Parsabiv

H05BX04
 
 

Calcimimetikum. 

Anvendelsesområder

Behandling af sekundær og tertiær hyperparatyroidisme hos voksne, som har kronisk nyresygdom og er i hæmodialyse-behandling. 

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 2,5 mg, 5 mg eller 10 mg etelcalcetid (som hydrochlorid). 

Doseringsforslag

Administreres i venekateteret i slutningen af hæmodialysen, når blodet returneres eller i.v. efter blodet er returneret.  

Voksne. Initialt sædvanligvis 5 mg 3 gange om ugen. 

Dosis kan øges med 2,5 mg eller 5 mg hver 4. uge til højst 15 mg 3 gange om ugen. 

 

Måling af PTH (paratyroideahormon) og P-calcium 

 • PTH måles 4 uger efter behandlingsstart eller dosisjustering og ellers hver 1.-3. måned.
 • Hvis PTH er under 10,6 pmol/ml, skal dosis nedsættes, eller behandlingen pauseres.
  Hvis PTH ikke stiger til over 10,6 pmol/ml ved reduceret dosis, skal behandlingen afbrydes.
  Ved afbrudt behandling kan behandlingen genoptages, med en lavere dosering, ved PTH >16 pmol/ml og P-calcium (korrigeret inden dialyse) > 2,08 mmol/l (ion calcium ca. 1,14 mmol/l). Hvis dosis ved afbrydelsen af behandling var 2,5 mg, kan behandlingen genstartes med samme dosering, hvis PTH >31,8 pmol/ml og P-calcium >2,08 mmol/l (ion calcium ca. 1,14 mmol/l).
 • P-calcium måles inden behandlingsstart, inden for 1 uge efter behandlingsstart eller dosisjustering og ellers hver 4. uge.
 • Se i øvrigt produktresumeet vedr. håndtering af lavt calciumniveau (< 2,08 mmol/l - ion calcium ca. 1,14 mmol/l).

 

Bemærk: 

 • Ved administration når blodet returneres, skal mindst 150 ml blod returneres til patienten efter administrationen.
 • Ved i.v. administration efter blodet er returneret, skal administrationen efterfølges af mindst 10 ml isotonisk natriumchlorid.
 • Etelcalcetid gives ikke, hvis en hæmodialyse springes over - ved næste hæmodialyse gives den sædvanlige dosis.
  Ved pauser på mere end 2 uger genstartes behandlingen med initialdosis (dog kun 2,5 mg 3 gange om ugen, hvis dette var patientens sidste dosis).
 • Ingen erfaring vedr. børn og unge under 18 år.

 

Kontraindikationer

Behandling må ikke startes ved serum-total eller albumin-korrigeret calcium (korrigeret inden dialyse) < 2,08 mmol/l (ion calcium < 1,14 mmol/l). 

Forsigtighedsregler

 • Patienten skal instrueres i at søge læge ved symptomer på hypocalciæmi (fx paræstesier, myalgi, muskelkramper).
 • Særlig nøje monitorering af P-calcium ved:
  • Risikofaktorer for forlænget QTc-interval
  • Øget risiko for kramper
  • Tidligere kongestiv hjerteinsufficiens.
 • Ved mistanke om udvikling af klinisk betydende antistoffer skal producenten kontaktes.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Mave-tarm-kanalen Diarré, Kvalme, Opkastning
Undersøgelser Fald i serum-calcium
Knogler, led, muskler og bindevæv Muskelkramper
Almindelige (1-10 %)
Hjerte Forværring af hjerteinsufficiens
Undersøgelser Forlænget QT-interval
Metabolisme og ernæring Hyperkaliæmi, Hypocalcæmi, Hypofosfatæmi
Knogler, led, muskler og bindevæv Myalgi
Nervesystemet Paræstesier Hovedpine
Vaskulære sygdomme Hypotension
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Knogler, led, muskler og bindevæv Kramper
Ikke kendt hyppighed
Immunsystemet Allergiske reaktioner  (herunder anafylaksi)

Interaktioner

Samtidig behandling med cinacalcet bør undgås pga. risiko for svær hypocalcæmi. 

Forsigtighed ved kombination med midler, der kan medføre hypocalcæmi. 

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se også Klassifikation - graviditet 

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorps).

Forgiftning

Ved hypocalcæmi: Behandles efter vanlige retningslinjer. 

Farmakodynamik

Syntetisk peptid-calcimimetikum, der reducerer sekretionen af paratyroideahormon (PTH) ved at binde sig til (og aktivere) de calciumfølsomme receptorer i parathyroidea. 

Farmakokinetik

 • Fordelingsvolumen ca. 11,4 l/kg.
 • Plasmahalveringstid 3-5 dage ved dosering 3 gange om ugen sidst i hæmodialysen.
 • Elimineres ved hæmodialyse.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

1 ml injektionsvæske indeholder 5 mg etelcalcetid.  

 

Håndtering 

 • Injektionsvæsken må ikke fortyndes.
 • Skal gives under hæmodialyse på en af flg. måder:
  • I slutningen af dialysen i venekatetret i dialysekredsløbet, når blodet returneres. Mindst 150 ml af blodet skal returneres efter injektionen.
  • I.v., efter blodet er returneret. Efterfulgt af mindst 10 ml isotonisk natriumchlorid-injektionsvæske i.v.

 

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8°C) beskyttet mod lys.
 • Evt. opbevaring uden for køleskab:
  • I original karton: Kan opbevares i højst 7 sammenhængende dage.
  • Uden original karton: Kan opbevares i højst 4 timer beskyttet mod lys.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(BEGR) injektionsvæske, opl. 2,5 mg 435162
6 stk.
754,90 125,82 105,68
(BEGR) injektionsvæske, opl. 5 mg 491810
6 stk.
1.493,05 248,84 104,51
(BEGR) injektionsvæske, opl. 10 mg 414174
6 stk.
2.968,80 494,80 103,91
 
 

Revisionsdato

03.11.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...