Odefsey

J05AR19
 
 

Antiviralt middel. Kombination af emtricitabin, tenofoviralafenamid (TAF) og rilpivirin. Alle tre stoffer hæmmer det HIV-specifikke enzym reverse transcriptase. 

Anvendelsesområder

 • HIV-infektion hos voksne uden kendte mutationer associeret med resistens over for non-nukleosid-RT-hæmmere, tenofovir eller emtricitabin og HIV-RNA i plasma ≤ 100.000 kopier/ml.

Se endvidere Midler mod HIV

  

Bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til HIV-associerede sygdomme og deres behandling. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 200 mg emtricitabin, 25 mg rilpivirin (som hydrochlorid) og 25 mg tenofoviralafenamid. 

Doseringsforslag

Voksne og børn ≥ 12 år eller med legemsvægt > 35 kg 

 • 1 tabl. 1 gang dgl. sammen med mad.

Bemærk: 

 • Tabletterne synkes hele med et glas vand.
 • Kan knuses. Tabletterne har bitter smag.
 • Bemærk: Knusning kan nedsætte/øge virkningen af tabletterne, og derfor er ekstra kontrol nødvendig.
 • Knust tablet kan opslæmmes i vand.
 • Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.
 • Tages med mad.
 • Glemt dosis kan tages sammen med mad indtil 12 timer før næste dosis.
 • Ved opkastning < 4 timer efter indtagelse, tages en ny tablet sammen med mad.
 • Erfaring savnes vedr. ældre > 65 år.
 • Erfaring savnes vedr. patienter < 12 år eller med legemsvægt < 35 kg.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, betinget

 • GFR 0-30 ml/min.

  GFR < 15 ml/min. og kronisk hæmodialyse: Kan anvendes hvis de potentielle fordele opvejer de potentielle risici. Administreres efter fuldført hæmodialysebehandling. Dosisjustering er ikke nødvendig. 

  GFR < 30 ml/min.: Anbefales ikke, da sikkerheden er ikke er klarlagt. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

Samtidig behandling med: 

 • Carbamazepin
 • Dexamethason, oral (undtagen enkeltdosisbehandling)
 • Oxcarbazepin
 • Phenobarbital
 • Phenytoin
 • Rifabutin
 • Rifampicin
 • Syrepumpehæmmere
 • Naturlægemidler med perikon.

Forsigtighedsregler

 • Behandling bør ikke påbegyndes ved nedsat nyrefunktion med GFR < 30 ml/min.
 • Bør seponeres ved udvikling af nedsat nyrefunktion med GFR < 30 ml/min.
 • Tilfælde af nedsat nyrefunktion, herunder akut nyresvigt og proksimal renal tubulopati er rapporteret med produkter indeholdende tenofoviralafenamid efter markedsføring. En mulig risiko for nefrotoksicitet som følge af kronisk eksponering over for lave niveauer af tenofovir fra doseringen med tenofoviralafenamid kan ikke udelukkes.
 • Ved seponering hos patienter, som også er smittet med hepatitis B-virus, monitoreres omhyggeligt for tegn på eksacerbation af hepatitis.
 • Bør ikke anvendes til børn < 12 år eller patienter med legemsvægt < 35 kg.
 • Bør ikke anvendes ved stærkt nedsat leverfunktion med Child-Pugh C.
 • Forsigtighed ved hepatomegali, hepatitis eller moderat nedsat leverfunktion.
 • Forsigtighed ved samtidig indgivelse af lægemidler med kendt risiko for torsades de pointes.
 • I tilfælde af alvorlige hudreaktioner eller slimhindereaktioner seponeres emtricitabin/rilpivirin/tenofoviralafenamid straks.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Mave-tarm-kanalen Kvalme
Undersøgelser Forhøjet ALAT/ASAT, Forhøjet plasma-amylase
Metabolisme og ernæring Hyperkolesterolæmi
Nervesystemet Svimmelhed Hovedpine
Psykiske forstyrrelser Søvnløshed
Almindelige (1-10 %)
Blod og lymfesystem Anæmi, Leukopeni, Trombocytopeni
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Diarré, Flatulens, Mundtørhed, Opkastning
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Stemmeforandring, Træthed
Undersøgelser Forhøjet bilirubin, Forhøjet plasma-lipase
Metabolisme og ernæring Hypertriglyceridæmi Nedsat appetit
Psykiske forstyrrelser Depression, Somnolens Abnorme drømme, Søvnforstyrrelser
Hud og subkutane væv Hududslæt
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Immunsystemet Angioødem, Immunrekonstitutionsinflammatorisk syndrom
Knogler, led, muskler og bindevæv Artralgi
Hud og subkutane væv Alvorlige hudreaktioner* Hudkløe

* Alvorlige hudreaktioner med systemiske symptomer eller fund, fx feber, angioødem, eosinofili eller forhøjede leverenzymer.  

 

Legemsvægt og lipidkoncentration i blodet kan stige under antiretroviral kombinationsbehandling, se Midler mod HIV.  

Interaktioner

Anden medicin sammen med Odefsey, komb.
 • Bør ikke gives sammen med andre lægemidler med antiretroviral virkning. Derfor anføres der ikke interaktioner med disse (se evt. produktresumé).
 • Visse CYP3A-induktorer kan nedsætte eksponeringen for og dermed virkningen af rilpivirin. Derfor er kombination med følgende CYP3A-induktorer kontraindiceret, bortset fra enkeltdosis dexamethason:
  • carbamazepin
  • dexamethason
  • oxcarbazepin
  • phenobarbital
  • phenytoin
  • rifabutin
  • rifampicin
  • naturlægemidler med perikon
 • Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Syrepumpehæmmere øger pH i ventriklen, hvilket medfører nedsat absorption af rilpivirin. Kombination er kontraindiceret.
 • H2-receptorantagonister bør anvendes med stor forsigtighed og i kortest mulig tid. Skal indgives mindst 12 timer før eller mindst 4 timer efter Odelsey.
 • Antacida bør indgives mindst 2 timer før eller mindst 4 timer efter emtricitabin/rilpivirin/tenofoviralafenamid.
 • Potente CYP3A-inhibitorer og potente P-gp hæmmere, kan øge plasmakoncentration af henholdsvis rilpivirin og tenofoviralefenamiden. Samtidig administration frarådes.
 • Rilpivirin kan øge eksponeringen for metformin. Omhyggelig monitorering af diabeteskontrol ved både initiering og afslutning af samtidig behandling med metformin.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: 

Generelt om behandling af gravide med HIV-infektioner 

Store epidemiologiske studier viser samstemmende, at antiretroviral behandling under graviditeten (for alle lægemidler og kombinationer er der data for i alt > 35.000 gravide; heraf > 16.000 eksponeret i 1. trimester) ikke er forbundet med en overhyppighed af medfødte misdannelser. Visse studier viser en lidt øget risiko for tidlig fødsel og lav fødselsvægt, men det er uklart, om og i hvilket omfang dette kan tilskrives behandlingen. 

 

Emtricitabin  

Data for emtricitabin (mere end 4.500 1. trimester-eksponerede) tyder ikke på en væsentlig overrisiko for uønsket fosterpåvirkning.  

 

Tenofoviralafenamid 

Der er data for tenofoviralafenamid for cirka 900 1. trimester-eksponerede (oftest i kombinationsbehandling) uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. I et randomiseret studie blandt 643 kvinder efter 2. trimester indgik tenofovir i alle tre arme (tenofovir afenalamid i én arm, tenofovir disoproxil i to arme) i kombination med to andre antiretrovirale lægemidler. Der var mindre forskelle de tre arme imellem i forhold til præterm fødsel og neonatal død, men man kan ikke isolere den specifikke betydning af tenofovir.  

 

Rilpivirin
Der er data for omkring 600 1. trimester eksponerede uden tegn på overhyppighed af medfødte misdannelser.  

 

Behandling af gravide med HIV-infektion er en specialistopgave. Se endvidere Midler mod HIV

 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 4374, 4375, 4376, 4377, 4378, 4379

Amning

Må ikke anvendes.
Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Amning frarådes på grund af smitterisiko.  


Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

Emtricitabin og tenofovir 

 • HIV-nukleosid/nukleotid-RT-hæmmere.
 • Omdannes intracellulært til de aktive metabolitter.

Rilpivirin 

 • HIV-non-nukleosid-RT-hæmmer.

Farmakokinetik

Emtricitabin 

 • Biotilgængelighed ca. 95 %.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 1-2 timer.
 • Plasmahalveringstid ca. 10 timer.
 • Intracellulær halveringstid ca. 39 timer.
 • Ca. 85 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Rilpivirin 

 • Biotilgængeligheden øges ved samtidig fødeindtagelse.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 4-5 timer.
 • Metaboliseres primært via CYP3A.
 • Plasmahalveringstid ca. 45 timer.
 • < 1 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Tenofoviralafenamid 

 • Tenofoviralafenamid er en prodrug, som i primære lymfocytter omdannes til den aktive substans tenofovir.
 • Biotilgængeligheden af tenofoviralafenamid stiger med ca. 65 % ved samtidig indtagelse af fedtrigt måltid.
 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 0,5 time (tenofoviralafenamid).
 • Plasmahalveringstid ca. 32 timer (tenofovir).
 • Tenofovir udskilles gennem nyrerne.

Håndtering af kapsler og tabletter

Håndtering af kapsler og tabletter
filmovertrukne tabletter 200 mg+25 mg+25 mg, Gilead Sciences  Ingen kærv
Mad og drikke

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Tages med mad.

Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.

Knusning/åbning

Knusning/åbning

Kan knuses.

Bemærk: Knusning kan nedsætte/øge virkningen af tabletterne, og derfor er ekstra kontrol nødvendig.

Administration

Synkes hele.

Knust tablet kan opslæmmes i vand.

Tabletterne har bitter smag.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(BEGR) filmovertrukne tabletter 200 mg+25 mg+25 mg 067229
30 stk.
8.560,85 285,36
(BEGR) filmovertrukne tabletter 200 mg+25 mg+25 mg 526507
30 stk. (Abacus)
8.560,85 285,36

Foto og identifikation

Foto

Filmovertrukne tabletter  200 mg+25 mg+25 mg

Præg:
GSI, 255
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lysegrå
Mål i mm: 7 x 16,5
filmovertrukne tabletter 200 mg+25 mg+25 mg
 
 
 

Referencer

4375. Gandhi RT, Bedimo R, Hoy JF et al. Antiretroviral Drugs for Treatment and Prevention of HIV Infection in Adults: 2022 Recommendations of the International Antiviral Society-USA Panel. JAMA. 2023; 329-(1):63-84, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33052386/ (Lokaliseret 24. juli 2023)


4376. European Pregnancy and Paediatric HIV Cohort Collaboration (EPPICC) Study Group. Nucleoside reverse transcriptase inhibitor backbones and pregnancy outcomes. AIDS. 2019; 33(2):295-304, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30562172 (Lokaliseret 3. marts 2022)


4377. Veroniki AA, Antony J, Straus SE et al. Comparative safety and effectiveness of perinatal antiretroviral therapies for HIV-infected women and their children: Systematic review and network meta-analysis including different study designs. PLoS One. 2018; 13(6), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29912896 (Lokaliseret 3. marts 2022)


4379. Rough K, Seage GR 3rd, Williams PL et al. Birth Outcomes for Pregnant Women with HIV Using Tenofovir-Emtricitabine. N Engl J Med. 2018; 378(17):1593-603, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29694825 (Lokaliseret 3. marts 2022)


4378. Zash R, Jacobson DL, Diseko M et al. Comparative Safety of Antiretroviral Treatment Regimens in Pregnancy. JAMA Pediatr. 2017; 171(10), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28783807 (Lokaliseret 3. marts 2022)


4374. Antiretroviral Pregnancy Registry Advisory Committee. Interim Report. ANTIRETROVIRAL PREGNANCY REGISTRY. 1989-2023, http://www.apregistry.com/InterimReport.aspx (Lokaliseret 24. juli 2023)

 
 

Revisionsdato

24.07.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...