Keytruda®

L01FF02
 
 

Rekombinant monoklonalt antineoplastisk antistof

Anvendelsesområder

Melanom 

 • Voksne og børn ≥ 12 år
  • Fremskredent (inoperabelt eller metastatisk) melanom.
  • Adjuverende behandling af melanom efter komplet resektion.

Ikke-småcellet lungecancer 

 • Lokalt fremskreden eller metastatisk ikke-småcellet lungecancer, som udtrykker PD-L1.
 • Lokalt fremskreden eller metastatisk ikke-planocellulær ikke-småcellet lungecancer uden EGFR- eller ALK- positive mutationer i tumorer i kombination med pemetrexid og platinbaseret kemoterapi.
 • Førstelinjebehandling af metastatisk planocellulær ikke-småcellet lungecancer i kombination med carboplatin og paclitaxel.

Hodgkins lymfom 

 • Voksne og børn ≥ 3 år
  • Recidiverende eller refraktært klassisk Hodgkins lymfom efter autolog stamcelletransplantation (hvis muligt) eller mindst 2 forudgående behandlinger.

Urotelialt karcinom 

 • Lokalt fremskredent eller metastatisk urotelialt karcinom.

Planocellulært hoved-hals karcinom 

 • Førstelinjebehandling af metastatisk eller inoperabel planocellulær hoved-hals karcinom, som udtrykker PD-L1, som monoterapi eller i kombination 5-fluoruracil og platinbaseret kemoterapi.
 • Recidiverende eller metastatisk planocellulær hoved-hals karcinom, som udtrykker PD-L1 ved sygdomsprogression eller efter platinbaseret kemoterapi.

Renalcellecarcinom 

 • Førstelinjebehandling af fremskredent renalcellekarcinom i kombination med axitinib.
 • Førstelinjebehandling af fremskredent renalcellekarcinom i kombination med lenvatinib.
 • Adjuverende behandling af renalcellekarcinom med øget risiko for recidiv efter nefrektomi eller efter nefrektomi og resektion af metastatiske læsioner.

Colorektal cancer 

 • Førstelinjebehandling af metastatisk colorektal cancer med høj mikrosatellitinstabilitet eller mismatch repair-defekt.

Cancer med MSI-H eller dMMR 

Som monoterapi hos voksne ved: 

 • inoperabel eller metastatisk kolorektal cancer efter tidligere fluoropyrimidinbaseret kombinationsbehandling;
 • fremskreden eller recidiverende endometriecancer med sygdomsprogression under eller efter tidligere behandling med platinbaseret terapi i enhver setting, og som ikke er kandidat til kurativ operation eller strålebehandling;
 • inoperabel eller metastatisk ventrikelcancer, duodenumcancer eller galdevejscancer med sygdomsprogression under eller efter mindst en forudgående behandling.

Esophagus carcinom 

 • I kombination med platin- og fluoropyrimidinbaseret kemoterapi til førstelinjebehandling af lokalt fremskredent inoperabelt eller metastatisk karcinom i øsofagus eller HER-2-negativ adenokarcinom i den gastro-øsofageale overgang hos voksne med tumorer, der udtrykker PD-L1 med CPS ≥ 10.

Triple-negativ brystkræft (TNBC) 

 • I kombination med kemoterapi til behandling af lokalt recidiverende inoperabel eller metastatisk triple-negativ brystkræft hos voksne, hvis tumorer udtrykker PD-L1 med CPS ≥ 10, og som ikke har fået forudgående kemoterapi for metastatisk sygdom.

Endometriecancer (EC) 

 • I kombination med lenvatinib til behandling af fremskreden eller recidiverende endometriecancer hos voksne med sygdomsprogression under eller efter tidligere behandling med platinbaseret terapi i enhver setting, og som ikke er kandidater til kurativ operation eller strålebehandling.

Cervixcancer  

 • I kombination med kemoterapi med eller uden bevacizumab til behandling af persisterende, recidiverende eller metastatisk cervixcancer hos voksne, hvis tumorer udtrykker PD-L1 med CPS ≥ 1.

Adenokarcinom i ventrikel eller den gastroesophageale overgang (GEJ) 

 • I kombination med trastuzumab, fluoropyrimidin og platinbaseret kemoterapi af lokal fremskredent ikke-resektabel eller metastatisk HER-2-positiv adenokarcinom hos voksne, hvis tumorer udtrykker PD-L1 med CPS ≥ 1.

 

Pembrolizumab bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling. 

 

Medicinrådet har lavet en vurdering af præparatet for adjuverende melanom behandling. 

Dispenseringsform

Koncentrat til infusionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 25 mg pembrolizumab. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • 200 mg hver 3. uge eller 400 mg hver 6. uge som i.v. infusion over 30 minutter.

 

Voksne og børn ≥ 12 år (kun Melanom) 

 • Monoterapi: 2 mg/kg legemsvægt (maksimalt 200 mg) hver 3. uge som i.v. infusion over 30 minutter.

 

Børn ≥ 3 år (kun Hodgkins lymfom) 

 • Monoterapi: 2 mg/kg legemsvægt (maksimalt 200 mg) hver 3. uge som i.v. infusion over 30 minutter.

 

Bemærk: 

 • Immunrelaterede bivirkninger kan nødvendiggøre udeladelse af dosis eller evt. seponering af behandlingen.
 • Dosisreduktion frarådes.
 • Se produktresumé, vedr. kombinationsbehandling.
 • Begrænset erfaring vedr. ældre ≥ 75 år.

 

Advarsel: Koncentrat til infusionsvæske må ikke anvendes ufortyndet.  

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, erfaring savnes

 • GFR 0-15 ml/min.

  Dosisjustering er ikke nødvendig ved GFR > 15 ml/min. Der findes ingen data ved GFR < 15 ml/min.  

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Erfaring savnes vedr. stærkt nedsat leverfunktion. 


Se endvidere

Forsigtighedsregler

 • Brug af systemiske kortikosteroider bør undgås, inden behandling med pembrolizumab indledes.
 • Behandlingen skal pauseres ved grad 2-binyrebarkinsufficiens og seponeres ved grad 3- eller 4-binyrebarkinsufficiens eller -hypofysitis.
 • Immunrelaterede bivirkninger følges nøje under behandling med pembrolizumab. Immunrelaterede bivirkninger kan nødvendiggøre udeladelse af dosis eller seponering af behandlingen. Systemisk højdosis glukokortikoid evt. kombineret med andre immunosuppressiva kan være nødvendig til behandling af alvorlige immunrelaterede bivirkninger.
 • Ældre > 75 år: Forsigtighed ved kombinationsbehandling med kemoterapi og kun efter omhyggelig vurdering af fordel-/risiko-forholdet.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Blod og lymfesystem Anæmi
Det endokrine system Hypertyroidisme
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Diarré, Kvalme, Obstipation, Opkastning, Smagsforstyrrelser
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Kraftesløshed, Temperaturstigning, Træthed
Undersøgelser Forhøjede leverenzymer, Forhøjet plasma-kreatinin, Forhøjet plasma-lipase
Metabolisme og ernæring Nedsat appetit
Knogler, led, muskler og bindevæv Artralgi, Myositis, Smerter i ekstremiteter Muskuloskeletale smerter
Nervesystemet Hovedpine
Psykiske forstyrrelser Søvnløshed
Nyrer og urinveje Urinvejsinfektion
Luftveje, thorax og mediastinum Dyspnø, Pneumoni Hoste
Hud og subkutane væv Alopeci Hudkløe, Hududslæt
Vaskulære sygdomme Ødemer
Almindelige (1-10 %)
Blod og lymfesystem Hæmolytisk anæmi, Leukopeni, Lymfopeni, Neutropeni, Trombocytopeni
Hjerte Arytmier
Det endokrine system Thyroideapåvirkning
Øjne Øjentørhed
Mave-tarm-kanalen Colitis Gastritis, Mundtørhed
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Letargi Kuldegysninger
Lever og galdeveje Hepatitis
Infektioner og parasitære sygdomme Influenzalignende symptomer
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Infusions- eller injektionsrelaterede reaktioner
Undersøgelser Forhøjet bilirubin
Metabolisme og ernæring Hypercalcæmi, Hypocalcæmi, Hypokaliæmi, Hyponatriæmi
Knogler, led, muskler og bindevæv Artritis
Nervesystemet Perifer neuropati, Svimmelhed
Nyrer og urinveje Akut nefropati, Nefritis
Luftveje, thorax og mediastinum Pneumonitis
Hud og subkutane væv Alvorlige hudreaktioner, Dermatitis, Eksem, Erytem Acnelignende hududslæt, Pigmentforandringer i huden, Tør hud
Vaskulære sygdomme Hypertension
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Blod og lymfesystem Eosinofili
Hjerte Myocarditis, Pericarditis, Perikardieansamling
Det endokrine system Hypofysitis*
Øjne Uveitis
Mave-tarm-kanalen Gastro-duodenale ulcera
Immunsystemet Psoriasis, Sarkoidose  (kutan og pulmonal)
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Tendinitis
Undersøgelser Forhøjet plasma-amylase
Metabolisme og ernæring Binyrebarkinsufficiens*, Diabetes
Nervesystemet Encefalitis, Epileptisk anfald, Myasteni
Hud og subkutane væv Aktinisk keratose, Ændring af hårfarve
Vaskulære sygdomme Vasculitis
Sjældne (0,01-0,1 %)
Blod og lymfesystem Erytrocytaplasi, Hæmofagocytisk lymfohistiocytose
Øjne Opticus neuritis, Vogt-Koyanagi-Harada syndrom
Mave-tarm-kanalen Gastro-intestinal perforation
Lever og galdeveje Skleroserende kolangitis
Immunsystemet Sjögrens syndrom, Stevens-Johnsons syndrom
Metabolisme og ernæring Hypoparatyroidisme
Knogler, led, muskler og bindevæv Osteomyelitis
Nervesystemet Aseptisk meningitis, Guillain-Barrés syndrom
Nyrer og urinveje Cystitis  (ikke-infektiøs)
Hud og subkutane væv Erythema nodosum, Toksisk epidermal nekrolyse (TEN), Trombocytopenisk purpura

* Vedr. binyrebarkinsufficiens og hypofysitis, se Forsigtighedsregler .  

Tyroiditis er registreret som ikke almindelig bivirkning i monoterapi, men i kombination med kemoterapi kan opstå som almindelig bivirkning. 

 

Pembrolizumab kan øge risikoen for afstødning af transplanterede solide organer.  

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Enhver antineoplastisk behandling under graviditet vil være resultatet af en meget individuel og specifik vurdering af den underliggende sygdom, prognose, behandlingsalternativer og patientinvolvering. Der er ingen antineoplastiske lægemidler hvor der er kvantitative eller kvalitative humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. Generelt, på tværs af alle antineoplastiske lægemidler og de behandlede sygdomme, synes risikoen for medfødte misdannelser dog ikke væsentligt forøget. Såfremt der er behov for en detaljeret gennemgang af evidensen for det enkelte specifikke lægemiddel, anbefales kontakt til en Klinisk Farmakologisk Lægemiddelrådgivning

 

Se også Antineoplastiske midler

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 691, 692, 2789, 2790, 2954, 2955, 4264, 4267, 4268, 4269, 4270, 4388

 

Fertile kvinder og mænd

Kvinder i den fertile alder bør anvende sikker antikonception under behandlingen og i mindst 4 måneder efter afslutning af behandlingen. 

Referencer: 1550, 3966

Amning

Må ikke anvendes.
Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: På grund af virkningsmekanismen frarådes amning. 


Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

PD-1 er en receptor, som eksprimeres af aktiverede T-lymfocytter og som ved binding til dets ligander PD-L1 og PD-L2 hæmmer T-lymfocytaktiviteten. Ved at blokere PD-1’s binding til ligand vil pembrolizumab således hindre den hæmmende virkning og dermed forstærke T-lymfocytaktiviteten mod tumor. 

Farmakokinetik

 • Fordelingsvolumen 0,12 l/kg.
 • Terminal plasmahalveringstid ca. 26 dage.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Egenskaber


pH (koncentrat): 5,2-5,8. 

Håndtering

 • Tilberedning af infusionsvæske
  • Den beregnede mængde infusionskoncentrat sættes til isotonisk natriumchlorid- eller glucose-infusionsvæske til en slutkoncentration på 1-10 mg/ml.
  • Se endvidere medfølgende brugsvejledning.
 • Forligelighed ved infusion
  • Må ikke blandes med andre infusionsvæsker eller tilsættes andre farmaka.

Bemærk - personalerisiko: Ved håndtering bør udvises forsigtighed. Se endvidere Antineoplastiske midler

Holdbarhed

 • Opbevares i køleskab (2-8ºC) beskyttet mod lys.
 • Må ikke fryses.
 • Brugsfærdig infusionsvæske kan opbevares i højst 24 timer, heraf højst 6 timer ved stuetemperatur (under 25°C) og resterende tid i køleskab (2-8ºC), men bør anvendes umiddelbart. Må ikke genplaceres i køleskab.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(BEGR) konc. til infusionsvæske, opl. 25 mg/ml 585359
4 ml
29.465,45 7.366,36

Referencer

4264. Danet C, Araujo M, Bos-Thompson MA et al. Pregnancy outcomes in women exposed to cancer chemotherapy. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2018; 27(12):1302-8, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30379378 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4388. de Haan J, Verheecke M, Van Calsteren K et al. Oncological management and obstetric and neonatal outcomes for women diagnosed with cancer during pregnancy: a 20-year international cohort study of 1170 patients. Lancet Oncol. 2018; 19(3):337-46, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29395867 (Lokaliseret 3. marts 2022)


2954. Miyamoto S, Yamada M, Kasai Y et al. Anticancer drugs during pregnancy. Jpn J Clin Oncol. 2016; 46(9):795-804, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27284093 (Lokaliseret 10. maj 2023)


2955. Esposito S, Tenconi R, Preti V et al. Chemotherapy against cancer during pregnancy: A systematic review on neonatal outcomes. Medicine (Baltimore). 2016; 95(38), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27661036 (Lokaliseret 10. maj 2023)


4268. Loibl S, Schmidt A, Gentilini O et al. Breast Cancer Diagnosed During Pregnancy: Adapting Recent Advances in Breast Cancer Care for Pregnant Patients. JAMA Oncol. 2015; 8:1145-53, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26247818 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4270. Peccatori FA, Azim HA Jr, Orecchia R et al. Cancer, pregnancy and fertility: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol. 2013, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23813932 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4269. Loibl S, Han SN, von Minckwitz G et al. Treatment of breast cancer during pregnancy: an observational study. Lancet Oncol. 2012; 13(9):887-96, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22902483 (Lokaliseret 24. februar 2022)


2789. Azim HA Jr, Peccatori FA, Pavlidis N. Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part I: Solid tumors. Cancer Treat Rev. 2010; 36(2):101-9, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20015593 (Lokaliseret 4. maj 2023)


2790. Azim HA Jr, Pavlidis N, Peccatori FA. Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part II: Hematological tumors. Cancer Treat Rev. 2010; 36(2):110-21, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20018452 (Lokaliseret 4. maj 2023)


691. Cardonick E, Iacobucci A. Use of chemotherapy during human pregnancy. Lancet Oncol. 2004; 5(5):283-91, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15120665/ (Lokaliseret 7. december 2021)


4267. PDQ Adult Treatment Editorial Board. Breast Cancer Treatment During Pregnancy (PDQ®): Health Professional Version. PDQ Cancer Information Summaries, National Cancer Institute (US). 2002-2017, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26389427 (Lokaliseret 24. februar 2022)


692. Arnon J, Meirow D, Lewis-Roness H et al. Genetic and teratogenic effects of cancer treatments on gametes and embryos. Hum Reprod Update. 2001; 7(4):394-403, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11476352/ (Lokaliseret 7. december 2021)


1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 17. marts 2023)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 17. marts 2023)

 
 

Revisionsdato

08.09.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...