Atozet

C10BA05
 
 

Middel til sænkning af total-kolesterol. Kombination af ezetimib, som hæmmer absorptionen af kolesterol, og atorvastatin, et statinderivat. 

Anvendelsesområder

 • Tillægsbehandling til diæt ved familiær og non-familiær hyperkolesterolæmi eller kombineret hyperlipidæmi, som ikke kan kontrolleres med et statin alene eller for at opnå forenklet behandling hos patienter, der behandles med en kombination af atorvastatin og ezetimib.

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder: 

 • 10 mg ezetimib og 10 mg atorvastatin
 • 10 mg ezetimib og 20 mg atorvastatin
 • 10 mg ezetimib og 40 mg atorvastatin
 • 10 mg ezetimib og 80 mg atorvastatin.

Doseringsforslag

Voksne 

Individuel dosering i området 10 mg/10 mg - 10 mg/80 mg dgl. Dosisjusteringer med mindst 4 ugers interval. 

 

Bemærk: 

 • Tabletter synkes hele med et glas vand
 • Kan knuses
 • Knust tablet kan opslæmmes i vand
 • Knust tablet kan kommes på kold, blød mad
 • Kan tages med eller uden mad
 • Erfaring savnes vedr. børn.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, monitorering

 • GFR 0-60 ml/min.

  P-kreatinkinase bør måles før behandlingsstart pga. prædisposition for rhabdomyolyse.
  Ved P-kreatinkinase > 5 gange øverste normalgrænse bør behandlingen ikke startes. 

   

  Efter behandlingsstart: 

  • P-kreatininkinase > 10 gange øverste normalgrænse: pauser behandlingen, kontroller nyrefunktionen og monitorer P-kreatininkinase efter to uger.
  • P-kreatininkinase < 10 gange øverste normalgrænse: ingen symptomer, fortsat behandlingen, kontroller P- kreatininkinase indenfor 2-4 uger.
  • P-kreatininkinase < 10 gange øverste normalgrænse: hvis symptomer, pauser statin og afvent normalisering af P-kreatininkinase før genoptagelse med en lavere statin dosis.

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

 • Kontraindiceret ved aktiv leversygdom eller vedvarende transaminaseforhøjelse af ukendt årsag.
 • Selv om leverpåvirkning ved statinbehandling forekommer sjældent, anbefales forsigtighed ved tidligere leversygdom, leverinsufficiens og stort alkoholforbrug. Må ikke anvendes ved moderat til svær leverinsufficiens (Child Pugh B og C) pga. manglende erfaring vedr. ezetimib.

Se endvidere

Kontraindikationer

Samtidig behandling med glecaprevir/pibrentasvir, se interaktioner.  

Forsigtighedsregler

Risiko for hyperglykæmi 

 • Statiner kan øge blodsukkeret og medføre øget risiko for udvikling af diabetes - særligt ved disponering for type 2-diabetes.
 • Type 2-diabetespatienter bør monitoreres nøje.

 

Risiko for leverpåvirkning 

 • Selv om leverpåvirkning forekommer sjældent, anbefales forsigtighed ved tidligere leversygdom, leverinsufficiens og stort alkoholforbrug.
 • ALAT bør måles:
  • Før behandlingsstart (4820)
  • 8-12 uger efter behandlingsstart og dosisøgning (4820)
  • Ved symptomer på leverpåvirkning (4820)
  • Evt. årligt i forbindelse med lipidkontrol.
 • Dosisreduktion eller seponering ved ALAT over 3 gange øverste normalgrænse.

 

Risiko for muskelpåvirkning (herunder rhabdomyolyse) 

 • Forsigtighed ved prædisponerende faktorer for rhabdomyolyse.
 • Kreatinkinase måles før behandlingen ved hypotyroidisme, nedsat nyrefunktion, tidligere muskel- eller leversygdom, familiær forekomst af arvelig muskelsygdom, stort alkoholforbrug samt ved risiko for øget plasmakoncentration af atorvastatin. Hvis koncentrationen er mere end 5 gange øverste normalgrænse, bør behandlingen ikke startes.
 • Ved uforklarede muskelsmerter, -kramper og -svaghed, især hvis de ledsages af utilpashed eller feber, skal præparatet seponeres og kreatinkinase måles. Hvis muskelsymptomerne forsvinder og kreatinkinaseniveauet normaliseres, kan behandlingen genoptages med lavest mulige dosis og under monitorering.
 • Overvej om P-kreatininkinase stigningen kan skyldes andet (fx fysisk aktivitet), tilstedeværelse af myopati, hvis P-kreatininkinasen forbliver høj og hav in mente kombinationsterapi eller andet medikament som årsag (mulig interaktion).
Referencer: 4820

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Diarré
Knogler, led, muskler og bindevæv Myalgi
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Hjerte Bradykardi
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Dyspepsi, Flatulens, Gastritis, Kvalme, Meteorisme, Obstipation, Smagsforstyrrelser
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Kraftesløshed, Træthed, Utilpashed
Immunsystemet Urticaria
Infektioner og parasitære sygdomme Influenzalignende symptomer
Undersøgelser Forhøjede levertransaminaser, Forhøjet plasma-kreatinkinase, Vægtøgning
Knogler, led, muskler og bindevæv Artralgi, Muskelkramper, Muskelsvaghed, Rygsmerter, Smerter i ekstremiteter
Nervesystemet Paræstesier, Svimmelhed Hovedpine
Psykiske forstyrrelser Depression Søvnløshed
Luftveje, thorax og mediastinum Dyspnø
Hud og subkutane væv Acne
Vaskulære sygdomme Ødemer Hedeture
Ikke kendt hyppighed
Blod og lymfesystem Trombocytopeni
Øre og labyrint Høretab, Tinnitus
Øjne Sløret syn, Synsforstyrrelser
Mave-tarm-kanalen Pancreatitis Gastro-øsofageal refluks, Mundtørhed, Opkastning
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Smerter Temperaturstigning
Lever og galdeveje Cholecystitis, Hepatitis, Kolestase, Leverinsufficiens Galdesten
Immunsystemet Allergiske reaktioner  (herunder anafylaktisk reaktion og angioødem), Stevens-Johnsons syndrom
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Seneruptur
Metabolisme og ernæring Hyperglykæmi, Hypoglykæmi Nedsat appetit
Knogler, led, muskler og bindevæv Immunmedieret nekrotiserende myopati, Muskelruptur, Myopati, Myositis, Rhabdomyolyse, Systemisk lupuslignende syndrom Hævede led, Nakkesmerter
Nervesystemet Hukommelsesbesvær, Hypæstesi, Neuropati
Psykiske forstyrrelser Mareridt
Nyrer og urinveje Leukocyturi
Det reproduktive system og mammae Gynækomasti
Luftveje, thorax og mediastinum Epistaxis, Hoste, Nasopharyngitis, Smerter i thorax, Smerter i øvre luftveje
Hud og subkutane væv Alopeci, Bulløs dermatitis, Erythema multiforme, Toksisk epidermal nekrolyse (TEN) Hudkløe, Hududslæt
Vaskulære sygdomme Hypertension, Perifere ødemer

* Letale tilfælde er forekommet. 

 

Tilfælde af interstitiel lungesygdom er set ved behandling med statiner. 

Interaktioner

 • Atorvastatin metaboliseres via CYP3A4, og inhibitorer af dette enzym kan øge koncentrationen af atorvastatin med øget risiko for myopati. Samtidig behandling med kraftige CYP3A4-hæmmere (fx ciclosporin, clarithromycin, itraconazol, ritonavir) bør om muligt undgås - er samtidig behandling nødvendig, bør dosisjustering af atorvastatin overvejes, se endvidere nedenfor. Forsigtighed bør udvises ved samtidig behandling med moderate hæmmere.
  Induktorer af CYP3A4 (fx perikon, rifampicin) kan påvirke plasmakoncentrationen af atorvastatin. Ved kombination med rifampicin bør midlerne tages samtidig.
  Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Atorvastatin er et substrat for p-glykoprotein (P-gp). Samtidig behandling med glecaprevir/pibrentasvir er kontraindiceret pga. glecaprevirs hæmning af p-glykoprotein (P-gp) (AUC for atorvastatin kan øges med faktor 8).
 • Atorvastatin er også substrat for BCRP og samtidig behandling med midler, som hæmmer BCRP kan øge koncentrationen.
 • Samtidig indtagelse af anionbyttere reducerer biotilgængeligheden med 40-50 %, hvorfor atorvastatin og anionbyttere skal indtages med mindst 4 timers interval.
 • Risikoen for myopati øges ved samtidig brug af andre midler, der kan medføre myopati, så som daptomycin (pausering af statinbehandling overvejes) eller fibrater (specialistopgave) - kombination med gemfibrozil bør helt undgås. Desuden ved behandling med antivirale midler mod hepatitis C, som boceprevir, telaprevir, elbasvir/grazoprevir, ledipasvir/sofosbuvir. Alternativ behandling bør overvejes, hvis muligt.
 • Ved samtidig brug af fusidin kan der ses øget risiko for rhabdomyolyse. Atorvastatin-behandlingen bør pauseres ved behandling med systemisk fusidin og først genoptages 7 dage efter sidste fusidindosis.
 • Forsigtighed ved samtidig behandling med colchicin, da myopati er forekommet.
 • Ved eksisterende behandling med coumarin antikoagulantia anbefales kontrol af INR før behandling med atorvastatin, i starten af behandlingen samt ved dosisændringer eller seponering.
 • Samtidig indtagelse af store mængder grapefrugtjuice frarådes.

 

Dosisnedsættelse 

Ved kombination med en række midler, bør dosis af atorvastatin ikke overstige bestemte niveauer, på grund af øget risiko for bl.a. myopati: 

 • Ciclosporin; højst anbefalede atorvastatindosis er 10 mg dgl.
 • Boseprevir, elbasvir, grazoprevir letermovir og telaprevir; højst anbefalede atorvastatindosis er 20 mg dgl.
 • Clarithromycin, darunavir, erythromycin, fosamprenavir, itraconazol, lopinavir, ritonavir, saquinavir; generel lavere atorvastatindosis anbefales.

 

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ingen humane data for ezetimibe. For atorvastatin er der data for ca. 600 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. Datamængden tillader ikke at udelukke en øget risiko. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 3711, 4026, 4028

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Farmakodynamik

Atorvastatin 

 • Selektiv hæmmer af hydroxymethylglutaryl-coenzym A (HMG-CoA)-reduktase, som er det hastighedsbestemmende enzym i kolesterolsyntesen. Øger dannelsen af LDL-receptorer, og bl.a. derved sænkes LDL-kolesterol i blodet.

Ezetimib 

 • Selektiv hæmmer af den intestinale absorption af kolesterol og plantesteroler. Virker i ileums børstesøm.

Farmakokinetik

Atorvastatin 

 • Biotilgængelighed ca. 12 % pga. præsystemisk clearance og/eller first pass-metabolisme i leveren.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 1-2 timer.
 • Plasmahalveringstid ca. 14 timer.
 • Metaboliseres i leveren via CYP3A4 til aktive metabolitter. (Ca. 70 % af virkningen skyldes de aktive metabolitter).
 • Udskilles primært via galden i form af metabolitter.

Ezetimib 

 • Konjugeres i tyndtarm og i lever til farmakologisk aktivt ezetimibglucuronid.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 1-2 timer (ezetimibglucuronid) og 4-12 timer (ezetimib).
 • Plasmahalveringstid ca. 22 timer (ezetimib og ezetimibglucuronid). Enterohepatisk cirkulation forekommer.
 • Udskilles hovedsageligt med galden.

Håndtering af kapsler og tabletter

filmovertrukne tabletter 10+10 mg, Organon Denmark  Ingen kærv
filmovertrukne tabletter 10+20 mg, Organon Denmark  Ingen kærv
filmovertrukne tabletter 10+40 mg, Organon Denmark  Ingen kærv
filmovertrukne tabletter 10+80 mg, Organon Denmark  Ingen kærv

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Kan tages med eller uden mad.

Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.

Knusning/åbning

Kan knuses.

Administration

Synkes hele.

Knust tablet kan opslæmmes i vand.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Indholds- og hjælpestoffer

Lægemiddelform Styrke Indholdsstoffer Udvalgte hjælpestoffer
filmovertrukne tabletter 10+10 mg
Atorvastatin (10 mg)
Ezetimib (10 mg)
Farve
Andre
10+20 mg
Atorvastatin (20 mg)
Ezetimib (10 mg)
Farve
Andre
10+40 mg
Atorvastatin (40 mg)
Ezetimib (10 mg)
Farve
Andre
10+80 mg
Atorvastatin (80 mg)
Ezetimib (10 mg)
Farve
Andre
Se indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i Parallelimporterede pakninger.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) filmovertrukne tabletter 10+10 mg (kan dosisdisp.) 186867
30 stk. (blister)
452,75 15,09
(B) filmovertrukne tabletter 10+20 mg (kan dosisdisp.) 163354
30 stk. (blister)
455,40 15,18
(B) filmovertrukne tabletter 10+40 mg (kan dosisdisp.) 395539
30 stk. (blister)
463,10 15,44
(B) filmovertrukne tabletter 10+80 mg (kan dosisdisp.) 192644
30 stk. (blister)
467,30 15,58
(B) filmovertrukne tabletter 10+10 mg (kan dosisdisp.) 492815
90 stk. (blister)
1.230,50 13,67
(B) filmovertrukne tabletter 10+20 mg (kan dosisdisp.) 155246
90 stk. (blister)
1.238,45 13,76
(B) filmovertrukne tabletter 10+40 mg (kan dosisdisp.) 179557
90 stk. (blister)
1.261,50 14,02
(B) filmovertrukne tabletter 10+80 mg (kan dosisdisp.) 405823
90 stk. (blister)
1.274,15 14,16

Foto og identifikation

Foto

Filmovertrukne tabletter  10+10 mg

Præg:
257
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 5,2 x 12,9
filmovertrukne tabletter 10+10 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  10+20 mg

Præg:
333
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 5,9 x 14,6
filmovertrukne tabletter 10+20 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  10+40 mg

Præg:
337
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 6,4 x 16,8
filmovertrukne tabletter 10+40 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  10+80 mg

Præg:
357
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 8 x 19,2
filmovertrukne tabletter 10+80 mg
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021, https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)


4820. Mach F, Baigent C, Catapano AL et al. 2019 ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias: lipid modification to reduce cardiovascular risk. Eur Heart J. 2020; 41(1):111-188, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31504418 (Lokaliseret 3. marts 2022)


4028. Bateman BT, Hernandez-Diaz S, Fischer MA et al. Statins and congenital malformations: cohort study. BMJ. 2015; 350, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25784688 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4026. Taguchi N, Rubin ET, Hosokawa A et al. Prenatal exposure to HMG-CoA reductase inhibitors: effects on fetal and neonatal outcomes. Reprod Toxicol. 2008; 26(2):175-7, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18640262 (Lokaliseret 24. februar 2022)

 
 

Revisionsdato

23.05.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...