Trevicta

N05AX13
 
 

2. generationsantipsykotikum med ringe sedativ effekt. Benzisoxazolderivat. Se desuden tabel 2 i Klassifikation af antipsykotika

Anvendelsesområder

Vedligeholdelsesbehandling hos voksne med skizofreni, der er stabiliseret med månedlig paliperidonpalmitat-behandling (mindst 4 måneders foregående behandling med paliperidonpalmitat givet som injektion hver måned anbefales). 

Dispenseringsform

Depotinjektionsvæske, suspension. 1 forfyldt sprøjte indeholder paliperidonpalmitat svarende til 175 mg, 263 mg, 350 mg eller 525 mg paliperidon. 

Doseringsforslag

Bør som andre antipsykotika doseres individuelt efter aktuelle kliniske tilstand, behandlingsmål, kliniske effekt og bivirkninger. 

 

1 forfyldt sprøjte gives hver 3 måned (evt. +/- 2 uger). Dosis kan justeres i intervallet 175-525 mg hver 3. måned (pga. depotvirkningen kan patientens respons evt. først ses efter flere måneder). 

Gives som i.m.-injektion i enten musculus deltoideus eller musculus gluteus maximus. 

 

Skema 1: Skift fra månedlig paliperidonpalmitat-behandling  

Paliperidonpalmitat givet 1 gang om måneden  

Paliperidonpalmitat givet hver 3. måned (Trevicta)  

50 mg månedligt 

175 mg hver 3. måned 

75 mg månedligt 

263 mg hver 3. måned 

100 mg månedligt 

350 mg hver 3. måned 

150 mg månedligt 

525 mg hver 3. måned 

Skema 2: Skift til månedlig paliperidonpalmitat-behandling  

Paliperidonpalmitat givet hver 3. måned (Trevicta)  

Paliperidonpalmitat givet 1 gang om måneden  

175 mg hver 3. måned 

50 mg månedligt 

263 mg hver 3. måned 

75 mg månedligt 

350 mg hver 3. måned 

100 mg månedligt 

525 mg hver 3. måned 

150 mg månedligt 

Skema 3: Ved oversprungen dosis 

Tid siden sidste injektion  

 

Over 3½ måned og op til 4 måneder 

Injektionen gives hurtigst muligt og behandlingen genoptages herefter med injektioner hver 3. måned. 

4-9 måneder 

Behandlingen genopstartes først med et paliperidonpalmitat-præparat til månedelig behandling og derefter med behandling hver 3. måned. Se nedenstående skema 4. 

Over 9 måneder 

Patienten skal igen stabiliseres på månedlig behandling med paliperidonpalmitat (gerne i mindst 4 måneder). Behandling med paliperidonpalmitat givet hver 3. måned (Trevicta) kan derefter startes efter retningslinjerne beskrevet ovenfor (skema 1). 

Skema 4: Genopstartsbehandling efter 4-9 måneders manglende behandling 

Sidste givne dosis paliperidonpalmitat til behandling hver 3. måned (Trevicta):  

Paliperidonpalmitat-præparat til månedlig behandling gives 2 gang med 1 uges mellemrum  

Behandling med paliperidonpalmitat givet hver 3. måned (Trevicta) genoptages efter 1 måned  

Dag 1  

Dag 8  

1 måned efter dag 8  

175 mg 

50 mg 

50 mg 

175 mg 

263 mg 

75 mg 

75 mg 

263 mg 

350 mg 

100 mg 

100 mg 

350 mg 

525 mg 

100 mg 

100 mg 

525 mg 

 

Bemærk: 

 • Patienten skal være i stabil behandling med månedlig paliperidonpalmitat, gerne i mindst 4 måneder, før behandlingen startes.
 • Erfaring savnes vedr. ældre over 65 år samt for børn og unge under 18 år.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, erfaring savnes

 • GFR 0-50 ml/min.

  Bør ikke anvendes pga. manglende erfaring. 

Dosisjustering

 • GFR 50-80 ml/min.

  Der startes med behandling hver måned (Xeplion): Initialt 100 mg på dag 1 og 75 mg på dag 8 og sædvanlig vedligeholdelsesdosis på 50 mg månedligt (dosis kan justeres i intervallet 25-100 mg månedligt). Der kan herefter skiftes til behandling hver 3. måned efter flg. retningslinjer:  

  Behandling 1 gang om måneden (Xeplion)  

  Behandling hver 3. måned (Trevicta)  

  50 mg månedligt 

  175 mg hver 3. måned 

  75 mg månedligt 

  263 mg hver 3. måned 

  100 mg månedligt 

  350 mg hver 3. måned 

   

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed ved stærkt nedsat leverfunktion. 


Se endvidere

Forsigtighedsregler

 • Anvendes med forsigtighed ved:
  • Kardiovaskulær lidelse
  • Risiko for venøs trombose
  • Organisk hjernelidelse
  • Nedsat krampetærskel.
 • Behandling med antipsykotika medfører overdødelighed hos demente ældre og der er set en højere frekvens af cerebrovaskulære hændelser ved behandling med risperidon - det samme vil formentlig gælde paliperidon.
 • QTc-forlængelse er forekommet. Patienten bør monitoreres for symptomer på arytmier og ekg bør foretages før behandlingen og efterfølgende (1906) (2867). Forsigtighed ved risikofaktorer, der kan disponere til forlænget QTc-interval. Ved risikofaktorer overvejes kontakt til kardiolog.
 • På grund af risiko for svær hyperglykæmi bør patienten løbende vurderes. Det gælder især patienter med diabetes, prædiabetes eller diabetesdisposition, hvor HbA1c bør kontrolleres med passende mellemrum (2867).
 • Pga. risikoen for vægtøgning bør BMI og taljemål følges. Se desuden Vejledning om behandling med antipsykotiske lægemidler til personer over 18 år med psykotiske lidelser fra Sundhedsstyrelsen (2867).
 • Patienter med tidligere leukopeni/neutropeni skal monitoreres i de første måneder af behandlingen. Ved tegn på fald i leukocytter bør behandlingen genovervejes. Ved neutrofilocyttal < 1x109/l skal behandlingen seponeres.
 • Desuden forsigtighed til ældre - bl.a. pga. øget risiko for ortostatisk hypotension.
 • Venøs tromboemboli (VTE) kan ses ved behandling med antipsykotika. Ekstra opmærksomhed bør udvises ved risikofaktorer for VTE.
 • Prolaktinstigning kan ses ved brug af antipsykotika og særligt ved bl.a. paliperidon. Forsigtighed ved anvendelse til kvinder i behandling for brystcancer, da den kliniske betydning af prolaktinstigning ved prolaktinafhængige tumorer er ukendt.
 • Operation for grå stær: Mulig risiko for Intraoperative Floppy Iris Syndrome (IFIS).
Referencer: 1906, 2867

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Psykiske forstyrrelser Søvnløshed
Almindelige (1-10 %)
Hjerte Takykardi
Det endokrine system Hyperprolaktinæmi
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter, Tandsmerter Diarré, Dyspepsi, Kvalme, Obstipation, Opkastning
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Kraftesløshed, Temperaturstigning, Træthed
Infektioner og parasitære sygdomme Infektion i øvre luftveje, Influenzalignende symptomer
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Reaktioner på indstiksstedet  (herunder absces, cellulitis, cyster, hæmatom, nekrose, sår)
Undersøgelser Forhøjede levertransaminaser, Vægttab, Vægtøgning
Metabolisme og ernæring Hyperglykæmi Nedsat appetit
Knogler, led, muskler og bindevæv Artralgi, Rygsmerter Muskuloskeletale smerter
Nervesystemet Akatisi, Dyskinesier, Dystoni, Parkinsonisme, Sedation, Svimmelhed, Tremor Hovedpine
Psykiske forstyrrelser Agitation, Angst, Depression
Nyrer og urinveje Urinvejsinfektion
Det reproduktive system og mammae Amenoré
Luftveje, thorax og mediastinum Hoste, Nasal tilstopning
Vaskulære sygdomme Hypertension
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Blod og lymfesystem Anæmi, Leukopeni
Hjerte AV-blok, Bradykardi, Kardielle ledningsforstyrrelser, Posturalt Ortostatisk Takykardi Syndrom - POTS Palpitationer
Øre og labyrint Tinnitus, Øreinfektion, Øresmerter
Øjne Conjunctivitis, Sløret syn Øjentørhed
Mave-tarm-kanalen Abdominalt ubehag, Flatulens, Gastroenteritis, Mundtørhed, Smagsforstyrrelser, Synkebesvær
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Utilpashed
Immunsystemet Allergiske reaktioner, Ansigtsødem Urticaria
Infektioner og parasitære sygdomme Absces, Infektion i nedre luftveje Onykomykose
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Faldtendens
Undersøgelser Ekg-forandringer, Forlænget QT-interval Forhøjede leverenzymer, Forhøjet plasma-kreatinkinase
Metabolisme og ernæring Diabetes, Hyperinsulinæmi, Hyperkolesterolæmi, Hypertriglyceridæmi Øget appetit
Knogler, led, muskler og bindevæv Ledstivhed, Muskelkramper, Muskelsvaghed
Nervesystemet Gangforstyrrelser, Hypæstesi, Paræstesier, Tardive dyskinesier
Psykiske forstyrrelser Dysartri, Hyperaktivitet, Koncentrationsbesvær, Mani, Nervøsitet Mareridt, Søvnforstyrrelser
Nyrer og urinveje Inkontinens Cystitis, Dysuri, Hyppig vandladning
Det reproduktive system og mammae Erektil dysfunktion, Gynækomasti, Seksuelle forstyrrelser Ejakulationsforstyrrelser, Galaktoré, Mastalgi, Menstruationsforstyrrelser, Nedsat libido
Luftveje, thorax og mediastinum Dyspnø, Pneumoni Epistaxis, Pharyngitis, Sinuitis, Smerter i thorax, Smerter i øvre luftveje, Ubehag i brystet
Hud og subkutane væv Alopeci, Cellulitis, Eksem, Erytem Acne, Hudinduration, Hudkløe, Hududslæt, Tør hud
Vaskulære sygdomme Hypotension, Ortostatisk hypotension, Synkope, Ødemer
Sjældne (0,01-0,1 %)
Blod og lymfesystem Eosinofili, Neutropeni, Trombocytopeni
Hjerte Arytmier, Atrieflimren
Det endokrine system Uhensigtsmæssig produktion af antidiuretisk hormon - SIADH
Øjne Glaukom, Nystagmus, Okulær hyperæmi, Øjeninfektion Fotofobi, Tåreflåd
Mave-tarm-kanalen Fækal inkontinens, Fækalom, Pancreatitis, Tarmobstruktion, Tungeødem Cheilitis
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Abstinenser, Balanceforstyrrelser, Hypotermi, Malignt neuroleptikasyndrom Kulderystelser
Undersøgelser Glucosuri
Metabolisme og ernæring Hypoglykæmi, Ketoacidose Tørst
Knogler, led, muskler og bindevæv Kramper, Rhabdomyolyse Hævede led
Nervesystemet Bevidsthedspåvirkning, Bevidsthedstab, Katatoni, Koordinationsbesvær, Okulogyration Hovedtitubation
Psykiske forstyrrelser Følelsesforfladigelse, Konfusion, Nedsat reaktionsevne Søvngængeri
Nyrer og urinveje Urinretention
Det reproduktive system og mammae Anorgasme, Priapisme Brystspænding, Mammahypertrofi, Ubehag i brysterne, Udflåd
Luftveje, thorax og mediastinum Luftvejsobstruktion, Søvnapnø Hvæsen
Hud og subkutane væv Dermatitis Hyperkeratoser, Seborré, Skæl
Vaskulære sygdomme Cerebral iskæmi, Dyb venetrombose, Lungeemboli Rødme og varmefølelse
Ikke kendt hyppighed
Blod og lymfesystem Agranulocytose
Mave-tarm-kanalen Ileus
Lever og galdeveje Icterus
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion*, Angioødem, Stevens-Johnsons syndrom
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Intraoperative Floppy Iris Syndrome
Metabolisme og ernæring Coma diabeticum, Vandintoksikation
Nervesystemet Pleurothotonus
Psykiske forstyrrelser Søvnrelateret spiseforstyrrelse
Luftveje, thorax og mediastinum Aspirationspneumoni, Dysfoni Hyperventilation
Hud og subkutane væv Misfarvning af huden
Vaskulære sygdomme Iskæmi

* Er også set, hvor oral behandling tidligere har været veltolereret. 

 

 • Malignt neuroleptikasyndrom (se Antipsykotika - bivirkninger) kræver omgående seponering og ofte indlæggelse på specialafdeling.
 • I sjældne tilfælde kan langtidsbehandling med antipsykotika fremkalde irreversible neurologiske bivirkninger.
 • QTc-forlængelse, som er associeret til udvikling af torsades de pointes og pludselig hjertedød, kan ses ved behandling med antipsykotika.

Interaktioner

Anden medicin sammen med Trevicta
 • Effekten af levodopa, dopamin og andre sympatomimetika kan hæmmes.
 • Forstærker den sederende virkning af hypnotika, analgetika (herunder opioider), alkohol og antihistaminer.
 • Carbamazepin kan nedsætte plasmakoncentrationen af paliperidon, hvorfor dosisjustering kan være nødvendig.
 • I forbindelse med samtidig behandling med CNS-stimulerende midler (fx methylphenidat) er der forekommet ekstrapyramidale gener ved ændringer i behandlingen med enten det CNS-stimulerende middel eller paliperidon.
 • Generel forsigtighed ved samtidig behandling med midler, der kan forlænge QTc-intervallet - bl.a. lithium, visse antiarytmika (fx sotalol), visse makrolider (fx erythromycin), visse antidepressiva (fx citalopram, escitalopram) og visse antipsykotika (fx quetiapin). Se desuden Antiarytmika.
  Kombination med en række af midlerne skal undgås, det gælder: Chlorprothixen, pimozid, moxifloxacin, amiodaron, droperidol, dronedaron og vandetanib.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: 

Der er utilstrækkelige specifikke data for paliperidon. For risperidon (som er en prodrug til paliperidon) er der data for ca. 1.900 1. trimester-eksponerede graviditeter med tegn på en lille overhyppighed (5,3 % mod 2-4 % i baggrundsbefolkningen) af uønsket fosterpåvirkning. 

Under særlige omstændigheder kan det være rationelt at fortsætte en igangværende behandling under graviditet - se Antipsykotisk behandling af gravide og ammende

Neonatale irritabile seponeringssymptomer (agitation, hypertoni, hypotoni, tremor, somnolens, respirationsforstyrrelser eller spiseforstyrrelser) forekommer. Frekvensen og alvorligheden er omdiskuteret, men langt de fleste tilfælde er milde og selvlimiterende. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 2869, 3228

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Depotsprøjte hver 4. uge: Må ikke tappes før 6 måneders efter sidste dosis. 

Depotsprøjte hver 3. måned: Må ikke tappes før 2 år efter sidste dosis. 

Alkohol

Alkohol: Alkohol bør undgås ved behandling med Trevicta.Den sløvende effekt af Trevicta forstærkes.

Alkohol bør undgås ved behandling med Trevicta. 

Den sløvende effekt af Trevicta forstærkes. 

Forgiftning

Farmakodynamik

Paliperidon er risperidons aktive metabolit og binder sig, som andre antipsykotika, til dopamin-D2-receptorer i hjernen. Dette antages at være den primære årsag til den antipsykotiske effekt. Paliperidon påvirker desuden en række andre receptorer i varierende grad.
Paliperidon er et 2. generationsantipsykotikum med lavere risiko for ekstrapyramidale bivirkninger i forhold til 1. generations midler. Se Klassifikation af antipsykotika

Farmakokinetik

 • Paliperidonpalmitat er en prodrug, der kun langsomt opløses efter i.m.-injektion og herefter hydrolyseres til paliperidon.
 • Biotilgængelighed 100 %.
 • Ca. 59 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Depotinjektionsvæske til vedligeholdelsesbehandling hver måned (Palmeux og Xeplion) 

 • Frigivelsen af paliperidon starter dag 1 og varer i mindst 4 måneder.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 13 dage.
 • Plasmahalveringstid 25-49 dage.

Depotinjektionsvæske til vedligeholdelsesbehandling hver 3. måned (Trevicta) 

 • Frigivelsen af paliperidon starter dag 1 og varer i op til 18 måneder.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 30-33 dage.
 • Plasmahalveringstid 84-95 dage (m. deltoideus) og 118-139 dage (m. gluteus maximus).

Firma

Tilskud

Klausuleret tilskud ved vedligeholdelsesbehandling af patienter med skizofreni, 

 • som er klinisk stabile efter behandling med månedlige injektioner med paliperidonpalmitat i mindst 4 måneder, og
 • hvor oral behandling ikke kan gennemføres.

 

For de patienter, der opfylder klausulen, påtegnes recepten med ordet "tilskud". 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) depotinjektionsvæske, susp. 175 mg 448071
1 stk. (Abacus)
7.375,35 7.375,35 105,36
(B) depotinjektionsvæske, susp. 175 mg 556818
1 stk.
7.374,75 7.374,75 105,35
(B) depotinjektionsvæske, susp. 263 mg 171608
1 stk. (Abacus)
10.516,00 10.516,00 99,96
(B) depotinjektionsvæske, susp. 263 mg 499628
1 stk.
10.559,25 10.559,25 100,37
(B) depotinjektionsvæske, susp. 350 mg 030244
1 stk. (Orifarm)
12.092,00 12.092,00 86,37
(B) depotinjektionsvæske, susp. 350 mg 036377
1 stk. (2care4)
Udgået 18-09-2023
(B) depotinjektionsvæske, susp. 350 mg 102374
1 stk. (Medartuum)
12.156,65 12.156,65 86,83
(B) depotinjektionsvæske, susp. 350 mg 444201
1 stk.
13.770,10 13.770,10 98,36
(B) depotinjektionsvæske, susp. 350 mg 499260
1 stk. (Abacus)
Udgået 04-09-2023
(B) depotinjektionsvæske, susp. 525 mg 059841
1 stk. (Orifarm)
15.932,00 15.932,00 75,87
(B) depotinjektionsvæske, susp. 525 mg 127579
1 stk. (2care4)
15.976,45 15.976,45 76,08
(B) depotinjektionsvæske, susp. 525 mg 187156
1 stk. (Abacus)
19.104,65 19.104,65 90,97
(B) depotinjektionsvæske, susp. 525 mg 381575
1 stk. (Paranova)
15.946,05 15.946,05 75,93
(B) depotinjektionsvæske, susp. 525 mg 456623
1 stk.
20.646,75 20.646,75 98,32
(B) depotinjektionsvæske, susp. 525 mg 562244
1 stk. (Medartuum)
19.094,00 19.094,00 90,92

Referencer

1906. Dansk Cardiologisk Selskab, Dansk Psykiatrisk Selskab m.fl. Arytmi-risiko ved anvendelse af psykofarmaka, Version 2. 2023; 2, https://www.cardio.dk/media/com_reditem/files/customfield/item/7916/e1a16ae4a918331f8cd08dbb6cb5ed5402c79aba.pdf (Lokaliseret 12. april 2023)


3228. Huybrechts KF, Hernández-Díaz S, Patorno E et al. Antipsychotic Use in Pregnancy and the Risk for Congenital Malformations. JAMA Psychiatry. 2016; 73(9):938-46, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27540849 (Lokaliseret 22. februar 2022)


2869. Ennis ZN, Damkier P. Pregnancy exposure to olanzapine, quetiapine, risperidone, aripiprazole and risk of congenital malformations. A systematic review. Basic Clin Pharmacol Toxicol. 2015; 116(4):315-20, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25536446 (Lokaliseret 4. maj 2023)


2867. retsinformation.dk. Vejledning om behandling med antipsykotiske lægemidler til personer over 18 år med psykotiske lidelser. VEJ nr 9276 af 06/05/2014. 2014, https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=163024 (Lokaliseret 4. maj 2023)

 
 

Revisionsdato

27.06.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...