Akynzeo

A04AA55
 
 

Antiemetikum. Serotonin-receptorantagonist af 5-HT3-typen (palonosetron) og neurokinin (NK1)-receptorantagonist (netupitant) i kombination. 

Anvendelsesområder

orebyggelse af kvalme og opkastninger i forbindelse med cytostatikabehandling. 

Dispenseringsform

Kapsler, hårde. 1 kapsel indeholder 300 mg netupitant og 0,5 mg palonosetron (som hydrochlorid). 

Doseringsforslag

Voksne. 1 kapsel (300/0,5 mg) ca. 1 time før start af kemoterapi. 

 

Bemærk: 

 • Kapslerne skal synkes hele.
 • Ved samtidig anvendelse af glukokortikoid anbefales at reducere steroiddosis med ca. 50% pga. netupitants hæmning af CYP3A4.
 • Erfaring savnes vedr. patienter < 18 år.

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed ved stærkt nedsat leverfunktion (Child-Pugh C) pga. manglende erfaring vedr. netupitant. 


Se endvidere

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for andre selektive 5-HT3-receptorantagonister. 

Forsigtighedsregler

 • Subakut tarmobstruktion, idet tarmmotiliteten kan påvirkes.
 • Forsigtighed ved forlænget QT-interval eller øget risiko herfor (fx elektrolytforstyrrelser, kongestiv hjerteinsufficiens og bradyarytmi) pga. risiko for torsades de pointes. Hypokaliæmi og hypomagnesiæmi skal være korrigeret inden behandlingsstart.
 • Kapslerne kan indeholde spor af sojaprotein. Forsigtighed ved allergi over for soja eller jordnødder (peanut).

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Obstipation.
Træthed.
Hovedpine.
Ikke almindelige (0,1-1%) Neutropeni.
AV-blok  (1. grad), Kardiomyopati.
Abdominalsmerter.
Svimmelhed.
Forlænget QT-interval.
Alopeci.
Hypertension.
Sjældne (0,01-0,1%) Leukopeni.
Arytmier, Grenblok, Hjerteklaplidelse, Myokardieiskæmi, Ventrikulær ekstrasystoli.
Tinnitus.
Conjunctivitis, Sløret syn.
Ekg-forandringer.
Hypokaliæmi.
Rygsmerter, Smerter i ekstremiteter.
Hypæstesi.
Humørforstyrrelser, Psykose, Somnolens.
Erytem.
Hypotension.

Interaktioner

 • Netupitant er moderat hæmmer af CYP3A4, og plasmakoncentrationen af andre substanser for CYP3A4 kan øges. Ved samtidig anvendelse af glukokortikoid (CYP3A4 substrat) anbefales at reducere steroiddosis med ca. 50 %. Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Serotoninsyndrom (se SSRI) er forekommet ved samtidig brug af 5-HT3 -receptorantagonister og andre serotonerge midler, fx SSRI og SNRI.
 • Samtidig indgift af kraftige CYP3A4-hæmmere, fx clarithromycin, itraconazol og ritonavir, øger plasmakoncentrationen af netupitant.
 • Samtidig anvendelse af kraftige CYP3A4-induktorer, fx carbamazepin, phenytoin, phenobarbital, rifampicin og naturlægemidler med perikon, nedsætter plasmakoncentrationen af netupitant, og kombinationen bør undgås.

Graviditet

Må ikke anvendes.

Baggrund: 

Dyrestudier antyder et væsentligt teratogent potentiale for netupitant. 

Referencer: 1550, 3966

Se også Klassifikation - graviditet

 

Fertile kvinder og mænd

Kvinder i den fertile alder bør anvende sikker antikonception under behandlingen og i mindst 1 måned efter afslutning af behandlingen. 

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Farmakodynamik

Palonosetron 

 • Serotonin-receptorantagonist. Bindes selektivt til 5-HT3-receptorerne i kemoreceptor-triggerzonen, nucleus tractus solitarius samt på vagale afferente nervebaner.

Netupitant 

 • Bindes til NK1-receptoren i kemoreceptor-triggerzonen og nucleus tractus solitarius.

Farmakokinetik

Palonosetron 

 • Biotilgængelighed ca. 97%.
 • Fordelingsvolumen ca. 8,3 l/kg.
 • Metaboliseres delvis i leveren via CYP2D6 og i mindre grad via CYP3A4 og CYP1A2 til inaktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid ca. 40 timer.
 • Ca. 40% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Netupitant 

 • Biotilgængelighed ca. 60%.
 • Fordelingsvolumen ca. 6,9 l/kg.
 • Metaboliseres i leveren via CYP3A4, i mindre grad via CYP1A2 og CYP2C19 til delvis aktive metabolitter.
 • Terminal plasmahalveringstid ca. 88 timer.

Indholdsstoffer

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) hårde kapsler 300 mg / 0,5 mg (kan dosisdisp.) 376235
1 stk. (blister)
776,75
(BEGR) hårde kapsler 300 mg / 0,5 mg (kan dosisdisp.) 512263
1 stk. (blister) (Orifarm)
618,65

Foto og identifikation

Hårde kapsler  300 mg / 0,5 mg

Præg:
HE1
Kærv: Ikke relevant
Farve: Hvid, Brun
Mål i mm: 7,6 x 21,7
hårde kapsler 300 mg / 0,5 mg
 
 
 

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. 2019; , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 18. december 2018)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. 2019; , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 18. december 2018)

 
 

Revisionsdato

30.01.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 25. januar 2021
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...