Methotrexat "Accord"

L01BA01
 
 

Cytostatikum. Folsyreantagonist. 

Anvendelsesområder

 • Bredt spektrum af maligne lidelser, især mammacancer, blærecancer, choriokarcinomer, hoved-halscancer, lymfomer og leukæmier.

Methotrexat bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til ovennævnte sygdomme og deres behandling. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 25 mg methotrexat. 

Koncentrat til infusionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 100 mg methotrexat. 

Doseringsforslag

Doseringen er individuel og baseres på patientens legemsoverflade eller -vægt. Ved svær overvægt eller kraftig væskeophobning bør doseringen baseres på ideel kropsvægt. 

 

Forskellige doseringsskemaer anvendes. 

 • I lavdosisområdet gives 10-40 mg/m2 i.v. eller i.m. 1-2 gange ugentlig, i reglen kombineret med andre cytostatika.
 • I højdosisområdet anvendes 500 mg - 5 g/m2 som i.v. injektion eller infusion, se produktresumé.
 • Højdosisbehandling efterfølges af indgift af 15 mg calciumfolinat/m2 hver 6. time i 1-3 døgn. Første calciumfolinatdosis gives almindeligvis 24 timer efter påbegyndt indgift af methotrexat.

Behandlingen styres under nøje kontrol af leukocyt- og trombocyttal samt af nyrefunktionen. Man må sikre høje diureser, og urinen skal holdes alkalisk både før og i 3 dage efter indgift af methotrexat i gramdoser.
S-methotrexat er en værdifuld indikator for, hvor længe calciumfolinatbehandlingen bør fortsættes. Se speciallitteratur.
Methotrexat kan gives intratekalt i doser på 10-12 mg efter fortynding med ukonserveret isotonisk natriumchlorid, se speciallitteratur.  

 

Advarsel: Koncentrat til infusionsvæske må ikke anvendes ufortyndet. 

 

Beregn overfladeareal og arealbestemt dosis her: Beregning af overfladeareal og arealbestemt dosis 

Beregning af ideel kropsvægt: Beregning af ideel kropsvægt (IBW) 

Nedsat nyrefunktion

Kontraindiceret, øget bivirkningsrisiko

 • GFR 0-60 ml/min.

  Elimination af methotrexat er nedsat, da det hovedsageligt udskilles gennem nyrerne. 

Dosisjustering

 • GFR 60-80 ml/min.

  Dosis skal nedsættes til 50-75% af normaldosis.  

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Kontraindiceret ved stærkt nedsat leverfunktion.  


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Knoglemarvsinsufficiens.
 • Alkoholmisbrug.

Forsigtighedsregler

 • Relative kontraindikationer ved højdosisbehandling er ascites og pleuraekssudat, hvor methotrexat ophobes for siden langsomt at blive afgivet til cirkulationen.
 • Orale ulcera og kendt aktiv gastro-intestinal ulcussygdom.
 • Methotrexat indgivet samtidig med stråleterapi øger muligvis risikoen for bløddelsnekrose og knoglenekrose.
 • Vaccination med levende vaccine bør undgås.

 

Natriumindhold
1 ml injektionsvæske indeholder 0,21 mmol natrium, som svarer til 12 mg natriumchlorid.  

Bivirkninger

Forekomst og sværhedsgrad af bivirkninger er generelt dosisrelaterede. 

Meget almindelige (> 10 %) Abdominalsmerter, Kvalme, Opkastning, Orale ulcera, Stomatitis.
Forhøjede leverenzymer, Forhøjet bilirubin.
Nedsat appetit.
Almindelige (1-10 %) Blødning, Knoglemarvsdepression.
Diarré, Glossitis.
Feber, Kulderystelser.
Hovedpine, Paræstesier.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Lymfom, Pancytopeni.
Gastro-intestinal blødning, Pancreatitis.
Svimmelhed.
Biliær cirrose, Hepatotoksicitet, Leverfibrose.
Allergiske reaktioner, Anafylaktisk reaktion, Stevens-Johnsons syndrom.
Herpes zoster, Infektioner.
Toksisk epidermal nekrolyse.
Artralgi, Kramper, Osteoporose.
Encefalopati, Hemiparese, Parese.
Afasi, Depression, Konfusion.
Akut nefropati, Nyresvigt.
Infertilitet, Oligospermi, Vandladningsbesvær.
Interstitiel pneumonitis, Pleuraekssudat.
Alopeci.
Vasculitis.
Sjældne (0,01-0,1 %) Hypoglobulinæmi, Megaloblastisk anæmi.
Synsforstyrrelser.
Gastro-intestinal perforation, Melæna.
Hypoxi, Sårhelingskomplikationer.
Hepatitis.
Sepsis.
Atypisk femurfraktur.
Elektrolytforstyrrelser.
Diabetes.
Dysartri, Humørforstyrrelser, Kognitiv dysfunktion.
Anuri.
Dyspnø, Interstitiel lungesygdom, Lungefibrose.
Erythema multiforme, Fotosensibilitet, Purpura.
Hypotension, Tromboemboli.
Meget sjældne (< 0,01 %) Aplastisk anæmi, Eosinofili, Lymfadenopati.
Pericarditis, Perikardieansamling.
Tinnitus.
Forbigående blindhed.
Hæmatemese, Megacolon.
Pludselig død.
Nedsat plasma-albumin.
Tumorlysesyndrom.
Aseptisk meningitis.
Hæmaturi.
Impotens.
Ikke kendt Neurotoksicitet.
Kæbeosteonekrose  (sekundært til lymfoproliferative sygdomme).
DRESS - lægemiddelreaktion med eosinofili og systemiske symptomer.

Psoriasislæsioner kan forværres af UV-stråling ved samtidig behandling med methotrexat. 

Interaktioner

 • Probenecid og trimethoprim kan øge koncentrationen af methotrexat, og kombinationen bør undgås.
 • Leverfunktionen bør nøje overvåges hos patienter i samtidig behandling med andre potentielt levertoksiske stoffer, fx azathioprin, leflunomid, retinoider og sulfasalazin.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Enhver antineoplastisk behandling under graviditet vil være resultatet af en meget individuel og specifik vurdering af den underliggende sygdom, prognose, behandlingsalternativer og patientinvolvering. Der er ingen antineoplastiske lægemidler hvor der er kvantitative eller kvalitative humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. Generelt, på tværs af alle antineoplastiske lægemidler og de behandlede sygdomme, synes risikoen for medfødte misdannelser dog ikke væsentligt forøget. Såfremt der er behov for en detaljeret gennemgang af evidensen for det enkelte specifikke lægemiddel, anbefales kontakt til en Klinisk Farmakologisk Lægemiddelrådgivning

 

Se også Antineoplastiske midler

Referencer: 691, 692, 2789, 2790, 2954, 2955, 4264, 4267, 4268, 4269, 4270, 4388

Se også Klassifikation - graviditet

 

Fertile kvinder og mænd

Kvinder i den fertile alder skal anvende sikker antikonception under behandlingen og i mindst 6 måneder herefter.  

 

Produktresumeét angiver derudover, at mænd skal anvende sikker antikonception under behandlingen og i mindst 6 måneder herefter. Denne forholdsregel for mænd synes baseret på teoretiske overvejelser om det aktive lægemiddelstofs egenskaber. Der er ikke humane data, som understøtter anbefalingen. 

Referencer: 1550, 3966

Amning

Må ikke anvendes.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er < 1%. Der er ikke beskrevet bivirkninger hos barnet. På grund af virkningsmekanismen frarådes amning. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Forgiftning

Farmakodynamik

Blokerer cellens metabolisme på flere områder. Bindes til dihydrofolsyrereduktase og blokerer derved folsyrereduktionen til tetrahydrofolat (calciumfolinat), som er nødvendig for purin- og pyrimidinbiosyntesen. Det omdannes endvidere i cellen til en polyglutamatform, der hæmmer en række enzymatiske processer i nukleinsyrestofskiftet. Methotrexat virker mest effektivt på prolifererende celler og celler, der omsættes hurtigt, fx i epidermis og mave-tarmkanal. 

Farmakokinetik

 • Diffunderer let ud i vævene med højeste koncentrationer i lever, nyrer og milt.
 • Bindes reversibelt i pleuraekssudater og ascites, og udskillelsen kan herved forsinkes betydeligt. (Halveringstiden kan være forlænget op til 4 gange den normale længde).
 • Terapeutisk koncentration i cerebrospinalvæsken nås kun ved høje i.v. doser eller efter intratekal injektion.
 • Terminal plasmahalveringstid 8-15 timer efter højdosis parenteral administration.
 • 80-90% udskilles uomdannet gennem nyrerne.
 • 5-20% udskilles med galden med udtalt enterohepatisk cirkulation.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH  

 • Injektionsvæske: pH 8,5-8,7
 • Koncentrat til infusionsvæske: pH 7,0-9,0.

 

Håndtering 

Koncentrat til infusionsvæske 

 • Tilberedning af infusionsvæske
 • Beregnet mængde koncentrat til infusionsvæske fortyndes med isotonisk glucose- eller natriumchlorid-infusionsvæske til en koncentration på 5 mg/ml eller 20 mg/ml.

Forligelighed ved infusion 

Injektionsvæske og koncentrat til infusionsvæske 

 • Blandbar med isotonisk glucose- og natriumchlorid-infusionsvæske. Bør ikke blandes med andre farmaka.

Bemærk - personalerisiko: Ved håndtering af methotrexat bør udvises forsigtighed. Se endvidere Antineoplastiske midler

 

Holdbarhed 

 • Fortyndet injektionsvæske er kemisk og fysisk holdbar i højst 24 timer, men bør anvendes umiddelbart.
 • Brugsfærdig infusionsvæske (5 mg/ml eller 20 mg/ml) er kemisk og fysisk holdbar i højst 36 timer ved 20-25°C og i højst 35 dage i køleskab (2-8°C); men bør anvendes umiddelbart.

Indholdsstoffer

Methotrexatinjektionsvæske, opl.  25 mg/mlkonc. til infusionsvæske, opl.  100 mg/ml

Hjælpestoffer

Andre:
Natriumchlorid : injektionsvæske, opl. 25 mg/ml
Sterilt vand : injektionsvæske, opl. 25 mg/ml, konc. til infusionsvæske, opl. 100 mg/ml

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(A) injektionsvæske, opl. 25 mg/ml 089240
2 ml
184,95
(A) konc. til infusionsvæske, opl. 100 mg/ml 467110
10 ml
487,60
(A) konc. til infusionsvæske, opl. 100 mg/ml 522343
50 ml
2.706,85

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. 2019; , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 18. december 2018)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. 2019; , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 18. december 2018)


4264. Danet C, Araujo M, Bos-Thompson MA et al. Pregnancy outcomes in women exposed to cancer chemotherapy. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2018; 27(12):1302-8, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30379378 (Lokaliseret 7. februar 2019)


4388. de Haan J, Verheecke M, Van Calsteren K et al. Oncological management and obstetric and neonatal outcomes for women diagnosed with cancer during pregnancy: a 20-year international cohort study of 1170 patients. Lancet Oncol. 2018; 19(3):337-46, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29395867 (Lokaliseret 4. marts 2019)


2954. Miyamoto S, Yamada M, Kasai Y et al. Anticancer drugs during pregnancy. Jpn J Clin Oncol. 2016; 46(9):795-804, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27284093 (Lokaliseret 16. juni 2017)


2955. Esposito S, Tenconi R, Preti V et al. Chemotherapy against cancer during pregnancy: A systematic review on neonatal outcomes. Medicine (Baltimore). 2016; 95(38), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27661036 (Lokaliseret 2. januar 2017)


4268. Loibl S, Schmidt A, Gentilini O et al. Breast Cancer Diagnosed During Pregnancy: Adapting Recent Advances in Breast Cancer Care for Pregnant Patients. JAMA Oncol. 2015; 8:1145-53, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26247818 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4270. Peccatori FA, Azim HA Jr, Orecchia R et al. Cancer, pregnancy and fertility: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol. 2013; , https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23813932 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4269. Loibl S, Han SN, von Minckwitz G et al. Treatment of breast cancer during pregnancy: an observational study. Lancet Oncol. 2012; 13(9):887-96, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22902483 (Lokaliseret 11. juli 2019)


2789. Azim HA Jr, Peccatori FA, Pavlidis N. Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part I: Solid tumors. Cancer Treat Rev. 2010; 36(2):101-9, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20015593 (Lokaliseret 20. maj 2016)


2790. Azim HA Jr, Pavlidis N, Peccatori FA. Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part II: Hematological tumors. Cancer Treat Rev. 2010; 36(2):110-21, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20018452 (Lokaliseret 20. maj 2016)


691. Cardonick E, Iacobucci A. Use of chemotherapy during human pregnancy. Lancet Oncol. 2004; 5(5):283-91, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15120665 (Lokaliseret 6. juni 2016)


4267. PDQ Adult Treatment Editorial Board. Breast Cancer Treatment During Pregnancy (PDQ®): Health Professional Version. PDQ Cancer Information Summaries, National Cancer Institute (US). 2002-2017; , https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26389427 (Lokaliseret 11. juli 2019)


692. Arnon J, Meirow D, Lewis-Roness H et al. Genetic and teratogenic effects of cancer treatments on gametes and embryos. Hum Reprod Update. 2001; 7(4):394-403, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11476352 (Lokaliseret 20. maj 2016)

 
 

Revisionsdato

17.03.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 20. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...