Venclyxto

L01XX52
 
 

Antineoplastisk middel. 

Anvendelsesområder

Kronisk lymfatisk leukæmi (CLL) 

 • Som monoterapi med tilstedeværelse af 17p-deletion eller TP53-mutation, hvor behandling med B-celle-receptor-hæmmer ikke er egnet eller har fejlet.
 • Som monoterapi uden tilstedeværelse af 17p-deletion eller TP53-mutation, hvor både kemo-immunbehandling og behandling med B-celle-receptor-hæmmer har fejlet.
 • I kombination med rituximab efter mindst én tidligere behandling.
 • I kombination med obinutuzumab hos tidligere ubehandlede patienter.

 

Akut myeloid leukæmi (AML) 

 • I kombination med azacitidin eller decitabin til nydiagnosticerede patienter, hvor behandling med intensiv kemoterapi ikke er egnet.

 

Venetoclax bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 10 mg, 50 mg eller 100 mg venetoclax. 

Doseringsforslag

CLL 

Voksne 

 • Initialt 20 mg 1 gang dgl. i 7 dage.
 • Herefter 5-ugers-doseringstitreringsplan med gradvis øgning af dosis over 5 uger til 400 mg 1 gang dgl. Se endvidere produktresumé.
 • Vedligeholdelsesdosis 400 mg 1 gang dgl.
 • I kombination med rituximab
  • 400 mg 1 gang dgl.
  • Rituximab gives efter afsluttet dosistitreringsplan samt derefter 400 mg venetoclax 1 gang dgl. i 7 dage.
  • Behandling med venetoclax i 24 måneder fra 1. dag i 1. rituximab-cyklus.
  • Se endvidere produktresumé.
 • I kombination med obinutuzumab
  • Består af i alt 12 cykli med først 6 cykli i kombination med obinutuzumab og derefter 6 cykli med venetoclax monoterapi.
  • 100 mg obinutuzumab på 1. dag i cyklus 1, efterfulgt af 900 mg på 1. eller 2. dag. På dag 8 og 15 i cyklus 1 samt på 1. dag i hver af de efterfølgende 28-dages-cykli gives 1.000 mg, I alt 6 cykli.
  • Start 5-ugers-dosistitreringsplan for venetoclax i cyklus 1 på dag 22 og fortsæt til og med cyklus 2 til dag 28.
  • Efter afslutning af dosistitreringsplanen er venetoclax-dosis 400 mg 1 gang dgl. fra 3. cyklus 1. dag med obinutuzumab til sidste dag i cyklus 12.
  • Se endvidere produktresumé.

AML 

Voksne 

 • I kombination med azacitidineller decitabin
  • Dag 1. 100 mg 1 gang dgl.
  • Dag 2. 200 mg 1 gang dgl.
  • Dag 3 og derefter. 400 mg 1 gang dgl.

 

Bemærk:  

 • Tabletterne synkes hele med et glas vand.
 • Tabletterne må ikke tygges eller knuses.
 • Skal tages på omtrent samme tidspunkt hver dag i forbindelse med et måltid.
 • Glemt dosis kan tages indtil 8 timer efter det planlagte tidspunkt.
 • Dosisreduktion ved tumorlysesyndrom eller anden toksicitet, se produktresumé.
 • Kombination med rituximab påbegyndes efter 1 uges vedligeholdelsesbehandling med venetoclax.
 • Erfaring savnes vedr. børn og unge < 18 år.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, monitorering

 • GFR 0-80 ml/min.
  • Øget risiko for tumorlysesyndrom. Øget monitorering og forebyggelse heraf kan være nødvendigt.
  • Begrænset erfaring vedr. GFR < 30 ml/min.

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Ved stærkt nedsat leverfunktion anbefales dosisreduktion på mindst 50% og tæt monitorering for levertoksicitet. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Samtidig brug af potente CYP3A-hæmmere, fx fluconazol, ved behandlingsstart og i dosistitreringsfasen.
 • Samtidig brug af naturlægemidler med perikon (potent CYP3A-induktor).

Forsigtighedsregler

Risiko for tumorlysesyndrom 

 • Ved behandlingsstart og i dosistitreringsfasen er der risiko for tumorlysesyndrom. Forebygges med hydrering og uratsænkende midler.
 • Ved større risiko for tumorlysesyndrom
  • CLL fx ved stor tumorbyrde inkl. lymfocytose (lymfocyttal > 25 mia./l), nedsat nyrefunktion og splenomegali) skal patienten monitoreres med blodprøver 6-8 timer og 24 timer efter 1. dosis samt efter hver dosisøgning i titreringsfasen.
  • AML fx ved cirkulerende blaster, høj byrde af leukæmi involverende knoglemarv, forhøjet laktatdehydrogenase og nedsat nyrefunktion. Reduktion af startdosis bør overvejes. Derudover skal patienten monitoreres med blodprøver 6-8 timer efter hver ny dosis under titrering og 24 timer efter opnåelse af endelig dosis. Ved start anbefales leukocyttal < 25 mia./l.

Neutropeni og infektioner 

 • Alle blodtal monitoreres i hele behandlingsperioden.
 • Alvorlige infektioner, herunder tilfælde af sepsis med letal udgang, er set. Monitorering af ethvert tegn eller symptom på infektion er påkrævet. Formodede infektioner skal behandles hurtigt, herunder med antibiotika, dosisafbrydelse/-reduktion og brug af vækstfaktorer.

Vaccination 

 • Vaccination med levende vacciner bør undgås under og efter behandling, til B-celletallet er normaliseret.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Blod og lymfesystem Anæmi, Blødning**, Lymfopeni*, Neutropeni
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter**, Stomatitis** Diarré, Kvalme, Obstipation*, Opkastning
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Kraftesløshed**, Træthed
Infektioner og parasitære sygdomme Sepsis Infektion i øvre luftveje*
Undersøgelser Forhøjet bilirubin**, Vægttab**
Metabolisme og ernæring Hyperfosfatæmi*, Hyperkaliæmi*, Hypokaliæmi** Nedsat appetit**
Knogler, led, muskler og bindevæv Artralgi**
Nervesystemet Svimmelhed** Hovedpine**
Nyrer og urinveje Urinvejsinfektion
Luftveje, thorax og mediastinum Dyspnø**, Pneumoni
Vaskulære sygdomme Hypotension**, Synkope**
Almindelige (1-10 %)
Lever og galdeveje Cholecystitis**
Undersøgelser Forhøjet serum-urat** Forhøjet plasma-kreatinin**
Benigne, maligne og uspecificerede neoplasmer Tumorlysesyndrom

*Bivirkninger som kun er set for CLL.  

**Bivirkninger som kun er set for AML. 

Interaktioner

Anden medicin sammen med Venclyxto
 • Ketoconazol øger Cmax og AUC for venetoclax hhv. 2,3 og 6,4 gange. Andre potente CYP3A4-hæmmere må forventes at have en lignende effekt og er kontraindiceret ved behandlingsstart og i dosistitreringsfasen. Efter titreringsfasen skal dosis af venetoclax reduceres med 75 % hhv. 50 % ved samtidig brug af potente hhv. moderate CYP3A4-hæmmere.
 • Samtidig brug af potente eller moderate CYP3A-induktorer, fx carbamazepin, phenytoin, rifampicin, efavirenz og modafinil, bør undgås ved behandlingsstart og i dosistitreringsfasen. Se tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Naturlægemidler med perikon skal undgås.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Enhver antineoplastisk behandling under graviditet vil være resultatet af en meget individuel og specifik vurdering af den underliggende sygdom, prognose, behandlingsalternativer og patientinvolvering. Der er ingen antineoplastiske lægemidler hvor der er kvantitative eller kvalitative humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. Generelt, på tværs af alle antineoplastiske lægemidler og de behandlede sygdomme, synes risikoen for medfødte misdannelser dog ikke væsentligt forøget. Såfremt der er behov for en detaljeret gennemgang af evidensen for det enkelte specifikke lægemiddel, anbefales kontakt til en Klinisk Farmakologisk Lægemiddelrådgivning

 

Se også Antineoplastiske midler

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 691, 692, 2789, 2790, 2954, 2955, 4264, 4267, 4268, 4269, 4270, 4388

 

Fertile kvinder og mænd

Fertile kvinder 

Baseret på teoretiske overvejelser om det aktive stofs egenskaber og ekstrapolation fra dyrestudier bør kvinder anvende sikker prævention under behandling og i 30 dage efter behandlingens afslutning. 

Referencer: 1550, 3966

Amning

Må ikke anvendes.
Må ikke anvendes.

Baggrund: Der er ingen kvantitative data for udskillelse i modermælk. På grund af virkningsmekanismen frarådes amning. 


Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

Hæmmer selektivt det anti-apoptotiske protein BCL2 i CLL- og AML-celler, hvorved pro-apoptotiske proteiner får overtag, og cellerne undergår programmeret celledød. 

Farmakokinetik

 • Maksimal plasmakoncentration efter 5-8 timer.
 • Absorptionen øges ved samtidig fødeindtagelse.
 • Fordelingsvolumen 3,6-4,6 liter/kg.
 • Metaboliseres primært via CYP3A4.
 • Terminal plasmahalveringstid ca. 26 timer.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Bemærk - personalerisiko: Ved håndtering af venetoclax bør udvises forsigtighed. Se endvidere Antineoplastiske midler 

Håndtering af kapsler og tabletter

Håndtering af kapsler og tabletter
filmovertrukne tabletter 10 mg, AbbVie  Ingen kærv
filmovertrukne tabletter 50 mg, AbbVie  Ingen kærv
filmovertrukne tabletter 100 mg, AbbVie  Ingen kærv
Mad og drikke

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Tages til et måltid.

Knusning/åbning

Knusning/åbning

Må ikke knuses.

Administration

Synkes hele.

Må ikke tygges.

Andet

Bemærk - personalerisiko: Ved håndtering af dette lægemiddel bør udvises forsigtighed. 

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(BEGR) filmovertrukne tabletter 10 mg 115754
14 stk. (blister)
635,65 45,40
(BEGR) filmovertrukne tabletter 50 mg 537354
7 stk. (blister)
1.563,95 223,42
(BEGR) filmovertrukne tabletter 100 mg 538776
7 stk. (blister)
3.111,00 444,43
(BEGR) filmovertrukne tabletter 100 mg 528542
14 stk. (blister)
6.205,20 443,23
(BEGR) filmovertrukne tabletter 100 mg 532535
112 stk. (blister)
49.523,90 442,18

Foto og identifikation

Foto

Filmovertrukne tabletter  10 mg

Præg:
V, 10
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lysegul
Mål i mm: 6 x 6
filmovertrukne tabletter 10 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  50 mg

Præg:
V, 50
Kærv: Ingen kærv
Farve: Beige
Mål i mm: 8 x 14
filmovertrukne tabletter 50 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  100 mg

Præg:
V, 100
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lysegul
Mål i mm: 9,5 x 17,2
filmovertrukne tabletter 100 mg
 
 
 

Referencer

4264. Danet C, Araujo M, Bos-Thompson MA et al. Pregnancy outcomes in women exposed to cancer chemotherapy. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2018; 27(12):1302-8, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30379378 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4388. de Haan J, Verheecke M, Van Calsteren K et al. Oncological management and obstetric and neonatal outcomes for women diagnosed with cancer during pregnancy: a 20-year international cohort study of 1170 patients. Lancet Oncol. 2018; 19(3):337-46, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29395867 (Lokaliseret 3. marts 2022)


2954. Miyamoto S, Yamada M, Kasai Y et al. Anticancer drugs during pregnancy. Jpn J Clin Oncol. 2016; 46(9):795-804, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27284093 (Lokaliseret 10. maj 2023)


2955. Esposito S, Tenconi R, Preti V et al. Chemotherapy against cancer during pregnancy: A systematic review on neonatal outcomes. Medicine (Baltimore). 2016; 95(38), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27661036 (Lokaliseret 10. maj 2023)


4268. Loibl S, Schmidt A, Gentilini O et al. Breast Cancer Diagnosed During Pregnancy: Adapting Recent Advances in Breast Cancer Care for Pregnant Patients. JAMA Oncol. 2015; 8:1145-53, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26247818 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4270. Peccatori FA, Azim HA Jr, Orecchia R et al. Cancer, pregnancy and fertility: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol. 2013, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23813932 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4269. Loibl S, Han SN, von Minckwitz G et al. Treatment of breast cancer during pregnancy: an observational study. Lancet Oncol. 2012; 13(9):887-96, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22902483 (Lokaliseret 24. februar 2022)


2789. Azim HA Jr, Peccatori FA, Pavlidis N. Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part I: Solid tumors. Cancer Treat Rev. 2010; 36(2):101-9, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20015593 (Lokaliseret 4. maj 2023)


2790. Azim HA Jr, Pavlidis N, Peccatori FA. Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part II: Hematological tumors. Cancer Treat Rev. 2010; 36(2):110-21, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20018452 (Lokaliseret 4. maj 2023)


691. Cardonick E, Iacobucci A. Use of chemotherapy during human pregnancy. Lancet Oncol. 2004; 5(5):283-91, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15120665/ (Lokaliseret 7. december 2021)


4267. PDQ Adult Treatment Editorial Board. Breast Cancer Treatment During Pregnancy (PDQ®): Health Professional Version. PDQ Cancer Information Summaries, National Cancer Institute (US). 2002-2017, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26389427 (Lokaliseret 24. februar 2022)


692. Arnon J, Meirow D, Lewis-Roness H et al. Genetic and teratogenic effects of cancer treatments on gametes and embryos. Hum Reprod Update. 2001; 7(4):394-403, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11476352/ (Lokaliseret 7. december 2021)


1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 17. marts 2023)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 17. marts 2023)

 
 

Revisionsdato

02.10.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 2. oktober 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...