Zavicefta

J01DD52
 
 

Cefalosporin kombineret med avibactam, som hæmmer β-laktamaser. 

Anvendelsesområder

 • Kompliceret intraabdominal infektion
 • Kompliceret urinvejsinfektion, herunder pyelonefritis
 • Nosokomiel pneumoni, herunder respiratorassocieret pneumoni (VAP)

Behandling af bakteriæmi, der er eller formodes at være opstået i forbindelse med infektionerne anført ovenfor. 

 

Ved begrænsede behandlingsmuligheder: Infektioner forårsaget af aerobe gramnegative bakterier hos voksne efter rådføring med læge med erfaring i behandling af infektioner forårsaget af multiresistente bakterier.  

 

Bemærk: 

Dispenseringsform

Pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 2.000 mg ceftazidim og 500 mg avibactam (som natriumsalt). 

Doseringsforslag

Voksne 

 • 2 g/0,5 g i.v. som infusion over 2 timer.
 • Dosis gentages hver 8. time.

Børn > 6 mdr.  

 • 50 mg/12,5 mg/kg legemsvægt i.v. som infusion over 2 timer. Højst 2 g/0,5 g.
 • Dosis gentages hver 8. time.

Børn 3-6 mdr. 

 • 40 mg/10 mg/kg legemsvægt i.v. som infusion over 2 timer.
 • Dosis gentages hver 8. time.

 

Behandlingstid: 

Indikation  

Behandlingstid  

Kompliceret intraabdominal infektion1, 2 

5-14 dage 

Kompliceret urinvejsinfektion2 

5-10 dage3 

Nosokomiel pneumoni2 

7-14 dage 

Bakteriæmi 

Afhængig af infektionsstedet 

Aerobe gramnegative infektioner ved begrænsede behandlingsmuligheder 

Afhængig af infektionens sværhedsgrad m.m.4 

1 I kombination med metronidazol ved bekræftet/mistænkt infektion med anaerobe bakterier.  

2 I kombination med antibiotikum mod grampositive bakterier ved bekræftet/mistænkt tilstedeværelse af disse.  

3 Samlet behandlingstid kan også inkludere efterfølgende oral antibiotikabehandling. 

4 Begrænset erfaring med behandlingstid > 14 dage. 

 

Bemærk: 

 • Erfaring savnes vedr. børn < 3 mdr.

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-50 ml/min.

  GFR  

  Dosis (voksne)  

  Dosis (børn ≥ 2 år)  

  31-50 ml/min.  

  1 g/0,25 g i.v. 

  Hver 8. time  

  25 mg/6,25 mg/kg i.v.  

  Højst 1 g/0,25 g i.v.  

  Hver 8. time  

  16-30 ml/min.  

  0,75 g/0,1875 g i.v. 

  Hver 12. time  

  18,75 mg/4,75 mg/kg i.v.  

  Højst 0,75 g/0,1875 g i.v.  

  Hver 12. time  

  6-15 ml/min.  

  0,75 g/0,1875 g i.v. 

  Hver 24. time  

  18,75 mg/4,75 mg/kg i.v.  

  Højst 0,75 g/0,1875 g i.v.  

  Hver 24. time  

  Terminal nyresygdom inkl. hæmodialyse*  

  0,75 g/0,1875 g i.v. 

  Hver 48. time  

  18,75 mg/4,75 mg/kg i.v.  

  Højst 0,75 g/0,1875 g i.v.  

  Hver 48. time  

  * Doseres efter afsluttet hæmodialyse samme dag.  

   

   

   

  GFR  

   

  Dosis (børn 6 mdr. - 2 år)  

   

  Dosis (børn 3-6 mdr.)  

  31-50 ml/min.  

  25 mg/6,25 mg/kg i.v. 

  Hver 8. time  

  20 mg/5 mg/kg i.v. 

  Hver 8. time  

  16-30 ml/min.  

  18,75 mg/4,75 mg/kg i.v. 

  Hver 12. time  

  15 mg/3,75 mg/kg i.v. 

  Hver 12. time  

   

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

 • Cefalosporinallergi
 • Svær overfølsomhedsreaktion på aztreonam (monobactam med sidekædefællesskab) pga. risiko for krydsallergi.

Forsigtighedsregler

 • Svær overfølsomhed overfor andre β-laktamantibiotika, selvom risikoen for krydsallergi er lav (ved penicillinallergi < 1%). Ved alvorlig penicillinreaktion med svær urticaria, luftvejs- eller kredsløbspåvirkning anbefales forsigtighed inkl. anafylaksiberedskab.
 • Samtidig behandling med høje doser af cefalosporiner og nefrotoksiske lægemidler, fx aminoglykosider eller potente diuretika, kan påvirke nyrefunktionen negativt.
 • Forsigtighed ved beregning af volumen brugsfærdig infusionsvæske til indgivelse, da der er potentiel risiko for overdosering, især hos børn i alderen 3-12 måneder.
 • Natriumindhold
  • 1 hætteglas indeholder ca. 6,35 mmol natrium, som svarer til ca. 371 mg natriumchlorid.
  • Hvis der anvendes natriumchlorid-infusionsvæske til fortynding, bør der også tages hensyn til natriumindholdet derfra.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Positiv Coombs' test.
Almindelige (1-10%) Eosinofili, Trombocytopeni, Trombocytose.
Abdominalsmerter, Diarré, Kvalme, Opkastning.
Temperaturstigning.
Urticaria.
Candidiasis.
Flebitis ved indstiksstedet.
Forhøjet ALAT/ASAT og basisk fosfatase, Forhøjet gamma-glutamyltransferase - GGT, Forhøjet LDH.
Hovedpine.
Hudkløe, Makulopapuløst hududslæt.
Trombose*.
Ikke almindelige (0,1-1%) Leukopeni, Neutropeni.
Clostridioides difficile colitis, Pseudomembranøs colitis.
Paræstesier.
Akut nefropati.
Meget sjældne (< 0,01%) Interstitiel nefritis.
Ikke kendt Agranulocytose, Hæmolytisk anæmi.
Anafylaktisk reaktion, Angioødem, Stevens-Johnsons syndrom.
Toksisk epidermal nekrolyse.
DRESS - lægemiddelreaktion med eosinofili og systemiske symptomer, Erythema multiforme.

* Trombose ved indstiksstedet. 

Interaktioner

Samtidig brug af den potente OAT-inhibitor probenecid frarådes, da den kan ændre eliminationen af avibactam, som er substrat for OAT1- og OAT3-transportører. 

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ingen humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: For ceftazidim er den relative vægtjusterede dosis under 1%, hvilket almindeligvis er betryggende lavt. Der er ikke kvantitative data for udskillelse af avibactam i modermælk. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (7 døgns karantæne).

Farmakodynamik

Ceftazidim 

 • Hæmmer bakteriernes cellevægssyntese.

 

Avibactam 

 • Non-β-lackam-β-laktamasehæmmer.
 • Hæmmer klasse A- og C-β-laktamaser, fx visse carbapenemaser hos carbepenemase-producerende enterobakterier (CPE), og visse klasse D-enzymer, fx ESBL.

 

Kombinationen ceftazidim/avibactam 

 • Mikrobiologisk virkningsspektrum
  • Ceftazidim/avibactam har effekt over for flg. gramnegative bakterier:
   • Citrobacter freundii
   • Enterobacter cloacae
   • Escherichia coli
   • Klebsiella oxytoca
   • Klebsiella pneumoniae
   • Proteus mirabilis
   • Pseudomonas aeruginosa
   • Serratia marcescens.

Farmakokinetik

Ceftazidim  

Avibactam  

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering

Tilberedning af koncentrat til infusionsvæske  

 • Pulveret i et hætteglas tilsættes 10 ml sterilt vand og opløses under rystning.
 • Efter opløsning indsættes gasudligningskanyle.
 • Fortyndes derefter til infusionsvæske jf. nedenfor.
 • Advarsel: Koncentrat til infusionsvæske må ikke anvendes ufortyndet.

 

Tilberedning af infusionsvæske  

 • Beregnet mængde koncentrat til infusionsvæske overføres til 100 ml isotonisk natriumchlorid-, glucose- eller natriumchlorid-og glucose-infusionsvæske eller Ringer-lactat-infusionsvæske.
 • Se endvidere medfølgende brugsvejledning.

 

Forligelighed ved infusion  

 • Må ikke blandes med andre lægemidler end ovennævnte infusionsvæsker.

 

Holdbarhed

Efter ibrugtagning:  

 • I infusionspose: Kemisk og fysisk holdbarhed af brugsfærdig infusionsvæske er højst 24 timer i køleskab (2-8°C) efterfulgt af højst 12 timer ved højst 25°C, men bør anvendes umiddelbart.
 • I infusionsprøjte: Kemisk og fysisk holdbarhed af brugsfærdig infusionsvæske er højst 6 timer ved 15-25°C, men bør anvendes umiddelbart.
 • Desuden bør samlet tid fra påbegyndt tilberedning til afsluttet i.v. infusion være højst 30 minutter.

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) pulver til konc. til infusionsvæske, opl. 2000mg+500mg 183133
10 htgl.
11.529,45 3.459,18
 
 

Revisionsdato

26.11.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 11. januar 2021
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...