Xeljanz

L04AA29
 
 

Selektivt immunsuppressivt middel til behandling af reumatoid artritis, psoriasis artritis og ulcerativ colitis. 

Anvendelsesområder

 • Moderat til svær aktiv reumatoid artritis, hvor anden DMARD-behandling har haft utilstrækkelig effekt eller har medført uacceptable bivirkninger, som monoterapi eller i kombination med methotrexat.
 • Psoriasis artritis hvor anden DMARD-behandling har haft utilstrækkelig effekt eller har medført uacceptable bivirkninger, i kombination med methotrexat.
 • Juvenil idiopatisk artrit (JIA) samt juvenil psoriasis artrit (PsA) hos børn over 2 år, hvor anden behandling med DMARD har haft utilstrækkelig effekt, evt. i kombination med methotrexat.
 • Ankyloserende spondylitis (AS) hos voksne, hvor der er utilstrækkelig effekt ved konventionel behandling.
 • Aktiv ulcerativ colitis, hvor anden konventionel behandling eller et biologisk lægemiddel har haft utilstrækkelig effekt eller har medført uacceptable bivirkninger.

Tofacitinib bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til overnævnte sygdom. 

 

Medicinrådet har lavet en vurdering af præparatet.  

 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 5 mg eller 10 mg tofacitinib. 

Depottabletter. 1 depottablet indeholder 11 mg tofacitinib. 

Oral opløsning. 1 ml indeholder 1 mg tofacitinib. 

Doseringsforslag

Reumatoid artritis

 • Tabletter
  • Voksne. 5 mg 2 gange dgl.
 • Depottabletter
  • Voksne. 11 mg 1 gang dgl.
 • Bemærk: Virkningen af depottablet 11 mg 1 gang dgl. svarer til virkningen af tablet 5 mg 2 gange dgl.

Psoriasis artritis

 • Voksne. 5 mg 2 gange dgl.

Ulcerativ colitis

 • Voksne
  • Induktionsdosis 10 mg 2 gange dgl. i 8 uger.
   Ved utilstrækkelig respons efter 8 uger kan induktionsdosis forlænges i yderligere 8 uger.
  • Vedligeholdelsesdosis 5 mg 2 gange dgl. i kortest mulig tid. Hvis patienten har reduceret respons på denne dosis og ikke responderer på andre behandlingsmuligheder, kan dosis øges til 10 mg 2 gange dgl.

 

Juvenil idiopatisk artrit (JIA) og juvenil psoriasis artrit (PsA)

 • Børn > 2 år (doseres efter legemsvægt med oral opløsning)
  • 10-20 kg. 3,2 mg 2 gange dgl.
  • 20-40 kg. 4 mg 2 gange dgl.
  • > 40 kg. 5 mg 2 gange dgl.
  • Ved manglende effekt inden for 18 uger bør behandlingen revurderes.

 

Ankyloserende spondylitis (AS)

 • Voksne
  • 5 mg 2 gange dgl
  • Ved manglende effekt inden for 16 uger bør behandlingen revurderes.

 

Bemærk:

 • Tabletter:
  • Tabletterne tages med et glas vand
  • Tabletterne kan knuses
  • Kan tages med eller uden mad
 • Depottabletter:
  • Depottabletterne synkes hele med et glas vand.
  • Må ikke tygges eller knuses.
  • Kan tages med eller uden mad
 • Dosisreduktion, pausering eller seponering ved toksicitet, se produktresumé.
 • Ingen erfaring vedr. patienter < 18 år.
 • Begrænset erfaring vedr. patienter > 75 år.

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-30 ml/min.
  • Tabletter og oral opløsning. Dosisintervallet nedsættes til 5 mg 1 gang dgl.
  • Depottabletter. Bør ikke anvendes pga. manglende mulighed for dosisreduktion.

   

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

 • Doseringsintervallet nedsættes til 5 mg 1 gang dgl. ved moderat nedsat leverfunktion (Child-Pugh B).
 • Kontraindiceret ved stærkt nedsat leverfunktion (Child-Pugh C).

Se endvidere

Kontraindikationer

Alvorlige aktive infektioner, herunder fx tuberkulose og sepsis.  

Forsigtighedsregler

 • JAK hæmmere bør kun anvendes til følgende patienter, hvis der ikke findes egnede behandlingsalternativer:
  • patienter > 65 år
  • patienter med øget risiko for alvorlig kardiovaskulær sygdom (såsom blodprop i hjertet eller slagtilfælde)
  • patienter med rygeanamnese og
  • patienter med øget risiko for kræft.
 • JAK-hæmmere bør anvendes med forsigtighed til patienter med risikofaktorer for blodpropper i lungerne og i dybe vener (venøs tromboemboli, VTE). Dosis bør reduceres hos risikopatienter hvis det er muligt.
 • Forsigtighed ved kroniske eller tilbagevendende infektioner.
 • Forsigtighed ved ophold i områder med endemiske mykoser.
 • Inden behandlingsstart skal der screenes for latent tuberkulose og for hepatitis B eller C.
 • Vaccination med levende vaccine bør undgås.
 • Lipidparametre bør vurderes ca. 8 uger efter behandlingsstart.
 • Der er observeret frakturer hos patienter behandlet med tofacitinib. Tofacitinib skal derfor anvendes med forsigtighed hos patienter med kendte risikofaktorer for frakturer som fx ældre patienter, kvindelige patienter og patienter, der anvender kortikosteroider, uanset indikation og dosering.
 • Det anbefales ikke at initiere behandling hos pædiatriske patienter med et absolut neutrofiltal (ANC) under 1,2x109 celler/l og/eller hæmoglobin under 6,21 mmol/l.
 • Gastrointestinal perforation er rapporteret. Kendt divertikulose og tidligere divertikulit er risikofaktorer.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Blod og lymfesystem Anæmi
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Diarré, Dyspepsi, Gastritis, Kvalme, Opkastning
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Temperaturstigning, Træthed
Infektioner og parasitære sygdomme Herpes zoster Influenzalignende symptomer
Undersøgelser Forhøjet plasma-kreatinkinase
Knogler, led, muskler og bindevæv Artralgi
Nervesystemet Hovedpine
Nyrer og urinveje Urinvejsinfektion
Luftveje, thorax og mediastinum Pneumoni Hoste, Nasopharyngitis, Sinuitis
Hud og subkutane væv Hududslæt
Vaskulære sygdomme Hypertension, Perifere ødemer
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Blod og lymfesystem Leukopeni, Lymfopeni, Neutropeni
Hjerte Myokardieinfarkt
Øjne Retinal blodprop
Mave-tarm-kanalen Diverticulitis
Lever og galdeveje Fedtlever, Leverpåvirkning
Infektioner og parasitære sygdomme Tuberkulose, Virale infektioner Herpes simplex
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Tendinitis
Undersøgelser Forhøjet gamma-glutamyltransferase - GGT Forhøjede leverenzymer, Forhøjet plasma-kreatinin, Vægtøgning
Metabolisme og ernæring Dehydrering, Dyslipidæmi, Hyperkolesterolæmi
Knogler, led, muskler og bindevæv Hævede led, Muskuloskeletale smerter
Benigne, maligne og uspecificerede neoplasmer Hudcancer
Nervesystemet Paræstesier
Psykiske forstyrrelser Søvnløshed
Nyrer og urinveje Pyelonefritis
Luftveje, thorax og mediastinum Dyspnø, Lungetumorer Tilstoppede bihuler
Hud og subkutane væv Cellulitis, Erytem Hudkløe
Vaskulære sygdomme Dyb venetrombose*, Venøs emboli
Sjældne (0,01-0,1 %)
Blod og lymfesystem Lymfom
Infektioner og parasitære sygdomme Bakteriæmi, CMV-infektion, Sepsis
Knogler, led, muskler og bindevæv Artritis  (bakteriel), Nekrotiserende fasciitis
Nervesystemet Encefalitis
Luftveje, thorax og mediastinum Pneumonitis
Meget sjældne (< 0,01 %)
Infektioner og parasitære sygdomme Kryptokokinfektion  (meningitis)
Ikke kendt hyppighed
Immunsystemet Angioødem, Hypersensitivitet Urticaria

*Dyb venetrombose omfatter også lungeemboli (herunder tilfælde med letal udgang) og dyb venøs tromboemboli. 

Interaktioner

 • Samtidig brug af potente CYP3A4-hæmmere (fx itraconazol) kan medføre øget eksponering af tofacitinib.
 • Samtidig brug af potente CYP3A4-induktorer (fx rifampicin) kan medføre nedsat eksponering af tofacitinib. Se endvidere tabel 1 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Risiko for hypoglykæmi hos patienter, der samtidig får antidiabetika. Dosisjustering kan være nødvendig.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ingen humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 1550, 3966, 4513

 

Fertile kvinder og mænd

Kvinder i den fertile alder bør anvende sikker antikonception under behandlingen og i mindst 4 uger efter afslutning af behandlingen. 

Amning

Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ingen kvantitative data for udskillelse i modermælk. På grund af virkningsmekanismen frarådes amning 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

Selektiv hæmmer af Janus-associerede kinaser (JAK1, JAK2 og JAK3), som formidler signalering af flere cytokiner og vækstfaktorer, som er vigtige for inflammation og immunfunktion. 

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 74 %.
 • 1 depottablet 11 mg 1 gang dgl. svarer farmakokinetisk til 1 tablet 5 mg 2 gange dgl.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 0,5-1 time for tabletter og efter 4 timer for depottabletter.
 • Fordelingsvolumen ca. 1,2 l/kg.
 • Plasmahalveringstid ca. 3 timer for tabletter og ca. 6 timer for depottabletter.
 • Ca. 30 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering 

Oral opløsning 

 • Indgives med den medfølgende flaskeadapter og doseringssprøjte.

 

Holdbarhed 

Oral opløsning 

 • Opbevares beskyttet mod lys.
 • Efter åbning: Kan opbevares i højst 60 dage.

Håndtering af kapsler og tabletter

filmovertrukne tabletter 5 mg, Pfizer  Ingen kærv
filmovertrukne tabletter 10 mg, Pfizer  Ingen kærv

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Kan tages med eller uden mad.

Knusning/åbning

Kan knuses.

 
depottabletter 11 mg, Pfizer  Ingen kærv

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Kan tages med eller uden mad.

Knusning/åbning

Må ikke knuses.

Administration

Synkes hele.

Må ikke tygges.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(NBS) (D-v,G+h,Re) filmovertrukne tabletter 5 mg 591405
56 stk. (blister)
6.874,40 122,76 245,51
(NBS) (D-v,G+h,Re) filmovertrukne tabletter 10 mg 128750
56 stk. (blister)
13.732,00 245,21 245,21
(NBS) (Rheumatol.) depottabletter 11 mg 094146
28 stk. (blister)
6.995,50 249,84 227,13
(NBS) (D-v,G+h,Re) oral opløsning 1 mg/ml 478177
240 ml
6.631,90 27,63 276,33

Foto og identifikation

Foto

Filmovertrukne tabletter  5 mg

Præg:
JKI, 5,
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 7,9 x 7,9
filmovertrukne tabletter 5 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  10 mg

Præg:
JKI, 10,
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lyseblå
Mål i mm: 9,5 x 9,5
filmovertrukne tabletter 10 mg
 
 
 

Depottabletter  11 mg

Præg:
JKI, 11
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lyserød
Mål i mm: 5,5 x 10,8
depottabletter 11 mg
 
 
 

Referencer

4513. Clowse ME, Feldman SR, Isaacs JD et al. Pregnancy Outcomes in the Tofacitinib Safety Databases for Rheumatoid Arthritis and Psoriasis. Drug Saf. 2016; 39(8):755-62, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27282428 (Lokaliseret 3. marts 2022)


1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 17. marts 2023)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 17. marts 2023)

 
 

Revisionsdato

15.03.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...