazol, lopinavir, ritonavir, saquinavir; generel lavere atorvastatindosis anbefales.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ingen humane data for ezetimibe. For atorvastatin er der data for ca. 600 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. Datamængden tillader ikke at udelukke en øget risiko. 

Referencer: 3711, 4026, 4028

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Farmakodynamik

Atorvastatin 

 • Selektiv hæmmer af hydroxymethylglutaryl-coenzym A (HMG-CoA)-reduktase, som er det hastighedsbestemmende enzym i kolesterolsyntesen. Øger dannelsen af LDL-receptorer, og bl.a. derved sænkes LDL-kolesterol i blodet.

Ezetimib 

 • Selektiv hæmmer af den intestinale absorption af kolesterol og plantesteroler. Virker i ileums børstesøm.

Farmakokinetik

Atorvastatin 

 • Biotilgængelighed ca. 12% pga. præsystemisk clearance og/eller first pass-metabolisme i leveren.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 1-2 timer.
 • Plasmahalveringstid ca. 14 timer.
 • Metaboliseres i leveren via CYP3A4 til aktive metabolitter. (Ca. 70% af virkningen skyldes de aktive metabolitter).
 • Udskilles primært via galden i form af metabolitter.

Ezetimib 

 • Konjugeres i tyndtarm og i lever til farmakologisk aktivt ezetimibglucuronid.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 1-2 timer (ezetimibglucuronid) og 4-12 timer (ezetimib).
 • Plasmahalveringstid ca. 22 timer (ezetimib og ezetimibglucuronid). Enterohepatisk cirkulation forekommer.
 • Udskilles hovedsageligt med galden.

Indholdsstoffer

Atorvastatinfilmovertrukne tabletter  10+10 mgfilmovertrukne tabletter  10+20 mgfilmovertrukne tabletter  10+40 mgfilmovertrukne tabletter  10+80 mg
Ezetimibfilmovertrukne tabletter  10+10 mgfilmovertrukne tabletter  10+20 mgfilmovertrukne tabletter  10+40 mgfilmovertrukne tabletter  10+80 mg

Hjælpestoffer

Farve:
Titandioxid (E171) : filmovertrukne tabletter 10+10 mg, filmovertrukne tabletter 10+20 mg, filmovertrukne tabletter 10+40 mg, filmovertrukne tabletter 10+80 mg
Andre:
Lactose : filmovertrukne tabletter 10+10 mg, filmovertrukne tabletter 10+20 mg, filmovertrukne tabletter 10+40 mg, filmovertrukne tabletter 10+80 mg
Macrogoler : filmovertrukne tabletter 10+10 mg, filmovertrukne tabletter 10+20 mg, filmovertrukne tabletter 10+40 mg, filmovertrukne tabletter 10+80 mg

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) filmovertrukne tabletter 10+10 mg (kan dosisdisp.) 186867
30 stk. (blister)
454,40 15,15
(B) filmovertrukne tabletter 10+20 mg (kan dosisdisp.) 163354
30 stk. (blister)
457,05 15,24
(B) filmovertrukne tabletter 10+40 mg (kan dosisdisp.) 395539
30 stk. (blister)
464,75 15,49
(B) filmovertrukne tabletter 10+80 mg (kan dosisdisp.) 192644
30 stk. (blister)
469,00 15,63
(B) filmovertrukne tabletter 10+10 mg (kan dosisdisp.) 492815
90 stk. (blister)
1.235,05 13,72
(B) filmovertrukne tabletter 10+20 mg (kan dosisdisp.) 155246
90 stk. (blister)
1.243,00 13,81
(B) filmovertrukne tabletter 10+40 mg (kan dosisdisp.) 179557
90 stk. (blister)
1.266,15 14,07
(B) filmovertrukne tabletter 10+80 mg (kan dosisdisp.) 405823
90 stk. (blister)
1.278,85 14,21

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  10+10 mg

Præg:
257
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 5,2 x 12,9
filmovertrukne tabletter 10+10 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  10+20 mg

Præg:
333
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 5,9 x 14,6
filmovertrukne tabletter 10+20 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  10+40 mg

Præg:
337
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 6,4 x 16,8
filmovertrukne tabletter 10+40 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  10+80 mg

Præg:
357
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 8 x 19,2
filmovertrukne tabletter 10+80 mg
 
 
 

Referencer

4820. Mach F, Baigent C, Catapano AL et al. 2019 ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias: lipid modification to reduce cardiovascular risk. Eur Heart J. 2020; 41(1):111-188, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31504418 (Lokaliseret 28. februar 2020)


3711. Janusinfo. http://janusinfo.se. 2019; , https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html (Lokaliseret 1. juli 2019)


4028. Bateman BT, Hernandez-Diaz S, Fischer MA et al. Statins and congenital malformations: cohort study. BMJ. 2015; 350, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25784688 (Lokaliseret 12. december 2018)


4026. Taguchi N, Rubin ET, Hosokawa A et al. Prenatal exposure to HMG-CoA reductase inhibitors: effects on fetal and neonatal outcomes. Reprod Toxicol. 2008; 26(2):175-7, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18640262 (Lokaliseret 12. december 2018)

 
 

Revisionsdato

25.11.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. oktober 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...