Jinarc

C03XA01
 
 

Selektiv vasopressinantagonist

Anvendelsesområder

 • Opbremsning af progressionen af cysteudvikling og nyreinsufficiens hos voksne med autosomal dominant polycystisk nyresygdom (ADPKD).
 • Behandlingen initieres hos patienter i CKD-stadium 1 - 4 med evidens på hurtigt progredierende sygdom.

Medicinrådet har lavet en vurdering af præparatet.  

 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 15 mg, 30 mg, 45 mg, 60 mg eller 90 mg tolvaptan. 

Doseringsforslag

Doseres 2 gange dgl. Første dosis mindst 30 min. før morgenmaden, anden dosis 8 timer senere med eller uden mad. Dosis optitreres forsigtigt med minimum ugentlige intervaller. 

 

Voksne 

 • Initialt: 45 mg morgen og 15 mg 8 timer senere.
 • Der titreres op til 60 mg morgen og 30 mg 8 timer senere
 • Vedligeholdelsesdosis: 90 mg morgen og 30 mg 8 timer senere.

 

Ved indtag af moderate CYP3A-hæmmere nedsættes dosis til 

 • Initialt: 15 mg morgen og 15 mg 8 timer senere.
 • Der titreres op til 30 mg morgen og 15 mg 8 timer senere
 • Vedligeholdelsesdosis: 45 mg morgen og 15 mg 8 timer senere.

 

Ved indtag af stærke CYP3A-hæmmere nedsættes dosis til 

 • Initialt: 15 mg 1 gang dgl.
 • Der titreres op til 30 mg 1 gang dgl. Hvis dosis tolereres dårligt; 15 mg 1 gang dgl.
 • Vedligeholdelsesdosis: 30 mg x 1 dgl. Hvis dosis tolereres dårligt; 15 mg 1 gang dgl.

 

Bemærk: 

 • Tabletterne skal synkes hele med et glas vand.
 • Tabletterne kan knuses. Knuste tabletter kan opslæmmes i vand eller kan kommes på kold, blød mad.
 • Tabletterne kan tages med eller uden mad.
 • Erfaring savnes vedr. børn og unge < 17 år. Anvendelse frarådes.
 • Erfaring savnes vedr. voksne > 50 år.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, monitorering

 • GFR 0-25 ml/min.
  • GFR < 25 ml/min. Ingen oplysninger ved sent CKD-stadium 4.
  • GFR < 20 ml/min. Risikoen for leverskade kan øges, og der skal monitoreres nøje for levertoksicitet.
  • GFR < 10 ml/min. (inkl. dialyse). Erfaring savnes.
  • Kontraindiceret ved anuri.

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Kontraindiceret ved forhøjede leverenzymer og/eller tegn eller symptomer på leverskade pga. risiko for leverenzymstigninger og potentielt livstruende leverskade. Post marketing er der rapporter om akut leversvigt. Se desuden Forsigtighedsregler. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Anuri
 • Volumendepletering
 • Hypernatriæmi
 • Manglende tørstfornemmelse.

Forsigtighedsregler

 • I kliniske studier er der observeret leverenzymforstyrrelser specielt i løbet af de første 18 måneder af behandlingen. Stigningerne svandt gradvist efter seponering. Disse fund antyder, at tolvaptan kan forårsage irreversibel og potentielt livstruende leverskade.
 • For at mindske risikoen for signifikant og/eller irreversibel leverskade, er det nødvendigt at tage blodprøver for hepatiske transaminaser og bilirubin, før behandlingen påbegyndes samt hver måned i 18 måneder og derefter med 3 måneders interval.
 • Ved tegn på leverskade, inkl. træthed, anoreksi, ubehag i øverste højre del af abdomen, opkastning, feber, udslæt, mørk urin eller gulsot, bør der straks tages leverfunktionsprøver.
 • Ved symptomer på leverskade eller ved klinisk signifikante unormale ALAT- eller ASAT-stigninger under behandlingen, skal behandling øjeblikkeligt afbrydes, og blodprøver skal tages hurtigst muligt (ideelt inden for 48-72 timer). Monitorering fortsættes og med større hyppighed, og behandling kan først fortsættes, når tilstanden er stabiliseret.
 • Behandling skal pauseres ved bekræftelse af vedvarende eller stigende transaminaseniveauer og seponeres permanent, hvis signifikante stigninger og/eller kliniske symptomer på leverskade vedvarer.
 • Hvis ALAT- og ASAT-niveauer forbliver < 3 x øvre normalgrænse (ULN), må behandling genstartes med forsigtighed med hyppig kontrol ved den samme eller lavere doser, da transaminaseniveauer hos nogle patienter lader til at stabilisere sig ved fortsat behandling.
 • Pga. risiko for dehydrering er det vigtigt at instruere patienten i rigeligt væskeindtag i løbet af dagen samt om natten efter hver episode af nykturi.
 • Urinvejsobstruktion.
 • Væske- og elektrolytbalance skal kontrolleres jævnligt hos alle patienter.
 • Hyponatriæmi eller hypernatriæmi skal korrigeres før behandling.
 • Diabetes mellitus.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Mave-tarm-kanalen Diarré, Mundtørhed
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Træthed
Metabolisme og ernæring Tørst
Nervesystemet Svimmelhed Hovedpine
Nyrer og urinveje Hyppig vandladning, Nykturi, Polyuri
Almindelige (1-10 %)
Hjerte Palpitationer
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Dyspepsi, Gastro-øsofageal refluks, Meteorisme, Obstipation, Smagsforstyrrelser
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Kraftesløshed
Lever og galdeveje Leverpåvirkning
Undersøgelser Forhøjet serum-urat Forhøjede levertransaminaser, Vægtændring
Metabolisme og ernæring Anfald af arthritis urica, Dehydrering, Hyperglykæmi, Hypernatriæmi Nedsat appetit
Knogler, led, muskler og bindevæv Artralgi, Muskelkramper Myalgi
Psykiske forstyrrelser Søvnløshed
Luftveje, thorax og mediastinum Dyspnø
Hud og subkutane væv Hudkløe, Hududslæt, Tør hud
Vaskulære sygdomme Synkope
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Undersøgelser Forhøjet bilirubin
Ikke kendt hyppighed
Lever og galdeveje Fulminant leversvigt*
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion

* Observeret efter markedsføring. Levertransplantation var påkrævet. 

Interaktioner

 • Samtidig administration af moderate CYP3A-hæmmere, fx aprepitant, atazanavir, ciprofloxacin, crizotinib, darunavir/ritonavir, diltiazem, erythromycin, fosamprenavir, imatinib, verapamil, eller stærke CYP3A4-hæmmere, fx clarithromycin, ritonavir, fluconazol, ketoconazol og andre azoler, kan øge AUC for tolvaptan. Dosisreduktion af tolvaptan kan være nødvendigt, se "Dosering".
 • Forsigtighed ved samtidig administration af CYP3A-induktorer (fx rifampicin, rifabutin, phenytoin, carbamazepin og naturlægemidler med perikon), da de kan reducere AUC for tolvaptan med op til 87 %. Dosisøgning af tolvaptan kan blive nødvendig ved nedsat effekt.
 • Tolvaptan kan øge effekten af digoxin, og dosisjustering af digoxin kan være nødvendig. Grapefrugtjuice kan øge eksponeringen for tolvaptan 1,8 gange og bør undgås.
 • Samtidig administration af tolvaptan og lægemidler, som har højt natriumindhold eller øger koncentrationen af serum-natrium, frarådes pga. risiko for hypernatriæmi.
 • Samtidig behandling med vasopressinanaloger, fx desmopressin, frarådes.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se også Klassifikation - graviditet 

 

Fertile kvinder og mænd

I produktresuméet anbefales, at kvinder i den fertile alder skal anvende sikker kontraception under behandlingen med tolvaptan. Denne anbefaling er baseret på en teoretisk vurdering af det aktive stofs egenskaber. 

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorps).

Doping

Anvendelse af tolvaptan medfører diskvalifikation af den sportsudøvende. 

Farmakodynamik

Selektiv vasopressin-receptorantagonist, som specifikt blokerer bindingen af argininvasopressin (AVP) ved V2-receptorerne af de distale dele af nefronet. Derved øges urinudskillelsen med øget aquaresis, nedsat urinosmolalitet og stigning i serum-natrium. 

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 56 %.
 • Plasmahalveringstid ca. 8 timer.
 • Metaboliseres i leveren, næsten udelukkende af CYP3A.
 • Mindre end 1 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Håndtering af kapsler og tabletter

tabletter 15 mg + 45mg, Otsuka Pharma  Ingen kærv
tabletter 30 mg + 60 mg, Otsuka Pharma  Ingen kærv
tabletter 30 mg + 90 mg, Otsuka Pharma  Ingen kærv

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Kan tages med eller uden mad.

Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.

Knusning/åbning

Kan knuses.

Administration

Knust tablet kan opslæmmes i vand.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Indholds- og hjælpestoffer

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(BEGR) tabletter 15 mg + 45mg 430673
28 + 28 stk. (blister)
11.488,20 205,15 205,15
(BEGR) tabletter 30 mg + 60 mg 539712
28 + 28 stk. (blister)
11.488,20 205,15 136,76
(BEGR) tabletter 30 mg + 90 mg 546299
28 + 28 stk. (blister)
11.488,20 205,15 102,57

Foto og identifikation

Foto

Tabletter  15 mg + 45mg  (15 mg)

Præg:
OTSUKA, 15
Kærv: Ingen kærv
Farve: Blå
Mål i mm: 6,2 x 6,9
tabletter 15 mg + 45mg (15 mg)
 
 
 

Tabletter  15 mg + 45mg  (45 mg)

Præg:
OTSUKA, 45
Kærv: Ingen kærv
Farve: Blå
Mål i mm: 6,8 x 8,2
tabletter 15 mg + 45mg (45 mg)
 
 
 

Tabletter  30 mg + 60 mg  (30 mg)

Præg:
OTSUKA, 30
Kærv: Ingen kærv
Farve: Blå
Mål i mm: 8 x 8
tabletter 30 mg + 60 mg (30 mg)
 
 
 

Tabletter  30 mg + 60 mg  (60 mg)

Præg:
OTSUKA, 60
Kærv: Ingen kærv
Farve: Blå
Mål i mm: 5,6 x 9,9
tabletter 30 mg + 60 mg (60 mg)
 
 
 

Tabletter  30 mg + 90 mg  (30 mg)

Præg:
OTSUKA, 30
Kærv: Ingen kærv
Farve: Blå
Mål i mm: 8 x 8
tabletter 30 mg + 90 mg (30 mg)
 
 
 

Tabletter  30 mg + 90 mg  (90 mg)

Præg:
OTSUKA, 90
Kærv: Ingen kærv
Farve: Blå
Mål i mm: 9,5 x 9,7
tabletter 30 mg + 90 mg (90 mg)
 
 
 
 
 

Revisionsdato

09.11.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...