Lenvima

L01EX08
 
 

Antineoplastisk middel. Proteinkinasehæmmer

Anvendelsesområder

Differentieret thyroideacancer (DTC) 

 • Progressivt, lokalt fremskredent eller metastatisk, differentieret (papillært/follikulært/Hürthle-celle) thyroideacancer, som er refraktært over for radioaktivt jod.

Hepatocellulært karcinom (HCC) 

 • Fremskredent eller ikke-resektabelt hepatocellulært karcinom uden tidligere behandling.

Endometriecancer (EC) 

 • I kombination med pembrolizumab til behandling af fremskreden eller recidiverende endometriecancer hos voksne med sygdomsprogression under eller efter tidligere behandling med en hvilken som helst anden behandling med platinbaseret terapi i enhver setting, og som ikke er kandidater til kurativ operation eller strålebehandling.

 

Lenvatinib bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling. 

Dispenseringsform

Kapsler, hårde. 1 kapsel indeholder 4 mg eller 10 mg lenvatinib. 

Doseringsforslag

Differentieret thyroideacancer 

 • Voksne
  • 24 mg 1 gang dgl.

Hepatocellulært karcinom 

 • Voksne med legemsvægt≥ 60 kg
  • 12 mg 1 gang dgl.
 • Voksne med legemsvægt< 60 kg
  • 8 mg 1 gang dgl.

Endometriecancer 

 • Voksne
  • 20 mg 1 gang dgl.
  • Tages i kombination med pembrolizumab, se produktresumé.


Generelt
 

 • Dosisreduktion eller seponering kan være nødvendig ud fra tolerans, se produktresumé.

 

Bemærk: 

 • Kapslerne synkes hele med et glas vand.
 • Kapslerne må ikke åbnes.
 • Kan tages med eller uden mad.
 • Kapslen (uåbnet) lægges i et glas eller i en oral sprøjte med en teskefuld vand, æblejuice eller mælk i mindst 10 min. Derefter omrøres i mindst 3 min for at opløse kapselskallerne.
 • Drik væsken fra beholderen, eller brug den orale sprøjte til at tage den direkte ind i munden eller via en ernæringssonde. Skyl efter med vand, der drikkes.
 • Hvis administration foregår via en sonde, skal den gøres klar med vand.
 • Opslæmmet suspension er holdbar i en beholder med låg på, ved 2-8 ºC i højst 24 timer og skal omrystes i ca. 30 sekunder inden brug.
 • Glemt dosis kan tages indtil 12 timer før næste dosis.
 • Erfaring savnes vedr. børn og unge < 18 år.
 • Begrænset erfaring vedr. ældre > 75 år.

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-30 ml/min.

  Differentieret thyroideacancer 

  • Anbefalet startdosis (voksne): 14 mg 1 gang dgl. Yderligere dosisreduktion kan være nødvendig. Erfaring savnes vedr. nyresygdom i slutstadiet.

  Hepatocellulært karcinom 

  • Erfaring savnes.

  Endometriecancer 

  • Anbefalet startdosis (voksne): 10 mg 1 gang dgl. Yderligere dosisreduktion kan være nødvendig. Erfaring savnes vedr. nyresygdom i slutstadiet.

   

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Differentierret thyroideacancer 

 • Ingen dosisjustering ved let til moderat nedsat leverfunktion.
 • Anbefalet startdosis 14 mg 1 gang dgl. ved stærkt nedsat leverfunktion. Yderligere dosisreduktion kan være nødvendig.

Hepatocellulært karcinom 

 • Ingen dosisjustering ved let nedsat leverfunktion.
 • Begrænsede data vedr. moderat nedsat leverfunktion. Tæt monitorering tilrådes.
 • Ingen data vedr. stærkt nedsat leverfunktion. Bør ikke anvendes.

Endometriecancer 

 • Ingen dosisjustering ved let til moderat nedsat leverfunktion.
 • Anbefalet startdosis 10 mg 1 gang dgl. ved stærkt nedsat leverfunktion. Yderligere dosisreduktion kan være nødvendig.

Se endvidere

Forsigtighedsregler

 • Brug af VEGF-hæmmere kan fremme dannelse af aneurismer og/eller arterielle dissektioner. Risikoen bør overvejes nøje for patienter med risikofaktorer (fx hypertension eller tidligere aneurisme).
 • Blodtrykket skal være velkontrolleret før behandlingsstart og skal løbende monitoreres under behandlingen.
 • Pga lille risiko for kæbeosteonekrose bør:
  • Tandundersøgelse med relevant forebyggende tandbehandling overvejes inden behandlingsstart.
  • Der udvises forsigtighed ved samtidig behandling med antiresorptiv behandling.
  • Invasive tandprocedurer så vidt muligt undgås ved samtidig eller tidligere behandling med i.v. bisfosfonater.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Blod og lymfesystem Blødning, Leukopeni, Lymfopeni, Neutropeni, Trombocytopeni
Det endokrine system Hypertyroidisme, Hypotyroidisme
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Diarré, Dyspepsi, Kvalme, Mundhulegener, Mundtørhed, Obstipation, Opkastning, Smagsforstyrrelser
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Kraftesløshed, Træthed
Undersøgelser Nedsat plasma-albumin Forhøjet ALAT/ASAT og basisk fosfatase, Forhøjet bilirubin, Forhøjet plasma-kreatinin, Forhøjet plasma-lipase og -amylase, Vægttab
Metabolisme og ernæring Hyperkolesterolæmi, Hypocalcæmi, Hypokaliæmi, Hypomagnesiæmi Nedsat appetit
Knogler, led, muskler og bindevæv Artralgi, Knoglesmerter, Rygsmerter, Smerter i ekstremiteter Myalgi
Nervesystemet Svimmelhed Hovedpine
Psykiske forstyrrelser Søvnløshed
Nyrer og urinveje Urinvejsinfektion Proteinuri
Luftveje, thorax og mediastinum Dysfoni
Hud og subkutane væv Alopeci, Palmar-plantar erytrodysæstesi Hududslæt
Vaskulære sygdomme Hypertension, Hypotension, Perifere ødemer
Almindelige (1-10 %)
Hjerte Hjerteinsufficiens, Myokardieinfarkt
Mave-tarm-kanalen Fistler, Pancreatitis Flatulens
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Utilpashed
Lever og galdeveje Cholecystitis, Leverinsufficiens, Leverpåvirkning
Undersøgelser Forlænget QT-interval, Nedsat uddrivningsfraktion Forhøjet plasma-carbamid
Metabolisme og ernæring Dehydrering
Nervesystemet Hepatisk encefalopati
Nyrer og urinveje Nyresvigt
Hud og subkutane væv Hyperkeratoser
Vaskulære sygdomme Cerebrovaskulære tilfælde, Lungeemboli
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Blod og lymfesystem Miltinfarkt
Mave-tarm-kanalen Colitis
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Sårhelingskomplikationer
Lever og galdeveje Hepatitis, Hepatotoksicitet
Infektioner og parasitære sygdomme Absces
Metabolisme og ernæring Binyrebarkinsufficiens*
Knogler, led, muskler og bindevæv Kæbeosteonekrose
Nervesystemet Monoparese, Posterior reversibelt encefalopati-syndrom
Nyrer og urinveje Nefrotisk syndrom
Luftveje, thorax og mediastinum Pneumothorax
Vaskulære sygdomme Transitorisk cerebral iskæmi
Ikke kendt hyppighed
Vaskulære sygdomme Aortaaneurisme

*Binyrebarkinsufficiens ses som almindelig bivirkning i kombination med pembrolizumab. 

Interaktioner

Anden medicin sammen med Lenvima

Lenvatinib hæmmer eksogen thyroideaundertrykkelse. 

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Enhver antineoplastisk behandling under graviditet vil være resultatet af en meget individuel og specifik vurdering af den underliggende sygdom, prognose, behandlingsalternativer og patientinvolvering. Der er ingen antineoplastiske lægemidler hvor der er kvantitative eller kvalitative humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. Generelt, på tværs af alle antineoplastiske lægemidler og de behandlede sygdomme, synes risikoen for medfødte misdannelser dog ikke væsentligt forøget. Såfremt der er behov for en detaljeret gennemgang af evidensen for det enkelte specifikke lægemiddel, anbefales kontakt til en Klinisk Farmakologisk Lægemiddelrådgivning

 

Se også Antineoplastiske midler

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 691, 692, 2789, 2790, 2954, 2955, 4264, 4267, 4268, 4269, 4270, 4388

 

Fertile kvinder og mænd

Kvinder i den fertile alder skal anvende sikker kontraception under behandlingen og i mindst 1 måned efter behandlingens ophør. 

Bemærk: Lenvatinib kan muligvis nedsætte virkningen af hormonel kontraception. 

Referencer: 1550, 3966

Amning

Må ikke anvendes.
Må ikke anvendes.

Baggrund: På grund af virkningsmekanismen frarådes amning. 


Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorps).

Alkohol

Alkohol: Alkohol og Lenvima påvirker ikke hinanden.Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Alkohol og Lenvima påvirker ikke hinanden. 

Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Farmakodynamik

Hæmmer en række tyrosinkinaser, herunder VEGFR (vaskulær endotelial vækstfaktor-receptor) og PDGFR (platelet derived growth factor receptor). 

Farmakokinetik

 • Maksimal plasmakoncentration efter 1-4 timer.
 • Plasmahalveringstid ca. 28 timer.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

Opbevares i originalblister for at beskytte mod fugt. 

Håndtering af kapsler og tabletter

Håndtering af kapsler og tabletter
hårde kapsler 4 mg, Eisai  
hårde kapsler 10 mg, Eisai  
Mad og drikke

Mad og drikke

Kan tages med eller uden mad.

Knusning/åbning

Knusning/åbning

Må ikke åbnes.

Administration

Synkes hele med et glas vand.

Kan opslæmmes.

OBS

 • Kapslen (uåbnet) lægges i et glas eller i en oral sprøjte med en teskefuld vand, æblejuice eller mælk i mindst 10 min. Derefter omrøres i mindst 3 min for at opløse kapselskallerne.
 • Drik væsken fra beholderen, eller brug den orale sprøjte til at tage den direkte ind i munden eller via en ernæringssonde. Skyl efter med vand, der drikkes.
 • Hvis administration foregår via en sonde, skal den gøres klar med vand.
 • Opslæmmet suspension er holdbar i en beholder med låg på, ved 2-8 ºC i højst 24 timer og skal omrystes i ca. 30 sekunder inden brug.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(BEGR) hårde kapsler 4 mg
Lenvima
478672
30 stk. (blister)
15.946,00 531,53 2.391,78
(BEGR) hårde kapsler 10 mg
Lenvima
387479
30 stk. (blister)
15.946,00 531,53 956,74

Foto og identifikation

Foto

Hårde kapsler  4 mg

Præg:
LENV, 4 mg,
Kærv: Ikke relevant
Farve: Orange
Mål i mm: 5,3 x 14,3
hårde kapsler 4 mg
 
 
 

Hårde kapsler  10 mg

Præg:
LENV, 10 mg,
Kærv: Ikke relevant
Farve: Gul, Orange
Mål i mm: 5,3 x 14,3
hårde kapsler 10 mg
 
 
 

Referencer

4264. Danet C, Araujo M, Bos-Thompson MA et al. Pregnancy outcomes in women exposed to cancer chemotherapy. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2018; 27(12):1302-8, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30379378 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4388. de Haan J, Verheecke M, Van Calsteren K et al. Oncological management and obstetric and neonatal outcomes for women diagnosed with cancer during pregnancy: a 20-year international cohort study of 1170 patients. Lancet Oncol. 2018; 19(3):337-46, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29395867 (Lokaliseret 3. marts 2022)


2954. Miyamoto S, Yamada M, Kasai Y et al. Anticancer drugs during pregnancy. Jpn J Clin Oncol. 2016; 46(9):795-804, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27284093 (Lokaliseret 10. maj 2023)


2955. Esposito S, Tenconi R, Preti V et al. Chemotherapy against cancer during pregnancy: A systematic review on neonatal outcomes. Medicine (Baltimore). 2016; 95(38), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27661036 (Lokaliseret 10. maj 2023)


4268. Loibl S, Schmidt A, Gentilini O et al. Breast Cancer Diagnosed During Pregnancy: Adapting Recent Advances in Breast Cancer Care for Pregnant Patients. JAMA Oncol. 2015; 8:1145-53, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26247818 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4270. Peccatori FA, Azim HA Jr, Orecchia R et al. Cancer, pregnancy and fertility: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol. 2013, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23813932 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4269. Loibl S, Han SN, von Minckwitz G et al. Treatment of breast cancer during pregnancy: an observational study. Lancet Oncol. 2012; 13(9):887-96, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22902483 (Lokaliseret 24. februar 2022)


2789. Azim HA Jr, Peccatori FA, Pavlidis N. Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part I: Solid tumors. Cancer Treat Rev. 2010; 36(2):101-9, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20015593 (Lokaliseret 4. maj 2023)


2790. Azim HA Jr, Pavlidis N, Peccatori FA. Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part II: Hematological tumors. Cancer Treat Rev. 2010; 36(2):110-21, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20018452 (Lokaliseret 4. maj 2023)


691. Cardonick E, Iacobucci A. Use of chemotherapy during human pregnancy. Lancet Oncol. 2004; 5(5):283-91, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15120665/ (Lokaliseret 7. december 2021)


4267. PDQ Adult Treatment Editorial Board. Breast Cancer Treatment During Pregnancy (PDQ®): Health Professional Version. PDQ Cancer Information Summaries, National Cancer Institute (US). 2002-2017, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26389427 (Lokaliseret 24. februar 2022)


692. Arnon J, Meirow D, Lewis-Roness H et al. Genetic and teratogenic effects of cancer treatments on gametes and embryos. Hum Reprod Update. 2001; 7(4):394-403, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11476352/ (Lokaliseret 7. december 2021)


1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 17. marts 2023)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 17. marts 2023)

 
 

Revisionsdato

01.12.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 11. december 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...