Kengrexal

B01AC25
 
 

Middel til tromboseprofylakse. 

Anvendelsesområder

I kombination med acetylsalicylsyre (ASA) til reduktion af trombotiske kardiovaskulære komplikationer hos voksne med akut koronar hjertesygdom, som gennemgår perkutan koronar intervention (PCI), og som ikke har fået en oral P2Y12-hæmmere før PCI-proceduren, og hvor oral behandling med P2Y12hæmmere ikke er mulig eller ønskelig. 

 

Cangrelor bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til ovennævnte lidelser og interventionelle behandlinger. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Pulver til koncentrat til injektions- og infusionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 50 mg cangrelor. 

Doseringsforslag

Bolus og infusion skal iværksættes før PCI og fortsættes i mindst 2 timer eller under hele proceduren. 

 • Bolus < 1 min: 30 mikrogram/kg i.v. før PCI
 • Efterfulgt straks af 4 mikrogram/kg/min. i.v. infusion.
 • Efter lægens skøn kan infusionen fortsættes til i alt 4 timer.

  

Ved skift til kronisk behandling med oral P2Y12-inhibitor gives sædvanlig initialdosis af: 

 • ticagrelor eller prasugrel 0-30 min. inden ophør med infusionen
 • clopidogrel straks efter ophør med infusionen.

Kontraindikationer

 • Aktiv blødning
 • Øget blødningsrisiko pga. nedsat hæmostase, irreversible koagulationssygdomme, nylig større operation/traume eller ubehandlet svær hypertension.
 • Apopleksi og transitorisk iskæmisk attak i anamnesen.

Forsigtighedsregler

Sygdomstilstande associeret med øget blødningsrisiko. 

Typiske alvorlige fejl

Beskrivelse Konsekvens
Manglende reordination/-administration/monitorering efter behandlingspause med trombocythæmmer. Trombe med lammelser.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Undersøgelser Nedsat hæmatokritværdi
Luftveje, thorax og mediastinum Dyspnø
Hud og subkutane væv Purpura
Vaskulære sygdomme Hæmatom
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Hjerte Perikardieansamling
Mave-tarm-kanalen Gastro-intestinal blødning
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Hæmoptyse
Immunsystemet Urticaria
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Blødning ved indstiksstedet
Undersøgelser Forhøjet plasma-kreatinin
Nyrer og urinveje Akut nyresvigt, Hæmaturi
Luftveje, thorax og mediastinum Epistaxis
Hud og subkutane væv Erytem Hudkløe, Hududslæt
Sjældne (0,01-0,1 %)
Blod og lymfesystem Anæmi, Trombocytopeni
Øjne Intraokulær blødning
Immunsystemet Allergiske reaktioner, Anafylaktisk reaktion, Angioødem
Undersøgelser Forlænget protrombintid
Vaskulære sygdomme Cerebral hæmoragi, Cerebrovaskulære tilfælde, Pseudoaneurisme, Pulmonal blødning
Meget sjældne (< 0,01 %)
Øre og labyrint Øreblødning
Infektioner og parasitære sygdomme Infektioner
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Periorbitalt hæmatom
Benigne, maligne og uspecificerede neoplasmer Blødning fra neoplasmer i huden
Det reproduktive system og mammae Blødning fra penis Menoragi

Interaktioner

Anden medicin sammen med Kengrexal

Ved behandling med clopidogrel under infusion af cangrelor udebliver clopidogrels trombocythæmmende effekt. Virkningen indtræder ved administration af 600 mg clopidogrel straks efter seponering af cangrelor-infusion. 

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ikke kvantitative data for udskillelse i modermælk. 


Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Doping

Ingen restriktioner

Ingen restriktioner 

Alkohol

Alkohol: Alkohol og Kengrexal påvirker ikke hinanden.Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Alkohol og Kengrexal påvirker ikke hinanden. 

Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Forgiftning

Blødning er den mest sandsynlige farmakologiske virkning af overdosering. Der findes ingen antidot mod cangrelor, men cangrelors farmakokinetiske halveringstid er 3-6 minutter. Trombocytfunktionen er genoprettet i løbet af 60 minutter efter standsning af infusionen. 

Farmakodynamik

Direkte P2Y12-trombocytreceptorantagonist, der blokerer adenosindifosfat (ADP)-medieret trombocytaktivering og -aggregation. Cangrelor bindes selektivt og reversibelt til P2Y12-receptoren og forhindrer yderligere signalering og trombocytaktivering. 

Trombocytfunktionen normaliseres i løbet af 1 time.  

Farmakokinetik

 • Fordelingsvolumen 0,06 l/kg.
 • Metaboliseres i plasma til inaktiv metabolit.
 • Plasmahalveringstid 3-6 minutter.
 • Udskilles primært gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Håndtering 

Tilberedning af koncentrat til injektions- og infusionsvæske 

 • 1 hætteglas med pulver tilsættes 5 ml sterilt vand.
 • Under forsigtig drejning af hætteglasset opløses pulveret.
 • Advarsel: Koncentrat til injektions- og infusionsvæske må ikke anvendes ufortyndet.

  

Fremstilling af injektions- og infusionsvæske 

 • 5 ml koncentrat til injektions- og infusionsvæske overføres til 250 ml isotonisk natriumchlorid- eller glucose-infusionsvæske.

  

Holdbarhed 

 • Koncentrat til injektions- og infusionsvæske skal fortyndes umiddelbart efter tilberedning.
 • Brugsfærdig injektions- og infusionsvæske skal anvendes umiddelbart.
 • Må ikke opbevares i køleskab.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(BEGR) pulver til konc. til injektions- og infusionsvæske 50 mg 125981
10 stk.
28.178,60 2.817,86 2.817,86
 
 

Revisionsdato

28.09.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 2. oktober 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...