Fluorescein Paranova

S01JA01
 
 

Anvendelsesområder

 • Fluorescensangiografi af den okulære fundus.

Fluorescein må kun anvendes af læger med teknisk ekspertise i udførelse og fortolkning af fluorescensangiografi. 

Se endvidere:

Andre anvendelsesområder

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 100 mg fluorescein (som natriumsalt). 

Doseringsforslag

 • Voksne
  • 5 ml injiceres hurtigt ind i antekubitalvenen efter at have truffet foranstaltninger for at undgå ekstravasation.
  • Når der anvendes meget følsomme billedsystemer (fx laserscanningsoftalmoskop), bør dosis reduceres til 2 ml.
 • Dialysepatienter
  • 2,5 ml (et halvt hætteglas) injiceres hurtigt ind i antekubitalvenen.

  

Bemærk:  

 • Erfaring savnes vedr. behandling af børn og unge under 18 år.
 • Må ikke injiceres intratekalt eller intra-arterielt

Kontraindikationer

 • Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne.

Forsigtighedsregler

 • Ældre patienter med hjerte-kar-sygdomme, diabetes mellitus eller ved samtidige lægemiddelbehandlinger (fx okulære β-blokkere). β-blokkere kan reducere de vaskulære kompensationsreaktioner på anafylaktisk shock og reducere effektiviteten af adrenalin i tilfælde af kredsløbskollaps.
 • Patienten skal følges tæt, i mindst 30 minutter efter undersøgelsen, af den øjenlæge, der har gennemført undersøgelsen.
 • Infusionsvejen skal opretholdes i mindst 5 minutter, så en eventuel svær bivirkning kan behandles med det samme.
 • Der bør være adgang til det nødvendige genoplivningsudstyr, som først og fremmest skal baseres på en sekundær intravenøs adgang, som muliggør genoprettelse af plasmavolumen (vandig polyion-opløsning eller kolloid plasmasubstitut), og intravenøs injektion af adrenalin.
 • Ekstravasation bør undgås, da fluoresceinopløsningens høje pH-værdi kan medføre svære, lokale vævsskader.
 • Røntgenundersøgelse inden for 36 timer efter injektionen kan medføre fejltolkninger.
 • For yderligere instruktioner i korrekt indgivelse/anvendelse af dette præparat, se produktresumé.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10 %) Kvalme.
Almindelige (1-10 %) Gastro-intestinale gener, Opkastning.
Ekstravasation.
Hudkløe.
Synkope.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Abdominalsmerter.
Svimmelhed.
Hypersensitivitet.
Paræstesier.
Tromboflebitis.
Sjældne (0,01-0,1 %) Asystoli.
Anafylaktisk reaktion.
Laryngospasme.
Hypotension, Kredsløbskollaps.
Meget sjældne (< 0,01 %) Angina pectoris, Bradykardi.
Astma, Dyspnø, Laryngal ødem, Lungeødem, Respirationsstop.
Hypertension, Perifere karspasmer.
Ikke kendt Myokardieinfarkt.
Bevidsthedstab, Hypæstesi, Tremor.
Eksem, Erytem.
Cerebrovaskulære tilfælde.

En gullig misfarvning af huden kan opstå, men forsvinder igen inden for 6 til 12 timer.
Urinen kan også antage en stærk gul farve, men får sin normale farve tilbage efter 24 til 36 timer. 

Interaktioner

 • Antagonister til den aktive transport af organiske anioner (fx probenecid) kan påvirke den systemiske profil af fluorescein.
 • Det er muligt, at fluorescein kan påvirke visse blod- og urinværdier i 3-4 dage efter anvendelsen. Forsigtighed tilrådes, når der udføres terapeutisk lægemiddelovervågning for lægemidler med et smalt terapeutisk vindue, fx digoxin.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ikke data for systemisk absorption. Den systemiske eksponering efter applicering af 1-2 dråber på øjet som enkeltdosis skønnes ubetydelig og uden klinisk relevans.  

Bør ikke anvendes systemisk pga. manglende data. 

Referencer: 1550, 3966

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (4 døgns karantæne).

Farmakodynamik

Anvendes til at gøre blodkarrene i fundus oculi synlige (angiografi af retina og choroidea). 

Farmakokinetik

Fluorescein og dets metabolitter elimineres hovedsageligt via nyrerne. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Forligelighed 

Bør ikke administreres samtidig med andre injektionsvæsker med lav pH (især antihistaminer) via den samme intravenøse indgivelsesvej. 

 

Holdbarhed 

 • Opbevares beskyttet mod lys.
 • Må ikke fryses.
 • Efter åbning: Skal anvendes umiddelbart.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) injektionsvæske, opl. 100 mg/ml  (Paranova Danmark) 595690
12 x 5 ml
1.601,25 26,69

Substitution

injektionsvæske, opl. 100 mg/ml
Anatera Alcon, Fluorescein, injektionsvæske, opl. 100 mg/ml
 

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. 2019; , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 18. december 2018)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. 2019; , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 18. december 2018)

 
 

Revisionsdato

12.10.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. oktober 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...