Confidex®

B02BD01
 
 

Anvendelsesområder

 • Behandling af blødning og perioperativ forebyggelse af blødning hos patienter under behandling med vitamin K-agonist, når der kræves en hurtig korrektion af INR.
 • Desuden hos patienter med medfødt mangel på de vitamin K-afhængige koagulationsfaktorer II og X, når rensede specifikke koagulationsfaktor-produkter ikke er tilgængelige.

 

Behandlingen af medfødt mangel på koagulationsfaktorer bør foretages i samarbejde med hæmofilicenter. 

Dispenseringsform

Pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning 500 IE. 

1 hætteglas indeholder 400-960 IE koagulationsfaktor II, 200-500 IE koagulationsfaktor VII, 400-620 IE koagulationsfaktor IX, 440-1.200 IE koagulationsfaktor X, 300-900 IE protein C, 240-760 IE protein S. 

 

Pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning 1.000 IE. 

1 hætteglas indeholder 800-1.920 IE koagulationsfaktor II, 400-1.000 IE koagulationsfaktor VII, 800-1.240 IE koagulationsfaktor IX, 880-2.400 IE koagulationsfaktor X, 600-1.800 IE protein C, 480-1.520 IE protein S. 

Doseringsforslag

Blødning og perioperativ profylakse af blødning under vitamin K-antagonistbehandling 

 • Behandlingen bør foretages i samråd med læge med særligt kendskab til koagulation og/eller hæmofili.
 • Individuel dosering i henhold til bestemmelser af koagulationsfaktorerne i patientens plasma og ønsket INR-niveau.
 • Initial infusionshastighed bør være 1 ml pr. minut de første par minutter, efterfulgt af 3 ml pr. minut (højst 8 ml/min.).
 • I tabellen er tilnærmede doser angivet (ml rekonstitueret produkt/kg legemsvægt) til normalisering af INR (≤1,3 inden for 1 time) ved forskellige INR-niveauer. INR kontrolleres ca. 30 minutter efter infusionen.

Initial INR  

2,0-3,9  

4,0-6,0  

> 6,0  

Tilnærmet dosis af Confidex®/kg legemsvægt* 

1 ml** 

1,4 ml** 

2 ml** 

Tilnærmet dosis af faktor IX/kg legemsvægt**  

25 IE 

35 IE 

50 IE 

Maksimal dosis*** af factor IX 

2.500 IE 

3.500 IE 

5.000 IE 

* Tilnærmet dosis ved legemsvægt ≤ 100 kg. 

** Antal ml brugsfærdig infusionsvæske. 

*** Maksimal dosis ved legemsvægt > 100 kg. 

 • Bemærk: Erfaring savnes vedr. behandling af nyfødte med perinatal blødning pga. vitamin K-mangel.


Blødning og perioperativ profylakse ved medfødt mangel på de vitamin K-afhængige koagulationsfaktorer II og X 

Kontraindikationer

 • Kendt allergi over for heparin eller tidligere heparininduceret trombocytopeni
 • IgA-mangel med kendt antistofdannelse mod IgA pga. risiko for alvorlige hypersensitivitets- og anafylaktiske reaktioner.

Forsigtighedsregler

 • Allergiske overfølsomhedsreaktioner er mulige. Patienterne bør informeres om tegn på overfølsomhedsreaktioner, herunder urticaria, generaliseret urticaria, trykken for brystet, hvæsende vejrtrækning, hypotension og anafylaksi.
 • Bør kun anvendes ved erhvervet mangel på vitamin K-afhængige koagulationsfaktorer, når hurtig korrektion af protrombinkompleksniveauer er nødvendig, som ved større blødninger eller akutte indgreb.
 • I andre tilfælde er nedsættelse af vitamin K-antagonistdosis, indgift af vitamin K og/eller frisk frosset plasma normalt tilstrækkeligt.
 • Der er risiko for tromboemboliske komplikationer eller dissemineret intravaskulær koagulation, især ved gentaget dosering.
 • Ved koagulationsanalyser, der er følsomme over for heparin, skal der ved høje doser tages hensyn til, at præparatet indeholder heparin og antitrombin.
 • Natriumindhold
  100 ml brugsfærdig injektionsvæske indeholder ca. 15 mmol natrium, som svarer til 878 mg natriumchlorid.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Vaskulære sygdomme Dyb venetrombose
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Hæmoptyse
Lever og galdeveje Leverpåvirkning
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Reaktioner på indstiksstedet
Psykiske forstyrrelser Angst
Luftveje, thorax og mediastinum Bronkospasme Epistaxis
Vaskulære sygdomme Hypertension, Lungeemboli, Trombose
Sjældne (0,01-0,1 %)
Immunsystemet Allergiske reaktioner, Anafylaktisk reaktion
Meget sjældne (< 0,01 %)
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Temperaturstigning
Ikke kendt hyppighed
Blod og lymfesystem Dissemineret intravaskulær koagulation
Hjerte Hjertestop Takykardi
Mave-tarm-kanalen Kvalme
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Kulderystelser
Undersøgelser Udvikling af antistoffer
Nervesystemet Tremor
Luftveje, thorax og mediastinum Dyspnø
Vaskulære sygdomme Hypotension, Kredsløbskollaps

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Der er ingen data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. Substitutionsbehandling med fysiologiske molekyler. I praksis vil indikationen oftest være absolut. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 1550, 3966

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Der er ingen kvantitative data for udskillelse i modermælk. Det skønnes ikke sandsynligt, at barnet eksponeres systemisk for klinisk betydende mængder af lægemidlet. 


Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (7 døgns karantæne).

Doping

Ingen restriktioner

Ingen restriktioner 

Læs mere om Doping 

Alkohol

Alkohol: Alkohol og Confidex® påvirker ikke hinanden.Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Alkohol og Confidex® påvirker ikke hinanden. 

Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Forgiftning

Overdosering kan øge risikoen for udvikling af tromboemboliske komplikationer eller dissemineret intravaskulær koagulation. 

Farmakodynamik

Øger plasmaniveauet af vitamin K-afhængige koagulationsfaktorer og kan midlertidigt korrigere koagulationsdefekten ved mangel på en eller flere af disse faktorer.  

Farmakokinetik

Plasmahalveringstid 48-60 timer (faktor II), 1,5-6 timer (faktor VII), 20-24 timer (faktor IX) og 24-48 timer (faktor X), men hastigheden, hvormed faktorerne forbruges, afhænger af blødningens størrelse og patientens tilstand.  

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

Aktive indholdsstoffer m.m.: 

Indholdsstof/Egenskab  

Pr. hætteglas pulver  

500 IE  

Pr. hætteglas pulver  

1.000 IE  

Brugsfærdig  

injektionsvæske  

Koagulationsfaktor II 

400-960 IE 

800-1.920 IE 

20-48 IE/ml 

Koagulationsfaktor VII 

200-500 IE 

400-1.000 IE 

10-25 IE/ml 

Koagulationsfaktor IX 

400-620 IE 

800-1.240 IE 

20-31 IE/ml 

Koagulationsfaktor X 

440-1.200 IE 

880-2.400 IE 

22-60 IE/ml 

Protein C 

300-900 IE 

600-1.800 IE 

15-45 IE/ml 

Protein S 

240-760 IE 

480-1.520 IE 

12-38 IE/ml 

Totalt proteinindhold 

 

 

6-14 mg/ml 

Specifik aktivitet 

2,5 IE 

koagulationsfaktor IX/mg protein 

2,5 IE 

koagulationsfaktor IX/mg protein 

 

Bemærk: Indeholder heparin som hjælpestof. 

 

Håndtering 

Tilberedning af injektionsvæske 

 • Pulveret i et hætteglas opløses i den medfølgende solvens i hætteglas ved brug af Mix2Vial-sættet.
 • Den detaljerede beskrivelse i medfølgende brugsvejledning/produktresuméet skal følges meget nøje .


Forligelighed ved infusion 

 • ikke blandes med andre lægemidler.


Holdbarhed 

 • Opbevares beskyttet mod lys.
 • Må ikke fryses.
 • Brugsfærdig injektionsvæske bør anvendes umiddelbart.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(BEGR) pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 500 IE
Confidex
134620
1 sæt
3.621,35 3.621,35
(BEGR) pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 1000 IE
Confidex
462826
1 sæt
7.225,85 7.225,85

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 17. marts 2023)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 17. marts 2023)

 
 

Revisionsdato

07.04.2022. Priserne er dog gældende pr. mandag den 27. november 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...