Keytruda®

L01XC18
 
 

Rekombinant monoklonalt antineoplastisk antistof

Anvendelsesområder

Melanom 

 • Fremskredent (inoperabelt eller metastatisk) melanom.
 • Adjuverende behandling af melanom efter komplet resektion.

Ikke-småcellet lungecancer 

 • Lokalt fremskreden eller metastatisk ikke-småcellet lungecancer, som udtrykker PD-L1.
 • Lokalt fremskreden eller metastatisk ikke-planocellulær ikke-småcellet lungecancer uden EGFR- eller ALK- positive mutationer i tumorer i kombination med pemetrexid og platinbaseret kemoterapi.
 • Førstelinjebehandling af metastatisk planocellulær ikke-småcellet lungecancer i kombination med carboplatin og paclitaxel.

Hodgkins lymfom 

 • Voksne og børn ≥ 3 år. Recidiverende eller refraktært klassisk Hodgkins lymfom efter autolog stamcelletransplantation (hvis muligt) eller mindst 2 forudgående behandlinger.

Urotelialt karcinom 

 • Lokalt fremskredent eller metastatisk urotelialt karcinom.

Planocellulært hoved-hals karcinom 

 • Førstelinjebehandling af metastatisk eller inoperabel planocellulær hoved-hals karcinom, som udtrykker PD-L1, som monoterapi eller i kombination 5-fluoruracil og platinbaseret kemoterapi.
 • Recidiverende eller metastatisk planocellulær hoved-hals karcinom, som udtrykker PD-L1 ved sygdomsprogression eller efter platinbaseret kemoterapi.

Renalcellecarcinom 

 • Førstelinjebehandling af fremskredent renalcellekarcinom i kombination med axitinib.
 • Førstelinjebehandling af fremskredent renalcellekarcinom i kombination med lenvatinib.

Colorektal cancer 

 • Førstelinjebehandling af metastatisk colorektal cancer med høj mikrosatellitinstabilitet eller mismatch repair-defekt.

Esophagus carcinom 

 • I kombination med platin- og fluoropyrimidinbaseret kemoterapi til førstelinjebehandling af lokalt fremskredent inoperabelt eller metastatisk karcinom i øsofagus eller HER-2-negativ adenokarcinom i den gastro-øsofageale overgang hos voksne med tumorer, der udtrykker PD-L1 med CPS ≥ 10.

Triple-negativ brystkræft (TNBC) 

 • I kombination med kemoterapi til behandling af lokalt recidiverende inoperabel eller metastatisk triple-negativ brystkræft hos voksne, hvis tumorer udtrykker PD-L1 med CPS ≥ 10, og som ikke har fået forudgående kemoterapi for metastatisk sygdom.

Endometriecancer (EC) 

 • I kombination med lenvatinib til behandling af fremskreden eller recidiverende endometriecancer hos voksne med sygdomsprogression under eller efter tidligere behandling med platinbaseret terapi i enhver setting, og som ikke er kandidater til kurativ operation eller strålebehandling.

 

Pembrolizumab bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling. 

Dispenseringsform

Koncentrat til infusionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 25 mg pembrolizumab. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • 200 mg hver 3. uge eller 400 mg hver 6. uge som i.v. infusion over 30 minutter.

 

Børn ≥ 3 år (kun Hodgkins lymfom) 

 • Monoterapi: 2 mg/kg legemsvægt (maksimalt 200 mg) hver 3. uge som i.v. infusion over 30 minutter.

 

Bemærk: 

 • Immunrelaterede bivirkninger kan nødvendiggøre udeladelse af dosis eller evt. seponering af behandlingen.
 • Dosisreduktion frarådes.
 • Se produktresumé, vedr. kombinationsbehandling.
 • Begrænset erfaring vedr. ældre ≥ 75 år.

 

Advarsel: Koncentrat til infusionsvæske må ikke anvendes ufortyndet.  

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, erfaring savnes

 • GFR 0-15 ml/min.

  Dosisjustering er ikke nødvendig ved GFR > 15 ml/min. Der findes ingen data ved GFR < 15 ml/min.  

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Erfaring savnes vedr. moderat til stærkt nedsat leverfunktion. 


Se endvidere

Forsigtighedsregler

 • Brug af systemiske kortikosteroider bør undgås, inden behandling med pembrolizumab indledes.
 • Behandlingen skal pauseres ved grad 2-binyrebarkinsufficiens og seponeres ved grad 3- eller 4-binyrebarkinsufficiens eller -hypofysitis.
 • Immunrelaterede bivirkninger følges nøje under behandling med pembrolizumab. Immunrelaterede bivirkninger kan nødvendiggøre udeladelse af dosis eller seponering af behandlingen. Systemisk højdosis glukokortikoid evt. kombineret med andre immunosuppressiva kan være nødvendig til behandling af alvorlige immunrelaterede bivirkninger.
 • Ældre > 75 år: Forsigtighed ved kombinationsbehandling med kemoterapi og kun efter omhyggelig vurdering af fordel-/risiko-forholdet.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10 %) Anæmi.
Hypertyroidisme.
Abdominalsmerter, Diarré, Kvalme, Obstipation, Opkastning, Smagsforstyrrelser.
Kraftesløshed, Temperaturstigning, Træthed.
Forhøjede leverenzymer, Forhøjet plasma-kreatinin, Forhøjet plasma-lipase.
Nedsat appetit.
Artralgi, Muskuloskeletale smerter, Myositis, Smerter i ekstremiteter.
Hovedpine.
Søvnløshed.
Urinvejsinfektion.
Dyspnø, Hoste, Pneumoni.
Alopeci, Hudkløe, Hududslæt.
Ødemer.
Almindelige (1-10 %) Hæmolytisk anæmi, Leukopeni, Lymfopeni, Neutropeni, Trombocytopeni.
Arytmier.
Thyroideapåvirkning.
Øjentørhed.
Colitis, Gastritis, Mundtørhed.
Kuldegysninger, Letargi, Svimmelhed.
Hepatitis.
Influenzalignende symptomer.
Infusions- eller injektionsrelaterede reaktioner.
Forhøjet bilirubin.
Hypercalcæmi, Hypocalcæmi, Hypokaliæmi, Hyponatriæmi.
Artritis.
Perifer neuropati.
Akut nefropati, Nefritis.
Pneumonitis.
Acnelignende hududslæt, Alvorlige hudreaktioner, Dermatitis, Eksem, Erytem, Pigmentforandringer i huden, Tør hud.
Hypertension.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Eosinofili.
Myocarditis, Pericarditis, Perikardieansamling.
Hypofysitis*.
Uveitis.
Gastro-duodenale ulcera.
Psoriasis, Sarkoidose.
Binyrebarkinsufficiens*, Diabetes.
Encefalitis, Epileptisk anfald, Myasteni.
Vasculitis.
Sjældne (0,01-0,1 %) Erytrocytaplasi, Hæmofagocytisk lymfohistiocytose.
Vogt-Koyanagi-Harada syndrom.
Gastro-intestinal perforation.
Skleroserende kolangitis.
Sjögrens syndrom, Stevens-Johnsons syndrom.
Toksisk epidermal nekrolyse.
Osteomyelitis.
Aseptisk meningitis, Guillain-Barrés syndrom.
Erythema nodosum, Trombocytopenisk purpura.

* Vedr. binyrebarkinsufficiens og hypofysitis, se Forsigtighedsregler

 

Pembrolizumab kan øge risikoen for afstødning af transplanterede solide organer. 

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Enhver antineoplastisk behandling under graviditet vil være resultatet af en meget individuel og specifik vurdering af den underliggende sygdom, prognose, behandlingsalternativer og patientinvolvering. Der er ingen antineoplastiske lægemidler hvor der er kvantitative eller kvalitative humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. Generelt, på tværs af alle antineoplastiske lægemidler og de behandlede sygdomme, synes risikoen for medfødte misdannelser dog ikke væsentligt forøget. Såfremt der er behov for en detaljeret gennemgang af evidensen for det enkelte specifikke lægemiddel, anbefales kontakt til en Klinisk Farmakologisk Lægemiddelrådgivning

 

Se også Antineoplastiske midler

Referencer: 691, 692, 2789, 2790, 2954, 2955, 4264, 4267, 4268, 4269, 4270, 4388

Se også Klassifikation - graviditet

 

Fertile kvinder og mænd

Kvinder i den fertile alder bør anvende sikker antikonception under behandlingen og i mindst 4 måneder efter afslutning af behandlingen. 

Referencer: 1550, 3966

Amning

Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: På grund af virkningsmekanismen frarådes amning. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Farmakodynamik

PD-1 er en receptor, som eksprimeres af aktiverede T-lymfocytter og som ved binding til dets ligander PD-L1 og PD-L2 hæmmer T-lymfocytaktiviteten. Ved at blokere PD-1’s binding til ligand vil pembrolizumab således hindre den hæmmende virkning og dermed forstærke T-lymfocytaktiviteten mod tumor. 

Farmakokinetik

 • Fordelingsvolumen 0,12 l/kg.
 • Terminal plasmahalveringstid ca. 26 dage.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber


pH (koncentrat): 5,2-5,8. 

Håndtering

 • Tilberedning af infusionsvæske
  • Den beregnede mængde infusionskoncentrat sættes til isotonisk natriumchlorid- eller glucose-infusionsvæske til en slutkoncentration på 1-10 mg/ml.
  • Se endvidere medfølgende brugsvejledning.
 • Forligelighed ved infusion
  • Må ikke blandes med andre infusionsvæsker eller tilsættes andre farmaka.

 

Holdbarhed

 • Opbevares i køleskab (2-8ºC) beskyttet mod lys.
 • Må ikke fryses.
 • Brugsfærdig infusionsvæske kan opbevares i højst 24 timer, heraf højst 6 timer ved stuetemperatur (under 25°C) og resterende tid i køleskab (2-8ºC), men bør anvendes umiddelbart. Må ikke genplaceres i køleskab.

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(BEGR) konc. til infusionsvæske, opl. 25 mg/ml 585359
4 ml
31.227,05 7.806,76

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. 2019; , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 7. december 2021)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. 2019; , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 18. december 2018)


4264. Danet C, Araujo M, Bos-Thompson MA et al. Pregnancy outcomes in women exposed to cancer chemotherapy. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2018; 27(12):1302-8, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30379378 (Lokaliseret 7. februar 2019)


4388. de Haan J, Verheecke M, Van Calsteren K et al. Oncological management and obstetric and neonatal outcomes for women diagnosed with cancer during pregnancy: a 20-year international cohort study of 1170 patients. Lancet Oncol. 2018; 19(3):337-46, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29395867 (Lokaliseret 4. marts 2019)


2954. Miyamoto S, Yamada M, Kasai Y et al. Anticancer drugs during pregnancy. Jpn J Clin Oncol. 2016; 46(9):795-804, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27284093 (Lokaliseret 16. juni 2017)


2955. Esposito S, Tenconi R, Preti V et al. Chemotherapy against cancer during pregnancy: A systematic review on neonatal outcomes. Medicine (Baltimore). 2016; 95(38), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27661036 (Lokaliseret 2. januar 2017)


4268. Loibl S, Schmidt A, Gentilini O et al. Breast Cancer Diagnosed During Pregnancy: Adapting Recent Advances in Breast Cancer Care for Pregnant Patients. JAMA Oncol. 2015; 8:1145-53, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26247818 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4270. Peccatori FA, Azim HA Jr, Orecchia R et al. Cancer, pregnancy and fertility: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol. 2013; , https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23813932 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4269. Loibl S, Han SN, von Minckwitz G et al. Treatment of breast cancer during pregnancy: an observational study. Lancet Oncol. 2012; 13(9):887-96, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22902483 (Lokaliseret 11. juli 2019)


2789. Azim HA Jr, Peccatori FA, Pavlidis N. Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part I: Solid tumors. Cancer Treat Rev. 2010; 36(2):101-9, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20015593 (Lokaliseret 20. maj 2016)


2790. Azim HA Jr, Pavlidis N, Peccatori FA. Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part II: Hematological tumors. Cancer Treat Rev. 2010; 36(2):110-21, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20018452 (Lokaliseret 20. maj 2016)


691. Cardonick E, Iacobucci A. Use of chemotherapy during human pregnancy. Lancet Oncol. 2004; 5(5):283-91, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15120665/ (Lokaliseret 7. december 2021)


4267. PDQ Adult Treatment Editorial Board. Breast Cancer Treatment During Pregnancy (PDQ®): Health Professional Version. PDQ Cancer Information Summaries, National Cancer Institute (US). 2002-2017; , https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26389427 (Lokaliseret 11. juli 2019)


692. Arnon J, Meirow D, Lewis-Roness H et al. Genetic and teratogenic effects of cancer treatments on gametes and embryos. Hum Reprod Update. 2001; 7(4):394-403, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11476352/ (Lokaliseret 7. december 2021)

 
 

Revisionsdato

03.12.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 10. januar 2022
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...