Opdivo

L01XC17
 
 

Rekombinant antineoplastisk antistof

Anvendelsesområder

 • Inoperabel eller metastatisk melanom som monoterapi eller i kombination med ipilimumab.
 • Efter komplet resektion af melanom med lymfeknudeinvolvering eller metase(r) som monoterapi (adjuverende behandling).
 • Lokalt fremskreden eller metastatisk planocellulært ikke-småcellet lungecancer efter tidligere kemoterapi.
 • Fremskredent renalcellekarcinom som førstelinjebehandling i kombination med ipilimumab eller som monoterapi efter tidligere kemoterapi.
 • Recidiverende eller refraktært klassisk Hodgkins lymfom efter autolog stamcelletransplantation og behandling med brentuximab vedotin.
 • Recidiverende eller metastatisk planocellulær hoved-hals-cancer under eller efter platinbaseret kemoterapi.
 • Lokalt fremskredent inoperabelt eller metastatisk urothelkarcinom efter tidligere platinbaseret kemoterapi.

Nivolumab bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling. 

Dispenseringsform

Koncentrat til infusionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 10 mg nivolumab. 

Doseringsforslag

Monoterapi 

 • 240 mg hver 2. uge som i.v. infusion over 30 minutter.
  • For melanom eller renalcellekarcinom alternativt 480 mg over 60 minutter hver. 4. uge).

 

Kombination med ipilimumab 

 • Melanom. Initialt 1 mg/kg som i.v. infusion over 30 minutter hver 3. uge.
  De første 4 doser gives i kombination med ipilimumab 3 mg/kg over 90 minutter.
  Herefter fortsættes med nivolumab som monoterapi med 240 mg hver 2. uge eller 480 mg hver 4. uge.
 • Renalcellekarcinom. Initialt 3 mg/kg som i.v. infusion over 30 minutter hver 3. uge.
  De første 4 doser gives i kombination med ipilimumab 1 mg/kg over 30 minutter.
  Herefter fortsættes med nivolumab som monoterapi med 240 mg hver 2. uge eller 480 mg hver 4. uge.

 

Bemærk

 • Immunrelaterede bivirkninger kan nødvendiggøre udeladelse af dosis eller evt. seponering af behandlingen. Dosisreduktion frarådes. Se produktresumé.
 • For adjuverende behandling af melanom er den maksimale behandlingstid 12 måneder.
 • Erfaring savnes vedr. børn < 18 år.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, erfaring savnes

 • GFR 0-30 ml/min.

  Dosisjustering er ikke nødvendig ved let til moderat nedsat nyrefunktion. Der findes ingen data ved GFR < 30 ml/min. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed ved nedsat leverfunktion (forhøjet total-bilirubin > 1,5 x ULN ved behandlingsstart) pga. manglende erfaring. 


Se endvidere

Forsigtighedsregler

 • Brug af systemiske glukokortikoider bør undgås, inden behandling med nivolumab indledes.
 • Immunrelaterede bivirkninger følges nøje under behandling med nivolumab og kan nødvendiggøre udeladelse af dosis eller seponering af behandlingen. Systemisk højdosis glukokortikoid evt. kombineret med andre immunosuppressiva kan være nødvendig til behandling af alvorlige immunrelaterede bivirkninger.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Anæmi, Leukopeni, Lymfopeni, Trombocytopeni.
Elektrolytforstyrrelser, Forhøjede leverenzymer, Forhøjet plasma-kreatinin, Forhøjet plasma-lipase og -amylase.
Hyperglykæmi.
Diarré, Kvalme.
Hudkløe, Hududslæt.
Kraftesløshed.
Almindelige (1-10%) Abdominalsmerter, Colitis, Mundtørhed, Obstipation, Opkastning, Stomatitis.
Allergiske reaktioner.
Alopeci, Erytem, Pigmentforandringer i huden, Tør hud.
Artralgi, Muskuloskeletale smerter.
Dyspnø, Hoste, Pneumonitis.
Hypertension, Ødemer.
Hypoglykæmi, Nedsat appetit.
Infusionsrelaterede reaktioner.
Hovedpine, Perifer neuropati.
Svimmelhed, Temperaturstigning.
Thyroideapåvirkning.
Forhøjet bilirubin, Vægttab.
Infektion i øvre luftveje.
Ikke almindelige (0,1-1%) Acidose, Binyrebarkinsufficiens, Dehydrering, Diabetes mellitus.
Artritis.
Eosinofili.
Erythema multiforme.
Hepatitis.
Hypopituitarisme.
Interstitiel nefritis, Nyresvigt.
Neuropati.
Pancreatitis.
Pericarditis, Perikardiel ekssudation.
Pleuraekssudat, Pneumoni.
Psoriasis.
Sløret syn, Uveitis.
Vasculitis.
Sjældne (0,01-0,1%) Anafylaktisk reaktion, Stevens-Johnsons syndrom.
Arytmier, Atrieflimren, Myocarditis.
Demyelisering, Encefalitis, Guillain-Barrés syndrom, Myasteni.
Gastro-duodenale ulcera.
Ketoacidose.
Kolestase.
Lungeinfiltrater.
Lymfadenopati.
Myopati, Myositis, Rhabdomyolyse.
Toksisk epidermal nekrolyse.
Ikke kendt Aseptisk meningitis.
Hyperparatyroidisme.
Sarcoidose.
Tumorlysesyndrom.

Afstødning af transplanterede solide organer er set. 

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Enhver antineoplastisk behandling under graviditet vil være resultatet af en meget individuel og specifik vurdering af den underliggende sygdom, prognose, behandlingsalternativer og patientinvolvering. Der er ingen antineoplastiske lægemidler hvor der er kvantitative eller kvalitative humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. Generelt, på tværs af alle antineoplastiske lægemidler og de behandlede sygdomme, synes risikoen for medfødte misdannelser dog ikke væsentligt forøget. Såfremt der er behov for en detaljeret gennemgang af evidensen for det enkelte specifikke lægemiddel, anbefales kontakt til en Klinisk Farmakologisk Lægemiddelrådgivning

 

Se også Antineoplastiske midler

Referencer: 691, 692, 2789, 2790, 2954, 2955, 4264, 4267, 4268, 4269, 4270, 4388

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: På grund af virkningsmekanismen frarådes amning. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Farmakodynamik

PD-1 er en receptor, som eksprimeres af aktiverede T-lymfocytter og som ved binding til dets ligander PD-L1 og PD-L2 hæmmer T-lymfocytaktiviteten. Ved at blokere PD-1’s binding til ligand vil nivolumab således hindre den hæmmende virkning og dermed forstærke T-lymfocytaktiviteten mod tumor. 

Farmakokinetik

 • Nivolumabs metaboliseringsvej er ikke fuldt belyst.
 • Terminal plasmahalveringstid ca. 25 dage (ved steady state).

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber
pH 6,0. 

 

Håndtering
Tilberedning af infusionsvæske

Den beregnede mængde infusionskoncentrat kan enten gives ufortyndet eller fortyndes til en slutkoncentration på 1-10 mg/ml med isotonisk natriumchlorid- eller glucose-infusionsvæske. 

 

Infusionsteknik
Nivolumab skal infunderes via et "in-line" filter med porestørrelse 0,2-1,2 mikrometer. 

 

Forligelighed ved infusion
Må ikke blandes med andre infusionsvæsker eller tilsættes andre farmaka. 

 

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8ºC) beskyttet mod lys.
 • Må ikke fryses.
 • Uåbnede hætteglas er holdbar i 48 timer ved stuetemperatur (< 25ºC) og rumbelysning. Brugsfærdig infusionsvæske er kemisk holdbar i højst 24 timer i køleskab (2-8ºC) eller i højst 8 timer ved stuetemperatur, men bør anvendes umiddelbart.

Indholdsstoffer

Nivolumabkonc. til infusionsvæske, opl.  100 mg/10 mlkonc. til infusionsvæske, opl.  40 mg/4 mlkonc. til infusionsvæske, opl.  240 mg / 24 ml

Hjælpestoffer

Andre:
Diethylentriaminpentaeddikesyre : konc. til infusionsvæske, opl. 100 mg/10 ml, konc. til infusionsvæske, opl. 40 mg/4 ml, konc. til infusionsvæske, opl. 240 mg / 24 ml
Mannitol : konc. til infusionsvæske, opl. 100 mg/10 ml, konc. til infusionsvæske, opl. 40 mg/4 ml, konc. til infusionsvæske, opl. 240 mg / 24 ml
Natriumchlorid : konc. til infusionsvæske, opl. 100 mg/10 ml, konc. til infusionsvæske, opl. 40 mg/4 ml, konc. til infusionsvæske, opl. 240 mg / 24 ml
Natriumcitrat : konc. til infusionsvæske, opl. 100 mg/10 ml, konc. til infusionsvæske, opl. 40 mg/4 ml, konc. til infusionsvæske, opl. 240 mg / 24 ml
Polysorbat 80 : konc. til infusionsvæske, opl. 100 mg/10 ml, konc. til infusionsvæske, opl. 40 mg/4 ml, konc. til infusionsvæske, opl. 240 mg / 24 ml
Sterilt vand : konc. til infusionsvæske, opl. 100 mg/10 ml, konc. til infusionsvæske, opl. 40 mg/4 ml, konc. til infusionsvæske, opl. 240 mg / 24 ml

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) konc. til infusionsvæske, opl. 100 mg/10 ml 579240
1 stk.
13.024,75
(BEGR) konc. til infusionsvæske, opl. 40 mg/4 ml 539385
1 stk.
5.253,20
(BEGR) konc. til infusionsvæske, opl. 240 mg / 24 ml 479954
1 stk.
31.235,80

Referencer

4264. Danet C, Araujo M, Bos-Thompson MA et al. Pregnancy outcomes in women exposed to cancer chemotherapy. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2018; 27(12):1302-8, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30379378 (Lokaliseret 7. februar 2019)


4388. de Haan J, Verheecke M, Van Calsteren K et al. Oncological management and obstetric and neonatal outcomes for women diagnosed with cancer during pregnancy: a 20-year international cohort study of 1170 patients. Lancet Oncol. 2018; 19(3):337-46, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29395867 (Lokaliseret 4. marts 2019)


2954. Miyamoto S, Yamada M, Kasai Y et al. Anticancer drugs during pregnancy. Jpn J Clin Oncol. 2016; 46(9):795-804, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27284093 (Lokaliseret 16. juni 2017)


2955. Esposito S, Tenconi R, Preti V et al. Chemotherapy against cancer during pregnancy: A systematic review on neonatal outcomes. Medicine (Baltimore). 2016; 95(38), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27661036 (Lokaliseret 2. januar 2017)


4268. Loibl S, Schmidt A, Gentilini O et al. Breast Cancer Diagnosed During Pregnancy: Adapting Recent Advances in Breast Cancer Care for Pregnant Patients. JAMA Oncol. 2015; 8:1145-53, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26247818 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4270. Peccatori FA, Azim HA Jr, Orecchia R et al. Cancer, pregnancy and fertility: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol. 2013; , https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23813932 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4269. Loibl S, Han SN, von Minckwitz G et al. Treatment of breast cancer during pregnancy: an observational study. Lancet Oncol. 2012; 13(9):887-96, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22902483 (Lokaliseret 11. juli 2019)


2789. Azim HA Jr, Peccatori FA, Pavlidis N. Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part I: Solid tumors. Cancer Treat Rev. 2010; 36(2):101-9, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20015593 (Lokaliseret 20. maj 2016)


2790. Azim HA Jr, Pavlidis N, Peccatori FA. Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part II: Hematological tumors. Cancer Treat Rev. 2010; 36(2):110-21, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20018452 (Lokaliseret 20. maj 2016)


691. Cardonick E, Iacobucci A. Use of chemotherapy during human pregnancy. Lancet Oncol. 2004; 5(5):283-91, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15120665 (Lokaliseret 6. juni 2016)


4267. PDQ Adult Treatment Editorial Board. Breast Cancer Treatment During Pregnancy (PDQ®): Health Professional Version. PDQ Cancer Information Summaries, National Cancer Institute (US). 2002-2017; , https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26389427 (Lokaliseret 11. juli 2019)


692. Arnon J, Meirow D, Lewis-Roness H et al. Genetic and teratogenic effects of cancer treatments on gametes and embryos. Hum Reprod Update. 2001; 7(4):394-403, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11476352 (Lokaliseret 20. maj 2016)

 
 

Revisionsdato

28.05.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 21. september 2020
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...